Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

LEGE PROMULGATĂ DE PREȘEDINTE! FERMIERII CARE SUNT SCUTIȚI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN ȘI CLĂDIRI!

Publicat: 22 noiembrie 2020 - 07:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI! Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 noiembrie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Prin modificările la lege, fermierii membri într-o cooperativă sunt scutiți de la plata impozitului pe teren și clădiri. De asemenea, cooperativele sunt scutite de la plata impozitului și de la plata impozitului pe profit în primii 5 ani de la înființare, dar și-n următorii ani cu o anumită condiție.

AGROINFO vă pune la dispoziție principalele modificări din Legea cooperației agricole:

Legea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și Depozitare», diviziunea 52.”

La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.”

La articolul 7, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7 - Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și poate realiza investiții în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:”

La articolul 9, literele a) – b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) membru fondator – persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;
b) membru cooperator acționar – persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
b^1) membru cooperator asociat – persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar;”

La articolul 9 se introduce o nouă literă: „b²) membru cooperator – persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat;”

La articolul 9, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:
„h) cooperativă agricolă activă – o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință.”

La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăţilor, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă şi forma de organizare corespunzătoare.”

La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.”

La articolul 16, litera f) a alineatului (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) să respecte prevederile actelor constitutive și regulamentele interne ale cooperativei agricole.”

La articolul 16, alin. (6) după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:
„g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole.”

La articolul 19, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar faţă de cooperativa agricolă, de modul în care îşi îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt responsabili pentru erorile personale comise.
Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale.
(3) Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.”

La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23 - (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.”

La articolul 24, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) aprobă şi modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum şi contestaţiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor excluşi;”
La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:
Pot fi aleși în consiliul de administrație, membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.
Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad.”

La articolul 44, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) taxele de înscriere, cotizațiile plătite de membrii cooperatori, donaţii, sponsorizări, subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare.”

La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociați proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferența se distribuie către membrii cooperatori acționari proporțional cu participarea acestora la capitalul social.

La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Veniturile membrilor cooperatori asociați prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

La articolul 76 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) – e, astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.”

La articolul 76 după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:
„e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;”

La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) și e^1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.”

La articolul 761, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanța de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:
a) cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani;
b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.
(4) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu şi-au îndeplinit obligaţia. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista cooperativelor agricole din circumscripţia sa care nu şiau îndeplinit obligaţia de depunere a bilanțului, în condiţiile prezentei legi.”

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligația să-și actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Vizualizat: 2622 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

LISTA RASELOR DE BOVINE pentru care APIA PLĂTEȘTE O SUBVENȚIE MAI MARE ANUL ACESTA!

LISTA RASELOR DE BOVINE pentru care APIA PLĂTEȘTE O SUBVENȚIE MAI MARE ANUL ACESTA!

07 martie 2021 - 09:45

SUBVENȚII APIA PENTRU FERMELE DE BOVINE! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lista raselor de taurine de carne pentru care subvenția pe cap de animal crește anul acesta.

SUBVENȚIA APIA PE CAP DE BOVINĂ, DE DOUĂ ORI MAI MARE ANUL ACESTA!

SUBVENȚIA APIA PE CAP DE BOVINĂ, DE DOUĂ ORI MAI MARE ANUL ACESTA!

07 martie 2021 - 08:08

CREȘTE SUBVENȚIA DIN ZOOTEHNIE! Fermierii vor primi o subvenție dublă pentru vacă, în loc de vacă și vițel, practic, venitul în ferma de creștere a bovinelor de carne, nu va fi diminuat cu nimic, și SCZ-ul, sprijinul cuplat zootehnic, va fi salvat, anunță Asociația Aberdeen Angus.

SUBVENȚII APIA 2021! REGISTRUL OBLIGATORIU pentru FERMELE DE ANIMALE!

SUBVENȚII APIA 2021! REGISTRUL OBLIGATORIU pentru FERMELE DE ANIMALE!

07 martie 2021 - 07:17

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) informează crescătorii de animale care solicită anul acesta subvențiile din zootehnie că trebuie să dețină registrul individual al exploatației, document care trebuie prezentat la controlul în teren. Ce date trebuie înscrise în acest registru?

OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE pentru CONTROLUL ANZ ÎN FERME!

OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE pentru CONTROLUL ANZ ÎN FERME!

06 martie 2021 - 19:09

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! Agenția Națională pentru Zootehnie anunță crescătorii de animale că efectuează controale în fermele de animale care solicită subvențiile APIA din acest an, ajutor național tranzitoriu, ANT, și sprijin cuplat zootehnic, SCZ.

PLATA ANT ȘI SCZ! AGENȚIA NAȚIONALĂ ZOOTEHNIE, CONTROL ÎN FERMELE DE ANIMALE!

