Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SUBVENȚII FERMIERI! TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI despre SUBVENȚIA de 1.500 EURO/AN!

Publicat: 27 noiembrie 2017 - 12:31
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

COMASAREA TERENURILOR AGRICOLE! AGROINFO vă pune la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru accesarea subvenției de 1.500 de euro/an. Submăsura 6.5 Schema pentru micii fermieri din PNDR 2017  are ca scop comasarea terenurilor agricole și reducerea gradului de fragmentare a exploatațiilor agricole din România. Ghidul solicitantului pentru această submăsură este disponibil în versiune consultativă!

BENEFICIARII SUBVENȚIEI!

Beneficiarii acestei submăsuri sunt micii fermieri ale căror exploataţii agricole  îndeplinesc condiţiile din cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I şi au aplicat cel puţin un an această schema, conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

să fie persoane fizice sau juridice române;
să acţioneze în nume propriu;
să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin  terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată/ care a fost transferată;
să se angajeze să transfere definitiv1 / să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată corespunzătoare;
să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Nu sunt eligibili solicitanţii:

care nu au avut înregistrată la APIA exploataţia care face obiectul transferului;
a căror exploataţie care face obiectul transferului este integral zootehnică;
care au proiecte în derulare prin Programul FEADR în sectorul agricol;
care au sancțiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA.

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.5, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I

Vor fi eligibili solicitanții care deţin în proprietate exploataţii vegetale/mixte şi care după anul 2015 au beneficiat de sprijin cel puțin 1 an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I.

- să dețină/ să fi deținut în proprietate exploatația ce urmează a fi transferată/ a fost transferată

Solicitanţii trebuie să deţină documente prin care să dovedească dreptul de proprietate asupra terenurilor sau terenurilor și animalelor din cadrul exploatației care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I prin prezentarea la Cererea de finanțare a unuia din documentele menționate la Capitolul 4.1 din Ghidul solicitantului.

- să fi transferat/ să se angajeze să transfere definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Transferul definitiv al exploatației (cel putin  terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) se va face integral către UN SINGUR FERMIER, care trebuie să fie înregistrat la APIA.

ATENȚIE! Pentru a primi sprijin prin Submăsura 6.5, în conformitate cu prevederile art 2, alin 1, lit p) din OUG nr 3/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, fermierul nu are voie să transfere definitiv exploatația mai devreme de data emiterii deciziei de plată de către APIA pentru campania respectivă.

Cererea pentru transfer de exploatație trebuie să fie înregistrată la APIA. În cazul în care cererea pentru transfer de exploataţie nu se regăseşte înregistrată în sistemul electronic APIA, în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii pentru transfer de exploatație cu numărul de înregistrare de la APIA. Cererea pentru transfer de exploatație se va prezenta doar dacă solicitantul a realizat transferul ulterior datei de depunere a Cererii unice de plată aferente campaniei respective.

În cazul în care, la data depunerii Cererii de finanțare, solicitantul:
-nu are transferată exploatația agricolă (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) și drepturile de plată corespunzătoare, acesta trebuie să atașeze la Cererea de finanțare, pe lângă alte documente:

Antecontractul de vânzare, cu clauză rezolutorie privind vânzarea terenurilor/ terenurilor și animalelor din cadrul exploatației, în cazul în care Cererea de finanțare aferentă Submăsurii 6.5  va fi selectată;
și/sau
Contractul de arendă, cu clauză rezolutorie privind arendarea terenurilor din cadrul exploatației pe o perioadă de minim 20 de ani, în cazul în care Cererea de finanțare aferentă Submăsurii 6.5 va fi selectată.
-are transferată exploatația agricolă (cel putin  terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) și drepturile de plată corespunzătoare, acesta trebuie să atașeze la Cererea de finanțare (pe lângă alte documente):
Contractul de vânzare-cumpărare a terenurilor/ terenurilor și animalelor din cadrul exploatației, autentificat la notar;
și/sau
Actul de donație autentificat la notar;
și/sau
Contractul de arendă a terenurilor din cadrul exploatației încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de arendă, dar nu mai devreme de 1 decembrie 2015.

