Adama
Agreena
AGRICOVER

Ordonanță de Urgență vânzarea terenurilor agricole!

Publicat: 22 iunie 2022 - 11:40
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private, se va păstra destinația agricolă a acestor investiții, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență, publicat pe 21 iunie 2022 pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Proiectul de act normativ aduce modificări la Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare:

"La articolul 4, alineatul (1), literele a) și b) și alineatul (5) vor avea următorul cuprins:
„(1) Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale cu cele prevăzute în ofertă, în următoarea ordine:

a) preemptori de rang I: coproprietarii; soții, rudele până la gradul al treilea, inclusiv și afinii până la gradul I, în această ordine;
b) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță- de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;”

(5) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii imobilelor vecine, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2), prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:

a) proprietarul imobilului vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul imobilului vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) proprietarii imobilelor vecine care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ- teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul imobilului vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.”

La articolul 4¹
, alineatul (2), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
”Art. 4¹
„(2) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
....
d) asociatul/acționarul, persoană fizică, care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii, persoane fizice, care dețin controlul societății, să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

vanzare-teren_b

Articolul 4² va avea următorul cuprins:
„Art. 4²
(1) Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării și cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

(2) În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele prevăzute la alin. (5), pct.1 și în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri, persoana fizică și/sau juridică care înstrăinează are obligația de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea existentă la momentul înstrăinării pachetului de control și cea de la momentul dobândirii terenului, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. În situația în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cota de 80% se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferențelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferențele negative, diferențe determinate potrivit prezentului alineat.

(3) În situația în care persoana juridică deține în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ca urmare a unui aport în natură adus de persoana care înstrăinează pachetul de control, verificarea condiției legate de înstrăinare înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea terenurilor, potrivit alin (2), se extinde și la perioada deținerii de către acționarul/asociatul care a realizat acest aport în natură.
(4) Prevederile art. 16 se vor aplica în mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2).
(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. active – proprietățile imobiliare ale persoanei juridice reprezentând orice teren, clădire sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
2. pachet de control - participația în capitalul social/patrimoniul unei persoane juridice, deținuță de către o persoană fizică sau juridică, în mod direct sau indirect și care depășește 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau din dreptul de vot, după caz;
3. titluri de participare - reprezintă acțiunile, părțile sociale sau altă formă de deținere în mod direct sau indirect de către persoane fizice și/sau juridice în capitalul/patrimoniul altei persoane juridice, în funcție de forma de organizare a acesteia, potrivit legii.
(6) Impozitul stabilit la alin. (1) și (2) reprezintă un impozit suplimentar față de cele datorate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial prin care se transmite dreptul de proprietate, în cazul înstrăinării prevăzută la alin. (1), precum și înainte de autentificarea actului prin care are loc înstrăinarea, în situația prevăzută la alin. (2). Impozitul calculat și încasat se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. Notarii publici au obligația să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declarație privind calcularea și încasarea impozitului.

(7) Impozitul stabilit în condițiile alin. (1) și (2) se distribuie astfel:
a) o cotă de 60% se face venit la bugetul de stat;
b) o cotă de 40% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile agricole situate în extravilan ce au făcut obiectul înstrăinării.

(8) În cazul contribuabililor care intră sub incidența titlului II – Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările și completările ulterioare, impozitul stabilit în condițiile alin. (1) și (2) reprezintă cheltuială nedeductibilă la determinarea rezultatului fiscal.
(9) Procedura de calcul, încasare și plată a impozitului perceput în condițiile alin. (1) și (2), precum și obligațiile declarative se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(10) Veniturile obținute de persoane nerezidente din tranzacțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu fac parte din domeniul de aplicare a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat.
(11) Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private, se va păstra destinația agricolă a acestor investiții.”

Articolul 5 va avea următorul cuprins:
”Art. 5
(1) În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 alin. (5) din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de prezenta lege, structura centrală și structurile teritoriale, după caz, vor emite un proces verbal privind derularea procedurii prevăzută la art. 4.
(3) În situația în care, în cadrul procedurii se înregistrează comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către preemptorii prevăzuți la art. 4 alin. (1), procesul verbal prevăzut la alin. (2) se transmite instanței, însoțit de documente înregistrate în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2).
(4) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. 6¹, cu următorul cuprins:
„Comunicarea acceptării ofertei de vânzare modificată se înregistrează la primărie, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6)”.

La articolul 7¹, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care, unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie, până la expirarea termenului de verificare prevăzut la art. 10 alin. (1), o cerere de renunțare la acceptarea ofertei, se aplică prevederile art. 4.”

Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9
(1) Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.
(2) Avizul necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4¹ alin. (1) și (2) sau la art. 7¹ alin. (2), se emite de către structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.
(3) Avizele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor.
(4) Anularea avizelor prevăzute la alin. (1) și (2) emise de structura centrală sau structurile teritoriale intervine ca urmare a decesului vânzătorului sau a decesului preemptorului/potențialului cumpărător, înainte de încheierea contractului de vânzare. Avizele prevăzute la alin. (1) și (2) își mențin valabilitatea în cazul emiterii certificatului de moștenitor, pentru vânzător, în termenul prevăzut la alin. (3).
(5) Autoritatea emitentă a avizelor prevăzute la alin. (1) și (2) poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
(6) În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, se emite un proces verbal de derulare a procedurii prevăzută la art. 4, de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30, ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.”

