Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SUBVENȚII APIA PENTRU CARE S-A STABILIT CUANTUMUL PE HECTAR PENTRU ANUL 2021!

Publicat: 10 martie 2021 - 08:58
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

INFORMAȚII APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lista subvențiilor pentru care se cunoaște deja cuantumul pe hectar pentru acest an. Este vorba de plățile compensatorii acordate în cadrul Măsurii 11 Agricultură ecologică. Cuantumul pe hectar al acestor plăți ajunge la peste 600 de euro. Cine beneficiază anul acesta de plățile compensatorii M11?

MĂSURA 11 – AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ (M.11)

Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele  de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică.

Prin urmare sunt  implementate două sub-măsuri:
• 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică,
• 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

cuantum-m11-2021_b

Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:

✓ pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului,
✓ pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul  angajamentelor asumate înainte de anul 2021 (sM.11.2);
✓ pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul  angajamentelor asumate în anul 2021 (sM.11.2);
✓ pe o perioadă de 1 an pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul  angajamentelor asumate în anul 2022 (sM.11.2).

Aplicarea angajamentelor M.11 în perioada de tranziție 2021 – 2022

Angajamentele aflate în desfășurare care au fost asumate în cadrul sM11.1 și sM11.2 în campaniile  anterioare anului 2021 continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării acestora.

Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2021:

▪ fermierii ale căror terenuri se află în perioada de conversie care nu au avut în anul anterior  (2020) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul  M.11 din PNDR 2014-2020;
▪ operatorii ale căror terenuri sunt certificate în agricultura ecologică care nu au avut în anul  anterior (2020) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă)  în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;

▪ beneficiarii a căror perioadă de implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 sau sM.11.2)  s-a finalizat în anul anterior (2020) și care doresc să aplice în continuare sM.11.2 după cum urmează:
▪ pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul  angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie;
▪ pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menținere.

Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2022:

▪ fermierii ale căror terenuri se află în perioada de conversie care nu au avut în anul anterior  (2021) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul  M.11 din PNDR 2014-2020;
▪ operatorii ale căror terenuri sunt certificate în agricultura ecologică care nu au avut în anul  anterior (2021) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă)  în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;

▪ beneficiarii a căror perioadă de implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 sau sM.11.2)  s-a finalizat în anul anterior (2021) și care doresc să aplice în continuare sM.11.2 după cum urmează:
▪ pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul  angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie;
▪ pentru o perioadă de 1 an în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menținere.

Beneficiarul care deschide un angajament nou în cadrul sM.11.2 la finalizarea perioadei de 2 sau 3  ani a angajamentului deschis în cadrul sM.11.1 este obligat să mențină certificarea suprafețelor  care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la  momentul semnării acestuia.

Condiții de eligibilitate pentru M.11

Beneficiarul M.11 se angajează:
✓ să menţină angajamentul pentru perioada asumată la data semnării acestuia,
✓ să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică,
✓ să respecte cerințele de bază relevante pachetelor pentru care aplică, stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole,
✓ să respecte cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Alte condiții de eligibilitate aplicabile beneficiarului M.11:

✓ este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă.
✓ deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha
– pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii).
✓ este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
✓ încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale.
✓ se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art.6 al OUG nr.11/2021

Cerințele specifice M.11

✓ beneficiarii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia,
✓ în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha,
✓ pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între P1, P2 și P5 ale aceleiași sub-măsuri,
✓ beneficiarii sM.11.1 trebuie să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,
✓ beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,
✓ beneficiarii trebuie să demonstreze că dețin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică necesară pentru implementarea angajamentelor (respectând prevederile subcapitolelor „Demonstrarea deținerii cunoștințelor și informațiilor relevante sau a expertizei tehnice necesare implementării angajamentelor” şi „Documente justificative”).

Documente justificative pentru accesarea M.11:

✓ copia fișei de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică și Registrul parcelar conform Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Acestea trebuie să fie vizate de către Direcția Agricolă Județeană (DAJ) și să fie valabile pentru anul în curs.

Atenţie! Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR nr.1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică (de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. 10, la DAJ). Documentul se va depune la APIA odată cu documentul justificativ  (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei)

✓ copia documentului justificativ (certificat de conformitate/ master certificat/ certificat de conformitate a conversiei și anexa aferentă conform Anexei nr. 6 din Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare).

Acest document se depune în anul 2021 până la data de 15 octombrie inclusiv. Documentul justificativ, împreună cu anexa trebuie emise în fiecare an de cerere şi depuse la dosarul de cerere unică de plată.

