Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

DOCUMENT OFICIAL! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BANII pentru PLATA DE ANUL VIITOR A SUBVENȚIILOR APIA!

Publicat: 21 octombrie 2019 - 20:07
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SE TAIE BANI DE LA AGRICULTURĂ. Raportul referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 anunță o creștere nesemnificativă a sumei alocată pentru plățile directe ale fermierilor. În schimb, la anul, vor fi mai puțini bani pentru proiectele de dezvoltare rurală. Cu o mână se dă, cu alta se taie. Documentul a fost transmis pentru AGROINFO de Parlamentul European, astfel vă putem pune la dispoziție cifre exacte.

Inserăm integral Avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, cu amendamentele, propunerile făcute de Comisie pentru a fi incluse în rezoluția ce va fi adoptată.  Poziția Comisiei pentru agricultură face parte din documentul transmis nouă de Parlamentul European și se referă punctual la toate ajutoarele din agricultură și la bugetele alocate pentru plățile care se vor face anul viitor către fermieri.

BUGETUL PENTRU 2020 PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR ȘI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

ia act de creditele de angajament în valoare de 59 994,9 milioane EUR și de creditele de plată în valoare de 58 014,3 milioane EUR propuse de Comisie în proiectul de buget pentru 2020 la rubrica 2, unde creditele Fondului european de garantare agricolă sunt ușor majorate, la 43 531,8 milioane EUR în angajamente (+0,8 %) și la 43 501,7 milioane EUR în credite de plată (+0,9 %) față de bugetul pentru 2019; regretă profund faptul că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt reduse la 14 708,7 milioane EUR (-0,1 %) în angajamente și la 13 141,2 milioane EUR (-0,1 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2019, în principal din cauza unei stagnări a valorii nominale a FEADR ca atare și a unei scăderi drastice a cheltuielilor de sprijin;

insistă asupra faptului că bugetul destinat agriculturii nu ar trebui să facă obiectul altor reduceri, în special având în vedere că sectorul agricol este afectat adesea de crize care necesită un răspuns bugetar;

constată că exercițiul bugetar 2020 este ultimul din perioada actuală a cadrului financiar multianual și, prin urmare, subliniază importanța pregătirii și a bunei adaptări la noua perioadă financiară, în care trebuie asigurat fermierilor un standard de viață echitabil;

este profund îngrijorată de consecințele bugetare ale unui Brexit fără acord și, întrucât fermierii trebuie să își planifice activitatea în avans, se opune ferm oricărei reduceri neașteptate a alocărilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) în 2020 în cazul în care nu se ajunge la un acord între Uniune și Regatul Unit;

subliniază că bugetul Uniunii trebuie să fie coerent cu obiectivele Acordului de la Paris din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat în decembrie 2015;

respinge propunerea Comisiei de a reduce creditele alocate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor (-14,6 milioane EUR), care ar putea avea un impact negativ asupra contribuției lor tot mai importante la reechilibrarea puterii de
negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, dat fiind că fermierii vor fi direct afectați; în acest sens, consideră că Comisia ar trebui să se asigure că plățile pentru acest sector nu vor fi reduse;

regretă lipsa creditelor pentru sectorul cărnii de pasăre și sugerează alocarea de fonduri în secțiunea „Alte măsuri în sectorul cărnii de porc, al cărnii de pasăre, al ouălor, al apiculturii și al altor produse de origine animală” pentru a sprijini sectorul cărnii de pasăre, deoarece este afectat de denaturarea neloială a comerțului de către Ucraina;

regretă faptul că nu există compensații pentru reducerea creditelor propuse de Comisie pentru producătorii de fructe și legume din Uniune, un sector care se confruntă cu o criză gravă, din cauza prezenței agenților fitofagi sau patogeni, cum ar fi virusul Tristeza pentru portocale, Mal secco pentru lămâi, Tuta absoluta pentru tomate și Xylella fastidiosa pentru măslini;

solicită, prin urmare, ca, în ciuda reducerilor creditelor, să se aibă în vedere un plan de finanțare pentru citrice pentru a sprijini
costurile de reconversie a actualelor plantații de citrice și de măslini cu soiuri ale acelorași plante care sunt mai rezistente, permițând o relansare reală a sectorului;

