Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Document Guvern! Noua schemă de ajutor de stat maxim 290.000 euro/fermă!

Publicat: 31 martie 2022 - 07:17
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a anunțat ieri, în debutul ședinței de Guvern, că sunt aprobate 530 de milioane de lei pentru Programul Rural Invest, care vine cu o nouă schemă de ajutor de stat pentru fermieri. Declarația premierului este publicată pe site-ul oficial al Guvernului. Schema de ajutor de stat este detaliată în Memorandumul supus ieri aprobării Executivului.

Potrivit documentului Guvernului, "Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie o chemă de ajutor de stat pentru întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum și pentru întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care își localizează producția în mediul rural și urban mic și a căror activitate comercială a fost afectată în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.

În circumstanțele actuale create de epidemia de COVID-19 coroborat cu recenta situaţie din Ucraina, toate întreprinderile, indiferent de tipul acestora, se pot confrunta cu o lipsă acută de lichidități. În special IMM-urile sunt expuse acestui risc. Prin urmare, situația economică a multor întreprinderi viabile și a angajaților acestora poate fi afectată în mod grav pe termen scurt și mediu și pot exista, de asemenea, efecte pe o durată mai lungă, dat fiind că este pusă în pericol supraviețuirea acestor întreprinderi.

Agricultura şi industria alimentară românească sunt printre domeniile care prezintă un interes major în această perioadă și care trebuie să îşi consolideze performanţele şi să devină competitive pe termen lung, fără dependenţe sau vulnerabilităţi generate de schimbările climatice, accesul dificil la finanţare, fragmentarea terenurilor şi lipsa forţei de muncă.

Schema de ajutor de stat se adresează către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone, și are ca scop facilitarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiţii și asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii în domeniul agricol, piscicol, al acvaculturii și industriei alimentare.

taxe-colaj_b

Ajutorul de stat se acordă sub formă de:

a) garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare, aferente creditului garantat; valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia
prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

b) grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate, în procent de 100%, a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantata, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate pentru aceleași cheltuieli eligibile:

a) cu unul sau mai multe ajutoare de stat prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în condițiile stipulate de acest regulament.
b) cu ajutoarele de stat prevăzute de regulamentele privind ajutoarele de minimis sau cu ajutoare acordate în baza regulamentelor de exceptare în bloc, cu condiția respectării prevederilor și regulilor de cumul prevazute de acestea.

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:

a) ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

Durata schemei de ajutor de stat

Conform prevederilor Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul de stat instituit va fi acordat ulterior adoptării în conformitate cu prevederile art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, dar nu mai târziu de 30.06.2022. Contractele de garantare și acordurile de finanțare în cadrul schemei se vor semna până la 30 iunie 2022, iar plata sumelor se va face nu mai târziu de 30 iunie 2023.

Bugetul schemei de ajutor de stat

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583,3 mii lei, sumele urmând a fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale.

Bugetul mediu anual estimat:
2022: credite de angajament 530.538,3 mii lei credite bugetare 218.000,0 mii lei
2023: credite de angajament 0,0 mii lei credite bugetare 312.538,3 mii lei

Beneficiarii măsurii de finanţare

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt:
a) operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
c) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, precum şi asociaţii de fermieri, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit care acordă finanțarea;
b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
c) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
d) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale / acțiuni, în completarea ipotecii mobiliare asupra părților sociale / acțiunilor se vor prezenta și alte garanții colaterale care împreună cu garanția de stat acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru vor fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de
beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
f) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze asemenea restanțe însă se obligă să le achite din facilitatea de credit aprobată.

Prin schema de ajutor de stat instituită se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 4.286 de beneficiari.

Costurile eligibile pentru acordarea ajutorului

În cadrul Programului RURAL INVEST sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru:
a) achiziţia de terenuri agricole şi achiziţia de părţi sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;
b) dotare/retehnologizare şi automatizare;
c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă şi independenţă energetică;
d) refinanţare credite de investiţii şi/sau credite pentru capital de lucru;
e) adeverinţe de depozitare pentru producătorii de cereale;
f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură şi acvacultură," precizează documentul Guvernului. 

Vizualizat: 7705 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

05 decembrie 2023 - 19:30

Plenul Senatului a eliminat, luni, în plen, prin adoptarea unei propuneri legislative, obligativitatea deţinerii pentru conducătorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzător categoriei, fiind suficient, pe drumurile publice, permisul de conducere pentru alte categorii.

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

05 decembrie 2023 - 13:38

În vederea lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul zootehnic și în unități de procesare a produselor agricole și pomicole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 4 decembrie 2023 versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investiții în sectorul zootehnic și pentru DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole. 

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

05 decembrie 2023 - 12:11

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că lansează din 20 decembrie 2023 sesiunea de depunere proiecte în cadrul Intervenției DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, Plan Național Strategic 2023-2027.

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

05 decembrie 2023 - 11:48

MADR anunță astăzi lansarea Intervenției DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” în data de 20 decembrie 2023 sesiunea de finanțare pentru Intervenția DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” din cadrul PS PAC 2023-2027. 

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

05 decembrie 2023 - 07:43

Apicultorii care vor să beneficieze anul viitor de ajutorul de stat la motorină trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 decembrie 2023 cererea de acord pentru finanțare. Actele de care au nevoie apicultorii pentru acordul de finanțare și pentru cererea de plată.

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

05 decembrie 2023 - 07:08

Produsul din categoria Produse Biologice se adaptează la nevoile de nutriție ale plantelor și contribuie la maximizarea sustenabilă a potențialului recoltei.

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

04 decembrie 2023 - 17:38

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024, cereri avizate de către ANZ.

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

04 decembrie 2023 - 16:47

Ministerul Agriculturii a postat astăzi, 4 decembrie,  pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2023.

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

04 decembrie 2023 - 16:05

Fermierii, crescătorii de animale care sunt persoane fizice beneficiază anul viitor de ajutorul de stat APIA acordat prin reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia în 2024 ca să ia subvenția APIA la motorină?

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

04 decembrie 2023 - 15:34

Vechi crescător de vaci din Șicula, județul Arad, Aurel Nieș, îi dă o replică usturătoare ministrului agriculturii, Florin Barbu, prin intermediul Agroinfo.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Găini străine

Găini străine
Un ardelean, la piaţă: Detalii