Terenul care face obiectul unui contract de arendă nu poate fi transferat unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând subarendare, operațiune juridică interzisă conform prevederilor art 1847 din Legea nr 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un beneficiar al Schemei simplificate pentru micii fermieri care are înregistrată la APIA o exploatație formată din teren/ teren și animale deținută atât în proprietate, cât și în arendă trebuie să achiziţioneze anterior transferării întregii exploatații, partea din exploatație deținută în arendă și care a făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I, în vederea obţinerii de sprijin prin sM 6.5, pentru a fi eligibil.

În cazul în care datele din documentele de transfer a exploatației pentru terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri (antecontract de vânzare/ contract de vânzare-cumpărare/ contract de arendă) nu corespund cu cele menţionate în IACS/ Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA, solicitantul trebuie să atașeze la Cererea de finanțare documentele justificative în acest sens și să le menționeze la Secțiunea D – Lista documentelor anexate din Cererea de finanțare – rubrica ”Alte documente justificative”.

Contractul de transfer definitiv al terenului este încheiat pe durata minimă de 20 de ani.

Această condiție se aplică doar în cazul contractelor de arendă. Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din părţi, mai devreme de durata minimă de 20 de ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de arendă, dar nu mai devreme de 1 decembrie 2015.

CRITERIILE DE SELECŢIE ALE CERERII DE FINANȚARE

1. Principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mici exploatații - Max 30 p
                                                                                                                                    
 CS 1.2.Dimensiunea exploataţiei care face obiectul transferului este între 1 şi 3 ha. 30 p
 CS 1.1.Dimensiunea exploataţiei care face obiectul transferului este de peste 3 ha şi până la 4 ha. 28 p

2. Principiul comasării exploatațiilor  - Max 60 p. În cadrul acestui principiu (valabil inclusiv pentru arendă), se pot cumula punctajele de la fiecare criteriu, astfel încât solicitantul ar putea atinge până la 60 de puncte, dacă îndeplineşte cele 3 criterii.

CS 2.1.Exploataţia care face obiectul transferului se preia de către un vecin  și se comasează în exploatația agricolă a acestuia. 20 p
CS 2.2.Exploatația care face obiectul transferului se preia de un beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil care are în implementare sau monitorizare un proiect pe submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau de către un beneficiar care are în implementare sau monitorizare un proiect pe submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” și va fi comasată în exploatația agricolă a acestuia. 20 p
CS 2.3.Exploatația care face obiectul transferului se preia de  către un membru care face parte dintr-un grup de producători în sectorul agricol, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa 37/2005, cu modificările și completările ulterioare sau dintr-o cooperativă agricolă de tipul celor  prevăzute la art. 6 din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. 20 p
Solicitantul se va asigura ca în documentele în baza cărora transferă definitiv (inclusiv cele în care se angajează să transfere definitiv exploatația agricolă) (cel puțin terenurile agricole care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I), sunt menționați vecinii, sau, după caz, va depune alte documente legale doveditoare ale calităţii de vecin (ex. hărți cadastrale, etc). Este suficient ca cesionarul să fie un vecin al oricări părţi din exploataţie.

3. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate                     

CS 3.1.Exploatația care face obiectul transferului se află într-o zonă cu potențial ridicat 5 p
CS 3.2.Exploatația care face obiectul transferului se află într-o zonă cu potențial mediu 3 p

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total exploatație (exprimată în ha – acest principiu se aplică doar pentru terenuri/partea din exploataţie formată din terenuri), în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă” din Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului.

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din exploatația solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate.

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile pomicole aflate în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat, conform Anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului. În cadrul acestei submăsuri se are în vedere numai nota de favorabilitate potențată, indiferent dacă există sau nu instalaţii de irigaţii în exploataţie.

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului 732/2005, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile viticole de soiuri de struguri de masă (sau struguri care nu sunt destinaţi sectorului vinicol) încadrarea în potențialul agricol se realizează conform Anexei nr. 4 privind potenţialul agricol, secţiunea dedicată strugurilor de masă - anexele sunt ataşate la Ghidul solicitantului.

În cazul speciilor de plante care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie.

4. Principiul dreptului real de proprietate - Max 5 p

CS 4.Solicitantul a transferat/ va transfera întreaga exploatație către alt fermier prin contract de vânzare-cumpărare.  La depunerea cererii de finanţare va fi prezentat un ante-contract de vânzare-cumpărare, sau dacă transferul a fost deja efectuat, contractul de vânzare cumpărare.  5 p

TOTAL Max 100 p

VALOAREA SPRIJINULUI!

