ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Subvenții APIA pe hectar pentru 2022 cu un cuantum de până la 600 euro/ha!

Publicat: 14 martie 2022 - 08:38
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat, pe site-ul oficial, Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 - agricultură ecologică. Valoarea pe hectar a acestor subvenții agricole pentru acest an ajunge la peste 600 euro/ha. Agroinfo vă pune la dispoziție principalele informații din Ghidul APIA.

MĂSURA 11 – AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ (M.11)

Sprijinul prin măsura 11 - Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:

 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică,
 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.
Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:
 pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului,
 pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate înainte de anul 2021 (sM.11.2);
 pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate în anul 2022 (sM.11.2);
 pe o perioadă de 1 an pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate în anul 2023 (sM.11.2).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.11

Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

cuantum-ecologic-2022_b

CRITERII DE ÎNCADRARE ÎN ZONELE ELIGIBILE PENTRU M.11

Pentru o mai bună atingere a obiectivelor propuse pentru fiecare măsură/sub-măsură/pachet/variantă, prin PNDR 2014-2020 au fost stabilite zonele de eligibilitate în care se implementează angajamentele.

Pachetele 1-5 ale sM 11.1 și sM 11.2 din M.11 – agricultură ecologică se aplică la nivel național pe terenurile agricole aflate în conversie/certificate în sistem ecologic:
 pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț),
 pachetul 2 – legume,
 pachetul 3 – livezi,
 pachetul 4 – vii,
 pachetul 5 – plante medicinale și aromatice.
Pachetul 6 - pajiști permanente se poate aplica pe terenurile agricole aflate în conversie/certificate în sistem ecologic după cum urmează:
 la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – agromediu și climă – varianta 6.1,
 în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10 - agromediu și climă (P1, P2, P3.1,P3.2, P6, P9.2, P11.2) – varianta 6.2.

Aplicarea angajamentelor M.11 în perioada de tranziție 2021 – 2022

Angajamentele aflate în desfășurare care au fost asumate în cadrul sM11.1 și sM11.2 în campaniile anterioare anului 2021 continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării acestora.

Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2022:

 fermierii ale căror terenuri se află în perioada de conversie care nu au avut în anul anterior (2021) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;
 operatorii ale căror terenuri sunt certificate în agricultura ecologică care nu au avut în anul anterior (2021) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;
 beneficiarii a căror perioadă de implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 sau sM.11.2) s-a finalizat în anul anterior (2021) și care doresc să aplice în continuare sM.11.2 după cum urmează:
 pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie;

După încheierea perioadei de angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv.
 pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menținere.

În perioada care urmează angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, fermierii pot semna angajamente pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică (submăsura 11.2) pe suprafeţele agricole certificate.

Condiții de eligibilitate pentru M.11

Beneficiarul M.11 se angajează:
 să menţină angajamentul pentru perioada asumată la data semnării acestuia,
 să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică,
 să respecte cerințele de bază relevante pachetelor pentru care aplică, stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole,
 să respecte cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Alte condiții de eligibilitate aplicabile beneficiarului M.11:

 este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă.
 deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha
– pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii).
 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
 încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale.
 se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art.6 al OUG nr.11/2021

Aplicarea angajamentelor:

 În primul an de solicitare a plăţii pentru un anumit tip de pachet/variantă din M.11, fermierul semnează angajamentul corespunzător. Angajamentul se regăseşte în formularul de cerere unică de plată, respectiv partea V.3.2, V.3.3, după caz.

