Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

DOCUMENT OFICIAL! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII pentru PLATA DE ANUL VIITOR A SUBVENȚIILOR APIA!

Publicat: 21 octombrie 2019 - 20:07
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SE TAIE BANI DE LA AGRICULTURĂ. Raportul referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 anunță o creștere nesemnificativă a sumei alocată pentru plățile directe ale fermierilor. În schimb, la anul, vor fi mai puțini bani pentru proiectele de dezvoltare rurală. Cu o mână se dă, cu alta se taie. Documentul a fost transmis pentru AGROINFO de Parlamentul European, astfel vă putem pune la dispoziție cifre exacte.

Inserăm integral Avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, cu amendamentele, propunerile făcute de Comisie pentru a fi incluse în rezoluția ce va fi adoptată.  Poziția Comisiei pentru agricultură face parte din documentul transmis nouă de Parlamentul European și se referă punctual la toate ajutoarele din agricultură și la bugetele alocate pentru plățile care se vor face anul viitor către fermieri.

BUGETUL PENTRU 2020 PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR ȘI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

ia act de creditele de angajament în valoare de 59 994,9 milioane EUR și de creditele de plată în valoare de 58 014,3 milioane EUR propuse de Comisie în proiectul de buget pentru 2020 la rubrica 2, unde creditele Fondului european de garantare agricolă sunt ușor majorate, la 43 531,8 milioane EUR în angajamente (+0,8 %) și la 43 501,7 milioane EUR în credite de plată (+0,9 %) față de bugetul pentru 2019; regretă profund faptul că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt reduse la 14 708,7 milioane EUR (-0,1 %) în angajamente și la 13 141,2 milioane EUR (-0,1 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2019, în principal din cauza unei stagnări a valorii nominale a FEADR ca atare și a unei scăderi drastice a cheltuielilor de sprijin;

insistă asupra faptului că bugetul destinat agriculturii nu ar trebui să facă obiectul altor reduceri, în special având în vedere că sectorul agricol este afectat adesea de crize care necesită un răspuns bugetar;

constată că exercițiul bugetar 2020 este ultimul din perioada actuală a cadrului financiar multianual și, prin urmare, subliniază importanța pregătirii și a bunei adaptări la noua perioadă financiară, în care trebuie asigurat fermierilor un standard de viață echitabil;

este profund îngrijorată de consecințele bugetare ale unui Brexit fără acord și, întrucât fermierii trebuie să își planifice activitatea în avans, se opune ferm oricărei reduceri neașteptate a alocărilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) în 2020 în cazul în care nu se ajunge la un acord între Uniune și Regatul Unit;

subliniază că bugetul Uniunii trebuie să fie coerent cu obiectivele Acordului de la Paris din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat în decembrie 2015;

respinge propunerea Comisiei de a reduce creditele alocate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor (-14,6 milioane EUR), care ar putea avea un impact negativ asupra contribuției lor tot mai importante la reechilibrarea puterii de
negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, dat fiind că fermierii vor fi direct afectați; în acest sens, consideră că Comisia ar trebui să se asigure că plățile pentru acest sector nu vor fi reduse;

regretă lipsa creditelor pentru sectorul cărnii de pasăre și sugerează alocarea de fonduri în secțiunea „Alte măsuri în sectorul cărnii de porc, al cărnii de pasăre, al ouălor, al apiculturii și al altor produse de origine animală” pentru a sprijini sectorul cărnii de pasăre, deoarece este afectat de denaturarea neloială a comerțului de către Ucraina;

regretă faptul că nu există compensații pentru reducerea creditelor propuse de Comisie pentru producătorii de fructe și legume din Uniune, un sector care se confruntă cu o criză gravă, din cauza prezenței agenților fitofagi sau patogeni, cum ar fi virusul Tristeza pentru portocale, Mal secco pentru lămâi, Tuta absoluta pentru tomate și Xylella fastidiosa pentru măslini;

solicită, prin urmare, ca, în ciuda reducerilor creditelor, să se aibă în vedere un plan de finanțare pentru citrice pentru a sprijini
costurile de reconversie a actualelor plantații de citrice și de măslini cu soiuri ale acelorași plante care sunt mai rezistente, permițând o relansare reală a sectorului;

