Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Condiții subvenția APIA 100 euro/ha/an acordată pe viață publicate ACUM în Monitorul Oficial!

Publicat: 13 noiembrie 2023 - 08:59
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Condițiile, beneficiarii, cuantumul rentei viagere agricole, plătită fermierilor de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au fost publicate în Monitorul Oficial din data de 10 noiembrie 2023.

Beneficiari

Beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care deține în proprietate până la 10 ha teren cu destinație agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinație agricolă ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana pensionată pe caz de boală, gradele I și II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, își dovedește incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepția celei ce aparține categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează „nerevizuibil”, și care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a legii.

Beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din lege. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate, potrivit art. 9 alin. (3) din lege, și deciziei pentru pensia pentru limită de vârstă.

Rentierii cărora li s-a retras calitatea de rentier agricol ca urmare a emiterii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă pot beneficia de rentă viageră agricolă, începând cu data obținerii vizei anuale, cu respectarea condițiilor art. 6 din lege.

Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990.

Beneficiază de prevederile legii și persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care au dobândit terenuri prin moștenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia trebuie să își dovedească calitatea prin certificatul de moștenitor.

Cuantum renta viageră

În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârșitul anului calendarisÎn situația în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează și se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

Renta viageră agricolă se calculează și se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii.

În cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenți depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează și se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea.

În cazul proprietății comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declarației autentice notariale, dată de comun acord de toți coproprietarii.

În cazul soților, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplinește condiția de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.

În cazul în care ambii soți îndeplinesc condiția de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soț se va acorda proporțional cu cota-parte aferentă fiecăruia.

În cazul înstrăinării prin contract de schimb a unei suprafețe de teren agricol extravilan dobândite cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7), suprafața permutată, de aceeași dimensiune, care intră astfel în patrimoniul rentierului agricol nu va fi cumulată la cea deținută deja.

Dacă prin contract de schimb se înstrăinează o suprafață de teren agricol extravilan dobândită cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7) mai mică decât cea primită prin schimb, renta se calculează și se acordă doar pentru suprafața care iese din patrimoniul rentierului; diferența primită în plus nu
intră la calculul rentei, dar intră la calculul suprafețelor deținute în proprietate cu respectarea prevederilor alin. (1), (10) și (11).

subv viata apia_b

Acte necesare

Pentru a beneficia de suma aferentă rentei viagere agricole, rentierii au obligația să solicite vizarea carnetului de rentier agricol personal, prin mandatar/curator/ tutore ori prin mijloace de comunicare la distanță, în perioada 1 martie—31 august a fiecărui an, la oricare centru județean al
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, și să furnizeze informațiile necesare completării declarației pentru obținerea vizei anuale, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoțită de următoarele documente:
a) carnetul de rentier agricol;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) decizia de la comisia de expertiză medicală — pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în copie;
d) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
e) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
f) decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia pentru limită de vârstă, pentru rentierii aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3), în copie.

Vizarea anuală a carnetului reprezintă modalitatea de primire a sumei de bani calculate pentru anul anterior în condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Solicitanții prezintă/transmit la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București documentele menționate la alin. (1), în original/în format electronic (scanat sau fotografie).

Formularistica necesară obținerii vizei, cererile de reanalizare, de moștenitor, de modificări date personale, este pusă la dispoziție de către centrele județene.

Începând cu anul 2023, centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București țin evidența rentierilor agricoli care solicită viza anuală, a depunerii și primirii cererilor de reanalizare/moștenitor/modificări date personale la oricare centru județean, indiferent de domiciliul beneficiarului, prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele la distanță.

Plata rentei viagere agricole

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, prin mandat poștal, virament bancar.

Plata rentei viagere se face de către fiecare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, până la data de 30 noiembrie inclusiv a anului următor pentru care aceasta este datorată, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Reluarea plății sumelor restituite de către Poșta Română sau bancă se face de către fiecare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în baza unor situații centralizatoare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Sumele reprezentând rentă viageră acordate necuvenit reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la valoarea creanței principale adăugându-se dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acesteia până la data recuperării integrale.

Renta viageră agricolă este personală și netransmisibilă și se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său, cu procură specială autentificată, ori de către moștenitorul rentierului.

Renta încasată de moștenitori

După decesul rentierului, moștenitorul poate încasa renta datorată defunctului, dacă depune personal sau prin mandatar/curator/tutore o cerere însoțită de următoarele documente:
a) carnetul de rentier agricol în original;
b) certificatul de deces;
c) certificatul de moștenitor sau certificatul de calitate de moștenitor sau „Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale” prevăzută în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale;
d) actul de identitate al moștenitorului;
e) actul de identitate al mandatarului/curatorului/tutorelui, după caz;
f) împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului pentru cazul în care există mai mulți moștenitori.

Documentele care atestă moștenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

Dacă decesul rentierului agricol a survenit în anul în curs și carnetul de rentier nu a fost vizat pentru campania anterioară de către acesta, documentele trebuie depuse până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv a anului decesului.

Cererea moștenitorului trebuie depusă până la data de 15 octombrie inclusiv a anului următor celui pentru care aceasta a fost calculată și vizată.

Plata către moștenitor va fi efectuată până cel târziu la data de 30 noiembrie inclusiv a anului următor celui pentru care aceasta se datorează.

Dreptul de plată înregistrat și neplătit existent în evidențele contabile ale centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București se supune termenului de prescripție conform prevederilor legale în vigoare.

ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

 

Vizualizat: 15627 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!

30 noiembrie 2023 - 10:39

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

30 noiembrie 2023 - 10:16

Ministrul agriculturii Florin Barbu este acuzat că ar face ghidurile pentru ajutoarele de stat astfel încât banii să fie obținuți de băieții deștepți. Acuzațiile sunt lansate în spațiul public de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros.

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Poftim, din România!

Poftim, din România!

29 noiembrie 2023 - 17:29

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, organizează, în perioada 1 – 3 decembrie 2023, târgul „Poftim, din România!”, în Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4, București.

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

29 noiembrie 2023 - 14:55

Pășunile sunt foarte râvnite pentru sumele mari pe hectar care se pot încasa, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Scandalul în jurul acestor suprafețe este departe de a se stinge atât timp cât tentantele subvenții APIA îi lasă pe crescătorii de animale fără pășuni.

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

29 noiembrie 2023 - 13:58

Fermierii, crescătorii de animale trebuie să anunțe la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) orice schimbare produsă în fermă, în termen de 10 zile. Respectarea acestui termen le garantează fermierilor că vor primi subvențiile agricole la care au dreptul. Explică directorul executiv APIA Hunedoara, Veronica Topor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ploaie torenţială

Ploaie torenţială
Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează: Detalii