PLATA ANT ȘI SCZ! AGENȚIA NAȚIONALĂ ZOOTEHNIE, CONTROL ÎN FERMELE DE ANIMALE!

06 martie 2021 - 18:49

CONTROL ÎN FERMELE DE ANIMALE! Agenția Națională pentru Zootehnie anunță că face controale în fermele de animale care solicită subvențiile din zootehnie pentru acest an.

BANII AȘTEPTAȚI DE FERMIERI! ANUNȚUL DE ASTĂZI AL PREMIERULUI ROMÂNIEI!

BANII AȘTEPTAȚI DE FERMIERI! ANUNȚUL DE ASTĂZI AL PREMIERULUI ROMÂNIEI!

06 martie 2021 - 18:05

UN MILIARD DE LEI PENTRU FERMIERI! Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat astăzi că programul Agro Invest, de sprijin al fermierilor, va începe cu un plafon de 1 miliard de lei, care va fi crescut dacă programul va avea succes.

EURODEPUTAT BUDA: BANII DIN ZOOTEHNIE SUNT PENTRU A AJUTA FERMIERII MICI ȘI MIJLOCII, PE CEI ÎN DIFICULTATE!

EURODEPUTAT BUDA: BANII DIN ZOOTEHNIE SUNT PENTRU A AJUTA FERMIERII MICI ȘI MIJLOCII, PE CEI ÎN DIFICULTATE!

06 martie 2021 - 12:54

SUBVENȚIA APIA MARE DIN ZOOTEHNIE! Ministerul Agriculturii a greșit când a eliminat pragul de 250 de capete de vaci de lapte pentru sprijinul cuplat din zootehnie. A luat decizia corectă când a îndreptat această greșeală și a reintrodus limita de 250 de capete de vaci. Rațiunea politicii agricole comune este de a-i sprijini pe fermierii mici și mijlocii, fermele cu peste 250 de vaci pot să acceseze alte fonduri ca să fie competitive, a spus eurodeputatul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte COMAGRI, Parlament European.

VEȘTI DE LA BRUXELLES! NOU SPRIJIN FINANCIAR pentru FERMIERI!

VEȘTI DE LA BRUXELLES! NOU SPRIJIN FINANCIAR pentru FERMIERI!

06 martie 2021 - 11:40

AJUTOR FERMIERI. Un nou sprijin financiar este pregătit pentru fermieri în noul regulament european care va guverna noua Politică Agricolă Comună, a anunțat europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlamentul European.

EUROPARLAMENTAR BUDA: FERMIERII SUNT ACEI MICI DUMNEZEI ÎN FAȚA CĂRORA TREBUIE SĂ NE ÎNCLINĂM!

EUROPARLAMENTAR BUDA: FERMIERII SUNT ACEI MICI DUMNEZEI ÎN FAȚA CĂRORA TREBUIE SĂ NE ÎNCLINĂM!

06 martie 2021 - 11:12

FERMIERII NU SUNT SUFICIENT PLĂTIȚI PENTRU MUNCA LOR. Fermierii sunt acei mici Dumnezei în fața cărora trebuie să ne înclinăm pentru că ne asigură hrana. Ei nu sunt suficient de bine plătiți pentru munca lor, a spus europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlament European, vineri seara, la Agro TV.

UN TIR CU 600 DE PORCI, RĂSTURNAT PE ȘOSEA! ZECI DE ANIMALE, MOARTE!

UN TIR CU 600 DE PORCI, RĂSTURNAT PE ȘOSEA! ZECI DE ANIMALE, MOARTE!

06 martie 2021 - 10:04

ACCIDENT. Un autotren care transporta peste 600 de porci s-a răsturnat, vineri seară, în localitatea Piatra Fântânele, judeţul Bistriţa-Năsăud, aproximativ 500 de animale fiind găsite în viaţă. Un bărbat de 50 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tomate cu toleranță la TSVW: Sandoline F1 și Ciciu F1 - Testimonial Florin Pop, Seleuș, Arad

Tomate cu toleranță la TSVW: Sandoline F1 și Ciciu F1 - Testimonial Florin Pop, Seleuș, Arad

Toleranța la virusul petelor de bronz (TSVW) este un criteriu foarte important pentru Florin Pop, legumicultor în Seleuș, județul Arad, atunci când alege hibrizii de tomate pe care îi cultivă. Legumicultorul este fidel hibrizilor Sandoline F1 și Ciciu F1 datorită gustului bun, vigorii plantelor și creșterii nedeterminate, un aspect care îi permite recoltarea eşalonată.

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Adevăr

Adevăr
- Care e lucrul cel mai inteligent pe care îl poate spune un bărbat? Detalii