Adama
Agreena
AGRICOVER

CINE BENEFICIAZĂ DE CELE 50 HECTARE DE TEREN DE LA AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI!

Publicat: 03 noiembrie 2020 - 09:55
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

CONDIȚII, ACTE! Mai mulți fermieri ne-au solicitat să detaliem condițiile pentru obținerea de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) a celor 50 de hectare de teren de către tinerii fermieri. AGROINFO vă pune la dispoziție condițiile, actele necesare, procedura, redevența pe hectar și contractele pe care tinerii fermieri le încheie cu ADS.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE!

În vederea concesionării sau arendării terenurilor cu destinație agricolă, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie persoane fizice, cu vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniți la data depunerii cererii de principiu pentru concesionare sau arendare;
b) să dețină diplomă de studii de profil: diplomă universitară de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală sau diplomă de absolvire studii liceale, post- liceale sau școli profesionale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, emise de unități de învățământ acreditate;
c) să aibă domiciliul situat pe raza teritorială a județului în care se află terenul solicitat spre concesionare sau arendare;
d) să nu fi avut contracte încheiate cu ADS și reziliate din culpa lor sau restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS;
e) să se angajeze, în scris, că vor înființa o fermă, astfel cum este definită în Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de un an de la data semnării contractului, în cadrul căreia vor avea calitatea de șef de exploatație;
ATENȚIE! Prin excepție de la prevederile lit. e) pot beneficia de dispozițiile prezentelor norme și tinerii care s-au înregistrat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în unul din cei 5 ani anteriori depunerii cererii de concesionare sau de arendare.
f) să se angajeze, în scris, că se vor constitui într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, în termen de un an de la data semnării contractului.

DOCUMENTELE NECESARE:

În vederea începerii procedurii de concesionare sau de arendare a terenurilor agricole sunt necesare următoarele documente:

a) cererea de principiu, care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, precum și suprafața solicitată;
b) fotocopie de pe cartea de identitate a solicitantului;
c) fotocopie de pe diplomele de studii de profil, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
d) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care sa reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitatea de persoană fizică, și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS.

Documentele se depun în format letric la sediul ADS sau se trimit în format electronic la adresa de e-mail a acestei instituții.

La împlinirea termenului de depunere, documentele vor fi analizate de o comisie formată din 5 membri, numită prin decizie a directorului general al ADS, rezultatele fiind consemnate într-un proces-verbal.

ADS comunică fiecărui solicitant rezultatul analizei comisiei, în termen de 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

Suprafața de teren ce face obiectul concesionării sau arendării va fi diminuată de drept ca urmare a:
a) reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit prevederilor legale;
b) unor hotărâri judecătorești definitive;
c) aplicării altor acte normative în baza cărora se schimbă titularul dreptului de proprietate;
d) aplicării prevederilor art. 21^1 -21^6 din lege.

LISTA TERENURILOR DISPONIBILE PENTRU PRIMA SESIUNE DEPUNERE CERERI! DATA LIMITĂ CERERI 6 NOIEMBRIE 2020!

ACTE CONTRACT:

În vederea încheierii contractului de concesiune prin atribuire directă a terenurilor cu destinație agricolă, solicitanții depun următoarele documente, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind îndeplinirea de principiu a condițiilor de eligibilitate:

a) cererea, care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, precum și suprafața solicitată;
b) fotocopie de pe cartea de identitate;
c) fotocopie de pe răspunsul privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
d) certificat de atestare fiscală din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor fiscale de plată către bugetul de stat;
e) fișa de fond funciar întocmită de reprezentanța teritorială a ADS, conținând suprafețele de teren, identificate prin tarla/parcelă, categoria de folosință și teritoriul administrativ;
f) documentul emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor privind înscrierea în Registrul național al exploatațiilor cu precizarea efectivelor de animale, pentru terenurile din categoria de folosință pajiști, după caz;
g) adeverința care să ateste înscrierea în registrul agricol în calitate de crescător de animale, cu precizarea efectivului deținut pentru terenurile din categoria de folosință pajiști, după caz;
h) un angajament scris prin care se obligă să înființeze o fermă în termen de un an de la data încheierii contractului de concesiune;
i) un angajament scris prin care se obligă să se constituie într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, în termen de un an de la data semnării contractului.