Atenţie! Lipsa documentelor/depunerea lor după termen conduce la respingerea suprafețelor de la plata M.11 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Documente justificative pentru cazurile de forță majoră, după caz pot fi:

✓ certificatul care atestă calitatea de moștenitor/certificat de moștenitor eliberat de notarul public/declarația de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;
✓ certificatul medical de constatare a incapacității de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverință medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
✓ procesul verbal de constatare a calamității eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) pentru catastrofele naturale și distrugerea accidentală a clădirilor exploatației, după caz.

Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ național, prezintă la APIA doar Înștiințarea.

✓ în cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care a fost depusă cererea unică de plată şi/sau data la care angajamentul de agricultura ecologică a fost semnat:
✓ decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziţiei la care se regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul CNADNR şi sunt afişate la sediul consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;
✓ convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care efectuează lucrări de îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de transport apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe suprafeţele declarate de beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agricultură ecologică;
✓ decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare prin constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor agricole prin acte normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, despre care beneficiarul în calitate de utilizator al terenului agricol, nu avea cunoştinţă la data depunerii cererii unice de plată.
✓ în cazul intervenţiilor temporare prin lucrări de reparaţii/întreţinere la reţelele de transport apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri/lucrări de îmbunătăţiri funciare efectuate pe suprafeţele declarate la APIA la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agricultura ecologică, neprevizionată de fermier, constituie circumstanţe excepţionale şi se procedează la fel ca în situaţiile de forţă majoră expuse mai sus.
✓ documentul emis de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, respectiv Procesul  verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din speciile de  faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii în cazul distrugerii  de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 și 2  la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic a culturilor agricole, a  culturilor agricole și a terenurilor agricole aflate sub angajament.
✓ în cazul pandemiei COVID-19, beneficiarii vor depune documente justificative, inclusiv  declarații pe proprie răspundere care, coroborate cu alte documente prezentate, să susțină  cazul invocat. INTEGRAL GHIDUL APIA M11 AICI!

Vizualizat: 9126 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

14 aprilie 2021 - 18:16

RESTRICȚII LA VÂNZAREA MIEILOR. Sute de crescători de oi așteaptă cu sufletul la gură ca autoritățile să ia o decizie favorabilă, pentru că Paștele este singurul moment când își pot vinde munca la prețuri care să le aducă profit.

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

14 aprilie 2021 - 17:11

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de Hotărâre de Guvern care anunță o nouă subvenție pe hectar destinată fermierilor pentru acest an. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 3.400 euro/ha.

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

14 aprilie 2021 - 15:48

STUDIU! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), partener la primul studiu care demonstrează prezenţa ADN-ului viral al pestei porcine africane (PPA) la insectele hematofage din genul Culicoides (asemănătoare cu țînțarul). Studiul este realizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV, Cluj Napoca.

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

14 aprilie 2021 - 15:35

COMUNICAT. Artesana, cel mai mare producător de lactate artizanale și unicul producător de lactate integrale și neomogenizate din România, a început construcția noii fabrici care va permite triplarea producției, începând cu luna aprilie a anului viitor, anunță un comunicat transmis de Artesana pentru AGROINFO.

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

14 aprilie 2021 - 15:19

SUBVENȚII APIA! Fermierii, crescătorii de animale vor pierde subvențiile de la Uniunea Europeană pentru pășune dacă primarii nu finalizează amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2021, avertizează specialiștii Oficiului de Studii Pedologice din Iași.

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

14 aprilie 2021 - 14:52

AMÂNATE! Astăzi la ora 13:00 trebuia să aibă loc ședința săptămânală a Executivului, unde urmau să fie discutate mai multe proiecte de acte normative, printre care și trei proiecte de hotărâri de Guvern care privesc subvenții din agricultură.

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

14 aprilie 2021 - 08:15

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi, 14 aprilie 2021, un ajutor de minimis destinat fermierilor. Cuantumul acestui ajutor pentru anul 2021 este de 3.000 de euro pe hectar, echivalent a 14.617,5 lei/ha.

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

14 aprilie 2021 - 07:45

PE MASA GUVERNULUI! Cele două proiecte de Hotărâri de Guvern care stabilesc sumele pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii din zootehnie și vegetal, aferente anului 2020, sunt astăzi, 14 aprilie 2021, pe lista actelor normative care urmează să fie aprobate de către Executiv în ședința de astăzi.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

13 aprilie 2021 - 18:44

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat  plata cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, anunță astăzi APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

13 aprilie 2021 - 11:22

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în acest an de schema simplificată pentru micii fermieri, o subvenție de maxim 1.250 de euro/fermier pot să beneficieze moștenitorii.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La doctor

La doctor
- Dom' doctor, cred cã am probleme cu ochii. Detalii