La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
”(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 și 4¹ se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevăzut la art. 7 alin. 6¹ și (9). În cazul îndeplinirii condițiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul final/avizul necesar încheierii contractului de vânzare, prevăzut la art. 9 alin. (1) și (2).

Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor art. 4-4², sau fără obținerea avizelor prevăzute la art. 3 și 9 alin. (1) și (2) este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.”
La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari; soți, rudele până la gradul al treilea, inclusiv și afinii până la gradul I, în situația în care proprietarul terenului nu a solicitat afișarea unei oferte de vânzare la primărie.”

După articolul 20, se introduce un nou articol, art. 20¹ cu următorul cuprins:
„În cazul în care, proprietarul terenului a solicitat afișarea la primărie a ofertei de vânzare, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) pot accepta oferta de vânzare în calitate de preemptori de rang I, iar contractul de vânzare se va încheia în baza avizelor prevăzute de lege, după caz.”

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 

Cererile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora." Proiectul de act normativ este în dezbatere publică pe site-ul MADR

Vizualizat: 9808 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: Nou ajutor european! Condiții de acordare!

AFIR: Nou ajutor european! Condiții de acordare!

23 iunie 2024 - 18:48

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, cu finanțare prin intervenția DR-23 din Planul Strategic 2023 – 2027.

Ultima oră! Ajutor 70.000 euro/fermier!

Ultima oră! Ajutor 70.000 euro/fermier!

21 iunie 2024 - 17:34

Ministerul Agriculturii a transmis astăzi către Agroinfo informații care clarifică acordarea sprijinului pentru tinerii fermierii, cuantumul acestui ajutor european nerambursabil fiind de maxim 70.000 euro/fermier.

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat fermieri suplimentat!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat fermieri suplimentat!

21 iunie 2024 - 17:15

În ședința de Guvern din 21 iunie 2024 a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru modificarea OUG nr.7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii.

Un fermier român a obținut în instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro!

Un fermier român a obținut în instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro!

20 iunie 2024 - 20:16

Un fermier a obținut în primă instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro pentru că Autostrada A7 îi va distruge afacerea. Bărbatul a susținut că nu știa că sectorul Focșani-Bacău va trece prin ferma sa și că a fost informat despre acest lucru mult prea târziu.

Anunț ASTĂZI: Data de la care se dă ajutor achiziție tractoare, utilaje agricole!

Anunț ASTĂZI: Data de la care se dă ajutor achiziție tractoare, utilaje agricole!

20 iunie 2024 - 18:34

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru achiziții simple de utilaje agricole, prin submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Cât teren are în proprietate fermierul român?

Cât teren are în proprietate fermierul român?

20 iunie 2024 - 13:22

În România, fermierii dețin doar o mică parte din terenul pe care îl muncesc, cu observația că există și excepții de la regulă. Cum vorbim în general de suprafețe arendate, uneori chiar și pe un singur an agricol, cei care lucrează pământul se confruntă cu numeroase probleme din această cauză.

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

20 iunie 2024 - 10:47

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) urgentează plata subvențiilor APIA pe hectar, aferente anului de cerere 2023. Termenul final pentru achitarea plăților directe, stabilit de regulamentele europene, este 30 iunie 2024, așa că APIA mai are doar câteva zile. Ce subvenții APIA pe hectar trebuie să ajungă la fermieri, cuantum pentru fiecare?

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

20 iunie 2024 - 08:08

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are termen 30 iunie 2024 pentru a finaliza plățile din zootehnie, aferente anului de cerere 2023. Ce subvenții APIA pe cap animal ajung la crescătorii de vaci, oi și capre în aceste zile?

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

19 iunie 2024 - 20:04

Pe o zi cu o căldură năucitoare, 40 de grade Celsius, combinele au duduit pe câmpuri. Fermierii au început să recolteze grâul pentru că se anunţă producţie-record. Nu vor să lase niciun bob să se usuce în căldura deşertică. Cu utilajele moderne, munca la câmp se face acum ca la birou: pe răcoare, în briza aerului condiţionat.

Tăiați de pe lista de plată APIA!

Tăiați de pe lista de plată APIA!

19 iunie 2024 - 18:24

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) îi exclude de la plata subvențiilor APIA pentru acest an pe fermierii, crescătorii de animale ale căror terenuri sau efective de animale sunt declarate și-n alte cereri depuse la APIA. Agroinfo a obținut informații de la APIA. 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

În exploatația Agro Roban Roxet Farm SRL din localitatea Fălcoiu, județul Olt, recolta se măsoară nu doar în kilograme, ci și în kilowați. Aici, activitatea agricolă, reprezentată de 800 de hectare cultivate preponderent cu cereale, și un parc de utilaje performante achiziționate de la Sigma România, se îmbină cu producția de combustibili alternativi (brichete și peleți), realizată în două unități de prelucrare a paielor. O afacere agricolă integrată, născută din ambiția a doi tineri, naș și fin, în cadrul căreia își desfășoară activitatea nu mai puțin de 16 angajați.

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Bancul zilei

La spovedanie...

La spovedanie...
Un credincios merge la preot să se spovedească: Detalii