Adama
Agrilevante-30sept
AGRICOVER

Ordin MADR: Cine beneficiază toată viața de subvenția APIA de până la 100 euro/ha!

Publicat: 30 martie 2023 - 07:57
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, un nou proiect de Ordin care vizează acordarea rentei viagere agricole. Potrivit proiectului de act normativ, renta viageră agricolă va fi plătită beneficiarilor de centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Agroinfo vă pune la dispoziție noile prevederi privind plata rentei viagere agricole:

Beneficiari

"Art. 4.(1) Beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare lege.
(2) Beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează "nerevizuibil", şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a legii.
(3) Beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din lege.
(4) Rentierului aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) i se recunoaşte dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate, potrivit art. 9 alin. (3) din lege şi deciziei pentru pensia pentru limită de vârstă.
(5) Rentierii cărora li s-a retras calitatea de rentier agricol ca urmare a emiterii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă pot beneficia de rentă viageră agricolă, în condiţiile alin. (4), începând cu data obţinerii vizei anuale, cu respectarea condiţiilor art. 6 din lege.
(6) Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990.
(7) Beneficiază de prevederile legii şi persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia trebuie să îşi dovedească calitatea prin certificatul de moştenitor.

renta hectar bun_b


sursa foto socialistsanddemocrats.eu

Cuantum pe hectar

(8) În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.
(9) În sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se înţelege perioada cuprinsă între 1 octombrie anul curent şi 30 septembrie a anului următor.
(10) În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.
(11) Renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii.
(12) În cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenţi depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea.
(13) În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declaraţiei autentice notariale, dată de comun acord de toţi coproprietarii.
(14) În cazul soţilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplineşte condiţia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.
(15) În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţia de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soţ se va acorda proporţional cu cota-parte aferentă fiecăruia.
(16) Se consideră înstrăinate și terenurile agricole din extravilan dobândite cu respectarea prevederilor prezentului ordin, pentru care s-a emis decizie de expropriere, indiferent de destinația terenului expropriat în favoarea statului Român. Calculul rentei pentru suprafața expropriată se efectuează conform prevederilor prezentului ordin.
(17) În cazul înstrăinării prin contract de schimb a unei suprafețe de teren agricol extravilan dobândită cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7), suprafața permutată, de aceeași dimensiune, care intră astfel în patrimoniul rentierului agricol, nu va fi cumulată la cea deținută deja.
(18) Dacă prin contract de schimb se înstrăinează o suprafață de teren agricol extravilan dobândită cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7) mai mică decât cea primită prin schimb, renta se calculează și se acordă doar pentru suprafața care iese din patrimoniu rentierului, diferența primită în
plus nu intră la calculul rentei, dar intră la calculul suprafețelor deținute în proprietate cu respectarea prevederilor alin. (1), (10) și (11).

Acte necesare

Pentru a beneficia de suma aferentă rentei viagere agricole rentierii au obligația să solicite vizarea carnetului de rentier agricol personal, prin mandatar/curator/tutore, ori prin mijloace de comunicare la distanță, în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an, la oricare centru judeţean al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti și să furnizeze informațiile necesare completării declaraţiei pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de următoarele documente:
a) carnetul de rentier agricol;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în copie;
d) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
e) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.
f) decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia pentru limită de vârstă, pentru rentierii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), în copie.

(2) Vizarea anuală a carnetului reprezintă modalitatea de primire a sumei de bani calculată pentru anul anterior în condițiile prevăzute în prezentul ordin:
(3) În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Începând cu anul 2023, centrele județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, ţin evidenţa rentierilor agricoli care solicită viza anuală, a depunerii și primirii cererilor de reanalizare/ moștenitor/modificări date personale la oricare centru județean, indiferent de domiciliul beneficiarului, prin orice mijloace de comunicare inclusiv cele la distanță.

Fiecare centru județean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, întocmește și aprobă listele de plată care cuprind rentierii agricoli care au solicitat și obținut viza anuală, respectiv listele de plată care cuprind moștenitorii rentierilor agricoli care au depus documentația completă și obligatorie cu respectarea prezentului ordin.

Pentru a intra în posesia sumei de bani aferentă rentei viagere agricole, rentierii sau mandatarul/ curatorul/ tutorele acestora trebuie să solicite personal, ori prin mijloace de comunicare la distanță, oricărui centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, vizarea carnetelor de rentier agricol, în perioada 1 martie - 31 august a fiecărui an.

Începând cu anul 2023, centrele județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după acordarea vizei anuale, verifică și autorizează la plată sumele cuvenite rentierilor/moștenitorilor, întocmesc și aprobă listele de plată, efectuează plata sumelor autorizate pentru renta viageră agricolă.

