Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 3

STRICT INTERN APIA! CE SE ÎNTÂMPLĂ LA VERIFICAREA FERMELOR CARE CER SUBVENȚII APIA!

Publicat: 21 mai 2018 - 15:06
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

INFORMAȚII INTERNE APIA! Subvențiile sunt încasate de fermierii români doar după finalizarea verificărilor pe care le face Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru cererile unice înregistratea în Campania 2018. Controalele sunt administrative, clasice, în teren și prin teledetecție. Cele din urmă sunt realizate cu ajutorul firmei Gauss SRL cu care APIA are contract. AGROINFO vă dezvăluie procedura internă APIA!

APIA respectă termenele stabilite cu strictețe de ministrul agriculturii, Petre Daea. De la 1 iunie 2018 sunt demarate controalele administrative ale cererilor pentru subvenții, depuse de fermieri, și extragerea eșantionului de control.

control-apia-termen_b

Eşantionul de control conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale căror solicitări de sprijin urmează a fi verificate din punct de vedere al suprafeţelor declarate, cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii şi al condițiilor de eligibilitate generale şi specifice din legislaţia naţională, al cerințelor de bază relevante măsurilor de dezvoltare rurală. Acesta este transmis de la nivel APIA central către APIA judeţean, în vederea pregătirii dosarelor de control şi a realizării graficului de executare a controalelor pe teren.

Controalele la fața locului vizează toate parcelele agricole pentru care se solicită plăți directe și/sau pentru care se solicită sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat şi constă, în funcţie de scopul controlului, în măsurarea suprafețelor și verificarea condițiilor de eligibilitate generale, a cerințelor de bază relevante, a cerințelor specifice angajamentelor și altor obligații privind suprafața declarată de beneficiar în cadrul schemei de ajutor și/sau al măsurilor de sprijin solicitat.

Controalele la fața locului referitoare la practicile de ecologizare (plata pe înverzire) vizează toate obligațiile care trebuie respectate de beneficiar.

ATENȚIE! Diversificarea culturilor constă în existența mai multor culturi pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează: 

- cel puţin două culturi diferite pe suprafețele cuprinse între 10 ha şi 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75 % din terenul arabil; 
- cel puţin trei culturi diferite pe suprafețele de peste 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75 % din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 95 % din terenul arabil.

În prezent sunt identificate următoarele tipuri de controale:

- control clasic APIA;
- control prin teledetecţie;
- Supracontrol clasic APIA - pentru dosare controlate clasic cât şi pentru dosare controlate prin teledetectie;
- Supracontrol AFIR;
- Alt tip de control - pentru dosarele selectate în urma sesizărilor, autosesizărilor, contestaţii, supracontroale solicitate de alte organisme de control.

Planificarea controalelor constă în întocmirea graficului de control, ce va fi completat pe măsura primirii eșantionului de control.

Graficul controalelor vizează toți fermierii selectați pentru controlul pe teren clasic sau teledetecție. Pentru fermierii controlati prin teledetectie care au şi scop control ecocondiționalitate sau/ și Măsuri compensatorii de Dezvoltare Rurală (Măsura 10, Măsura 214 şi Măsura 11), se face planificarea controalelor în vederea verificării în teren a respectării eligibilității terenului sau a normelor de ecocondiționalitate și a cerințelor specifice şi de bază.

Pentru realizarea în bune condiții a controalelor pe teren, după primirea eșantionului de control la nivel județean, Serviciul Control pe Teren solicită Serviciului MS-IT, în funcție de graficul de control, copiile dosarelor fermierilor selectați pentru control.

Dosarele trebuie să conțină cererea fermierului însoțită, după caz, de documentele de modificare. Transmiterea acestora se va face în tranșe, pe baza unui proces verbal în care se consemnează că ,,au fost finalizate suprapunerile și supradeclarările și nu se va mai interveni pe dosare”.

Şeful Serviciului Control pe Teren întocmeşte graficul de execuţie al controlui pe teren (inclusiv pentru fermierii eşantionaţi la teledetecţie cu scop Măsuri compensatorii de Dezvoltare Rurală - Măsura 10, Măsura 214 şi Măsura 11 şi Ecocondiţionalitate).

