KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

LEGE PROMULGATĂ DE PREȘEDINTE! FERMIERII CARE SUNT SCUTIȚI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN ȘI CLĂDIRI!

Publicat: 22 noiembrie 2020 - 07:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI! Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 noiembrie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Prin modificările la lege, fermierii membri într-o cooperativă sunt scutiți de la plata impozitului pe teren și clădiri. De asemenea, cooperativele sunt scutite de la plata impozitului și de la plata impozitului pe profit în primii 5 ani de la înființare, dar și-n următorii ani cu o anumită condiție.

AGROINFO vă pune la dispoziție principalele modificări din Legea cooperației agricole:

Legea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și Depozitare», diviziunea 52.”

La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.”

La articolul 7, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7 - Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și poate realiza investiții în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:”

La articolul 9, literele a) – b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) membru fondator – persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;
b) membru cooperator acționar – persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
b^1) membru cooperator asociat – persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar;”

La articolul 9 se introduce o nouă literă: „b²) membru cooperator – persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat;”

La articolul 9, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:
„h) cooperativă agricolă activă – o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință.”

La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăţilor, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă şi forma de organizare corespunzătoare.”

La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.”

La articolul 16, litera f) a alineatului (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) să respecte prevederile actelor constitutive și regulamentele interne ale cooperativei agricole.”

La articolul 16, alin. (6) după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:
„g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole.”

La articolul 19, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar faţă de cooperativa agricolă, de modul în care îşi îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt responsabili pentru erorile personale comise.
Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale.
(3) Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.”

La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23 - (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.”

La articolul 24, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) aprobă şi modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum şi contestaţiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor excluşi;”
La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:
Pot fi aleși în consiliul de administrație, membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.
Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad.”

La articolul 44, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) taxele de înscriere, cotizațiile plătite de membrii cooperatori, donaţii, sponsorizări, subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare.”

La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociați proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferența se distribuie către membrii cooperatori acționari proporțional cu participarea acestora la capitalul social.

La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Veniturile membrilor cooperatori asociați prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

La articolul 76 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) – e, astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.”

La articolul 76 după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:
„e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;”

La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) și e^1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.”

La articolul 761, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanța de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:
a) cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani;
b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.
(4) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu şi-au îndeplinit obligaţia. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista cooperativelor agricole din circumscripţia sa care nu şiau îndeplinit obligaţia de depunere a bilanțului, în condiţiile prezentei legi.”

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligația să-și actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Vizualizat: 2766 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Sute de mesaje de la fermieri: E timpul să se audă VOCEA NOASTRĂ! Este MARE nevoie de Partidul Agricultorilor!

Sute de mesaje de la fermieri: E timpul să se audă VOCEA NOASTRĂ! Este MARE nevoie de Partidul Agricultorilor!

25 iunie 2021 - 12:27

Declarația fermierului Dimitrie Muscă, Arad, unul dintre marii fermieri români, despre lansarea unui partid al agricultorilor, unde să fie uniți fermieri și țărani, a generat mii de reacții din partea fermierilor, crescătorilor de animale, și sute de mesaje. Declarația publicată AICI de Agroinfo a fost distribuită de zeci de mii de fermieri. Cele mai multe mesaje susțin crearea acestui partid, ceea ce demonstrează că fermierii români vor să-și facă auzită vocea, vor să participe la luarea deciziilor care privesc țara.

Fermierii PROTESTEAZĂ astăzi!

Fermierii PROTESTEAZĂ astăzi!

25 iunie 2021 - 10:41

Fermierii ies la protest astăzi, 25 iunie 2021! Cea mai mare organizație a fermierilor din Europa, Copa-Cogeca, organizează un protest cu începere de la ora 11 pentru modificările făcute în noua Politică Agricolă Comună, anunță un comunicat al Asociației Grânarii, transmis pentru Agroinfo.

Crescător: Anul trecut am luat pe vacă ANT 370 lei și ajutor Covid 490 lei, anul ăsta ANT 5 lei și ajutor 142 lei!

Crescător: Anul trecut am luat pe vacă ANT 370 lei și ajutor Covid 490 lei, anul ăsta ANT 5 lei și ajutor 142 lei!

25 iunie 2021 - 09:26

Crescătorii de animale au calculat că anul acesta, prin comparație cu anul trecut, iau sume mult mai mici de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe cap de vacă. Ajutorul național tranzitoriu, de mizerie, 5 lei pe vacă plus un ajutor Covid de 142 de lei pe vacă, în total 147 de lei/vacă, nu ajunge nici vorbă la suma încasată anul trecut de la APIA de crescători. În plus, crescătorii de vaci sunt revoltați că data de referință pentru acordarea ajutorului Covid din acest an este ianuarie 2021.

