Adama
Agreena
AGRICOVER

Condiția ca oierii să ia bani pentru adăpost animale, puncte sacrificare, tractoare!

Publicat: 06 decembrie 2023 - 10:14
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de oi și/sau capre beneficiază de fonduri europene alocate prin Intervenția DR 20 Investiții în sectorul zootehnic. Bugetul alocat pentru fermele de oi și capre este de 15.722.750,96 euro, iar cuantumul ajutorului acordat unei ferme este de maxim 2.000.000 euro/proiect, iar pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole, maxim 300.000 euro/proiect.

Care este condiția esențială, obligatorie pentru ca un crescător de oi sau capre să obțină acești bani europeni? Să fie fiscalizat, conform Ghidului solicitantului, publicat pe site-ul oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Concret, crescătorii persoane fizice nu au cum să obțină acești bani. În România, cei mai mulți dintre oieri sunt persoane fizice.

oi capra bani_b

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiari, conform fișei intervenției DR 20 și al art. 6 al Hotărârii nr. 1570 din 28 decembrie 2022, privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic 2023-2027 sunt:
• fermieri constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Instituții de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora), doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA/ANSVSA (care demonstrează calitatea de fermier). În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (de ex. calculul dimensiunii economice);

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor în calitate de fermieri (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

Societate cooperativă care deservește interesele membrilor fermieri (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare);

Atenție! Societățile Cooperative trebuie să reprezinte, prin investițiile vizate în proiect, interesele membrilor care au calitatea de fermieri pentru a putea accesa sprijin pentru intervențiile PS PAC 2023-2027.

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare);

Grup de producători și Organizație de producători (constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor).

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA/ANZ (după caz), anterior depunerii Cererii de Finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
Condiția de eligibilitate se verifică exclusiv la momentul depunerii Cererii de Finanțare în baza ANSVSA/DSVSA/APIA/ANZ ȘI ONRC (pentru modernizare).
În situația în care se propune un proiect aferent unei exploatații zootehnice existente la momentul depunerii Cererii de Finanțare, evaluatorul AFIR trebuie să regăsească în baza de date ANSVSA/DSVSA/ANZ, după caz, animalele deținute în exploatație. În caz contrar, proiectul devine neeligibil.
Excepția de la regulă o reprezintă fermele zootehnice autorizate care la momentul depunerii cererii de finanțare nu sunt populate, din motive obiective, independente de voința solicitantului, caz în care se vor depune documentele justificative pentru starea de fapt precum și perioada menținerii acesteia, precum și Autorizația ANSVSA de funcționare.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către evaluatorul AFIR, rezultă o diferență a numărului de animale/de înregistrare în urma controalelor administrative ale ANSVSA/DSVSA/ANZ, solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator.

În situația în care se propune un proiect mixt, cu investiție zootehnică nouă sau modernizare a unui obiectiv existent și cu baza furajeră aferentă, se verifică obligatoriu la momentul depunerii Cererii de Finanțare, existența înregistrărilor la APIA atât a suprafețelor destinate asigurării bazei furajere cât și a celorlalte suprafețe agricole. În situația în care solicitantul deține la depunere o exploatatie vegetală și propune prin proiect înființarea unei unități zootehnice (modernizarea exploatației agricole prin extinderea profilului agricol conform definiției din capitolul 4) se verifică obligatoriu la momentul depunerii Cererii de Finanțare, existența înregistrărilor la APIA. În cazul în care terenul nu se regăsește înregistrat în baza de date APIA, investiția aferentă devine neeligibilă, ținând cont inclusiv de cele expuse mai jos.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către evaluatorul AFIR, rezultă o diferență de suprafață/de înregistrare în urma controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator.

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000€ SO;
Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;

În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei utilizate pentru culturile furajere, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%;
și
b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale:

Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;

ATENȚIE! Investiția în facilitățile de preparare a hranei pentru propriile animale din ferma (Ex. FNC) reprezintă parte componentă a fluxului tehnologic de crestere a animalelor si este asimilată investitiei în producția agricolă primară. Dacă investiția în facilitățile de preparare a furajelor combinate (ex. FNC) este utilizată și pentru vanzarea produselor obtinute, atunci acest tip de investitie este asimilat investiției în procesare și va reprezenta componenta secundara (mai puțin de 50% din valoarea investiției) în cadrul unui proiect.

Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
ATENȚIE! Achizitia de utilaje și echipamente agricole în cazul solicitantilor DR 20 va fi permisă pentru întreaga suprafață agricolă (atât pentru cea care asigură baza furajeră cât si pentru celelalte culturi agricole, cu condiția ca veniturile majoritare ale exploatației, în urma implementării proiectului, să provină din ferma zootehnică). Proiectele exclusive de simple achizitii de utilaje și echipamente agricole vor fi plafonate la 300.000 euro/proiect sprijin public, iar in cazul proiectelor complexe cheltuielile cu achizitiile simple de utilaje și echipamente agricole nu vor depăși 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare; Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;

Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;

Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;

Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);

Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), inclusiv echipamentele de stocare a energiei, ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator, precizează Ghidul AFIR pentru solicitanții acestui ajutor. 

 

Vizualizat: 2170 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Premier în Cehia, fermier în România!

Premier în Cehia, fermier în România!

22 iulie 2024 - 21:34

Andrej Babiš, fost premier ceh, a captat atenţia publică în a doua parte a anului 2023, când a preluat pachetul majoritar de acţiuni (65%) al comerciantului de cereale East Grain din judeţul Cluj. Şi, tot în acelaşi an, a devenit, prin Agrofert, conglomeratul său de afaceri, unicul acţionar al distribuitorului de îngrăşăminte LAT Nitrogen Romania.

Autorizație temporară pentru neonicotinoide!

Autorizație temporară pentru neonicotinoide!

22 iulie 2024 - 21:10

Pentru campania de toamnă 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în temeiul art. 53 al Regulamentului CE 1107/2009, a autorizat utilizarea în situații de urgență a unui produs pe bază de substanță activă, respectiv imidacloprid, din categoria neonicotinoidelor, la tratarea semințelor de cereale păioase de toamnă.

Video! Scandal mare în oieritul din România! Exportul de ovine blocat?!

Video! Scandal mare în oieritul din România! Exportul de ovine blocat?!

22 iulie 2024 - 07:51

Oieritul din România e pus pe jar în urma anunțului făcut de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) despre identificarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare. Crescătorii de ovine sunt revoltați și vor să protesteze la București. Pe lângă gazarea a mii de miei, făcută deja de ANSVSA, vestea vine și cu blocarea exportului de ovine vii, deci pierderi uriașe pentru crescători.

MADR lămuriri privind verificările făcute la fermieri!

MADR lămuriri privind verificările făcute la fermieri!

22 iulie 2024 - 06:13

Având în vedere apariția în spațiul public a unor informații legate de modul în care se efectuează controalele pentru determinarea reziduurilor de pesticide în legume si fructe, MADR face următoarele precizări:

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

20 iulie 2024 - 08:54

Comisia Europeană aprobă suplimentarea bugetului și modificarea unei scheme de ajutor de stat din România pentru sprijinirea micilor fermieri, producători de tomate și usturoi, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

20 iulie 2024 - 07:53

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat, în perioada 15 – 18.07.2024, plăți în suma totală de 60.916.552,77 lei (12.293.703,23 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), cofinantare din FEGA (BN2), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

19 iulie 2024 - 08:50

Crescătorii de animale pot câștiga bani din pășuni, pe lângă subvenția APIA pe hectarul de pășune, dacă utilizează pășunea în sistem dual. Adică, pentru pășunat animale, dar o parte pentru activități de producere a energiei electrice. Se modifică legea, Ministerul Agriculturii a postat joi, pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de hotărâre de Guvern.

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii