Adama
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

ZERO cereri pentru ajutor stâne!

Publicat: 28 noiembrie 2022 - 09:08
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Conform listei afișată pe site-ul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM), niciun crescător de animale nu solicită, până la această oră, ajutorul pentru înființarea stânelor în zona montană. Cuantumul ajutorului este de 300.000 de lei din care jumătate este acoperit de stat, iar cu jumătate trebuie să vină crescătorul de animale. Termenul limită depunere cereri/proiecte expiră mâine, 29 noiembrie 2022, la ora 21:59. 

Bugetul alocat Programului stâne pentru anul 2022 este de 34 640 mii lei, echivalentul a 7 000 mii euro, precizează Ghidul solicitantului. Mai sunt doar două zile până la încheierea sesiunii depunere proiecte și pentru stâne montane nu a fost depus, până la ora publicării articolului, niciun proiect, conform site-ul ANZM: 

stane montane_b

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului. În cazul proiectelor a căror valoare totală depășește valoarea totală maximă eligibilă, diferența se suportă integral de către beneficiar.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un Proiect nu va depăși 150.000 de lei și va fi de 50% din valoarea totală eligibilă a Proiectului menționată în cererea de finanțare.

Categoriile de solicitanți eligibili ai ajutorului de stat acordat prin Program sunt:
- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții obligatorii pentru acordarea ajutorului de stat:

- să fie crescători de animale ;
- să își desfășoare activitatea în zona montană, inclusiv prin intermediul punctelor de lucru;
- să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile pentru înființarea de stâne montane;
- să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile pentru înființarea de stâne montane.

Documente depuse împreună cu cererea de finanțare:

a) acte care atestă deținerea de animale:
- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie, din care să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului și dreptul de proprietate asupra animalelor, cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”.
- adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit care specifică efectivul de animale din exploatație și document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A
b) acte care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a terenului folosit pentru activitatea agricolă, situat în zona montană, în UAT specificate în Anexa nr.1 la prezentul ghid şi este disponibilă pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea Programe de Investiții:
- copie a formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie din care să rezulte dreptul de folosință (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului cu ștampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”.
- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terților dreptul de proprietate conform prevederilor legislației în vigoare autentificate la notar);
sau
- tabelul centralizator cu suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislației în vigoare (care să conțină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare);
sau
- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoțit de adresa emisă de concedent care conține situația privind respectarea clauzelor contractuale;
sau
- contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/ folosință;
sau
- documentul notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune.
Documentele care atestă dreptul de folosință a terenului pe care se realizează investiția trebuie să fie valabile cel puțin până la finalizarea perioadei de monitorizare a proiectului.

c) acte care atestă faptul că nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile pentru înființarea de stâne montane și se obligă să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile pentru înființarea de stâne montane.
d) Solicitantul trebuie să desfășoare activități clasificate în cadrul următoarelor coduri CAEN :
0141 – Creșterea bovinelor de lapte;
0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor;
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.
Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru acest tip de investiție și trebuie însoțit de cel puțin unul din celelalte două coduri CAEN menționate mai sus.

stane pe munte_b

Acte anexate cererii de finanțare:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;
c) dovadă existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de sarcini;
e) copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
f) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
g) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții - grupuri de producători;
h) studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea stânei montane;
i) declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate";
j) certificat de atestare fiscală eliberat în condițiile legii pentru toate punctele de lucru declarate, conform legii şi care nu cuprinde obligații fiscale restante precum şi alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare/cererii de rambursare, emis de organul competent din cadrul ANAF;
k) Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
l) cazierul fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF.

Beneficiarii trebuie să utilizeze ajutorul de stat primit doar pentru înființarea de stâne montane, în localitățile din zona montană.

Beneficiarul are obligația de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși data limită de implementare, respectiv 29 noiembrie 2023.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin Program este de maximum 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un Proiect nu va depăși 150.000 de lei și va fi de 50% din valoarea totală eligibilă a Proiectului menționată în cererea de finanțare.

Vizualizat: 1588 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

UE a importat mai puţine îngrășăminte din Rusia

UE a importat mai puţine îngrășăminte din Rusia

31 ianuarie 2023 - 12:53

Restricțiile UE privind importurile de îngrășăminte din Rusia în cadrul pachetelor de sancțiuni își fac simțit efectul. Conform Oficiului de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), ponderea importurilor de îngrășăminte ale UE-27 din Rusia a scăzut de la 29% în medie pentru întregul an 2021, la 17% în al treilea trimestru al anului 2022.

Un proiect feroviar alternativ la transportul maritim prin Bosfor

Un proiect feroviar alternativ la transportul maritim prin Bosfor

31 ianuarie 2023 - 10:03

Grecia și Bulgaria intenționează să construiască un coridor feroviar de transport de marfă "Sea2Sea" pentru a conecta nordul Greciei și porturile din Bulgaria cu granița României. Acest proiect va realiza conectarea porturilor dunărene cu portul grec Salonic şi ar putea avea un impact semnificativ asupra vânzărilor de cereale sârbești, românești și bulgare, dar şi din Ucraina, modificând astfel fluxurile comerciale din Marea Neagră pe termen mediu (3-5 ani).

APIA ASTĂZI: Crescătorii de vaci eligibili pentru subvenția de 100 euro/vacă!

APIA ASTĂZI: Crescătorii de vaci eligibili pentru subvenția de 100 euro/vacă!

30 ianuarie 2023 - 19:12

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi care sunt crescătorii de bovine care se încadrează la noua subvenție din zootehnie de 100 euro/vaca de lapte/an. APIA explică pe înțelesul tuturor care sunt condițiile pentru obținerea acestor bani.

ANSVSA ASTĂZI: Verificări în ferme și măsuri drastice!

ANSVSA ASTĂZI: Verificări în ferme și măsuri drastice!

30 ianuarie 2023 - 18:44

A fost confirmat al doilea focar secundar de gripă aviară cu subtipul H5N1 la o altă fermă de curcani, BRAVCOD SRL – F5, de pe platforma zootehnică Codlea, localizată tot în apropierea fermei unde a fost diagnosticat focarul primar, anunță astăzi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. ANSVSA verifică toate exploatațiile de păsări și avertizează că nicio pasăre de curte sau animal nu iese din exploatație fără autorizare veterinară. 

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

30 ianuarie 2023 - 18:21

Baza de date cu echipamente, mașini și utilaje va cuprinde doar elemente conforme cerințelor de mediu, anunță Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat transmis Agroinfo.

Hotărâre MADR: Ajutor de stat anul acesta pentru creșterea animalelor!

Hotărâre MADR: Ajutor de stat anul acesta pentru creșterea animalelor!

30 ianuarie 2023 - 09:23

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul oficial Hotărârea pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Ministrul Daea, ASTĂZI la Bruxelles!

Ministrul Daea, ASTĂZI la Bruxelles!

30 ianuarie 2023 - 08:48

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea, va participa astăzi, 30 ianuarie 2023, la prima reuniune a Consiliului AgriFish din anul 2023, anunță un comunicat MADR, transmis acum Agroinfo. 

Oierii spun prețul mieilor din acest an!

Oierii spun prețul mieilor din acest an!

30 ianuarie 2023 - 08:28

Sperăm să fie prețul măcar acceptabil, să ne scoatem și noi cheltuielile, spune crescătorul de ovine Nicolae Vaidianu din Gorj, pentru PRO TV, care adaugă că prețul depinde mult de piața arabă însă și pe piața internă prețul corect este între 20 de lei/kg în viu și 40 de lei/kg tranșat. 

Șeful APIA: Subvenții APIA virate în conturile fermierilor!

Șeful APIA: Subvenții APIA virate în conturile fermierilor!

29 ianuarie 2023 - 19:53

"Săptămâna aceasta am continuat autorizarea la plată a fermierilor. Astfel, un număr de 1.644 de fermieri vor avea în conturi suma de 15,08 milioane de euro, sumă autorizată în perioada 25-27 ianuarie 2023," a anunțat Adrian Pintea, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA: Subvenție suplimentară anul acesta de 85,50 euro/ha! Beneficiari, condiții!

APIA: Subvenție suplimentară anul acesta de 85,50 euro/ha! Beneficiari, condiții!

28 ianuarie 2023 - 07:54

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că fermierii beneficiază în acest an de o plată suplimentară de 85,50 euro/ha. Care sunt condițiile pentru obținerea banilor? Vă explică APIA.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Povestea unei colaborări de succes: ProCredit & Procereal Agrosan

Povestea unei colaborări de succes: ProCredit & Procereal Agrosan

O colaborare de peste 12 ani între ProCredit și ProCereal Agrosan! ProCereal Agrosan este o companie care produce până la 20.000 tone de cereale pe an, dezvoltată de către domnul Micu Cosmin. Vezi în video-ul de mai jos cum a pornit totul și cât de frumos s-a conturat o idee dezvoltată cu pasiune.

Soiul de grâu IRIS, producţie de peste 11 tone la hectar, cu genetica ITC Seeds! Cich: îngrășăminte chimice azotoase și fosforice produse la Năvodari! Cum se pastrează merele peste iarnă!

Bancul zilei

Apel la Poliţie

Apel la Poliţie
- Alo, Poliţia, am călcat un curcan pe DN 70, ce să fac? Detalii