Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

LEGE PROMULGATĂ DE PREȘEDINTE! FERMIERII CARE SUNT SCUTIȚI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN ȘI CLĂDIRI!

Publicat: 22 noiembrie 2020 - 07:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI! Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 noiembrie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Prin modificările la lege, fermierii membri într-o cooperativă sunt scutiți de la plata impozitului pe teren și clădiri. De asemenea, cooperativele sunt scutite de la plata impozitului și de la plata impozitului pe profit în primii 5 ani de la înființare, dar și-n următorii ani cu o anumită condiție.

AGROINFO vă pune la dispoziție principalele modificări din Legea cooperației agricole:

Legea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și Depozitare», diviziunea 52.”

La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.”

La articolul 7, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7 - Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și poate realiza investiții în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:”

La articolul 9, literele a) – b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) membru fondator – persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;
b) membru cooperator acționar – persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
b^1) membru cooperator asociat – persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar;”

La articolul 9 se introduce o nouă literă: „b²) membru cooperator – persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat;”

La articolul 9, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:
„h) cooperativă agricolă activă – o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință.”

La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăţilor, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă şi forma de organizare corespunzătoare.”

La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.”

La articolul 16, litera f) a alineatului (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) să respecte prevederile actelor constitutive și regulamentele interne ale cooperativei agricole.”

La articolul 16, alin. (6) după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:
„g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole.”

La articolul 19, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar faţă de cooperativa agricolă, de modul în care îşi îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt responsabili pentru erorile personale comise.
Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale.
(3) Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.”

La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23 - (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.”

La articolul 24, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) aprobă şi modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum şi contestaţiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor excluşi;”
La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:
Pot fi aleși în consiliul de administrație, membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.
Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad.”

La articolul 44, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) taxele de înscriere, cotizațiile plătite de membrii cooperatori, donaţii, sponsorizări, subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare.”

La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociați proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferența se distribuie către membrii cooperatori acționari proporțional cu participarea acestora la capitalul social.

La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Veniturile membrilor cooperatori asociați prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

La articolul 76 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) – e, astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.”

La articolul 76 după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:
„e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;”

La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) și e^1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.”

La articolul 761, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanța de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:
a) cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani;
b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.
(4) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu şi-au îndeplinit obligaţia. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista cooperativelor agricole din circumscripţia sa care nu şiau îndeplinit obligaţia de depunere a bilanțului, în condiţiile prezentei legi.”

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligația să-și actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Vizualizat: 2411 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ASTĂZI, DECIZIE GUVERN PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA ALE FERMIERILOR!

ASTĂZI, DECIZIE GUVERN PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA ALE FERMIERILOR!

04 decembrie 2020 - 18:04

START PLATĂ SUBVENȚIE APIA! Guvernul a adoptat astăzi, 4 decembrie 2020, în ședință, o hotărâre prin care a alocat 176 de milioane de lei pentru plata restanțelor la subvenția APIA pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul 2 al anului 2020.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! PLATA AJUTORULUI DE CRIZĂ!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! PLATA AJUTORULUI DE CRIZĂ!

04 decembrie 2020 - 17:29

TERMEN APIA 14 DECEMBRIE 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 03 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

MESAJ AFIR DE ASTĂZI: AJUTORUL DE 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

MESAJ AFIR DE ASTĂZI: AJUTORUL DE 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

04 decembrie 2020 - 17:08

OFICIAL! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finalizat evaluarea tuturor cererilor tinerilor fermieri pentru finanțarea exploatațiilor agricole, depuse în sesiunea derulată la nivel național și, pentru prima oară, în diaspora la nivelul întregii Uniuni Europene, în perioada 15 iulie – 15 octombrie 2020, anunță AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

VEȘTI DE LA BRUXELLES! CE-I AȘTEAPTĂ PE FERMIERII ROMÂNI!

VEȘTI DE LA BRUXELLES! CE-I AȘTEAPTĂ PE FERMIERII ROMÂNI!

