Adama
Agreena
AGRICOVER

Decizie MADR: Ajutor zona montană!

Publicat: 13 septembrie 2022 - 07:55
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii alocă anul acesta 12.732.000 euro pentru Programul de înființare a centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană. Condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării sunt stabilite într-un proiect de hotărâre de Guvern, afișat acum în dezbatere pe site-ul MADR.

Potrivit proiectului de act normativ, "termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022. Plățile aferente Programului se efectuează până la data de cel târziu 29 decembrie 2023. Bugetul alocat schemei de ajutor, pentru anul 2022, este de 63 000 mii lei, echivalentul în EUR a sumei în lei este de 12 732 mii EUR.

Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să își desfășoare activitatea în zona montană;
b) să acceseze un singur tip de investiție dintre cele precizate, o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului;
c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții.

Realizarea de investiţii în centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de 600.000 lei din care 40% reprezintă ajutor de stat, acesta putând fi majorat în cazul tinerilor fermieri sau a investițiilor colective (detalii mai jos n.r.), iar contribuţia proprie a beneficiarului reprezintă diferenţa, în funcţie de procentul ajutorului de stat.

Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiţie sunt:
(i) cheltuieli privind construcția centrelor de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură; terenurile achiziționate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură;
(ii) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate pe tipul de investiţie;
(iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. (i) şi (ii) în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Prin investiții nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

Pentru investiții, nu sunt considerate cheltuieli eligibile şi nu sunt permise prin proiect, următoarele:

i) achiziționarea de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;
ii) plantarea anuală;
iii) investiții realizate în vederea respectării standardelor în vigoare ale Uniunii;
iv) costurile legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;
v) fondul de rulment.

Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depaşească 40% din cuantumul cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea ajutoarelor poate fi majorată cu 20 % pentru fiecare din situațiile prevăzute la lit. i) - iii) de mai jos, cu condiţia ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depăşească 90 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru:

(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;
(ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, așa cum sunt stabilite la art. 3, lit. a) din Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centre de colectare sau colectarea şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, cu modificările și completările ulterioare;
(iii) investiții colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole, așa cum sunt definite la art. 4, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, cu modificările și completările ulterioare.

sat munte bun_b

foto travelminit.ro

Realizarea de investiţii în centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de 800.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.

Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiţie sunt:

(i) cheltuieli privind construcția centrelor de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură; terenurile achiziționate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură;
(ii) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate pe tipul de investiţie;
(iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. (i) şi (ii) în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Pentru investiții,  nu sunt considerate cheltuieli eligibile şi nu sunt permise prin proiect, următoarele:

i) achiziționarea de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;
ii) plantarea anuală;
iii) investiții realizate în vederea respectării standardelor în vigoare ale Uniunii;
iv) costurile legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;
v) fondul de rulment.

Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depaşească 50% din cuantumul cheltuielilor eligibile.

Cererile se depun la Agenția Națională a Zonei Montane!

 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitanții pot depune Cererea de Finanțare pentru realizarea investițiilor prevăzute, în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro Cererea se completează în format electronic după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Cererea de Finanțare este însoțită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a solicitantului;
c) copie după certificatul constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență, lichidare sau dizolvare;
d) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii Cererii de Finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va realiza construcția, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;
f) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
g) aviz de recunoaștere emis de MADR, pentru beneficiarii grupurilor de producători prevăzuți la art. 3 alin. 2 lit. b) din Legea 333/2018, cu modificările și completările ulterioare;
h) studiul de fezabilitate pentru investițiile de la art. 5 alin. (1) sau (11)i) certificat de atestare fiscală, inclusiv pentru punctele de lucru declarate, emis de organul competent din cadrul ANAF şi care nu cuprinde obligaţii fiscale restante precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanţare;
j) certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanţare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
k) cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF," precizează proiectul de hotărâre de Guvern. Integral acest proiect HG pe site-ul MADR.

Vizualizat: 2801 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

16 iulie 2024 - 19:54

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și condiționalitate din cererea de plată.

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

16 iulie 2024 - 17:42

Medicii veterinari oficiali, din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. Acțiunea de control se desfășoară în mai multe județe din țară. 

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

16 iulie 2024 - 14:54

Ministerul Agriculturii anunță astăzi că peste 180 milioane lei au fost virate către Direcțiile Agricole Județene pentru plata micilor fermieri cultivatori de tomate în spații protejate.

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

16 iulie 2024 - 06:53

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, în emisiunea Agrostrategia de la TVR1 că fermierii care au culturile agricole afectate de secetă vor primi despăbugiri între 200 euro/ha și 250 euro/ha.

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Forma trupiţelor şi design-ul special al plugurilor Ovlac Mini permite amestecarea resturilor vegetale şi a solului, chiar în condiţii de secetă. Plugurile Mini sunt recomandate pentru arătura superficială, de mică adâncime, după culturile de vară şi permite combaterea mecanică a buruienilor. Cadru "on-land" permite o viteză mare de înaintare cu un consum mic de combustibil.

Un interviu cu Marius Mitra - reprezentant Ovlac în România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Întrebare

Întrebare
Î: De ce nu pot lucra pisicile la calculator? Detalii