Adama
Agreena
AGRICOVER

Noua schemă de ajutor în valoare de 100 milioane euro! Beneficiari, condiții!

Publicat: 18 august 2022 - 08:31
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Nou ajutor acordat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor! Valoarea totală a acestui ajutor este de 100 milioane de euro. Cine beneficiază de acești bani, care sunt condițiile de eligibilitate? 

Ordinul nr. 2122/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 17 august 2022 și este în vigoare.

Potrivit acestui Ordin, valoarea totală alocată pentru acordarea acestui nou ajutor este de 100 de milioane de euro. Beneficiază de ajutor deţinătorii publici şi privaţi de terenuri forestiere, precum şi formele asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe suprafeţele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale.

"(1) Beneficiar al schemei poate fi orice deţinător public sau privat de teren de împădurit, indiferent de mărime, precum şi formele asociative ale acestuia.

(2) În categoria deţinătorilor publici de teren de împădurit sunt incluse terenurile statului aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii, pentru domeniul public deţinut de către acestea) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.

(3) În categoria deţinătorilor privaţi de teren de împădurit sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii, pentru domeniul privat deţinut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Schema nu se aplică deţinătorilor publici şi privaţi de teren şi formelor asociative ale acestora dacă aceştia se află, după caz, în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiţiei precizate la art. 5 lit. k);

b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată," precizează Ordinul MMAP.

bani-padure_b

Condiții de eligibilitate

"(1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să deţină terenuri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie incluse în fondul forestier naţional;

b) pădurea de pe terenul respectiv să fi fost afectată integral, anterior accesării schemei, de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost încă reîmpădurit;

c) afectarea menţionată la lit. b) să fie consemnată într-un document de constatare recunoscut de către autorităţile publice competente din România;

d) arborii afectaţi să fi fost extraşi, în condiţiile legii, anterior depunerii cererii de finanţare;

e) să aibă o suprafaţă minimă compactă pe care se vor efectua împăduriri de cel puţin 0,5 ha;

f) pentru terenurile de împădurit să existe încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii cu un ocol silvic sau să fie administrat printr-un ocol silvic propriu, legal constituit.

(2) Condiţia menţionată la lit. c) se consideră îndeplinită dacă pentru suprafaţa afectată a fost încheiat:

a) un proces-verbal de constatare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 şi/sau un act de punere în valoare a produselor accidentale;

b) un act de control, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, pentru evenimentele catastrofale apărute ca urmare a unor tăieri ilegale cu autor necunoscut, caz în care condiţia menţionată la alin. (1) lit. d) nu este aplicabilă.

În cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun.

(1) Sprijinul acordat prin schemă este de tipul unui ajutor de stat nerambursabil.

(2) Valoarea sprijinul financiar se stabileşte la nivelul sumelor prevăzute în fişa tehnică şi cuprinde totalitatea serviciilor, materialelor şi lucrărilor necesare conducerii plantaţiei până la atingerea stării de masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreţinerea plantaţiilor, precum şi serviciile de asistenţă tehnică prestate de personalul silvic pentru obiectivul respectiv.

(3) În cazul apariţiei unui eveniment produs de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate după plantare, pierderile de puieţi vor putea fi acoperite prin plata proporţională cu suprafaţa plantaţiei afectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici, dacă acestea sunt de maximum 80% din suprafaţă sau integral, dacă pierderile sunt de peste 80%. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaţiei, starea plantaţiei trebuie să fi fost conformă anterior manifestării cauzelor care au afectat plantaţia.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din valoarea prevăzută în fişa tehnică menţionată la alin. (2).

(1) Sprijinul financiar va acoperi următoarele costuri eligibile:

a) cheltuielile de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor necesare conducerii plantaţiei până la atingerea stării de masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreţinerea plantaţiilor, precum şi serviciile de asistenţă tehnică prestate de personalul silvic pentru obiectivul respectiv, conform fişei tehnice;

b) costurile pentru refacere, în cazul manifestării unor cauze care au afectat plantaţia, în condiţiile menţionate la art. 12 alin. (3), egale cu valoarea proporţională a pierderilor constatate din valoarea lucrărilor de înfiinţare şi îngrijire a plantaţiei, efectuate şi recepţionate până la momentul producerii evenimentului generator al pagubei.

(2) Orice alt cost este neeligibil şi va fi suportat de către beneficiar din surse proprii.

(3) Taxa pe valoarea adăugată nu este eligibilă în cadrul schemei de ajutor. Excepţie face situaţia în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naţionale."