04 decembrie 2020 - 08:29

CONCLUZII ALARMANTE. „Agricultura UE nu este pe direcția bună pentru a atinge țintele de mediu și climă” conform unui studiu comandat chiar de Comisia Europeană. Rezultatele studiului nu sunt deloc îmbucurătoare pentru fermierii europeni și, implicit, pentru fermierii din România.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

04 decembrie 2020 - 08:02

ÎN VIGOARE! Schema de ajutor de stat în valoare de 500 de euro pe hectar acordată producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicată joi, 3 decembrie 2020, în Monitorul Oficial. Este în vigoare, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara primirea cererilor. Important! Solicitanții vor avea doar 7 zile la dispoziție pentru depunerea actelor. Subvenția de 500 de euro/ha este plătită până la limita de 200 de hectare.

SUBVENȚII APIA CU TERMEN DE PLATĂ 31 DECEMBRIE 2020!

SUBVENȚII APIA CU TERMEN DE PLATĂ 31 DECEMBRIE 2020!

04 decembrie 2020 - 07:39

BANII CARE VOR AJUNGE ÎN CONTURILE FERMIERILOR PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2020! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are termen 31 decembrie 2020 pentru achitarea unor subvenții cuvenite fermierilor pentru anul 2020. AGROINFO vă spune ce bani trebuie să ajungă în conturile dumneavoastră până-n ultima zi din acest an.

VÂNZAREA PORCILOR DIN GOSPODĂRII FĂRĂ AVIZ DSVSA, ILEGALĂ!

VÂNZAREA PORCILOR DIN GOSPODĂRII FĂRĂ AVIZ DSVSA, ILEGALĂ!

04 decembrie 2020 - 06:49

REGULI STRICTE! Carnea de porc din gospodării nu poate fi destinată vânzării, iar vânzarea porcilor din gospodării se poate realiza numai cu avizul DSVSA, a precizat Mihai Terecoasă, directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova. Pentru a preveni extinderea pestei porcine africane, regulile sanitar-veterinare sunt la fel de stricte ca anul trecut, în această perioadă când mai sunt două săptămâni până la Ignat.

APIA: BANII TRANSFERAȚI ASTĂZI ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

APIA: BANII TRANSFERAȚI ASTĂZI ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

03 decembrie 2020 - 16:02

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 02 decembrie 2020, a demarat autorizarea plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020. APIA anunță, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a transferat astăzi peste 94 de milioane de euro în conturile fermierilor.

OFICIAL MADR! VIN SUBVENȚIILE APIA RESTANTE!

OFICIAL MADR! VIN SUBVENȚIILE APIA RESTANTE!

03 decembrie 2020 - 15:32

DECIZIE. Ministerul Agriculturii anunță că a alocat peste 800 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, aferent anului de cerere 2020. Proiectul de hotărâre de Guvern este în dezbatere publică pe site-ul oficial al MADR.

FRAUDE BANI EUROPENI! ROMÂNIA, AVERTIZATĂ DE UE!

FRAUDE BANI EUROPENI! ROMÂNIA, AVERTIZATĂ DE UE!

03 decembrie 2020 - 14:51

NOTIFICARE DE LA UE! Astăzi, 3 decembrie, Comisia a decis să trimită avize motivate Irlandei și României din cauza neîndeplinirii obligației de a comunica transpunerea normelor UE în legislația lor națională privind combaterea fraudelor vizând interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, anunță un comunicat al Reprezentanței în România a Comisiei Europene, transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Fermy Show Ep. 1 -  Legea Mirosurilor

Fermy Show Ep. 1 - Legea Mirosurilor

Premieră Națională! Inovație Totală! Jurnalistul Catalin Roba și Fermy, specialistul animat (sau Agri 4.0) al revistei Ferma, despică firul în patru: Este momentul să afli cum e percepută Legea Mirosurilor în lumea lui Fermy!

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Anunţ

Anunţ
Blondă, sexi, drăguţă, 90-60-90, atrăgătoare: vând tractor. Detalii