După constatarea existenței tuturor documentelor, comisia le validează și întocmește nota de informare și decizie, în care se menționează elementele de conținut ale contractului de concesiune: suprafața, identificată prin tarla/parcelă, durata contractului, redevența, investiții, cuantumul redevenței ce se va achita în avans, conform prevederilor legale. Nota de informare și decizie se supune spre analiză și aprobare Comitetului de privatizare, concesionare și arendare.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării notei de informare și decizie de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare, se încheie contractul de concesiune.

După constatarea existenței tuturor documentelor, comisia stabilește solicitanții eligibili, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de 15 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind îndeplinirea de principiu a condițiilor de eligibilitate. Lista solicitanților eligibili se afișează la sediul ADS.

Comisia întocmește, în maximum 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului, o notă de informare și decizie în care se menționează elementele de conținut ale contractului de concesiune - suprafața, identificată prin tarla/parcelă, durata contractului, nivelul minim al redevenței, investiții, cuantumul redevenței ce se va achita în avans, conform prevederilor legale.

Nota de informare și decizie se supune spre analiză și aprobare Comitetului de privatizare, concesionare și arendare, cu propunerea aplicării procedurii concurențiale.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării notei de informare și decizie, ADS pregătește organizarea licitației, stabilește data și ora desfășurării acesteia, pe care le aduce la cunoștință solicitanților eligibili prin anunț public în mass-media și pe site-ul web al ADS.

În cadrul anunțului se comunică și nivelul minim al redevenței stabilite, precum și modalitatea de plată a garanției de participare.

În ziua organizării licitației toți participanții au obligația de a prezenta comisiei de licitație dovada plății garanției de participare în cuantum de 10% din nivelul minim al redevenței stabilite pentru suprafața care face obiectul concesiunii.

În cadrul procedurii concurențiale, contractul de concesiune se încheie cu solicitantul care a oferit redevența cea mai mare, pornind de la nivelul minim al redevenței, respectiv la un nivel în urcare, crescând cu câte un pas de licitare de 5% din nivelul minim al redevenței, până când unul dintre ofertanți acceptă redevența astfel majorată și nimeni nu acceptă una mai mare.

Indiferent de numărul solicitanților, nivelul minim al redevenței nu se poate diminua sub nivelul minim stabilit.

Solicitantul declarat adjudecatar va achita, în contul ADS, 25% din nivelul redevenței licitate, aferentă unui an, la cotația și cursul din data adjudecării și va prezenta dovada achitării la data încheierii contractului, iar diferența de 75% trebuie achitată până la sfârșitul anului contractual. Garanția de participare depusă de adjudecatar se va deduce de la plata primei redevențe.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, se încheie contractul de concesiune.

Dacă adjudecatarul nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea contractului de concesiune, se organizează o nouă licitație.
Garanția de participare plătită de solicitanții care au participat la licitație, dar nu au fost declarați adjudecatari, se restituie în termen de maximum 15 zile de la data finalizării licitației.

Dacă la data stabilită în vederea licitării se prezintă un singur solicitant, redevența se va calcula la nivelul minim aprobat de Comitetul de privatizare, concesionare și arendare, pe suprafața disponibilă, în baza documentației depuse conform prevederilor prezentelor norme, urmând ca solicitantul să achite 25% din nivelul minim al redevenței aferente unui an, până la data semnării contractului, iar diferența de 75% trebuie achitată până la sfârșitul anului contractual. Garanția de participare depusă de adjudecatar se va deduce de la plata primei redevențe.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, se încheie contractul de concesiune.

Dacă solicitantul unic nu acceptă condițiile, se inițiază o nouă procedură de concesionare.

Redevența se calculează la cotația bursieră stabilită la Bursa Internațională de la Paris și la cursul valutar din data aprobării notei de informare și decizie de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare.

MODUL DE CALCUL ADS AL REDEVENȚEI PE HECTAR AICI!

Contractele de concesiune încheiate în baza prezentelor norme vor conține clauze prin care concesionarii vor fi obligați să efectueze investiții pentru dezvoltarea exploatației, iar nivelul acestor investiții va fi aprobat prin hotărâre a Comitetului de privatizare, concesionare și arendare, concomitent cu stabilirea nivelului redevenței.

Sesiunile pentru solicitările de arendare se pot organiza numai pentru terenurile cu destinație agricolă pentru care, în urma organizării unei sesiuni pentru solicitări de concesionare, nu s-au încheiat contracte de concesiune în temeiul prezentelor norme.