Pentru P6 – varianta 6.2 din M.11, fermierii trebuie să semneze sau să aibă deja în desfăşurare şi un angajament corespunzător unui pachet din M.10, care se regăseşte în partea V.3.1 a formularului de cerere.
În cazul în care, urmare a efectuării tuturor controalelor (administrative şi pe teren) aferente primului an de solicitare, suprafaţa declarată devine neeligibilă, nu se deschide angajament pentru suprafaţa respectivă.
Pentru a primi sprijinul pe parcursul următorilor ani de angajament, beneficiarii M.11 trebuie să reînnoiască anual cererea unică de plată.
 Angajamentele în cadrul sM.11.1/ sM.11.2 (pentru toate pachetele), se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

Suprafaţa angajată la nivelul parcelei agricole este suprafaţa determinată a parcelei agricole în urma tuturor controalelor, care a fost stabilită eligibilă în primul an de angajament.
În situaţia în care are loc o mărire a suprafeței parcelei agricole până în 50% sau 1 ha faţă de suprafața angajată, suprafaţa rezultată devine suprafaţa angajată a parcelei și se menține pentru următorii ani de angajament până la finalizarea acestora.

Cum se realizează evidența activităților agricole desfășurate?

Evidența activităților agricole relevante pentru implementarea M.11, desfășurate la nivelul fermei sau al parcelei aflate sub angajament, se realizează prin completarea caietului de agricultură ecologică de către beneficiarii M.11, pentru fiecare an de angajament.
Caietele trebuie completate și păstrate pe toată perioada de desfășurare a angajamentului, conform legislației în vigoare, dar și ulterior, în perioada de monitorizare de 3 ani, pentru verificarea acestora de către inspectorii APIA şi ai altor organisme de control abilitate, în cazul efectuării unui control.

Modelele de caiete pentru agricultura ecologică, însoțite de instrucțiuni de completare, adaptate pentru cerințele specifice ale fiecărui pachet, se regăsesc în Anexa nr. 1. Formatul acestor caiete este unul orientativ, fermierii putând să-și elaboreze propriul tip de caiet, însă acesta trebuie să
cuprindă toate informațiile relevante angajamentului asumat.

Modelele caietelor de agricultură ecologică, însoțite de instrucțiunile de completare sunt postate şi pe site-ul APIA, în secţiunea „Materiale de informare ” ( la adresa https://apia.org.ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2022 ).

Cum se calculează valorile încărcăturii de animale și ale îngrășămintelor organice?

O serie de cerințe ale angajamentelor încheiate de fermieri în cadrul M.11 se referă la încărcătura minimă de 0.3 UVM/ha (cerință specifică) sau la cantitatea maximă de îngrășăminte organice (cantitatea de azot substanță activă – Kg N s.a.) (cerință de bază) care pot fi utilizate.

În etapa controlului administrativ al cererilor unice de plată efectuat de APIA (inclusiv controlul încrucişat cu informaţiile primite de la ANSVSA şi ANZ), se calculează numărul mediu de animale pe fiecare categorie de animale din fermă, pentru fiecare fermier, astfel: se însumează numărul de animale din categoria respectivă pentru lunile mai-septembrie, iar rezultatul obţinut se raportează la numărul de luni calendaristice pentru care s-au importat datele privind numărul de animale de la ANSVSA/ANZ.

Pentru calculul acestor parametri de către fiecare beneficiar al măsurilor de mediu și climă, este necesară parcurgerea unor pași simpli de calcul, care sunt prezentați în cele ce urmează.

Conversia numărului de animale în coeficient „Unitate Vită Mare” (UVM)

Pentru conversia numărului de animale în echivalent „Unitate Vită Mare” (UVM) trebuie utilizate datele din tabelul de conversie a animalelor în UVM.

conversie-eco-2022_b


Încărcătura medie de animale pe hectar (UVM/ha) se calculează astfel:
 se înmulțește numărul mediu de animale pe categorie cu coeficientul prezentat în tabelul anterior și se obține UVM mediu/categorie;
 se însumează pentru toate categoriile de animale existente în fermă UVM mediu/categorie și se obține total UVM mediu/exploataţie;
 total UVM mediu/exploataţie se împarte la totalul suprafeţei determinate de pajişte permanentă (păşune / fâneaţă / utilizare mixtă - PP şi PPn, eligibilă, neeligibilă) din fermă (solicitată și nesolicitată la plată în cererea unică) și se obține încărcătura medie de animale pe hectar (UVM/ha).
 în vederea verificării respectării cerinței specifice “în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha” pentru P6 din M11, raportarea UVM se va realiza doar la suprafata angajată (suprafața determinată a variantelor de pachet P6.1 si 6.2).