AJUTOARE CRESCĂTORI DE ANIMALE

salută propunerea Comisiei de a aloca 50 milioane EUR pentru „Alte măsuri pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul de a sprijini sectorul cărnii de vită în Irlanda în cazul unor dificultăți pe piață legate de retragerea potențială a Regatului Unit din Uniune;

subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniune va avea, de asemenea, un impact negativ semnificativ în mai multe sectoare agricole din Uniune; solicită Comisiei să propună un plan de sprijin, bazat pe o evaluare adecvată a impactului, defalcată pe
sectoare și pe state membre, pentru toate sectoarele agricole ale Uniunii care ar putea fi afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune și să extindă acest plan la statele membre afectate în funcție de gradul lor de expunere;

consideră că, pentru a fi eficient, acest plan trebuie să includă măsuri structurale care să vizeze consolidarea organizării sectoarelor respective și promovarea diversificării fluxurilor comerciale;

consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va crea presiuni suplimentare pentru aceste sectoare agricole și, prin urmare, solicită Comisiei să prezinte în detaliu, până la sfârșitul anului 2019, conținutul planului de sprijin al Uniunii în valoare de 1 miliard EUR anunțat la 28 iunie 2019, menit să permită sectoarelor agricole sensibile din Uniune să facă față eventualului impact negativ al acestui acord, în cazul în care acesta este ratificat;

subliniază ineficiența bugetară în sprijinirea sectoarelor sensibile, expunându-le în același timp unei concurențe mai mari și riscurilor de instabilitate a pieței, în special prin intermediul acordurilor bilaterale de liber schimb;

constată, în plus, erodarea pe termen lung a resurselor proprii tradiționale din bugetul Uniunii, cauzată în special de reducerea taxelor vamale ca urmare a acordurilor de liber schimb;

ia act de propunerea Comisiei de a sprijini fermierii cu un pachet de sprijin financiar de până la 1 miliard EUR în cazul perturbării pieței ca urmare a acordului comercial al Uniunii cu Mercosur; insistă ca fondurile respective să nu fie extrase din nicio linie bugetară agricolă existentă;

INTERVENȚIE ÎNCHIDERE FABRICI DE ZAHĂR

este preocupat de criza actuală din sectorul zahărului în urma eliminării sistemului de cote și de anunțarea recentă a închiderii a opt fabrici în Uniune; regretă faptul că nu s-au alocat fonduri pentru sprijinirea sectorului; consideră că, în absența unei intervenții din partea autorităților publice, actorilor din sectorul privat trebuie să li se permită să ia inițiative private pentru reglementarea voluntară a producției; propune Comisiei, în acest context, să evalueze, în lumina noului sezon de producție, posibilitatea de a declanșa măsuri neutre din punct de vedere bugetar, disponibile în temeiul articolului 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1, care să autorizeze fermierii, organizațiile lor și organizațiile lor interprofesionale recunoscute să încheie contracte colective pentru a-și retrage de pe piață, a-și depozita sau a-și reduce producția în mod concertat;

salută majorarea finanțării propuse de Comisie în favoarea măsurilor de promovare, care confirmă eficacitatea îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; consideră că Comisia ar trebui să continue să consolideze campaniile de promovare pentru a deschide noi piețe pentru produsele de calitate, întrucât măsurile de promovare sunt esențiale pentru îmbunătățirea cotei exporturilor Uniunii pe piețele din întreaga lume;

regretă faptul că nu se acordă sprijin fermierilor pentru măsuri, în special în sectorul laptelui și al produselor lactate, care se confruntă în continuare cu dificultăți pe piață ca urmare a embargoului rusesc asupra unei game de produse agricole ale Uniunii(„embargoul rusesc”);

reamintește că, deja de cinci ani, sectoarele agricole ale Uniunii continuă să sufere de pe urma efectelor embargoului rusesc; subliniază că orice efecte suplimentare asupra fluxurilor comerciale agricole legate de retragerea Regatului Unit din Uniune ar putea cauza noi perturbări și solicită credite suplimentare pentru măsuri excepționale, acolo unde este necesar;

consideră că Uniunea poate avea o contribuție esențială la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, în special în rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că este esențial atât să se utilizeze pe deplin plafoanele prevăzute pentru programele desfășurate de Uniune în școli, cât și să se dezvolte în regulamentul actual soluții suplimentare pentru consumul sustenabil;

invită, prin urmare, statele membre să își consolideze programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor maxime disponibile (250 de milioane EUR) prin stabilirea de programe mai puțin birocratice;

salută creșterea sprijinului pentru cercetare și inovare dedicat furnizării de alimente sigure și de înaltă calitate și securității alimentare; subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul Programului Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula inovarea și soluțiile inteligente, în special prin cercetarea agroecologică, cu o abordare agroecosistemică globală, în sectorul agricol și în cel al dezvoltării rurale.