Raportul de control

Se disting următoarele tipuri de rapoarte de control în funcţie scopul controlului şi de perioada de verificare a cerințelor:

- de vară (SUMMER)
- de iarnă (WINTER)
- de Primăvară (SPRING)
- COMASAT (control clasic după teledetecţie)
- Supracontrol
- Alte tipuri de rapoarte

Raport de control de tip SUMMER

Este un formular de raport personalizat, generat automat de sistem cu anumite câmpuri completate de sistem la momentul generării raportului şi la momentul imprimării acestuia pe baza datelor din cererea unică de plată/de sprijin/de plată, înregistrate în baza de date.
Lotul de date necesar pentru pregătirea raportului va fi generat de sistem la momentul selectării exploataţiei agricole pentru efectuarea controlului pe teren. Acest lot de date va fi actualizat în mod automat în funcţie de schimbările şi de corecturile apărute la solicitarea de sprijin, care au fost notificate de către fermier, după prelucrarea şi introducerea acestora în sistem de către angajaţii APIA.
Este important ca înainte de a fi transmise copiile dosarelor de sprijin ale fermierilor selectaţi la control către Serviciul Control Clasic, angajaţii APIA care instrumentează cererile unice de plată să le verifice foarte atent, pentru a evita intervenţia ulterioară în sistem pe aceste cereri.

Raport de control de iarnă ( WINTER)

Pentru controlul GAEC 4 se emite un al doilea raport de control (raport de tip WINTER) care cuprinde parcelele cu teren arabil ce urmează a fi controlate. Acestea sunt indicate şi tipărite de sistem pe baza datelor rezultatelor controlului iniţial, în urma introducerii de către angajaţii APIA a datelor cuprinse în raportul de control şi a activării butonului « Completitudine date ».
• GAEC 4 se controleaza în perioada de iarnă.
• Raportul de control pentru înregistrarea rezultatelor verificării GAEC4 se generează separat faţă de Raportul de control generat pentru efectuarea controlului schemelor şi măsurilor solicitate de fermier.
• Generarea Raportului de control pentru GAEC4 se execută după introducerea în sistem a rezultatelor controlului executat în perioada de vară și validarea rezultatelor.
• Inspectorul de teren măsoară suprafaţa conformă a exploataţiei până la îndeplinirea condiţiei GAEC4.

Raportul de control de Primăvară (SPRING) se va genera în cazul în care:

- fermierul este selectat la control cu scop control Greening ( plata pe înverzire) şi a declarat în cerere ZV (strat vegetal);
- fermierul este selectat la control cu scop M214, M10 pachetele 4/7 pentru care se verifică dacă este respectată cerinţa specifică de încorporare masă vegetală;
- pentru fermierii controlaţi prin teledetecţie selectaţi la control cu scop Greening(ZV) şi M214, M10 pachetele 4/7, raportul de control SPRING se generează după generarea unui raport comasat.

Conform fişei tehnice a Măsurilor compensatorii de Dezvoltare Rurală (Măsura 10, Măsura 214 ): Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie şi lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune.
Zonele cu strat vegetal (ZV) sunt suprafeţe arabile cultivate cu amestecuri de specii de culturi, considerate culturi secundare care nu participă la calculul diversificării culturilor. Prin înfiinţarea ZV se asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni., după care masa vegetală va fi distrusă mecanic.

În cazul existenţei acestui tip de raport de control, nu se va putea închide dosarul până când acest raport de primavară nu este închis.

Raportul de control de tip COMASAT

Este tipul de raport clasic (SUMMER), diferenţiat de acesta prin numerotarea cu indicativul C, care se generează din sistemul informatic IACS, pentru:
- exploataţiile care au fost selectate la controlul prin teledetecţie şi fotogrammetrie, care au neconformităţi ce nu se pot rezolva prin acţiunea de follow- up
- exploataţiile selectate la control prin teledetecţie cu scop control Măsura 10, Măsura 214, Măsura 11 şi/sau Ecocondiţionalitate.

Se verifică la faţa locului din punct de vedere al respectării cerinţelor specifice şi de bază pentru măsurile de dezvoltare rurală la nivel de parcelă cu angajament, precum şi de respectare a normelor de ecocondiţionalitate.