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până la data de 31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Prin sintagma ”ultimul an” se înțelege ultimul an în care solicitantul a depus la APIA Cererea unică de plată și a încasat spriinul pentru cererea respectivă în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I înainte de a transfera exploatația.

Toate criteriile de eligibilitate și de selecție devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare.

În cazul nerespectării criteriilor de eligibilitate și de selecție pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare se va recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi se va rezilia Contractul de Finanţare.

COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Datele din Cererea de finanţare trebuie să corespundă cu cele menţionate în Registrul Unic de Identificare  de la APIA, precum şi cu cele menţionate în IACS/ Registrul exploatațiilor de la ANSVSA, înainte de transferul definitiv al întregii exploataţii (pentru terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) către alt fermier. În cazul în care acestea nu corespund, iar în urma solicitării de informaţii suplimentare solicitantul nu depune documentele justificative, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Pentru indicatorii de monitorizare, solicitantul trebuie să completeze în Cererea de finanțare următoarele rubrici, astfel:

sectorul exploatației agricole transferate:
• vegetal: culturi de câmp, horticultură, viticultură, culturi permanente (altele decât viticultura),
• mixte - culturi și creșterea animalelor, inclusiv creșterea albinelor,

zona în care se află exploatația:
• zona normală (Anexa nr. 8 la Ghidul Solicitantului);
• zona montană (Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului);
• zona cu constrângeri specifice (Anexa nr. 10 la Ghidul Solicitantului);
• zona cu constrângeri semnificative (Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului).

DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Cererea de Finanţare trebuie completată în format electronic, în limba română. Aceasta trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul submăsurii, avantajele ce vor rezulta din implementarea cererii şi în ce măsură cererea contribuie la realizarea obiectivelor programului.
Cererea de Finanţare trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în Secțiunea D a acesteia. Documentele anexate Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi scanate și depuse on-line pe site-ul www.afir.info.

DOCUMENTE ATAȘATE CERERII!

Documentele de proprietate asupra terenurilor:

a) contractul de vânzare - cumpărare autentificat de notar;
şi/sau
b) actul de donaţie autentificat de notar;
şi/sau
c) hotarârea judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie;
şi/sau
d) certificatul de moştenitor autentificat de notar;
şi/sau
e) alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate.

Documentele în baza cărora solicitantul transferă definitiv terenurile agricole/ terenurile agricole și animalele (care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I)  din cadrul exploataţiei agricole:

-contractul de vânzare-cumpărare a terenurilor/ terenurilor și animalelor din cadrul exploatației, autentificat la notar;
și/sau
-actul de donaţie autentificat de notar;
și/sau
-contractul de arendă a terenurilor din cadrul exploatației încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de arendă, dar nu mai devreme de 1 decembrie 2015.

Adeverință emisă cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de finanțare de către grupul de producători din sectorul agricol/ cooperativa agricolă din care să reiasă că fermierul care a preluat/ va prelua exploatația agricolă este membru al acesteia (dacă este cazul).

Actul de identitate al persoanei fizice/ reprezentantului legal de proiect.

IMPORTANT! Informațiile provin din Ghidul solicitanului submăsurii 6.5, versiunea consultativă. Acest Ghid poate suferi anumite modificări până la aprobarea versiunii definitive.

INTEGRAL GHIDUL SOLICITANTULUI - VERSIUNEA CONSULTATIVĂ PE PAGINA AFIR! SECȚIUNEA DEZBATERE PUBLICĂ - DOCUMENTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ!


 

 

 

 

Vizualizat: 9710 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

APAN Agriculture Equipments împreună cu producătorul finlandez TUME a prezenta la Indagra 2019 semănătoarea Nova Combi Star 4000. Semănătoarea Nova Combi Star este o semănătoare directă în mirşite, cu disc de pregătire şi fertilizare pentru cereale păioase.

Interviu cu Endre KOVÁCS, reprezentat Tume pentru România, Ungaria şi Serbia

 

Reporter: Gheorghe Ghişe

AGROSEL adoptă o nouă identitate - HEKTAR Piscicultura are nevoie de susţinere! Dronele devin o opţiune pentru agricultură

Bancul zilei

De mare ajutor

De mare ajutor
Un preot observă pe cealaltă parte a străzii un copil care nu ajungea la sonerie, deşi se chinuia de numa', numa'. Detalii