ATENȚIE! CONDIȚIE OBLIGATORIE! VERIFICĂRI ADS!

Contractele de concesiune sau de arendare încheiate potrivit prezentelor norme se reziliază de drept, fără vreo notificare și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care după împlinirea unui an de la încheierea acestora concesionarii sau arendatorii nu fac dovada înființării și funcționării fermei, astfel cum aceasta este definită și clasificată la art. 1 alin. (2) lit. a) și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare, pentru care au încheiat contractul de concesiune sau arendare.

Constatarea îndeplinirii condițiilor de înființare și funcționare a fermei se face de către o comisie constituită prin decizie a directorului general al ADS.

Comisia va verifica anual modul de funcționare al fermelor, în vederea încadrării acestora în condițiile de clasificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare.

În situația în care activitatea fermei încetează sau nu se mai încadrează în condițiile de clasificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare, contractul de concesiune sau arendare încetează de drept.

Contractele de concesiune sau de arendare încheiate potrivit prezentelor norme se reziliază de drept, fără vreo notificare și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care, după împlinirea unui an de la încheierea acestora, concesionarii sau arendatorii nu fac dovada ca s-au constituit ca persoană juridică, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ca persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală/familială, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Normele de aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, din 24.09.2020

Vizualizat: 3479 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Premier în Cehia, fermier în România!

Premier în Cehia, fermier în România!

22 iulie 2024 - 21:34

Andrej Babiš, fost premier ceh, a captat atenţia publică în a doua parte a anului 2023, când a preluat pachetul majoritar de acţiuni (65%) al comerciantului de cereale East Grain din judeţul Cluj. Şi, tot în acelaşi an, a devenit, prin Agrofert, conglomeratul său de afaceri, unicul acţionar al distribuitorului de îngrăşăminte LAT Nitrogen Romania.

Autorizație temporară pentru neonicotinoide!

Autorizație temporară pentru neonicotinoide!

22 iulie 2024 - 21:10

Pentru campania de toamnă 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în temeiul art. 53 al Regulamentului CE 1107/2009, a autorizat utilizarea în situații de urgență a unui produs pe bază de substanță activă, respectiv imidacloprid, din categoria neonicotinoidelor, la tratarea semințelor de cereale păioase de toamnă.

Video! Scandal mare în oieritul din România! Exportul de ovine blocat?!

Video! Scandal mare în oieritul din România! Exportul de ovine blocat?!

22 iulie 2024 - 07:51

Oieritul din România e pus pe jar în urma anunțului făcut de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) despre identificarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare. Crescătorii de ovine sunt revoltați și vor să protesteze la București. Pe lângă gazarea a mii de miei, făcută deja de ANSVSA, vestea vine și cu blocarea exportului de ovine vii, deci pierderi uriașe pentru crescători.

MADR lămuriri privind verificările făcute la fermieri!

MADR lămuriri privind verificările făcute la fermieri!

22 iulie 2024 - 06:13

Având în vedere apariția în spațiul public a unor informații legate de modul în care se efectuează controalele pentru determinarea reziduurilor de pesticide în legume si fructe, MADR face următoarele precizări:

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

Ajutor de stat pentru micii fermieri APROBAT ACUM!

20 iulie 2024 - 08:54

Comisia Europeană aprobă suplimentarea bugetului și modificarea unei scheme de ajutor de stat din România pentru sprijinirea micilor fermieri, producători de tomate și usturoi, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

Oficial! Subvenții APIA cap animal, hectar plătite ACUM!

20 iulie 2024 - 07:53

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat, în perioada 15 – 18.07.2024, plăți în suma totală de 60.916.552,77 lei (12.293.703,23 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), cofinantare din FEGA (BN2), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

Pășunați oi/capre, vaci, dar câștigați și bani serioși din pășune! Modificare ACUM la legea pășunilor!

19 iulie 2024 - 08:50

Crescătorii de animale pot câștiga bani din pășuni, pe lângă subvenția APIA pe hectarul de pășune, dacă utilizează pășunea în sistem dual. Adică, pentru pășunat animale, dar o parte pentru activități de producere a energiei electrice. Se modifică legea, Ministerul Agriculturii a postat joi, pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de hotărâre de Guvern.

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Recoltăm grâu cu NEXAT în ferma MAXAGRO // wheat harvest

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii