Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SPECIALIST APIA: TĂIEREA SUMELOR pentru PLATA SUBVENȚIILOR APIA ESTE UN DEZASTRU!

Publicat: 21 martie 2021 - 15:32
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

ANALIZA UNUI SPECIALIST APIA. Economistul Dan Sergiu Moroșanu, fost coordonator Serviciu Măsuri Specifice APIA Bacău, actualmente pensionar, a transmis către AGROINFO analiza sa de specialist APIA cu privire la tăierea sumelor pentru plata ajutorului național tranzitoriu în zootehnie și vegetal și a ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură. Tăierea subvențiilor APIA are efecte dezastruoase, susține specialistul APIA.

În zilele de 16.03.2021 și 17.03.2021 au fost puse în discuție publică pe site-ul MADR două proiecte de acte normative cu impact major asupra activității din agricultură:
16.03.2021 - HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
17.03.2021 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020.

Aceste acte normative propun nivelul sprijinului de la bugetul național ce urmează a fi acordat fermierilor români în anul 2021, sprijin care va avea efect direct în ceea ce privește nivelul producției, dar mai ales al  prețului de cost la care se vor realiza producțiile în principalele sectoare de producție, vegetal, respective zootehnie.

Nivelul acestor costuri vor influența în mod direct nivelul de competivitate al produselor românești în competiția cu produsele comunitare, pe de o parte, iar pe de altă parte aceste costuri vor fi  baza de calcul al prețurilor de vânzare a produselor pe piața internă.

Sprijinul propus prin cele două acte normative, dacă vor rămâne la nivelul publicat, va conduce la un efort financiar propriu al fermierilor considerabil mai mare comparativ cu cel de anul trecut, efort financiar ce se va regăsii în prețurile de vânzare al produselor.

Această creștere a prețurilor va face ca multe produse românești să devină necompetitive atât pe piața internă cât și pe piața externă.

Pentru a înțelege afirmația conform căreia cele două acte normative vor avea efecte dezastruoase pentru fermierii români să le analizăm pe rând.

HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

Prevederea care are impact asupra activității agricole este cea de la art 10.

După alineatul (1) al articolului 10, se introduce un nou alineat, alin. (11 ), cu următorul cuprins: "(11 ) Pentru anul 2021, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se suplimentează cu suma de 340.550,00 mii lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

După alineatul (7) al articolului 10, se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: "(8) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 340.550,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021."

Suma propusă pentru anul 2021 nu respectă prevederile HG1174/2014, această practică fiind comună tuturor guvernelor începând cu anul 2016.

Pentru a demonstra acestă afirmație trebuie să revedem prevederile de la Art.8 la Art.10 ale HG 11741/2014.
ART. 8
(1) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior.   
(2) Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare Agenției de Plăți  şi Intervenție pentru Agricultură  prin centrele județene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită  rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare, defalcată  pe lucrări, privind cantitățile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).   

ART. 9    
(1) Centrele județene ale Agenției de Plăți  şi Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, determină cantitățile de motorină pentru care se acordă trimestrial ajutorul de stat sub formă de rambursare, în limita cantităților totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare, precum  şi valoarea acestuia  şi întocmesc situații centralizatoare pe care le transmit Agenției de Plăți  şi Intervenție pentru Agricultură.  
(2) Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură întocmeşte şi trimite trimestrial la Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu beneficiarii  şi sumele aferente cantităților de motorină determinate la plată, aferente trimestrului anterior.  
(3) După  primirea situației centralizatoare cu beneficiarii  şi sumele aferente cantităților de motorină  achiziționate, Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale stabileşte prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cantitățile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 
(4) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.

ART. 10    
(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei reglementate de prezenta hotărâre se asigură  de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat. 
(2) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele totale necesare schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată  în agricultură.

Anexa la HG1174/2014 prevede cantitățile de motorină ce se pot deconta anual și anume:
- sector vegetal                 367.000.000 l motorină
- sector zootehnic               40.000.000 l motorină
- sector îmbunătățiri funciare   3.000.000 l motorină
TOTAL                            410.000.000 l motorină

Conform acestor prevederi suma alocată în buget acestui HG se calculează pe baza accizei prognozate pentru anul de plan înmulțită cu cantitatea de motorină anuală prevăzută .

