Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SPRIJIN pentru DEZVOLTAREA FERMELOR MICI: 15.000 DE EURO!

Publicat: 22 iunie 2019 - 10:23
3 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

ULTIMA STRIGARE! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului submăsurii 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, versiunea consultativă. Cât de curând va fi lansată o sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare. Este ultima strigare din acest an pentru acești bani de care beneficiază fermele mici din vegetal și din zootehnie.

Valoarea sprijinului acordat fermelor mici este de 15.000 de euro, 100% nerambursabil.

BENEFICIARII. CONDIȚII

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
să fie persoane juridice române;
să acţioneze în nume propriu;
să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
să aibă studii  minime de 8  clase;
să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 - persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:
o ca persoană fizică autorizată;
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
o ca întreprindere familială;
- societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată prin:
o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

Să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;
Să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant (inclusiv persoanele fizice aflate în componența persoanei juridice care solicită sprijinul)/ beneficiar, cât şi pentru cedenţi. Nu este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin. 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

- are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
- este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare  – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, ANZ, precum şi la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:
- în nume propriu (persoană fizică) sau
- sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3 .

În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL). Verificarea se extinde și în cazul soțului/soției care au beneficiat de acest tip de sprijin pentru aceeași exploatație și care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013
aferente beneficiarilor măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

Pe toată durata de execuție a proiectului beneficiarul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole calculată la depunerea cererii de finanțare cu mai mult de 15%. Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.

NU SUNT ELIGIBILI PENTRU ACEST AJUTOR!

Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:

- solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/ deciziilor de finanțare;
- beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” sau 411-112 din cadrul PNDR 2007-2013;
- beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141 care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată;
- beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau ai măsurilor omoloage din sM 19.2 Dezvoltare locală LEADER;
- beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau măsurilor omoloage din sM 19.2.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor  și întreprinderilor mici. Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, respectă statutul de microîntreprindere/  întreprindere mică.
Să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 11.999 € S.O. (valoare producție standard)  - fermă mică.

În vederea stabilirii și verificării pe durata implementării proiectului a dimensiunii economice a exploatației agricole, este obligatorie înscrierea de către solicitant a tuturor suprafețelor de teren (inclusiv a terenurilor utilizate ca grădini familiale) în cererea unica de plata și în sistemul IACS gestionat de APIA, chiar dacă acestea au suprafețe mai mici decat dimensiunea minimă a parcelelor eligibile (0,3 ha prevăzută în art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015), indiferent dacă sunt sau nu solicitate plăți pe suprafață (plăți directe sau plăți compensatorii pe aceste suprafete.

Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul S.O. se ține cont și de stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupinelor și a stupilor, a panourilor de identificare a stupinelor.

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), ANZ, precum şi/sau la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de finanţare.

Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma de organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea la momentul respectiv.
Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul celor 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca odată cu accesarea sprijinului, acesta să mențină condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost aprobat proiectul.

Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploatației trebuie respectată începând cu momentul depunerii cererii de finanțare. (Nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare).
 

Să prezinte un Plan de afaceri

Planul de afaceri trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
- prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale, suplimentare – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală), conform normelor de mediu, precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
- prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării).

Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este cazul).

Sediul social al beneficiarului  va fi localizat în același UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare. Respectarea angajamentelor de mai sus, se poate prelungi până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată, DAR cu aplicarea sancțiunilor, proporțional cu ponderea pe care o are obiectivul  nerealizat.

Să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020 este o altă condiție. O exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri).

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd:

o fie  prin realizarea unei platforme individuale cu depozitare permanentă, caz în care cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua:
o fie prin realizarea unei platforme individuale cu depozitare temporară și încheierea unui contract cu un deținător al unei amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, autorizată conform normelor de mediu pentru preluare de gunoi de grajd de la terți.

control-veterinar-ferme_b

În cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă sau o amenajare privind gestionarea gunoiului de grajd care respectă normele de mediu sau care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

În cazul Exploatațiilor agricole mixte cu pondere majoritar vegetală, dacă prin Planul de afaceri solicitantul își propune renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului, atunci acesta nu are obligația de a deține la momentul depunerii Cererii de finanțare sau de a propune prin planul de afaceri o modalitate de gestionare a gunoiului de grajd.

Este necesar ca fiecare beneficiar care propune acțiuni în sectorul zootehnic, să calculeze și să prevadă capacitatea de stocare pentru gunoiul de grajd.

Se exceptează de la calculul privind  dimensiunea capacității de stocare sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu Primăria Comunei de reședință sau a unei comune învecinate care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd autorizată sau cu un orice alt operator economic care dispune de platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd pentru preluarea gunoiului de grajd de la terți. În cazul acestora, este important ca livrarea gunoiului de grajd la platformă să fie efectivă (și să se poată dovedi, de exemplu, prin facturi, procese-verbale de predare-primire, registrul de intrări-ieșiri al platformei comunale etc.). De asemenea, orice cantitate de gunoi de grajd depozitată până la momentul livrării (sau nelivrată) trebuie să fie depozitată conform de către fermier.

