Adama
Agreena
AGRICOVER

Norme obligatorii anul acesta pentru a lua subvențiile APIA!

Publicat: 20 februarie 2023 - 11:39
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Normele de condiționalitate sunt obligatorii anul acesta pentru exploatațiile agricole, vegetal și zootehnie, care solicită subvențiile APIA, aferente acestui an. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat pe site-ul oficial normele de condiționalitate. 

"În anul 2023, fermierii pot beneficia de sprijin financiar finanțat din Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală dacă respectă normele privind condiţionalitatea, care cuprind:

a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
b) Standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii:
● clima și mediul, inclusiv apa, solul și biodiversitatea ecosistemelor;
● sănătatea publică și sănătatea plantelor;
● bunăstarea animalelor.

Fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe sau plăți anuale prin intervenții sub formă de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală, finanțate din fonduri europene trebuie să respecte normele privind condiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei) și pe tot parcursul anului de cerere.

În Anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115 și în secţiunea 3.10 din Planul strategic PAC 2023-2027, sunt definite normele privind condiţionalitatea ce trebuie respectate de către fermieri începând cu 1 ianuarie 2023, încadrate pe următoarele domenii:

Domeniul: Clima și mediul
Aspectul: Schimbările climatice (atenuare și adaptare) GAEC 1 – Menținerea pajiștilor permanente pe baza unui raport proporțional între pajiștile permanente și suprafața agricolă la nivel național în comparație cu anul de referință 2018.
Reducerea maximă este de 5% în comparație cu anul de referință.
Obiectivul principal al acestui standard îl reprezintă clauza generală de salvgardare împotriva conversiei către alte utilizări agricole, pentru menținerea stocurilor de carbon.

lista-subventii-apia-2021_b

GAEC 2 – Protejarea zonelor umede și a turbăriilor.
Obiectivul principal al acestui standard este protejarea solurilor bogate în carbon.
Cerințele acestui standard GAEC se aplică fermierilor care utilizează terenuri cu destinație agricolă şi care desfăşoară activităţi agricole în zonele umede și turbăriile desemnate arii naturale protejate, inclusiv zonele umede de importanţă internaţională (situri Ramsar) care se suprapun total sau
parțial cu anumite categorii de arii naturale protejate și care beneficiază de un statut de protecție (plan de management/măsuri minime de conservare), precum și în zonele umede și turbăriile situate în afara ariilor naturale protejate pentru care se aplică măsurile minime de conservare stabilite de autoritatea competentă.
GAEC 3 – Este interzisă arderea miriştilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale existente pe terenurile arabile. Obiectivul principal al acestui standard este menținerea nivelului de materie organică din sol.

Aspectul: Apa

SMR 1 – Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1): art. 11 alin. (3) lit. (e) și, în ceea ce privește cerințele obligatorii referitoare la controlul surselor difuze de poluare cu fosfați, art. 11 alin. (3) lit. (h).

SMR 2 – Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1): art. 4 și 5.
Pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole au obligaţia de a respecta prevederile
“Programului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
GAEC 4 – Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă. Obiectivul principal al acestui standard este protecția cursurilor de apă împotriva poluării și a formării de șiroaie.

Aspectul: Solul (protecție și calitate)

GAEC 5 – Gestionarea lucrărilor solului, reducerea riscului de degradare și eroziune a solului, inclusiv luarea în considerare a unghiului pantei.
Obiectivul principal al acestui standard este gestionarea minimă a terenului pentru a reflecta condițiile specifice ale locului în scopul limitării eroziunii.
GAEC 6 – Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile.
Obiectivul principal al acestui standard este protejarea solurilor în perioadele și în zonele cele mai sensibile.
Pentru a proteja solurile în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie - 30 septembrie), fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Acoperirea solului se poate asigura prin: miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate. În intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi de cel mult 2 săptămâni.
GAEC 7 – Rotația culturilor pe terenuri arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă.
Obiectivul principal al acestui standard este păstrarea potențialului solurilor.
1. Regula generală: se aplică o rotație a culturilor pe terenul arabil, cu excepția culturilor care cresc sub apă. Rotația constă în schimbarea culturilor cel puțin o dată pe an (an de cultură) la nivel de parcelă agricolă, cu excepția culturilor multianuale, a ierburilor și a altor plante furajere erbacee, a
terenurilor lăsate pârloagă și a culturilor din spații protejate (sere și solarii).
2. Prin excepție de la regula generală, una și aceeași specie de plante (cultura de bază sau principală) poate fi cultivată pe aceeași suprafață de teren arabil (parcelă agricolă), pe cel mult 50% din suprafața arabilă a exploatației, astfel:
a) o perioadă de cel mult 3 ani consecutivi, cu obligația ca între două culturi principale să înființeze o cultură secundară diferită ca specie față de cultura principală;
b) o perioadă de cel mult 2 ani consecutivi pe suprafețele pe care cultura principală s-a recoltat toamna târziu (după data de 1 noiembrie) ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, iar înființarea culturii secundare nu mai este posibilă întrucât nu există condiții optime de răsărire și dezvoltare a plantelor.

Aspectul: Biodiversitate și peisaj (protecție și calitate)

SMR 3 – Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7): art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. (b), art. 4 alin. (1), (2) și (4).
SMR 4 – Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7): art. 6 alin. (1) și (2).

GAEC 8
● Procentajul minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive.
- Ponderea minimă de cel puțin 4% din terenul arabil la nivel de fermă alocat zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă.
- Ponderea minimă de cel puțin 7% din terenul arabil la nivel de fermă dacă acesta include, de asemenea, culturi intermediare sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă terenuri lăsate pârloagă sau elemente neproductive. Pentru culturile intermediare se utilizează factorul de ponderare 0,3.
● Menținerea elementelor de peisaj.
● Interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor.
● Măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive.
Obiectivul principal al acestui standard este menținerea elementelor și zonelor neproductive în scopul îmbunătățirii biodiversității agricole.

GAEC 9 – Interzicerea conversiei sau aratului pajiștilor permanente desemnate drept pajiști permanente sensibile din punct de vedere ecologic din cadrul siturilor Natura 2000.
Obiectivul principal al acestui standard este protejarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

Domeniul: Sănătate publică şi sănătatea plantelor

Aspectul: Siguranța alimentară
SMR 5 – Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul
siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1): art. 14 și 15, art. 17 alin. (1)1 și art. 18, 19 și 20.
SMR 6 – Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creșterea animalelor şi de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi 88/299/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 3): art. 3 lit. (a), (b), (d) şi (e) şi art. 4, 5 şi 7.

Aspectul: Produse de protecție a plantelor
SMR 7 – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1): art. 55 primele două teze.
SMR 8 – Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71): art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (1)-(5); art. 12 în ceea ce privește restricțiile
referitoare la utilizarea pesticidelor în zonele protejate definite pe baza Directivei 2000/60/CE privind apa și a legislației privind Natura 2000; art. 13 alin. (1) și (3) în ceea ce privește manipularea și depozitarea pesticidelor și eliminarea resturilor.

Domeniul: Bunăstarea animalelor
Aspectul: Bunăstarea animalelor
SMR 9 – Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 15.1.2009, p. 7): art. 3 și 4. Respectarea cerințelor aferente SMR 9 se adresează crescătorilor/proprietarilor/deținătorilor de animale din specia bovine care au obligaţia să cunoască și să respecte standardele minime pentru protecţia viţeilor și să asigure condiţii pentru creşterea viţeilor.
SMR 10 – Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (JO L 47, 18.2.2009, p. 5): art. 3 și 4.
Respectarea cerințelor aferente SMR 10 se adresează crescătorilor/proprietarilor/deținătorilor de animale din specia porcinelor care au obligaţia să cunoască și să respecte standardele minime pentru protecţia porcinelor și să asigure condiţiile generale de creştere a acestora.
SMR 11 – Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă(JO,L221,8.8.1998,p.23):art.4.
Respectarea cerințelor aferente SMR 11 se adresează crescătorilor/proprietarilor/deținătorilor animalelor de fermă care au obligaţia să cunoască și să respecte standardele minime pentru protecţia animalelor de fermă,"

Vizualizat: 6067 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

20 iulie 2024 - 08:54

Comisia Europeană aprobă suplimentarea bugetului și modificarea unei scheme de ajutor de stat din România pentru sprijinirea micilor fermieri, producători de tomate și usturoi, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

20 iulie 2024 - 07:53

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat, în perioada 15 – 18.07.2024, plăți în suma totală de 60.916.552,77 lei (12.293.703,23 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), cofinantare din FEGA (BN2), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

19 iulie 2024 - 08:50

Crescătorii de animale pot câștiga bani din pășuni, pe lângă subvenția APIA pe hectarul de pășune, dacă utilizează pășunea în sistem dual. Adică, pentru pășunat animale, dar o parte pentru activități de producere a energiei electrice. Se modifică legea, Ministerul Agriculturii a postat joi, pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de hotărâre de Guvern.

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

18 iulie 2024 - 14:16

În ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

18 iulie 2024 - 13:00

Fermierul Dimitrie Muscă, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici Arad, a declarat astăzi că a obținut producții record la hectar anul acesta, rentabile, astfel încât și-a răsplătit angajații. Ziua de muncă în fermele conduse de Muscă este plătită cu 600 de lei.

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii