Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

VESTE IMPORTANTĂ! SUBVENȚII ȘI DESPĂGUBIRI pentru FERMIERII DIN ZONA MONTANĂ!

Publicat: 14 octombrie 2018 - 07:23
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

LEGEA MUNTELUI! Un miliard de euro va fi investit într-o perioadă de 10 ani în zona montană prin Legea Muntelui. Pentru aplicarea acestei legi, care este în vigoare și care prevede o listă de subvenții și ajutoare pentru fermieri, Agenția Zonei Montane este reorganizată și va funcționa ca Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) care va propune programele de ajutor, subvenții, despăgubiri pentru fermierii din zona montană, modul de acordare a acestora, criteriile de eligibilitate, cuantum, anunță un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

Funcțiile și atribuțiile Agenției Naționale a Zonei Montane:

a) de autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
b) de strategie, prin care asigură întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;
c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta;
d) de implementare a Programului de încurajare a activităților din zona montană, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;
e) de autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", potrivit prevederilor art.1 alin. (6) lit. k) din Legea muntelui nr. 197/2018 şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", cu completarea şi
gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

În exercitarea funcțiilor sale, ANZM are următoarele atribuții:

a) asigură implementarea orientărilor strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane (platformă on-line, monitorizare, evaluare);
b) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;
c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea economico-socială şi protecţia zonei montane, păstrarea atributelor ecologice ale pajiştilor montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale, stimularea creşterii efectivului de animale din zona montană;
d) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii proiecte de acte normative pentru programe de susţinere a investiţiilor ce au ca scop dezvoltarea durabilă a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, condiţiile de acordare, criteriille, modul de acordare, sursa de finanţare etc. acestea fiind în strictă concordanţa cu reglementările europene şi naţionale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/minimis/fonduri europene;
e) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale;
f) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană;
g) stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind;
h) atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;
i) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media;
j) contribuie la formarea unei culturi montane în România;
k) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat;
l) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor din zona montană, inclusiv prin punerea la dispoziţia solicitanţilor a unor proiecte tip;
m) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central şi a celui de la nivelul teritoriului;
n) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;
o) poate acorda, la cerere, consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a
celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, montan, ecoturismului şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;
p) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, condițiile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor și despăgubirilor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;
q) monitorizează programele şi proiectele de dezvoltare sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane;
r) elaborează ghiduri de bune practici specifice activităţilor economice din zona montană, adresate populaţiei din zona montană;
s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
ș) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;
t) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu
organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
ț) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul Asociaţiei Europene a Zonelor Montane – EUROMONTANA și Parteneriatul Montan;

CITEȘTE ȘI: VESTE URIAȘĂ PENTRU FERMIERI! LEGEA CARE ADUCE NOI SUBVENȚII!

u) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în relația cu Secretariatul și cu “punctul focal” din România al Secretariatului Convenției Carpatice, convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, în ceea ce privește gestionarea Protocolului pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală;
v) inventariază nevoile de formare profesională şi consultanţă şi monitorizează procesul de formare profesională din zona montană;
w) organizează, prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii
ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României;
x) asigură promovarea menţiunii de calitate facultative "produs montan" prin acţiuni de diseminare a informaţiilor referitoare la certificare şi înregistrare;
y) elaborarează procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;
z) verifică conformitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", precum şi respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut
dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

Alte atribuții pe care le are ANZM: completează şi gestionează Registrului naţional al produselor montane și asigură publicitatea acestuia; asigură activități suport pentru gestionarea asistenței financiare europene în domeniul dezvoltării și protecției zonei montane din România; elaborează norme tehnice și metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative ; propune criteriile de încadrare și lista localităților din zona montană, în conformitate cu art. 2 alin (4) din Legea muntelui nr. 197/2018; Cap. III.

În cadrul ANZM se organizează, ca direcție, Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați-CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.

La nivel teritorial, în cadrul ANZM se vor organiza structuri specializate, fără personalitate juridică, după cum urmează:
- la nivel regional, Centre regionale de dezvoltare montană, organizate ca servicii;
- la nivel de bazine montane, Oficii de dezvoltare montană, organizate ca birou, aflate în coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montană.

Numărul maxim de posturi al ANZM, inclusiv al structurilor teritoriale este de 288 posturi.

PROIECT HOTĂRÂRE privind reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și stabilirea numărului centrelor regionale de dezvoltare montană și a oficiilor de dezvoltare montană, numărul de posturi aferent fiecărei structuri, structura profesională a posturilor și atribuțiile personalului de specialitate.

Vizualizat: 5181 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PRODUCȚIA DE SEMINȚE A UE, AFECTATĂ DE SECETĂ!

PRODUCȚIA DE SEMINȚE A UE, AFECTATĂ DE SECETĂ!

24 septembrie 2020 - 14:06

PRODUCȚIE PORUMB. În ciuda unei creșteri cu 16% a suprafețelor europene de porumb în 2020, culturile au fost afectate de vreme dificilă în această vară: condiții nefavorabile în momentul răsăririi, valuri puternice de căldură cu maxime record în august și septembrie, secetă pedologică şi atmosferică extremă, toate acestea împiedică producătorii să își atingă obiectivele pentru acest sezon.

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

24 septembrie 2020 - 10:19

COMUNICAT APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi.

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 09:22

AJUTOARE CRIZĂ. Verificările în teren efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru ajutoarele acordate în cadrul Măsurii 21, ajutoare excepționale pentru pierderile cauzate de criza sanitară, se pot solda cu aplicarea unor sancțiuni crescătorilor de animale și cultivatorilor de legume, fructe și cartofi.

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 08:36

AJUTOARE CRIZĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat miercuri, 23 septembrie 2020, lansarea Măsurii 21 prin care sunt acordate ajutoare crescătorilor de ovine/caprine, crescătorilor de bovine care dețin sub 91 de capete bovine și cultivatorilor de legume și fructe. Cererile se depun la APIA din data 25 septembrie 2020. APIA va efectua controale în teren pentru aceste ajutoare.

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

23 septembrie 2020 - 20:12

APIA ANUNȚĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020 a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

GHIDUL MĂSURII 21! AJUTOARE PENTRU LEGUMICULTORI!

GHIDUL MĂSURII 21! AJUTOARE PENTRU LEGUMICULTORI!

23 septembrie 2020 - 19:23

AJUTOR CRIZĂ. Ministerul Agriculturii a transmis astăzi către AGROINFO Ghidul Măsurii 21. Vă punem la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru a solicita acest ajutor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

AJUTOARE DE CRIZĂ MICI FERMIERI! MADR ANUNȚĂ ASTĂZI CĂ S-A PUBLICAT GHIDUL MĂSURII 21!

AJUTOARE DE CRIZĂ MICI FERMIERI! MADR ANUNȚĂ ASTĂZI CĂ S-A PUBLICAT GHIDUL MĂSURII 21!

23 septembrie 2020 - 17:35

ANUNȚ! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO,  publicarea ghidului Măsurii 21 privind acordarea unui sprijin temporar cu caracter excepțional, ca răspuns la criza sanitară generată de epidemia de COVID-19.

PLĂȚILE ANUNȚATE ASTĂZI DE APIA!

PLĂȚILE ANUNȚATE ASTĂZI DE APIA!

23 septembrie 2020 - 15:57

COMUNICAT. Agenția de Plăți și intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii că a efectuat verificarea cererilor de sprijin depuse de fermieri în perioada 03 - 15 septembrie 2020 pentru Schema de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.

CRESC AJUTOARELE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

CRESC AJUTOARELE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

23 septembrie 2020 - 14:45

MAI MULȚI BANI PENTRU ZOOTEHNIE! Bugetul pentru plățile fermierilor nu se va împărți egal pentru cele două sectoare, vegetal și zootehnie, în noul exercițiu financiar 2021-2027. Pentru fermele de animale, Ministerul Agriculturii a pregătit cea mai mare parte a bugetului, 60%, vegetalului revenindu-i 40%. Crescătorii de animale nu au niciun profit, toată lumea s-a concentrat pe vegetal, a declarat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru.

MINISTRUL AGRICULTURII, LA CULES DE STRUGURI LA PODGORIA USAMV CLUJ!

MINISTRUL AGRICULTURII, LA CULES DE STRUGURI LA PODGORIA USAMV CLUJ!

23 septembrie 2020 - 13:46

ZIUA RECOLTEI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, participă sâmbătă, 26 septembrie 2020, la culesul viei la Podgoria de la Apoldu de Sus, județul Sibiu, cumpărată recent de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca, anunță USAMV Cluj, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Produsele Syngenta recomandate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la culturile de tomate în spații protejate.
Află ce fungicide și insecticide au fost utilizate cu succes în lotul demonstrativ Syngenta de la Seleuş, Arad.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

La restaurant

La restaurant
Chelnerul aleargă la masa unui client: Detalii