Foarte important!

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/ 06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea Planului de afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului.

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol  precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

IMPORTANT! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar menționat în anunțul  de lansare a sesiunii de depunere  a proiectelor.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 de puncte si reprezintă punctajul minim  sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare.

Pentru a putea intra în etapa de selecție, cererile de finanțare pot fi depuse numai  în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează.

Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta îl întrunește şi pe care să îl menționeze în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii  continue de depunere.

Scorarea unui proiect se realizează în baza următoarelor principii de selecţie:

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol , agro-alimentar, veterinar sau economie agrară - 20 p
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară - 15 p
3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
sau
recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale. Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin - 10 p
4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională. Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin - 5 ppunctaj-ferme-mici_b

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 30 p
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 25 p

Principiul fermelor de familie
Prioritizarea fermelor de familie  conform definiției cuprinse în PNDR 2014 - 2020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 11.999 € S.O.) - 30 p
Solicitantul demonstrează că deține/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole și prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta, pe toată durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora măsurată în S.O.*) - 5 p

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3/ 5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

În cazul în care se constată că beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda:

fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei     de-a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri);
fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul de afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din Planul de afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul total de obiective prevăzute în Planul de afaceri aprobat (obligatorii și suplimentare).

COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de finanţare conţine:
Cererea de finanţare
Planul de afaceri
Alte documente justificative
 
Cererea de finanţare trebuie completată în format electronic, în limba română.

AFIR își rezervă dreptul de a solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, dacă se consideră necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar răspunsul va fi transmis online în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a Adresei de solicitare informații suplimentare, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la comunicare (în cazul lipsei confirmării de primire).

CONTRACTAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate pentru finanțare, AFIR notifică solicitanții privind selectarea Cererii de finanţare în vederea prezentării documentelor necesare contractării în maximum 30 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparţine, în vederea semnării Deciziei de finanţare, precum și a documentelor originale aferente acestora, pentru ca expertul AFIR să verifice conformitatea cu originalul. Decizia de finanțare urmează a fi încheiată după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare cu documentele solicitate, pentru a lua la cunoştinţă Decizia de finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original).
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:

Documente pentru terenul agricol:

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
- tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanţare)
şi/sau
- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
şi/sau
- contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă
şi/sau
- document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune
 şi/sau
- documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare.

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

tineri-si-mici-fermieri_b

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanţare. 

În cazul în care apar diferenţe de localizare între documentele ce atestă dreptul de folosire al terenurilor şi înregistrările din IACS, certificarea localizării suprafețelor de teren se va realiza în conformitate cu înregistrările  din APIA.

Documente pentru animale, păsări şi familii de albine:

- copia adeverinței emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei și stupilor, numărul familiilor de albine actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;
Carnetul stupinei actualizat  va fi prezentat la data verificării pe teren a Cererii de finanțare și a Cererii de plată.
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul.

Pentru exploatațiile vegetale:

Copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”.

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:

Copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”.

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

Pentru societăţi comerciale:

Bilanţul (cod 10);
Contul de profit şi pierderi (cod 20);
Datele informative (cod 30);
Situaţia activelor imobilizate (cod 40);
ȘI/ SAU
Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).

Societățile comerciale înființate în anul 2019 nu au obligația depunerii acestor documente.

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
Și/SAU
Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), în cazul solicitanților care în anii „n”și „n-1”, sunt autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.
Sau
Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.

Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator)
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (acționar majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel puțin 6 ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective

Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/  întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante)
Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/  certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim
Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone:
Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului;
Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul
Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării - ITI Delta Dunării (pentru solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD)
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Alte documente.

Sursa: AFIR

 

 

Vizualizat: 11314 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

22 octombrie 2020 - 07:59

VOTUL DECISIV. Europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, Parlamentul European, spune că noua Politică Agricolă Comună va pune o presiune enormă pe umerii greu încercaților fermieri români. Amendamentele depuse pe ultima sută de metri la regulamente impun restricții financiare, alungă tinerii din sate și pedepsesc fermierii pentru doi oligarhi miliardari care nu reprezintă agricultura.