subliniază importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul serviciilor de informare și educare agricolă;

AJUTOR MICII FERMIERI

subliniază că politica de cercetare ar trebui să mențină coerența cu obiectivele politicilor de mediu, climatice, de biodiversitate, de sănătate și de protecție socială, să stimuleze și să sprijine inițiative adaptate la nevoile micilor exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de noile tehnologii;

subliniază necesitatea de a consolida legătura dintre cercetare și practică, prin implicarea producătorilor primari și diseminarea cunoștințelor și a bunelor practici;

solicită Comisiei să ofere un sprijin financiar suficient pentru utilizarea în continuare a soluțiilor inteligente și inovatoare în sectorul agricol, având în vedere beneficiile lor dovedite pentru mediu și necesitatea unei eficiențe agricole mai bune;

consideră că agricultura de precizie și utilizarea digitalizării ar trebui analizate și promovate în continuare;

având în vedere faptul că Uniunea rămâne vulnerabilă la focarele epidemice de boli ale animalelor și ale plantelor, regretă reducerea cu 60 % a creditelor destinate fondului pentru măsurile de urgență legate de sănătatea animalelor și a plantelor;

AJUTOR PENTRU FERMELE DISTRUSE DE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

constată cu mare îngrijorare impactul sever al răspândirii pestei porcine africane (PPA) în mai multe state membre și numărul mare de focare înregistrate de la începutul anului 2019;

este preocupată de faptul că au fost afectate exploatații mari de porcine, zeci de mii de animale fiind sacrificate selectiv; regretă, prin urmare, lipsa alocărilor pentru prevenirea și combaterea PPA, subliniind că bugetul Uniunii pentru 2019 a alocat 28 milioane EUR în acest scop; subliniază că cel puțin o alocare similară ar trebui inclusă în bugetul Uniunii pentru 2020; ia act de faptul că țările terțe au investit în cercetare pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva PPA; este de părere că Uniunea ar trebui să investească în cercetarea și dezvoltarea unui vaccin, ceea ce ar contribui la eradicarea răspândirii și apariției PPA în cel mai scurt timp posibil;

AJUTOR MAI MARE PENTRU TINERII FERMIERI

încurajează statele membre să mărească sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, în conformitate cu obiectivul unei contribuții mai bune la reînnoirea generațională a fermierilor din Uniune;

subliniază importanța angajamentelor în materie de dezvoltare rurală și a cheltuielilor pentru măsurile de agromediu și economia rurală în sens mai larg, în special importanța inițiativelor care îi vizează și îi sprijină pe tinerii fermieri;

salută finanțarea unor proiecte-pilot noi care sunt esențiale pentru a reflecta asupra viitorului PAC, și anume proiecte de dezvoltare a unui set de instrumente pentru gestionarea integrată a dăunătorilor pentru fermieri, de promovare a „satelor inteligente” și de instituire a unui program operațional în sectorul creșterii animalelor;

solicită menținerea creditelor destinate programelor POSEI la nivelurile maxime prevăzute în dreptul Uniunii, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența producătorilor agricoli; evidențiază, totodată, situația economică fragilă a regiunilor ultraperiferice, care sunt încă puternic afectate de criză.

Vizualizat: 3470 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

22 octombrie 2020 - 07:59

VOTUL DECISIV. Europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, Parlamentul European, spune că noua Politică Agricolă Comună va pune o presiune enormă pe umerii greu încercaților fermieri români. Amendamentele depuse pe ultima sută de metri la regulamente impun restricții financiare, alungă tinerii din sate și pedepsesc fermierii pentru doi oligarhi miliardari care nu reprezintă agricultura.