Cum se solicită plățile compensatorii?

Plățile compensatorii se solicită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată aprobat anual (aplicabil în campania 2022).

Pentru a putea beneficia de plăţile aferente măsurilor compensatorii, fermierul trebuie să completeze cererea unică de plată în aplicaţia IPA Online şi să o depună la APIA, împreună cu documentele necesare.

Solicitarea plăţilor pentru măsurile de dezvoltare rurală, inclusiv pentru M.11, se face anual.

În declarația de suprafață (secțiunea II.A. a cererii unice de plată) fermierul înscrie, pentru fiecare parcelă, codul pachetului/grupului de pachete pentru care dorește sprijinul financiar. În funcție de codul înscris, aplicația IPA Online marchează automat rubrica/rubricile corespunzătoare
pachetului/grupului de pachete din cadrul măsurii/sub-măsurii din secțiunea IV. Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor solicitate a cererii unice de plată, câmpul 57.B.

De asemenea, în primul an, fermierii trebuie să semneze angajamentul(ele) aferent(e) măsurii/ sub-măsurii/ pachetului/ sub-pachetului/ variantei pentru care aplică. Beneficiarii vor primi o copie a angajamentului semnat.

Când se solicită plățile compensatorii?

Plățile compensatorii se solicită prin completarea cererii unice de plată, a cărei depunere, fără penalități, se face anual în campania de depunere, până la data de 15 mai inclusiv (în cazul în care 15 mai reprezintă o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează), posibilitatea depunerii cererilor unice de plată și în termen de 25 de zile calendaristice, după data de 15 mai, dar cu aplicarea penalităților de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit.

pasi-ecologic-2022_b

Documentele justificative

Dovada deținerii competențelor sau a obținerii cunoștințelor și informațiilor necesare implementării angajamentelor M.11 se prezintă la APIA până la 10 octombrie 2022 inclusiv, astfel:
 pentru angajamentele deschise în 2021, dacă suprafața angajată (determinată în primul an de angajament) pe cel puţin unul din pachetele submăsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 300 ha;
 pentru angajamentele deschise în anul 2022:
 în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puţin unul din pachete depășește 300 ha,
 în baza sM11.2 care nu urmează unui angajament asumat în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puţin unul din pachete depășește 300 ha,
 în baza sM11.2 care urmează unui angajament asumat în baza sM11.1 deschis în anul 2021 în ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată este de maxim 300 ha;
 pentru angajamentele fermierilor care nu au putut beneficia de cursuri/instruire/pregătire din cauza pandemiei COVID-19 și pentru care depunerea documentului justificativ privind deținerea competențelor necesare implementării angajamentelor a fost amânată în anul 2021 până la data de depunere aplicabilă pentru anul următor (2022) în condițiile Ordinului MADR nr. 310/2021 privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020. Integral Ghidul APIA M11 AICI!

 

Vizualizat: 8224 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Adrian Chesnoiu, demis oficial! Sorin Grindeanu, ministrul interimar al agriculturii!

Adrian Chesnoiu, demis oficial! Sorin Grindeanu, ministrul interimar al agriculturii!

27 iunie 2022 - 21:47

Monitorul Oficial a publicat astăzi, 27 iunie 2022, decretul președintelui României, Klaus Iohannis, prin care acesta ia act de demisia lui Adrian Ionuț Chesnoiu din funcția de ministru al agriculturii. Printr-un alt decret, semnat tot astăzi, președintele României îl numește interimar la Agricultură pe Sorin Grindeanu.

Nenorocire la stână: 350 de oi ucise de o substanță antiparazitară! Vina este a oierului!

Nenorocire la stână: 350 de oi ucise de o substanță antiparazitară! Vina este a oierului!

27 iunie 2022 - 11:18

Iată unde pot duce nesăbuinţa, inconştienţa şi nerespectarea bunelor practici şi a normelor sanitare veterinare! Un crescător de ovine din Galaţi a pierdut aproape întreaga turmă de oi în urma intoxicării cu o substanţă antiparazitară folosită la îmbăierea animalelor. Paguba este de aproape 300.000 de lei.