Plata rentei viagere agricole

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează.
Plata se efectuează de către centrele județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, prin mandat poştal, virament bancar.
Plata rentei viagere se face de către fiecare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, până la data de 30 noiembrie, inclusiv, a anului următor pentru care aceasta este datorată, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către moştenitorul rentierului.

Încasarea rentei viagere de către moștenitori

După decesul rentierului, moştenitorul poate încasa renta datorată defunctului, dacă depune personal sau prin mandatar/ curator/ tutore, o cerere însoțită de următoarele documente:
a) carnetul de rentier agricol în original,
b) certificatul de deces,
c) certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor sau anexa nr. 24 eliberată de starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale,
d) actul de identitate al moștenitorului,
e) actul de identitate al mandatarului/curatorului/tutorelui după caz,
f) împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului pentru cazul în care există mai mulți moștenitori.

Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

Dacă decesul rentierului agricol a survenit în anul în curs și carnetul de rentier nu a fost vizat pentru campania anterioară de către acesta, documentele menționate mai sus trebuie depuse până cel târziu la data de 15 octombrie, inclusiv, a anului decesului.

Cererea moștenitorului trebuie depusă până la data de 15 octombrie, inclusiv, a anului următor celui pentru care aceasta a fost calculată și vizată.

Plata către moștenitor va fi efectuată până cel târziu la data de 30 noiembrie, inclusiv, a anului următor celui pentru care aceasta se datorează." 

Proiect Ordin privind modificarea anexei la Ordinul nr.1272/26.503/2005 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

 

 

Vizualizat: 5743 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

21 septembrie 2023 - 15:41

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM, pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică.

Bani în plus pentru vaca de lapte!

Bani în plus pentru vaca de lapte!

21 septembrie 2023 - 15:15

"Îmbunătățim formele de sprijin pentru crescătorii de bovine prin acordarea subvenției la trei capete încărcătură pe hectar, pentru porumb siloz, ceea ce înseamnă că fermierii vor primi încă 260 de euro peste cei 200 de euro încasați," a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, la întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine din România.

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

21 septembrie 2023 - 09:02

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a participat miercuri, 20 septembrie 2023, la ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din România, la sediul IBNA Balotești.

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

21 septembrie 2023 - 08:38

Povestea unei văcuțe dintr-un sat din România a înduioșat membrii unui grup al crescătorilor de vaci Facebook. S-a pierdut pe 6 septembrie și-n zadar proprietarii de 80 de ani au fost ajutați să o caute cu o dronă, s-au rugat și au implorat, nici urmă de văcuță. Supărați și cu lacrimi în ochi au hotărât să cumpere o altă vacă. Ce s-a întâmplat atunci?

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

21 septembrie 2023 - 07:57

"În perioada 18 - 19 septembrie 2023, am reprezentat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările Consiliului de Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles," informează secretarul de stat MADR, Adrian Pintea, pe Facebook. 

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

20 septembrie 2023 - 18:48

Cornel Constantin Turcescu, directorul general al APIA, a participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Transilvania, în contextul parteneriatelor solide pe care agenția le are cu mediul bancar pentru facilitarea accesului fermierilor la creditare în condiții avantajoase.

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

20 septembrie 2023 - 18:18

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că astăzi a făcut plățile pentru cei care beneficiază de renta agricolă viageră. 

Ministrul agriculturii vrea să înființeze stații de producere a biogazului în fermele de vaci!

Ministrul agriculturii vrea să înființeze stații de producere a biogazului în fermele de vaci!

20 septembrie 2023 - 14:45

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus marți, în exclusivitate la „Interviurile Digi24.ro”, că are în vedere un proiect de înființare a unor stații de producere a biogazului în cadrul fermelor românești de creșetere a bovinelor, pentru a fi folosit la sere în care să se producă legume pe tot parcursul anului.

Document Guvern taxe și impozite! Impozit special pe case și mașini!

Document Guvern taxe și impozite! Impozit special pe case și mașini!

20 septembrie 2023 - 13:47

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile măsuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament.

Trei familii de crescători au făcut o cooperativă și acum deschid o făbricuță de lapte!

Trei familii de crescători au făcut o cooperativă și acum deschid o făbricuță de lapte!

20 septembrie 2023 - 07:15

Trei familii de crescători de animale din comuna Zagra, Bistriția Năsăud, s-au asociat și au făcut Cooperativa Agricolă Haiducii Țibleșului, cu sediul în satul Suplai. Acum cooperativa a investește 3,66 milioane lei într-un centru de prelucrare a laptelui, urmând să scoată pe piață lapte pentru consum, caș și cascaval sub brand propriu.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Noutăţi CLAAS pentru campania de recoltat 2023

Noutăţi CLAAS pentru campania de recoltat 2023

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Bancul zilei

Dilemă

- Cum îl cheamă pe taică-tău? Detalii