Analizând datele care refectă derularea acestui act normative de la aprobare și până la 31.12.2020 se observă că nu a fost depășită cantitatea de motorină aprobată în nici un an de aplicare.

tabel-morosan_b

Din datele prezentate se observă că decontarea trimestrială prevăzută la Art.8 nu a fost respectată începând cu trim 3- 2018.

Începând cu 2015 suma aprobată inițial a fost majorată în decursul fiecărui an prin HG de modificare a Art.10.
          Sumă inițială 2015                 270.697.250 lei
         HG 967/16.12.2015                    377.472.250 lei
         HG 57/10.02.2016                      338.819.000  lei
         HG 727/05.10.2016                    647.248.803 lei
         HG 1012/29.12.2016                  765.328.803 lei
         HG 180/30.03.2017                    349.425.000 lei
         HG 717/05.10.2017                    436.925.907 lei
         HG 875/06.12.2017                    553.893.907 lei      
         HG 37/08.02.2018                      320.581.000 lei
         HG 747/20.10.2018                    420.581.000 lei
         HG 942/07.12.2018                    487.593.579 lei
         HG 172/29.03.2019                    580.000.000 lei
         HG 713/02.10.2019                    595.606.000 lei  
         HG 76/28.01.2020                      411.000.000 lei
         HG 317/28.04.2020                    528.000.000 lei
         HG 581/22.07.2020                    629.908.000 lei
         HG 1085/11.12.2020                  806.651.000 lei  
               TOTAL                     3.586.545.539 lei

Suma aprobată inițial pentru perioada 2015 – 2020, de 3.334.037.250 lei a fost majorată în anul 2020 prin HG 581/22.07.2020 la 3.435.945.250 lei, respectiv prin HG 1085/11.12.2020 la 3.612.688.250 lei.

Suma propusă pentru anul 2021 asigură plata trimestrelor III și IV 2020, sumele necesare pentru motorina achiziționată în anul 2021 vor fi alocate cel mai devreme la prima rectificare bugetară – dacă vor fi bani.

Acest mod de aplicare al HG 1174/2014 dezavantajează profund activitatea de producție a fermierilor deoarece face imposibilă orice tentativă de planificare financiară, sprijinul fiind de cele mai multe ori utilizat pentru plata dobânzilor bancare.

Cei care lucrează pământul au o vorbă,, ce nu ai apucat să faci astăzi mai faci la anul” și de aceea este foarte important ca fiecare lucrare să poată fi făcută la momentul optim, dar pentru aceasta este nevoie și ca resursa financiară să fie predictibilă.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020.

In anul 2019 Camera Deputaților a adoptat Strategia financiar-bugetară  pentru perioada 2019 -2021, strategie conform căreia nivelul sprijinului ANT este cel din tabelul alăturat.

Ajutoare naționale tranzitorii(ANT) în sectorul vegetal și zootehnic, având ca scop creșterea veniturilor producătorilor agricoli

ant-morosan_b

Din datele prezentate se observă că sumele prevăzute pentru anul 2021 sunt cu aproximativ 9% mai mici decât cele din anul 2020.

Sumele propuse prin actul normativ din 17.03.2021 sunt cu mult mai mici comparativ cu cele prezentate.

Pentru a putea face o comparație între anii 2020 și 2021 am transformat sumele din euro în lei la cursul de schimb din cei 2 ani:

ant-doi-morosan_b


Aceeași comparație pentru sumele aprobate de Camera Deputaților pentru anul 2021 și cele din propunerea postată pe site-ul MADR se prezintă astfel:

ant-trei-morosan_b


In actul normativ propus nu se face nici o referire la ANT 7 și 8, sprijinul pentru taurine lapte și carne.

Domnul ministru a afirmat că nu aduce bani de acasă pentru acordarea sprijinului bugetar pentru fermieri, alocarea bugetară din acest an fiind mai mică comparativ cu anul trecut.

Sumele propuse a fi alocate prin cele două acte normative spun cu totul alceva și anume faptul că actualul guvern nu este interest de soarta fermierilor români și nici de siguranța alimentară a populației.