Pentru exploataţiile eşantionate la controlul prin teledetecţie cu scop control ecocondiţionalitate şi/sau control Măsura 10, Măsura 214, Măsura 11 , se face verificarea la fața locului de către inspectorii APIA prin metoda clasică, urmând ca rezultatele obţinute să fie înregistrate în rapoarte de tip comasat, generate direct din lista de fermieri selectaţi.

Raportul de control se introduce în sistemul informatic. În cazul în care nu se realizează toate obiectivele controlului, Raportul de control este respins, iar controlul se reia. Refacerea controlului după realizarea controlului iniţial se dispune de persoana autorizată care aprobă raportul de control.

În baza listelor cu fermierii eşantionaţi la controlul pe teren se pregătesc dosarele fermierilor ce vor fi controlați astfel încât controlul pe teren să poată începe imediat ce a fost selectat primul eşantion de control.

La planificarea controalelor, se va avea în vedere prioritizarea verificărilor în funcţie de scopul controlului şi cerinţele de management, astfel:

- pentru sprijinul cuplat - diversificarea culturilor, controlul pe teren, trebuie să fie efectuat într-un timp util pentru a se asigura că este posibilă identificarea clară a limitelor parcelor agricole şi a culturii declarate.

Perioada care trebuie luată în considerare privind controlul la fața locului pentru verificarea cerințelor de diversificare este mai-septembrie anul curent. În practică, verificarea culturilor, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuată în perioada corespunzătoare înainte, sau (cel mai târziu) imediat după recoltare pentru a fi eficientă.

Verificarea poate fi efectuată și după recoltare, în anumite condiții chiar după ce s-a arat, pe baza rezidurilor culturii (miriști și alte resturi vegetale ale culturii) cu condiția ca acestea să constitue dovezi vizibile ale culturii.

Pentru fermierii la care au fost executate vizite rapide pe teren, se va continua controlul de eligibilitate a suprafeţei şi a celorlalte cerinţe şi norme, după caz, conform planificării controalelor.

Pentru fiecare scop al controlului pe teren se va avea în vedere perioada optimă de verificare, în funcţie de schema de plată şi măsura de sprijin solicitată la plată.

CALENDAR CONTROL PE TEREN ÎN FUNCȚIE DE SCHEMELE DE PLATĂ!

calendar-control-apia_bcontrol-doi_bcalendar-trei_b

Controlul pe teren se execută în anul de depunere a cererii unice de plată în perioada 1 iulie- 1 octombrie, iar înregistrarea rezultatelor se va efectua în raportul de vară.
Excepţie de la această perioadă fac verificarea cerinţei GAEC4 (acoperirea minimă a solului), rezultatul controlului fiind înregistrat în raportul de iarnă şi a cerinţei specifice de încorporare a pachetului 4, a pachetului 7 din măsurile de dezvoltare rurală M214/M10, a culturilor secundare – ZIE, care presupune şi un control în primăvară cu înregistrarea rezultatelor în raportul de primăvară.

Pentru Campania 2017, eșantionul de control a conținut un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:
 -  pentru controlul pe teren prin metoda clasică - 28.547 fermieri;
 -  pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției - 75.599 fermieri.

Sursa: APIA

Vizualizat: 9764 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Vasile URS
|
05. 22, 2018. Tuesday 07:08
La cei la care avem pe decizile de plata de lA apia rest de plata mai primim acei bani anul asta?
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

VALTRA seria F - Agritechnica 2019

VALTRA seria F - Agritechnica 2019

Noua serie de tractoare Valtra F, prezentată la Agritechnica 2019, destinată fermelor pomicole şi viticole poate fi comandată în două variante de ecartament (1,5 şi 1,3m), are o putere de la 75 la 105CP, un motor cu o capacitate cilindrică de 3,4litri şi o transmisie cu 24 viteze înainte/înapoi sau 24/12 înainte/înapoi. Seria F de tractoare Valtra va fi disponibilă pentru piaţa din România în a doua jumătate a anului viitor.

 

Interviu cu George Tănase - brand manager Valtra, MEWI

Reporter: Gheorghe Ghişe

Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019 Ce trebuie să ştii înainte să începi un proiect horticol

Bancul zilei

Sfat prietenesc...

Sfat prietenesc...
Un bărbat îl întreabă pe instructorul de la sala de fitness: Detalii