Adama
Agrilevante-30sept
AGRICOVER

ÎN VIGOARE! Ajutor minimis pe hectar pentru anul 2023! Cuantum hectar, termen plată, beneficiari, condiții, acte!

Publicat: 03 ianuarie 2023 - 10:46
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Hotărârea de Guvern 1.569 din 28 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, în vigoare din 29 decembrie 2022, stabilește condițiile pentru acordarea pentru acest an a ajutorului de minimis fermierilor care cultivă tomate în spații protejate. Cuantumul ajutorului de minimis pentru acest an este de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar.

Conform Hotărârii, plățile vor începe din data de 15 august 2023.

"Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate

Art. 4. -
(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, potrivit art. 2.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de tomate cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
d) producătorilor agricoli persoane juridice.

Art. 5. -
(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de tomate în spaţii protejate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;
c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate în spaţii protejate, anul 2023, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti", cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
d) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;
g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
h) să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).

(3) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere.
(4) Dovada obţinerii producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate, prevăzută la alin. (1) lit. d), o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Art. 6. -
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.
(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar.
(3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379/6 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.

(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2023, începând cu data de 15 august.

Art. 8. -
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 262.999 mii lei, reprezentând echivalentul a 53,142 milioane euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate

Art. 9. -
(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin (2), care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv.

cerere tomate_b


(2) La depunerea cererii, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol", Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.

(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2) beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
c) împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

(5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate "conform cu originalul" de către solicitant.
(7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere şi dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.
(8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu tomate în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.
(9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.

registru unic tomate_b


(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.
(11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.

registru tomate_b

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor ale căror culturi de tomate au fost înfiinţate pe suprafeţe cu spaţii protejate obţinute prin divizarea unei suprafeţe cu spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al dreptului de utilizare a suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol," precizează Hotărârea de Guvern.

Vizualizat: 2800 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Decizie Guvern ASTĂZI plăți programul Tomata!

Decizie Guvern ASTĂZI plăți programul Tomata!

25 septembrie 2023 - 20:44

Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Proiect de lege ADOPTAT ASTĂZI de Guvern!

Proiect de lege ADOPTAT ASTĂZI de Guvern!

25 septembrie 2023 - 18:48

Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind "oprirea risipei bugetare", combaterea evaziunii şi asigurarea echităţii fiscale, după ce au fost dezbătute observaţiile de la ministerele avizatoare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

Secretar de stat MADR Aurel Simion: Politica agricolă trebuie să fie atractivă pentru tineri!

Secretar de stat MADR Aurel Simion: Politica agricolă trebuie să fie atractivă pentru tineri!

25 septembrie 2023 - 17:55

Politica agricolă trebuie să devină atractivă din toate punctele de vedere pentru tineri, pentru că nu putem păstra zonele rurale populate și atractive dacă condițiile de trai diferă mult de zona urbană, a spus secretarul de stat Aurel Simion la conferința europeană Pâinea Păcii.

Video! Ministrul Barbu: Lansăm acest program în două săptămâni! Suma disponibilă 600 milioane euro!

Video! Ministrul Barbu: Lansăm acest program în două săptămâni! Suma disponibilă 600 milioane euro!

25 septembrie 2023 - 07:49

"Vom lansa în două săptămâni acest program cu o alocare de 600 milioane de euro," a anunțat ministrul agriculturii Florin Barbu, la sfârșitul săptămânii trecute, la Buzău.

Ministrul agriculturii: Împreună putem dezvolta zootehnia românească!

Ministrul agriculturii: Împreună putem dezvolta zootehnia românească!

25 septembrie 2023 - 06:59

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a efectuat vineri, 22 septembrie 2023, o vizită de lucru la două ferme de reproducție suine și o fermă de creștere a puilor de carne pe așternut permanent, din județul Buzău, beneficiare ale celor două programe de sprijin derulate de MADR pentru activitatea de reproducție în sectorul suin și sectorul creșterii păsărilor.

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu oierii!

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu oierii!

24 septembrie 2023 - 21:14

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu crescătorii de ovine la târgul Țurcana-Regina Munților, organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara, condusă de oierul Dumitru Andreșoi.

Micii fermieri vor primi bani în plus!

Micii fermieri vor primi bani în plus!

24 septembrie 2023 - 20:30

Eurodeputatul Victor Negrescu a anunțat că petiția pentru micii fermieri și satele românești a fost aprobată de Parlamentul European.

APIA ACUM: Data la care încep plățile pe hectar și cap animal!

APIA ACUM: Data la care încep plățile pe hectar și cap animal!

24 septembrie 2023 - 18:55

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce clarificări importante cu privire la Controlul prin monitorizare (“checks by monitoring”) aplicat începând cu Campania 2023. APIA anunță totodată că plata subvențiilor agricole pe hectar și cap animal, aferente acestui an, începe la data de 16 octombrie 2023.

Oierul Dumitru Andreșoi își cumpără vapor!

Oierul Dumitru Andreșoi își cumpără vapor!

24 septembrie 2023 - 08:49

Crescătorul de ovine Dumitru Andreșoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara, cunoscut drept oierul cu turma cea mai mare din România, a declarat, într-un scurt interviu acordat lui Ovidiu Ghinea, Agro TV, că-și cumpără vapor pentru export de ovine și bovine vii. Prețul navei este 5 milioane de dolari, a dezvăluit oierul.

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

23 septembrie 2023 - 06:06

O turmă de oi a mâncat 300 de kilograme de canabis în Grecia. Oile au intrat într-o seră din cea mai mare plantație de canabis medical din Grecia, iar proprietarul fermei a povestit pentru publicația hellas.postsen.com care a fost efectul asupra lor. 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

De ce MEWI eVerde?

De ce MEWI eVerde?

'MEWI eVerde', este noul slogan pe care importatorul exclusiv al mărcilor FENDT şi Horsch pe piaţa românească l-a adoptat anul acesta, încercând astfel să-şi afirme identitatea şi ambiţiile privind aderarea la principiile agriculturii sustenabile. Interviu cu Leontin Coca, directorul de vânzări al companiei MEWI.

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Bancul zilei

În vacanţă...

În vacanţă...
De trei ori am fost în vacanţă şi de trei ori soţia mea a rămas însărcinată Detalii