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

21 octombrie 2020 - 19:54

DECIZII PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR! Data de referință pentru ajutorul național tranzitoriu pentru bovinele de carne rămâne neschimbată. În ciuda insistențelor ministrului agriculturii Adrian Oros la Consiliul AGRIFISH de la Luxembourg, această dată nu a fost schimbată. Rămâne tot 31 ianuarie 2013. În schimb, fermierii români vor beneficia în continuare de ajutor național tranzitoriu, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

21 octombrie 2020 - 19:35

OFICIAL. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 21.10.2020, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 547.311 fermieri, reprezentând un procent de 65 % din totalul fermierilor declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată este în valoare de 719.414.149 euro, anunță APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

21 octombrie 2020 - 14:17

COMUNICAT. Federația Națională PRO AGRO, reprezentativă pentru agricultura, zootehnia și industria alimentară românească, anunță cu bucurie cooptarea unui nou membru, al cincisprezecelea, respectiv aderarea Asociației Aberdeen Angus România, informează PRO AGRO într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

21 octombrie 2020 - 12:52

ITP OBLIGATORIU! Inspecția tehnică periodică a devenit obligatorie pentru tractoarele care circulă pe drumurile publice. Pentru a ajunge la parcelele agricole, fermierii sunt nevoiți să circule pe drumurile publice cu tractoarele. Mai mulți fermieri au fost deja amendați de Poliție pentru că nu aveau ITP-ul făcut la tractoare.

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

21 octombrie 2020 - 12:33

LANSAT ÎN DECEMBRIE 2020. Ruris, compania producătoare de echipamente agricole din Craiova, a intrat în linie dreaptă cu producţia unui nou tractor pentru ferme mici.

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

21 octombrie 2020 - 11:54

PLAFONAREA PLĂȚILOR DIN AGRICULTURĂ. Tot mai multe voci din Parlamentul European susțin plafonarea subvențiilor din agricultură. Concernele din industria agricolă își extind activitatea pe spinarea fermelor de familie. Haideți să nu-i mai susținem pe oligarhi! A cerut un europarlamentar din Cehia, marți, 20 octombrie 2020, la ședința plenară din Parlamentul European în cadrul căreia a fost supusă dezbaterii și votului noua Politică Agricolă Comună. Europarlamentarul a cerut eliminarea subvențiilor de un milion de euro pe fermă.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

21 octombrie 2020 - 09:37

TERMEN 31 DECEMBRIE 2020! Atenție, apicultori, intrați în legalitate! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irimei, cunoscut pe Facebook Marian Stuparul Oltean, anunță apicultorii că e foarte important să intre în legalitate până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, consilierul îi anunță că se va modifica Ordinul MADR 251/2017 care-i privește pe apicultori.

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

21 octombrie 2020 - 09:15

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 21 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a plătit peste 46 de milioane de euro. A finalizat aceste plăți, iar banii sunt în conturi.

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

21 octombrie 2020 - 08:59

AMENINȚĂ CU JUDECATA! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere explicații de la Ministerul Agriculturii pentru plata cotizației de 200.000 de euro la organizația europeană COPA COGECA. Revoltați, fermierii vor să știe de ce ministerul a plătit cotizația doar pentru anumite organizații. Ei amenință că vor acționa în instanță MADR. Inserăm comunicatul Uniunii Salvăm Țăranul Român.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [3]  
Pagini: [1]  1   
3.
Mari gheorghian
|
08. 30, 2019. Friday 15:09
Cine mă poate ajuta cu un proiect?
2.
Cipri
|
06. 23, 2019. Sunday 13:01
Eu stiam ca s au terminat fondurile aferente masurii 6.3 de anul trecut. Este vorba de o realocare de fonduri?
1.
Doftoreanu Iulian
|
06. 22, 2019. Saturday 16:09
Țăranul român nu mai e considerat țăran de către guvernanți, decat dacă-i SRL. Geaba are bunica o gospodărie și ar vrea să crească găini și i-ar trebui ceva bani de hrănitori, adăpători moderne, că nu are șanse să primească vreun ajutor de la stat, dacă nu-i sereleu. Apoi, se plâng guvernanții că au sprijinit nu știu câte sereleuri, și ăia au închis șandramaua și au plecat. Bunica n-ar pleca cu hrănitorile și nici nepoata ei dacă ar primi un ajutor, pentru că nu și-ar putea lăsa casa și să fugă cu investiția. Dar așa e când faci agricultură dintr-un birou de la București. Vezi altfel lucrurile.
Rezultate: [3]  
Pagini: [1]  1   

Video

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

După doi ani de zile în care s-au informat şi au încercat mai multe modele de tractoare, Ciprian şi Denisa Nedin Gruia, tineri fermieri din Pesac, judeţul Timiş, şi-au cumpărat, în 2019, de la firma Tehnodiesel, un tractor Massey Ferguson 7722, cu motor AGCO Sisu de 220 CP şi transmisie Dyna 6. Ciprian Nedin Gruia spune că şi-a dorit un tractor robust, cu care să poată lucra în orice condiţii, iar tractorul Massey Ferguson este perfect pentru el.

Interviu cu: Ciprian Nedin Gruia şi Denisa Nedin Gruia, fermieri, judeţul Timiş
Reporter: Violeta Mat

Operator video şi montaj: Claudiu Borobei

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Prin Londra

Prin Londra
Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau împreună prin Londra şi se bucurau de privelişte: Detalii