Dacă nu uităm că anul 2020 a fost caracterzat prin secetă, fenomen care a afectat toți fermierii, fermieri care au fost despăgubiți doar pentru pierderile înregistrate la culturile de toamnă, trebuie să punem o întrebare firescă și anume: câți fermieri vor rezista și câți fermieri vor falimenta?

O altă consecință a acestor măsuri, creșterea prețurilor la produsele românești, vor avea același rezultat- faliment pentru mulți fermieri- deoarece în condiția în care veniturile românilor au fost plafonate, facturile la utilități au crescut, leul s-a depreciat, sumele alocate pentru coșul zilnic vor fi din ce în ce mai mici și cumpărăturile vor fi făcute din supermrcheturi, adică vom cumpăra cu precădere produse din import, produse mai ieftine datorită nivelului de subvenție din țările de origine.

Concluzia este că bugetul nu este o lucrare contabilă, activul trebuie să fie egal cu pasivul din punct de vedere aritmetic, ci este o alocare a resurselor în funcție de priorități, iar agricultura este o prioritate deoarece asigurarea produselor alimentare pentru populație ține de siguranța națională, realitate pe care domnul ministru are obligația să o susțină și să o impună în guvern.

Cu stimă,
Ec. Dan Sergiu MOROȘANU

Vizualizat: 3520 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

14 aprilie 2021 - 18:16

RESTRICȚII LA VÂNZAREA MIEILOR. Sute de crescători de oi așteaptă cu sufletul la gură ca autoritățile să ia o decizie favorabilă, pentru că Paștele este singurul moment când își pot vinde munca la prețuri care să le aducă profit.

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

14 aprilie 2021 - 17:11

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de Hotărâre de Guvern care anunță o nouă subvenție pe hectar destinată fermierilor pentru acest an. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 3.400 euro/ha.

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

14 aprilie 2021 - 15:48

STUDIU! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), partener la primul studiu care demonstrează prezenţa ADN-ului viral al pestei porcine africane (PPA) la insectele hematofage din genul Culicoides (asemănătoare cu țînțarul). Studiul este realizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV, Cluj Napoca.

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

14 aprilie 2021 - 15:35

COMUNICAT. Artesana, cel mai mare producător de lactate artizanale și unicul producător de lactate integrale și neomogenizate din România, a început construcția noii fabrici care va permite triplarea producției, începând cu luna aprilie a anului viitor, anunță un comunicat transmis de Artesana pentru AGROINFO.

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

14 aprilie 2021 - 15:19

SUBVENȚII APIA! Fermierii, crescătorii de animale vor pierde subvențiile de la Uniunea Europeană pentru pășune dacă primarii nu finalizează amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2021, avertizează specialiștii Oficiului de Studii Pedologice din Iași.

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

14 aprilie 2021 - 14:52

AMÂNATE! Astăzi la ora 13:00 trebuia să aibă loc ședința săptămânală a Executivului, unde urmau să fie discutate mai multe proiecte de acte normative, printre care și trei proiecte de hotărâri de Guvern care privesc subvenții din agricultură.

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

14 aprilie 2021 - 08:15

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi, 14 aprilie 2021, un ajutor de minimis destinat fermierilor. Cuantumul acestui ajutor pentru anul 2021 este de 3.000 de euro pe hectar, echivalent a 14.617,5 lei/ha.

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

14 aprilie 2021 - 07:45

PE MASA GUVERNULUI! Cele două proiecte de Hotărâri de Guvern care stabilesc sumele pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii din zootehnie și vegetal, aferente anului 2020, sunt astăzi, 14 aprilie 2021, pe lista actelor normative care urmează să fie aprobate de către Executiv în ședința de astăzi.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

13 aprilie 2021 - 18:44

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat  plata cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, anunță astăzi APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

13 aprilie 2021 - 11:22

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în acest an de schema simplificată pentru micii fermieri, o subvenție de maxim 1.250 de euro/fermier pot să beneficieze moștenitorii.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La doctor

La doctor
- Dom' doctor, cred cã am probleme cu ochii. Detalii