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

21 octombrie 2020 - 19:54

DECIZII PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR! Data de referință pentru ajutorul național tranzitoriu pentru bovinele de carne rămâne neschimbată. În ciuda insistențelor ministrului agriculturii Adrian Oros la Consiliul AGRIFISH de la Luxembourg, această dată nu a fost schimbată. Rămâne tot 31 ianuarie 2013. În schimb, fermierii români vor beneficia în continuare de ajutor național tranzitoriu, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

21 octombrie 2020 - 19:35

OFICIAL. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 21.10.2020, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 547.311 fermieri, reprezentând un procent de 65 % din totalul fermierilor declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată este în valoare de 719.414.149 euro, anunță APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

21 octombrie 2020 - 14:17

COMUNICAT. Federația Națională PRO AGRO, reprezentativă pentru agricultura, zootehnia și industria alimentară românească, anunță cu bucurie cooptarea unui nou membru, al cincisprezecelea, respectiv aderarea Asociației Aberdeen Angus România, informează PRO AGRO într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

21 octombrie 2020 - 12:52

ITP OBLIGATORIU! Inspecția tehnică periodică a devenit obligatorie pentru tractoarele care circulă pe drumurile publice. Pentru a ajunge la parcelele agricole, fermierii sunt nevoiți să circule pe drumurile publice cu tractoarele. Mai mulți fermieri au fost deja amendați de Poliție pentru că nu aveau ITP-ul făcut la tractoare.

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

21 octombrie 2020 - 12:33

LANSAT ÎN DECEMBRIE 2020. Ruris, compania producătoare de echipamente agricole din Craiova, a intrat în linie dreaptă cu producţia unui nou tractor pentru ferme mici.

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

21 octombrie 2020 - 11:54

PLAFONAREA PLĂȚILOR DIN AGRICULTURĂ. Tot mai multe voci din Parlamentul European susțin plafonarea subvențiilor din agricultură. Concernele din industria agricolă își extind activitatea pe spinarea fermelor de familie. Haideți să nu-i mai susținem pe oligarhi! A cerut un europarlamentar din Cehia, marți, 20 octombrie 2020, la ședința plenară din Parlamentul European în cadrul căreia a fost supusă dezbaterii și votului noua Politică Agricolă Comună. Europarlamentarul a cerut eliminarea subvențiilor de un milion de euro pe fermă.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

21 octombrie 2020 - 09:37

TERMEN 31 DECEMBRIE 2020! Atenție, apicultori, intrați în legalitate! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irimei, cunoscut pe Facebook Marian Stuparul Oltean, anunță apicultorii că e foarte important să intre în legalitate până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, consilierul îi anunță că se va modifica Ordinul MADR 251/2017 care-i privește pe apicultori.

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

21 octombrie 2020 - 09:15

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 21 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a plătit peste 46 de milioane de euro. A finalizat aceste plăți, iar banii sunt în conturi.

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

21 octombrie 2020 - 08:59

AMENINȚĂ CU JUDECATA! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere explicații de la Ministerul Agriculturii pentru plata cotizației de 200.000 de euro la organizația europeană COPA COGECA. Revoltați, fermierii vor să știe de ce ministerul a plătit cotizația doar pentru anumite organizații. Ei amenință că vor acționa în instanță MADR. Inserăm comunicatul Uniunii Salvăm Țăranul Român.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

După doi ani de zile în care s-au informat şi au încercat mai multe modele de tractoare, Ciprian şi Denisa Nedin Gruia, tineri fermieri din Pesac, judeţul Timiş, şi-au cumpărat, în 2019, de la firma Tehnodiesel, un tractor Massey Ferguson 7722, cu motor AGCO Sisu de 220 CP şi transmisie Dyna 6. Ciprian Nedin Gruia spune că şi-a dorit un tractor robust, cu care să poată lucra în orice condiţii, iar tractorul Massey Ferguson este perfect pentru el.

Interviu cu: Ciprian Nedin Gruia şi Denisa Nedin Gruia, fermieri, judeţul Timiş
Reporter: Violeta Mat

Operator video şi montaj: Claudiu Borobei

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Prin Londra

Prin Londra
Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau împreună prin Londra şi se bucurau de privelişte: Detalii