KWS+
Reclama header after big part 2

DOCUMENT OFICIAL! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII pentru PLATA DE ANUL VIITOR A SUBVENȚIILOR APIA!

Publicat: 21 octombrie 2019 - 20:07
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SE TAIE BANI DE LA AGRICULTURĂ. Raportul referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 anunță o creștere nesemnificativă a sumei alocată pentru plățile directe ale fermierilor. În schimb, la anul, vor fi mai puțini bani pentru proiectele de dezvoltare rurală. Cu o mână se dă, cu alta se taie. Documentul a fost transmis pentru AGROINFO de Parlamentul European, astfel vă putem pune la dispoziție cifre exacte.

Inserăm integral Avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, cu amendamentele, propunerile făcute de Comisie pentru a fi incluse în rezoluția ce va fi adoptată.  Poziția Comisiei pentru agricultură face parte din documentul transmis nouă de Parlamentul European și se referă punctual la toate ajutoarele din agricultură și la bugetele alocate pentru plățile care se vor face anul viitor către fermieri.

BUGETUL PENTRU 2020 PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR ȘI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

ia act de creditele de angajament în valoare de 59 994,9 milioane EUR și de creditele de plată în valoare de 58 014,3 milioane EUR propuse de Comisie în proiectul de buget pentru 2020 la rubrica 2, unde creditele Fondului european de garantare agricolă sunt ușor majorate, la 43 531,8 milioane EUR în angajamente (+0,8 %) și la 43 501,7 milioane EUR în credite de plată (+0,9 %) față de bugetul pentru 2019; regretă profund faptul că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt reduse la 14 708,7 milioane EUR (-0,1 %) în angajamente și la 13 141,2 milioane EUR (-0,1 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2019, în principal din cauza unei stagnări a valorii nominale a FEADR ca atare și a unei scăderi drastice a cheltuielilor de sprijin;

insistă asupra faptului că bugetul destinat agriculturii nu ar trebui să facă obiectul altor reduceri, în special având în vedere că sectorul agricol este afectat adesea de crize care necesită un răspuns bugetar;

constată că exercițiul bugetar 2020 este ultimul din perioada actuală a cadrului financiar multianual și, prin urmare, subliniază importanța pregătirii și a bunei adaptări la noua perioadă financiară, în care trebuie asigurat fermierilor un standard de viață echitabil;

este profund îngrijorată de consecințele bugetare ale unui Brexit fără acord și, întrucât fermierii trebuie să își planifice activitatea în avans, se opune ferm oricărei reduceri neașteptate a alocărilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) în 2020 în cazul în care nu se ajunge la un acord între Uniune și Regatul Unit;

subliniază că bugetul Uniunii trebuie să fie coerent cu obiectivele Acordului de la Paris din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat în decembrie 2015;

respinge propunerea Comisiei de a reduce creditele alocate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor (-14,6 milioane EUR), care ar putea avea un impact negativ asupra contribuției lor tot mai importante la reechilibrarea puterii de
negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, dat fiind că fermierii vor fi direct afectați; în acest sens, consideră că Comisia ar trebui să se asigure că plățile pentru acest sector nu vor fi reduse;

regretă lipsa creditelor pentru sectorul cărnii de pasăre și sugerează alocarea de fonduri în secțiunea „Alte măsuri în sectorul cărnii de porc, al cărnii de pasăre, al ouălor, al apiculturii și al altor produse de origine animală” pentru a sprijini sectorul cărnii de pasăre, deoarece este afectat de denaturarea neloială a comerțului de către Ucraina;

regretă faptul că nu există compensații pentru reducerea creditelor propuse de Comisie pentru producătorii de fructe și legume din Uniune, un sector care se confruntă cu o criză gravă, din cauza prezenței agenților fitofagi sau patogeni, cum ar fi virusul Tristeza pentru portocale, Mal secco pentru lămâi, Tuta absoluta pentru tomate și Xylella fastidiosa pentru măslini;

solicită, prin urmare, ca, în ciuda reducerilor creditelor, să se aibă în vedere un plan de finanțare pentru citrice pentru a sprijini
costurile de reconversie a actualelor plantații de citrice și de măslini cu soiuri ale acelorași plante care sunt mai rezistente, permițând o relansare reală a sectorului;

AJUTOARE CRESCĂTORI DE ANIMALE

salută propunerea Comisiei de a aloca 50 milioane EUR pentru „Alte măsuri pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul de a sprijini sectorul cărnii de vită în Irlanda în cazul unor dificultăți pe piață legate de retragerea potențială a Regatului Unit din Uniune;

subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniune va avea, de asemenea, un impact negativ semnificativ în mai multe sectoare agricole din Uniune; solicită Comisiei să propună un plan de sprijin, bazat pe o evaluare adecvată a impactului, defalcată pe
sectoare și pe state membre, pentru toate sectoarele agricole ale Uniunii care ar putea fi afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune și să extindă acest plan la statele membre afectate în funcție de gradul lor de expunere;

consideră că, pentru a fi eficient, acest plan trebuie să includă măsuri structurale care să vizeze consolidarea organizării sectoarelor respective și promovarea diversificării fluxurilor comerciale;

consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va crea presiuni suplimentare pentru aceste sectoare agricole și, prin urmare, solicită Comisiei să prezinte în detaliu, până la sfârșitul anului 2019, conținutul planului de sprijin al Uniunii în valoare de 1 miliard EUR anunțat la 28 iunie 2019, menit să permită sectoarelor agricole sensibile din Uniune să facă față eventualului impact negativ al acestui acord, în cazul în care acesta este ratificat;

subliniază ineficiența bugetară în sprijinirea sectoarelor sensibile, expunându-le în același timp unei concurențe mai mari și riscurilor de instabilitate a pieței, în special prin intermediul acordurilor bilaterale de liber schimb;

constată, în plus, erodarea pe termen lung a resurselor proprii tradiționale din bugetul Uniunii, cauzată în special de reducerea taxelor vamale ca urmare a acordurilor de liber schimb;

ia act de propunerea Comisiei de a sprijini fermierii cu un pachet de sprijin financiar de până la 1 miliard EUR în cazul perturbării pieței ca urmare a acordului comercial al Uniunii cu Mercosur; insistă ca fondurile respective să nu fie extrase din nicio linie bugetară agricolă existentă;

INTERVENȚIE ÎNCHIDERE FABRICI DE ZAHĂR

este preocupat de criza actuală din sectorul zahărului în urma eliminării sistemului de cote și de anunțarea recentă a închiderii a opt fabrici în Uniune; regretă faptul că nu s-au alocat fonduri pentru sprijinirea sectorului; consideră că, în absența unei intervenții din partea autorităților publice, actorilor din sectorul privat trebuie să li se permită să ia inițiative private pentru reglementarea voluntară a producției; propune Comisiei, în acest context, să evalueze, în lumina noului sezon de producție, posibilitatea de a declanșa măsuri neutre din punct de vedere bugetar, disponibile în temeiul articolului 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1, care să autorizeze fermierii, organizațiile lor și organizațiile lor interprofesionale recunoscute să încheie contracte colective pentru a-și retrage de pe piață, a-și depozita sau a-și reduce producția în mod concertat;

salută majorarea finanțării propuse de Comisie în favoarea măsurilor de promovare, care confirmă eficacitatea îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; consideră că Comisia ar trebui să continue să consolideze campaniile de promovare pentru a deschide noi piețe pentru produsele de calitate, întrucât măsurile de promovare sunt esențiale pentru îmbunătățirea cotei exporturilor Uniunii pe piețele din întreaga lume;

regretă faptul că nu se acordă sprijin fermierilor pentru măsuri, în special în sectorul laptelui și al produselor lactate, care se confruntă în continuare cu dificultăți pe piață ca urmare a embargoului rusesc asupra unei game de produse agricole ale Uniunii(„embargoul rusesc”);

reamintește că, deja de cinci ani, sectoarele agricole ale Uniunii continuă să sufere de pe urma efectelor embargoului rusesc; subliniază că orice efecte suplimentare asupra fluxurilor comerciale agricole legate de retragerea Regatului Unit din Uniune ar putea cauza noi perturbări și solicită credite suplimentare pentru măsuri excepționale, acolo unde este necesar;

consideră că Uniunea poate avea o contribuție esențială la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, în special în rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că este esențial atât să se utilizeze pe deplin plafoanele prevăzute pentru programele desfășurate de Uniune în școli, cât și să se dezvolte în regulamentul actual soluții suplimentare pentru consumul sustenabil;

invită, prin urmare, statele membre să își consolideze programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor maxime disponibile (250 de milioane EUR) prin stabilirea de programe mai puțin birocratice;

salută creșterea sprijinului pentru cercetare și inovare dedicat furnizării de alimente sigure și de înaltă calitate și securității alimentare; subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul Programului Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula inovarea și soluțiile inteligente, în special prin cercetarea agroecologică, cu o abordare agroecosistemică globală, în sectorul agricol și în cel al dezvoltării rurale.

subliniază importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul serviciilor de informare și educare agricolă;

AJUTOR MICII FERMIERI

subliniază că politica de cercetare ar trebui să mențină coerența cu obiectivele politicilor de mediu, climatice, de biodiversitate, de sănătate și de protecție socială, să stimuleze și să sprijine inițiative adaptate la nevoile micilor exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de noile tehnologii;

subliniază necesitatea de a consolida legătura dintre cercetare și practică, prin implicarea producătorilor primari și diseminarea cunoștințelor și a bunelor practici;

solicită Comisiei să ofere un sprijin financiar suficient pentru utilizarea în continuare a soluțiilor inteligente și inovatoare în sectorul agricol, având în vedere beneficiile lor dovedite pentru mediu și necesitatea unei eficiențe agricole mai bune;

consideră că agricultura de precizie și utilizarea digitalizării ar trebui analizate și promovate în continuare;

având în vedere faptul că Uniunea rămâne vulnerabilă la focarele epidemice de boli ale animalelor și ale plantelor, regretă reducerea cu 60 % a creditelor destinate fondului pentru măsurile de urgență legate de sănătatea animalelor și a plantelor;

AJUTOR PENTRU FERMELE DISTRUSE DE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

constată cu mare îngrijorare impactul sever al răspândirii pestei porcine africane (PPA) în mai multe state membre și numărul mare de focare înregistrate de la începutul anului 2019;

este preocupată de faptul că au fost afectate exploatații mari de porcine, zeci de mii de animale fiind sacrificate selectiv; regretă, prin urmare, lipsa alocărilor pentru prevenirea și combaterea PPA, subliniind că bugetul Uniunii pentru 2019 a alocat 28 milioane EUR în acest scop; subliniază că cel puțin o alocare similară ar trebui inclusă în bugetul Uniunii pentru 2020; ia act de faptul că țările terțe au investit în cercetare pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva PPA; este de părere că Uniunea ar trebui să investească în cercetarea și dezvoltarea unui vaccin, ceea ce ar contribui la eradicarea răspândirii și apariției PPA în cel mai scurt timp posibil;

AJUTOR MAI MARE PENTRU TINERII FERMIERI

încurajează statele membre să mărească sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, în conformitate cu obiectivul unei contribuții mai bune la reînnoirea generațională a fermierilor din Uniune;

subliniază importanța angajamentelor în materie de dezvoltare rurală și a cheltuielilor pentru măsurile de agromediu și economia rurală în sens mai larg, în special importanța inițiativelor care îi vizează și îi sprijină pe tinerii fermieri;

salută finanțarea unor proiecte-pilot noi care sunt esențiale pentru a reflecta asupra viitorului PAC, și anume proiecte de dezvoltare a unui set de instrumente pentru gestionarea integrată a dăunătorilor pentru fermieri, de promovare a „satelor inteligente” și de instituire a unui program operațional în sectorul creșterii animalelor;

solicită menținerea creditelor destinate programelor POSEI la nivelurile maxime prevăzute în dreptul Uniunii, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența producătorilor agricoli; evidențiază, totodată, situația economică fragilă a regiunilor ultraperiferice, care sunt încă puternic afectate de criză.

Vizualizat: 3528 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

CE ESTE O FERMĂ SOCIALĂ!

CE ESTE O FERMĂ SOCIALĂ!

16 ianuarie 2021 - 08:35

COMUNICAT. Pandemia a venit cu noi provocări în toate domeniile de activitate economică, însă niciuna nu a împiedicat dezvoltarea fermei bio&co, ba chiar a stimulat creșterea cu 25% a productivității și a crescut numărul locurilor de muncă bazate pe modelul inserției sociale.

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

15 ianuarie 2021 - 06:45

ANALIZĂ. Fermierii români pot obţine venituri suplimentare ca urmare a implicării lor în combaterea schimbărilor climatice, prin vânzarea de certificate de carbon în piaţa internaţională, potrivit opiniei reprezentanţilor unei platforme online de tranzacţionare a cerealelor şi materiilor prime agricole care au făcut o analiză.

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

15 ianuarie 2021 - 06:25

SUBVENȚII AGRICULTURĂ. Noile subvenții, eco-schemele, vor fi introduse atât în sectorul vegetal, cât și-n zootehnie. Crescătorii de animale pot obține bani pentru a reduce emisiile de metan provenite de la animale, iar fermierii din sectorul vegetal, pentru a extinde agricultura ecologică, a anunțat joi Comisia Europeană.

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

14 ianuarie 2021 - 18:46

SENTINȚĂ DEFINITIVĂ. Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL şi fost şef al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, la 8 ani și 6 luni de închisoar, consideră că este nevinovat şi anunţă că a părăsit România şi că se află în altă ţară, unde a cerut statut de refugiat politic.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

14 ianuarie 2021 - 18:12

COMUNICAT. O delegație din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Vegetal(U.N.C.S.V.) a avut azi, 14 ianuarie 2021, o întâlnire de lucru cu ministrul agriculturii, Adrian Oros și  echipa tehnică cu responsabilități pe sectorul cooperativelor, informează UNCSV într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

14 ianuarie 2021 - 13:30

SUBVENȚII PLĂTITE DOAR CELOR CARE AU ANIMALE ȘI CELOR CARE LUCREAZĂ PĂMÂNTUL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că se lucrează intens la finalizarea unei baze reale de date cu numărul de animale din România, pentru care se vor plăti anul acesta subvenții APIA. De asemenea, șeful de la Agricultură a mai anunțat că subvențiile pe hectar de anul acesta vor ajunge doar la cei care lucrează pământul.

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

14 ianuarie 2021 - 10:38

Ministrul rus al agriculturii a propus o creștere de 20 EUR/tonă a taxei de export pentru grâu şi noi taxe pentru cerealele furajere începând din luna martie, deoarece guvernul caută modalități de a tempera creșterea costurilor cu produsele alimentare.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

14 ianuarie 2021 - 10:09

Caracteristici meteorologice. În prima parte a intervalului va predomina un regim termic al aerului în general normal, după care, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, în cea mai mare parte a teritoriului agricol.

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

14 ianuarie 2021 - 09:29

TERMENE APIA. Subvențiile APIA pe hectar care ajung la fermierii români după 31 martie 2021 sunt sprijinul cuplat la lucernă, sprijinul cuplat la soia, sprijin cuplat pentru cânepă pentru ulei și/sau fibră, sprijin cuplat la orez. Plata acestor subvenții europene pe hectar este condiționată de depunerea unor documente justificative la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Termenul limită pentru acte este 31 martie 2021 pentru plățile pe hectar aferente lui 2020.

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

14 ianuarie 2021 - 08:19

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Pentru a încasa sprijinul cuplat la sfecla de zahăr, aferent anului 2020, fermierii care au solicitat această plată de la APIA fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha. Actele se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 ianuarie 2021, anunță APIA.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016.

„Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

"Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone.

Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Drum ciudat

Drum ciudat
De acasă de la mine până la primul bar fac doar 10 minute. Detalii