Vot secret ridicare imunitate Adrian Chesnoiu!

Vot secret ridicare imunitate Adrian Chesnoiu!

27 iunie 2022 - 10:36

Cererea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind ridicarea imunității fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, va fi discutată astăzi, 27 iunie 2022, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Comunicat APIA ASTĂZI: Plată ajutor ferme de animale!

Comunicat APIA ASTĂZI: Plată ajutor ferme de animale!

27 iunie 2022 - 10:01

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că a virat în conturi suma de 1.397.896,79 lei pentru sectorul creșterii animalelor. 

Condiție APIA plata subvenției APIA pe suprafață pentru acest an!

Condiție APIA plata subvenției APIA pe suprafață pentru acest an!

27 iunie 2022 - 08:35

Pentru a se încadra condițiilor pentru plata APIA anuală pe hectar, fermierii trebuie să înființeze, începând cu 1 iulie, un strat vegetal. Regula vizează plata redistributivă. Informațiile sunt furnizate pentru Agroinfo de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Termen APIA micii fermieri, 15 iulie 2022!

Termen APIA micii fermieri, 15 iulie 2022!

27 iunie 2022 - 07:48

Până la data de 15 iulie 2022, micii fermieri care vor să se retragă din schema pentru micii fermieri trebuie să anunțe Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Agroinfo a obținut de la APIA informațiile de care aveți nevoie. 

Fermierul Muscă despre demisia ministrului Chesnoiu: Este un sabotaj!

Fermierul Muscă despre demisia ministrului Chesnoiu: Este un sabotaj!

26 iunie 2022 - 17:28

În emisiunea ”Agricultura la Raport”, unul dintre marii fermieri din România, Dimitrie Muscă, s-a exprimat cu privire la demisia ministrului Chesnoiu.

Mesaj șef APIA!

Mesaj șef APIA!

26 iunie 2022 - 16:44

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, are un mesaj pentru fermieri la fiecare sfârșit de săptămână.

Lege votată! Construcțiile care pot fi ridicate pe pășune!

Lege votată! Construcțiile care pot fi ridicate pe pășune!

26 iunie 2022 - 16:28

Proiectul de lege iniţiat de deputatul liberal arădean Glad Varga, care vizează amplasarea de surse de energie verde pe terenurile extravilane, pășuni, teren arabil, vii și livezi, a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 232 de voturi „pentru”. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, forma finală a legii urmează să fie transmisă spre promulgare preşedintelui României, Klaus Iohannis.

APROBAT ACUM! Ajutor 15.000 euro/fermier și 100.000 euro/IMM!

APROBAT ACUM! Ajutor 15.000 euro/fermier și 100.000 euro/IMM!

24 iunie 2022 - 12:21

În cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, ținută joi, 23 iunie 2022, a fost votată Propunerea de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, anunță europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Massey Ferguson a revoluționat productivitatea în ferma familiei Popa din Cerăt, jud. Dolj

Massey Ferguson a revoluționat productivitatea în ferma familiei Popa din Cerăt, jud. Dolj

Cum a fost trecerea de la U 650 la tractorul Massey Ferguson? „Ca de la Logan la Merţan. Cum să le compari? Cu U 650 lucrai 3 ha într-o zi şi consumai un rezervor de 90 litri. Făceam arătura roată în jurul parcelei şi ieşeau nişte şanţuri la mijloc. Cu tractorul Massey Ferguson şi cu plugul reversibil e altă viaţă. Calitatea lucrării, timpul de lucru, costurile cu combustibilul nu se compară” Mirela Popa, din Cerăt, judeţul Dolj.

Amazone Condor - semănat direct și fertilizare cu rată variabilă KRONE - expertul în furaje verzi! Climate FieldView de la Bayer - hărți de producție cu precizie maximă în timp real

Bancul zilei

Logică

Logică
Un cioban stătea sprijinit în bâtă. Detalii