AFIR: Prima tranșă de plată a ajutorului de 50.000 de euro/fermă pentru acest an!

AFIR: Prima tranșă de plată a ajutorului de 50.000 de euro/fermă pentru acest an!

25 iunie 2021 - 07:26

Se întorc în țară să-și facă ferme! Patru tineri bihoreni din diaspora au semnat miercuri, la sediul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bihor, contractele de finanţare pentru afacerile lor agricole care le dau posibilitatea să se întoarcă acasă.

Raport Curtea de Conturi: Ajutorul pentru crescătorii de vaci de lapte, insuficient și prost direcționat!

Raport Curtea de Conturi: Ajutorul pentru crescătorii de vaci de lapte, insuficient și prost direcționat!

24 iunie 2021 - 20:46

Ajutorul acordat de UE producătorilor de lapte după interdicția impusă de Rusia asupra importurilor nu a fost suficient de bine direcționat, susține Curtea de Conturi Europeană într-un Raport publicat acum. Curtea de Conturi Europeană a transmis astăzi un comunicat pentru Agroinfo.

DOCUMENT Guvern! Liber la târgurile de animale!

DOCUMENT Guvern! Liber la târgurile de animale!

24 iunie 2021 - 18:13

Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea nr. 41 din 24.06.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Potrivit hotărârii aprobate de Executiv, din data de 1 iulie 2021 sunt redeschise târgurile, talciocurile, bâlciurile. Inclusiv târgurile de animale.

ANSVSA astăzi: Reguli obligatorii pentru crescătorii de animale!

ANSVSA astăzi: Reguli obligatorii pentru crescătorii de animale!

24 iunie 2021 - 17:34

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția crescătorilor de animale că trebuie să respecte mai multe reguli prin care să asigure protecția și bunăstarea animalelor pe timp de caniculă. ANSVSA a transmis astăzi un comunicat pentru Agroinfo.

APROBATĂ astăzi plata ajutorului de 142 lei/bovină și 232 lei/tona de lapte pentru crescătorii cu minim 3 vaci!

APROBATĂ astăzi plata ajutorului de 142 lei/bovină și 232 lei/tona de lapte pentru crescătorii cu minim 3 vaci!

24 iunie 2021 - 16:52

Plata ajutorului Covid 19 pentru crescătorii de bovine, pentru acest an, a fost aprobată astăzi, 24 iunie, de Guvern. Sumele acordate sunt o completare a ajutorului național tranzitoriu achitat anul acesta de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2020.

Aprobat astăzi de Guvern! VESTEA așteptată de TOȚI crescătorii de bovine!

Aprobat astăzi de Guvern! VESTEA așteptată de TOȚI crescătorii de bovine!

24 iunie 2021 - 15:53

Guvernul a aprobat astăzi ajutorul Covid 19 pentru crescătorii de bovine! În ședința Guvernului din data de 24 iunie 2021 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.

Prim-ministrul Cîțu: Târgurile se redeschid TOATE de la 1 iulie! Decizia o luăm astăzi în ședința de Guvern!

Prim-ministrul Cîțu: Târgurile se redeschid TOATE de la 1 iulie! Decizia o luăm astăzi în ședința de Guvern!

24 iunie 2021 - 11:15

Premierul Florin Cîțu a declarat recent că printre măsurile de relaxare care vor fi aprobate în ședința de astăzi, 24 iunie, cu aplicabilitate de la 1 iulie, se numără redeschiderea târgurilor şi talciocurilor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

În Ferma Wagner, roboții își scot singuri cheltuiala! Pornind de la un efectiv matcă de numai 18 vaci, câte existau în fermă la momentul în care a preluat frâiele acestui business, Virigil Andru deţine astăzi o turmă de 140 de animale iar tehnica robotizată de muls, pe care a achiziţionat-o recent, îi conferă avantajul de a funcţiona cu un număr foarte mic de angajaţi. De altfel, robotul de muls DeLaval, pentru care a plătit aproximativ 130.000 de euro, reprezintă cea mai mare şi cea mai importantă investiţie din fermă, asigurând azi mulsul a 60 de vaci, cu o producţie medie zilnică de 27 de litri de lapte pe cap de animal. 

Reporter: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radiș

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000 Grădina lui Piper - o livadă intensivă, irigată și protejată KRONE BiG Pack – Randament și densitate!

Bancul zilei

La aprozar...

La aprozar...
Un om la aprozar: Detalii