AJUTOARE CRESCĂTORI DE ANIMALE

salută propunerea Comisiei de a aloca 50 milioane EUR pentru „Alte măsuri pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul de a sprijini sectorul cărnii de vită în Irlanda în cazul unor dificultăți pe piață legate de retragerea potențială a Regatului Unit din Uniune;

subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniune va avea, de asemenea, un impact negativ semnificativ în mai multe sectoare agricole din Uniune; solicită Comisiei să propună un plan de sprijin, bazat pe o evaluare adecvată a impactului, defalcată pe
sectoare și pe state membre, pentru toate sectoarele agricole ale Uniunii care ar putea fi afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune și să extindă acest plan la statele membre afectate în funcție de gradul lor de expunere;

consideră că, pentru a fi eficient, acest plan trebuie să includă măsuri structurale care să vizeze consolidarea organizării sectoarelor respective și promovarea diversificării fluxurilor comerciale;

consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va crea presiuni suplimentare pentru aceste sectoare agricole și, prin urmare, solicită Comisiei să prezinte în detaliu, până la sfârșitul anului 2019, conținutul planului de sprijin al Uniunii în valoare de 1 miliard EUR anunțat la 28 iunie 2019, menit să permită sectoarelor agricole sensibile din Uniune să facă față eventualului impact negativ al acestui acord, în cazul în care acesta este ratificat;

subliniază ineficiența bugetară în sprijinirea sectoarelor sensibile, expunându-le în același timp unei concurențe mai mari și riscurilor de instabilitate a pieței, în special prin intermediul acordurilor bilaterale de liber schimb;

constată, în plus, erodarea pe termen lung a resurselor proprii tradiționale din bugetul Uniunii, cauzată în special de reducerea taxelor vamale ca urmare a acordurilor de liber schimb;

ia act de propunerea Comisiei de a sprijini fermierii cu un pachet de sprijin financiar de până la 1 miliard EUR în cazul perturbării pieței ca urmare a acordului comercial al Uniunii cu Mercosur; insistă ca fondurile respective să nu fie extrase din nicio linie bugetară agricolă existentă;

INTERVENȚIE ÎNCHIDERE FABRICI DE ZAHĂR

este preocupat de criza actuală din sectorul zahărului în urma eliminării sistemului de cote și de anunțarea recentă a închiderii a opt fabrici în Uniune; regretă faptul că nu s-au alocat fonduri pentru sprijinirea sectorului; consideră că, în absența unei intervenții din partea autorităților publice, actorilor din sectorul privat trebuie să li se permită să ia inițiative private pentru reglementarea voluntară a producției; propune Comisiei, în acest context, să evalueze, în lumina noului sezon de producție, posibilitatea de a declanșa măsuri neutre din punct de vedere bugetar, disponibile în temeiul articolului 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1, care să autorizeze fermierii, organizațiile lor și organizațiile lor interprofesionale recunoscute să încheie contracte colective pentru a-și retrage de pe piață, a-și depozita sau a-și reduce producția în mod concertat;

salută majorarea finanțării propuse de Comisie în favoarea măsurilor de promovare, care confirmă eficacitatea îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; consideră că Comisia ar trebui să continue să consolideze campaniile de promovare pentru a deschide noi piețe pentru produsele de calitate, întrucât măsurile de promovare sunt esențiale pentru îmbunătățirea cotei exporturilor Uniunii pe piețele din întreaga lume;

regretă faptul că nu se acordă sprijin fermierilor pentru măsuri, în special în sectorul laptelui și al produselor lactate, care se confruntă în continuare cu dificultăți pe piață ca urmare a embargoului rusesc asupra unei game de produse agricole ale Uniunii(„embargoul rusesc”);

reamintește că, deja de cinci ani, sectoarele agricole ale Uniunii continuă să sufere de pe urma efectelor embargoului rusesc; subliniază că orice efecte suplimentare asupra fluxurilor comerciale agricole legate de retragerea Regatului Unit din Uniune ar putea cauza noi perturbări și solicită credite suplimentare pentru măsuri excepționale, acolo unde este necesar;

consideră că Uniunea poate avea o contribuție esențială la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, în special în rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că este esențial atât să se utilizeze pe deplin plafoanele prevăzute pentru programele desfășurate de Uniune în școli, cât și să se dezvolte în regulamentul actual soluții suplimentare pentru consumul sustenabil;

invită, prin urmare, statele membre să își consolideze programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor maxime disponibile (250 de milioane EUR) prin stabilirea de programe mai puțin birocratice;

salută creșterea sprijinului pentru cercetare și inovare dedicat furnizării de alimente sigure și de înaltă calitate și securității alimentare; subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul Programului Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula inovarea și soluțiile inteligente, în special prin cercetarea agroecologică, cu o abordare agroecosistemică globală, în sectorul agricol și în cel al dezvoltării rurale.

subliniază importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul serviciilor de informare și educare agricolă;

AJUTOR MICII FERMIERI

subliniază că politica de cercetare ar trebui să mențină coerența cu obiectivele politicilor de mediu, climatice, de biodiversitate, de sănătate și de protecție socială, să stimuleze și să sprijine inițiative adaptate la nevoile micilor exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de noile tehnologii;

subliniază necesitatea de a consolida legătura dintre cercetare și practică, prin implicarea producătorilor primari și diseminarea cunoștințelor și a bunelor practici;

solicită Comisiei să ofere un sprijin financiar suficient pentru utilizarea în continuare a soluțiilor inteligente și inovatoare în sectorul agricol, având în vedere beneficiile lor dovedite pentru mediu și necesitatea unei eficiențe agricole mai bune;

consideră că agricultura de precizie și utilizarea digitalizării ar trebui analizate și promovate în continuare;

având în vedere faptul că Uniunea rămâne vulnerabilă la focarele epidemice de boli ale animalelor și ale plantelor, regretă reducerea cu 60 % a creditelor destinate fondului pentru măsurile de urgență legate de sănătatea animalelor și a plantelor;

AJUTOR PENTRU FERMELE DISTRUSE DE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

constată cu mare îngrijorare impactul sever al răspândirii pestei porcine africane (PPA) în mai multe state membre și numărul mare de focare înregistrate de la începutul anului 2019;

este preocupată de faptul că au fost afectate exploatații mari de porcine, zeci de mii de animale fiind sacrificate selectiv; regretă, prin urmare, lipsa alocărilor pentru prevenirea și combaterea PPA, subliniind că bugetul Uniunii pentru 2019 a alocat 28 milioane EUR în acest scop; subliniază că cel puțin o alocare similară ar trebui inclusă în bugetul Uniunii pentru 2020; ia act de faptul că țările terțe au investit în cercetare pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva PPA; este de părere că Uniunea ar trebui să investească în cercetarea și dezvoltarea unui vaccin, ceea ce ar contribui la eradicarea răspândirii și apariției PPA în cel mai scurt timp posibil;

AJUTOR MAI MARE PENTRU TINERII FERMIERI

încurajează statele membre să mărească sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, în conformitate cu obiectivul unei contribuții mai bune la reînnoirea generațională a fermierilor din Uniune;

subliniază importanța angajamentelor în materie de dezvoltare rurală și a cheltuielilor pentru măsurile de agromediu și economia rurală în sens mai larg, în special importanța inițiativelor care îi vizează și îi sprijină pe tinerii fermieri;

salută finanțarea unor proiecte-pilot noi care sunt esențiale pentru a reflecta asupra viitorului PAC, și anume proiecte de dezvoltare a unui set de instrumente pentru gestionarea integrată a dăunătorilor pentru fermieri, de promovare a „satelor inteligente” și de instituire a unui program operațional în sectorul creșterii animalelor;

solicită menținerea creditelor destinate programelor POSEI la nivelurile maxime prevăzute în dreptul Uniunii, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența producătorilor agricoli; evidențiază, totodată, situația economică fragilă a regiunilor ultraperiferice, care sunt încă puternic afectate de criză.

Vizualizat: 3370 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

03 iulie 2020 - 08:11

OFICIAL. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea în perioada 30 iunie – 30 septembrie 2020 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare din 2020 pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sprijinul acordat este de 100.000 de euro/an.

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

02 iulie 2020 - 16:49

LEGEA CARE LOVEȘTE ÎN CRESCĂTORII DE ANIMALE! Legea mirosurilor, adoptată de Parlament, va da ocazia multor primari, care nu au cerut avize de mediu când au dat autorizații de construcții, să-i execute pe fermieri și să le închidă fermele. Ceea ce nu este corect, de aceea am cerut ca legea să fie întoarsă, a declarat astăzi ministrul agriculturii, Adrian Oros. El a adăugat că zona fermelor a fost invadată de construcții pentru care nu s-a cerut aviz de mediu.

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

02 iulie 2020 - 16:09

AJUTOR TINERI FERMIERI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri va fi lansată pe data de 15 iulie 2020 și va fi deschisă până-n data de 15 octombrie 2020.

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

02 iulie 2020 - 15:16

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, în urmă cu puțin timp, în cadrul conferinței de presă, în desfășurare la Ministerul Agriculturii, sumele pe hectar pentru despăgubirea fermierilor care au avut de suferit de pe urma secetei extreme.

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

02 iulie 2020 - 10:52

OFICIAL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține astăzi o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii. Declarațiile ministrului vor fi transmise live pe pagina sa oficială Facebook și pagina Ministerului Agriculturii, anunță Ministerul Agriculturii, într-o informare transmisă pentru AGROINFO.

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

02 iulie 2020 - 10:40

APELUL APICULTORILOR! AGROINFO a primit scrisoarea deschisă a apicultorilor români, semnată de mai multe organizații din sectorul apicol, adresată, în principal, europarlamentarului Carmen Avram (S&D). Inserăm integral textul scrisorii.

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

02 iulie 2020 - 09:56

AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE! Suma de 14,5 milioane de euro care ar fi trebuit alocată pentru plata subvenției la lâna de oaie va fi folosită pentru acordarea unui ajutor de cap de ovină, în condițiile în care subvenția la lână a fost anulată. Secretarul de stat MADR George Scarlat a anunțat miercuri seara, 1 iulie, că această sumă a crescut la 43,5 milioane de euro, iar ajutorul care va fi acordat oierilor este de 10 lei pe cap de ovină.

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR DE MINIMIS DE 25 DE LEI PE FAMILIA DE ALBINE!

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR DE MINIMIS DE 25 DE LEI PE FAMILIA DE ALBINE!

02 iulie 2020 - 08:56

AJUTOR DE MINIMIS APICULTORI. Sectorul apicol a fost foarte afectat în acest an de seceta extremă. Apicultorii au nevoie de ajutor, iar Ministerul Agriculturii a pregătit deja un proiect de hotărâre de Guvern pentru acordarea unui ajutor de minimis pe familie de albine, a anunțat secretarul de stat MADR George Scarlat, miercuri seara, la Agro TV.

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ ASTĂZI: 12,5 MILIOANE DE EURO pentru FERMIERII ROMÂNI!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ ASTĂZI: 12,5 MILIOANE DE EURO pentru FERMIERII ROMÂNI!

01 iulie 2020 - 20:14

COMUNICAT.Finanțarea va fi asigurată prin intermediul Agricover Credit IFN. BEI, cu sprijinul FEIS și BERD oferă o nouă finanţare în valoare de 7,5 milioane de euro, respectiv 5 milioane de euro, pentru Agricover Credit IFN. Principalii finanțatori ai agriculturii din România extind accesul fermierilor la finanțare. Împrumuturile vor ajuta producătorii locali să depășească impactul pandemiei de coronavirus, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România, într-un comunicat transmis AGROINFO.

AFIR: DE ASTĂZI, 43,7 MILIOANE DE EURO! VALOARE MAXIMĂ PROIECT, UN MILION EURO!

AFIR: DE ASTĂZI, 43,7 MILIOANE DE EURO! VALOARE MAXIMĂ PROIECT, UN MILION EURO!

01 iulie 2020 - 17:48

ANUNȚ OFICIAL. De astăzi, 1 iulie 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pune la dispoziție peste 43,7 de milioane de euro pentru proiecte de investiții în infrastructura de irigații. Valoarea maximă pentru un proiect este un milion de euro, anunță AFIR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

General Leasing la Indagra 2019

General Leasing la Indagra 2019

Alături de gama completă de tractoare şi combine Massey Ferguson, pentru care General Leasing este distribuitor autorizat, în standul companiei de la Indagra 2019 au mai fost evidenţiate: presa Massey Ferguson RB 4160 V Xtra pentru baloţi cilindrici, semănătoarea pentru păioase Junkkari M400 Plus şi plugul Moro Aratri EXA 16A PRO Warrior. Campaniile promoţionale General Leasing pentru maşini şi utilaje agricole cuprind garanţie extinsă şi soluţii de finanţare cu dobândă subvenţionată. Interviu cu Victor Sandu - director general, General Leasing. Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe Operator imagine: Claudiu Borobei


Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Clasic

Clasic
El se întoarce acasă noaptea târziu. Detalii