Modalitatea de acordare a ajutorului

"Beneficiarii depun în aplicaţia informatică realizată de MMAP o cerere de finanţare, al cărei model va fi stabilit în ghidul solicitantului, şi o fişă tehnică, conform modelului din anexă, care va fi verificată şi avizată în prealabil de GF (Garda Forestieră).

(2) Sprijinul financiar se derulează după evaluarea cererii de finanţare de către MMAP şi semnarea contractului de finanţare de către beneficiar.

(3) Lucrările propriu-zise de împădurire pot demara numai după semnarea contractului de finanţare.

Plata ajutorului

(1) Plata efectivă a ajutorului se efectuează de către MMAP, prin viramentul în conturile beneficiarilor a sumelor prevăzute în propunerile de decont comunicate de către GF şi în urma parcurgerii procedurilor specifice de verificare ale MMAP.

(2) Sumele pot fi solicitate la plată doar ulterior efectuării lucrărilor şi pe baza unui raport de verificare a acestora întocmit de către GF.

(3) Plăţile pot fi efectuate cu o frecvenţă de maximum 2 plăţi pe an şi nu pot depăşi prevederile financiare programate prin fişa tehnică.

(4) În cazul apariţiei unui eveniment produs de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate după plantare, pierderile de puieţi, valoarea devizului de lucrări din fişa tehnică va fi actualizată conform situaţiei nou-create, iar cuantumul valorilor va fi actualizat printr-un act adiţional la contractul de finanţare.

(5) Pentru sumele solicitate la plată, documentul justificativ este raportul de verificare în teren, întocmit de către GF în urma solicitării beneficiarilor pentru recepţia lucrărilor efectuate.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare, dar nu mai devreme de data primirii deciziei de la Comisia Europeană şi până la data de 30 iunie 2026.

Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiţia efectuării lucrărilor de împădurire în primăvara anului 2026.
În situaţia în care, începând cu anul 2023, baza comunitară aplicabilă prezentei scheme se modifică faţă de cea existentă, prevederile acesteia se modifică corespunzător.

Valoarea totală estimată care va fi acordată în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 100 milioane de euro, stabilit la nivelul ratei de schimb comunicate de Banca Naţională a României la data acordării."

 

Vizualizat: 2571 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

07 iunie 2024 - 16:10

2,29 miliarde euro au intrat în conturile fermierilor români de la începutul acestui an și până în prezent, bani europeni rambursați de către Comisia Europeană pentru finanțarea măsurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

07 iunie 2024 - 14:47

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, componenta 4.1.1, din cadrul PNDR 2020. Ghidul este postat spre informarea publicului larg pe o perioadă de 7 zile calendaristice, urmând ca după această să poată fi lansată sesiunea pentru depunerea proiectelor.

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

07 iunie 2024 - 14:25

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024.

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

06 iunie 2024 - 15:25

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a anunțat, în urmă cu puțin timp, că s-a luat decizia prelungirii campaniei de primire a cererilor pentru plata subvențiilor agricole până la data de 12 iunie 2024.

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

06 iunie 2024 - 09:05

Au crescut subvențiile APIA pentru 2023! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le va plăti fermierilor, crescătorilor de animale o sumă suplimentară pentru anumite subvenții APIA aferente anului 2023. Sunt scheme de plată la care li s-au transferat sume rămase neutilizate pentru alte subvenții. Agroinfo vă pune la dispoziție lista oficială a subvențiilor APIA pentru care veți primi diferența dintre cuantumul inițial și cel final.

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

06 iunie 2024 - 07:31

A crescut subvenția APIA la oi și capre! Ministerul Agriculturii a anunțat miercuri, 5 iunie 2024, că a transferat suma de un milion de euro către PD 24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine, pentru asigurarea unui cuantum cât mai apropiat de cel unitar planificat în Planul Național Strategic 2023-2027 pentru anul 2023. 

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

05 iunie 2024 - 18:13

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că un număr de 484 de proiecte eligibile fără finanțare ale tinerilor fermieri din zona montană și non montană vor beneficia de finanțare în urma suplimentării bugetului aferent sub-măsurii 6.1 cu valoarea de 20,84 milioane EURO.

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

05 iunie 2024 - 17:39

Peste 44 milioane de euro au fost rambursate de către Comisia Europeană, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Suma reprezintă plățile directe pe hectar și cap animal achitate fermierilor, crescătorilor de animale pentru anul 2023.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată! Un interviu cu Daniel Grosz, director tehnic Bayer Crop Science România pe zona de vest.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

În autobuz

În autobuz
O taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip: Detalii