Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Calendar bani AFIR noiembrie: Ajutor 300.000 euro/ferma de animale!

Publicat: 09 noiembrie 2023 - 18:58
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Conform calendarului estimativ AFIR de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027 în anul 2023, linia de finanțare pentru crescătorii de animale DR 20 Investiții în sectorul zootehnic se va deschide la sfârșitul lunii noiembrie, în intervalul 27-30 noiembrie 2023.

Beneficiari:

fermieri constituiți si organizati din punct de vedere juridic conform legislatiei nationale, cu exceptia persoanelor fizice;
cooperative agricole si societaților cooperative;
grupuri si organizații de producători;
institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare dezvoltare si didactice, inclusiv universitati din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat;
Categorii de solicitanți eligibili, in functie de forma de organizare:

Persoane fizice autorizate (PFA);
Intreprinderi individuale (II);
Intreprinderi familiale (IF);
Societati cu raspundere limitata (SRL);
Societate in nume colectiv (SNC);
Societate in comandita simpla (SCS );
Societate pe actiuni ( SA);
Societate in comandita pe actiuni (SCA);
Societate comerciala cu capital privat;

ferma-vaci-jurnal_b

Conform prevederilor PS PAC 2023-2027, în cadrul acestei sesiuni vor beneficia de alocare distinctă:

1. Sectorul bovine (inclusiv bubaline);
2. Sectorul suine;
3. Sectorul ovine-caprine;
4. Pasari de curte (exceptînd modernizarea exploatațiilor existente privind creșterea găinilor ouatoare) și alte animale de ferma, inclusiv albinele;
5. Găini ouatoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere;

Condiții de eligibilitate:

Solicitanții/beneficiarii pot depune 1 singur proiect aferent intervenției DR-20, maxim 2 proiecte pentru interventii diferite din cadrul PS PAC 2023 – 2027, respectiv maxim 3 proiecte, dacă cel de-al treilea proiect este aplicat in cadrul intervenției DR-19 – Investiții neproductive la nivel de ferma, cu conditia ca proiectul sa nu faca obiectul dublei finantari;
Solicitantul va figura in sistemul APIA/ANSVSA/ANZ (după caz), anterior depunerii Cererii de Finantare, cu forma de desfasurare a activitatii economice cu care solicita sprijin prin prezenta interventie;
In cazul unei investitii noi, solicitantul va trebui sa faca dovada ca este inregistrat in sistemul unic APIA, cu cod de inregistrare a exploatatiei, indiferent daca detine sau nu teren in explotatie. Calculul dimensiunii exploatației se va realiza in baza previziunilor.
In situatia in care se propune un proiect aferent unei exploatatii zootehnice existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, cu investitie noua sau modernizare, evaluatorul AFIR trebuie sa regăseasca animalele deținute in exploatație in baza de date ANSVSA/DSVSA/ANZ, după caz.
In situatia in care se propune un proiect in zootehnie pentru investitie noua din partea unui nou fermier intrat in sectorul agricol, se va verifica inregistrarea animalelor la ANSVSA/DSVSA/ANZ în maximum 6 luni din primul an de monitorizare, corelat cu momentul achizitiei totale/parțiale și a populării complete
In situația in care se propune un proiect mixt, cu investitie zootehnica noua sau modernizare si cu baza furajera aferenta, se verifica obligatoriu la momentul depunerii Cererii de Finantare, existenta inregistrarilor la APIA cel putin a suprafetelor destinate bazei
furajere. In cazul in care terenul nu se regaseste inregistrat în baza de date APIA, investitia aferenta devine neeligibila.
Profitul din exploatare aferent bilantului din anul 2022 sa fie pozitiv.
In cazul in care solicitantul a inregistrat pierdere din exploatare in anul 2022 se verifica daca anii 2021 sau 2020 (dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale, epizootii si cei care au inregistrat doar cheltuieli din exploatare şi nu au avut timpul necesar pentru incheierea unui ciclu de producţie in vederea obtinerii de venituri din exploatare (in acest caz nu se considera venituri din exploatare platile APIA si lucrarile efectuate in regie proprie).
Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei exploatatii agricole cu o dimensiune economica de minimum 12.000 € SO;
In cazul exploatatiei exclusiv zootehnice supuse modernizarii, respectiv, dimensiunea se va calcula pe baza ultimei inregistrari/actualizari in Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii Cererii de Finantare/Pasapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota explicativa a RICA din subsolul Tabelului SOC 2017 din Cererea de Finanțare.
In cazul exploatatiei cu profil agricol mixt si predominant zootehnic, supusă modernizarii, dimensiunea se va calcula pe baza înregistrarilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de Finanțare şi/sau a ultimei inregistrări/actualizari în Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuata inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii Cererii de Finantare/Pasapoartelor emise de ANZ, tinand cont de Nota explicativa a RICA din subsolul Tabelului SO din Cererea de Finantare.
In cazul exploatatiei zootehnice nou infiintate, calculul dimensiunii exploatatiei se va realiza în baza numarului de animale previzionat in documentația tehnico-economică a proiectului si a investitiilor propuse prin proiect, in maximul de 6 luni din primul an de
monitorizare.
In cazul exploatatiei cu profil agricol mixt și predominant zootehnic, nou înfiintate, o situatie specifica a sectorului zootehnic, in care exploatatia urmeaza a desfasura pentru prima data o activitate zootehnica cu asigurarea bazei furajere (solicitantul nu a depus
nici o cerere de plata la APIA pana la data depunerii Cererii de Finanțare și nu are nicio întregistrare la APIA/ANSVSA/ANZ), calculul dimensiunii economice se va realiza pe baza numarului de animale previzionat in documentatia tehnico-economica a proiectului, ca
urmare a realizarii investitiilor propuse prin proiect si, in baza suprafetelor detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare, coroborat cu culturile furajere previzionate pentru maximul de 6 luni ale primului an de monitorizare/an agricol.
In cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/conditionare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesarii/depozitarii/conditionarii trebuie sa provina din exploatatia proprie și/sau din exploatatiile membrilor (in cazul formelor asociative);

Tipuri de investiții:

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
- îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
- achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
- investiții în economia circulară precum:
a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile aferente marketingului produselor obtinute vor avea o valoare eligibila de max. 5%, dar nu mai mult de 30.000 euro din valoarea eligibila a proiectului.
Costuri generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecti, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
Cheltuieli cu achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, etc.
Costurile generale ale proiectului: maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj, dar nu mai mult de 200.000 euro si in limita a 3% pentru investitii in achizitii, altele decat cele referitoare la constructii-montaj.
Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului
In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA.

Cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de Finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata doar in cazul in care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine statător sau sunt evidentiate in mod distinct in cadrul contractului de consultanta pentru managementul de proiect.

Cheltuieli neeligibile:

Tipurile de cheltuieli neeligibile specifice:
Achiziția de terenuri și clădiri;
Achiziția de animale;
Construcția și modernizarea locuinței;
Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale;
Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA;
Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru
activitatea agricolă vizată în proiect;
Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare etc.

Pentru aceasta interventie, pragul de calitate prestabilit este de 20 puncte.

Valoare maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile.

Atenţie! La cofinanţarea publică acordată în procentele menţionate mai sus se adaugă contribuţia privată a solicitantului.
Documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare, documente de la bancă/trezorerie, se vor depune în termenul de maxim 6 luni de la data aprobării Raportului de selecție/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare. sursa Ghidul AFIR 

 

 

Vizualizat: 5396 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

01 decembrie 2023 - 15:42

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis astăzi un mesaj fermierilor, crescătorilor de animale.

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!

30 noiembrie 2023 - 10:39

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

30 noiembrie 2023 - 10:16

Ministrul agriculturii Florin Barbu este acuzat că ar face ghidurile pentru ajutoarele de stat astfel încât banii să fie obținuți de băieții deștepți. Acuzațiile sunt lansate în spațiul public de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros.

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Poftim, din România!

Poftim, din România!

29 noiembrie 2023 - 17:29

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, organizează, în perioada 1 – 3 decembrie 2023, târgul „Poftim, din România!”, în Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4, București.

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

29 noiembrie 2023 - 14:55

Pășunile sunt foarte râvnite pentru sumele mari pe hectar care se pot încasa, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Scandalul în jurul acestor suprafețe este departe de a se stinge atât timp cât tentantele subvenții APIA îi lasă pe crescătorii de animale fără pășuni.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ploaie torenţială

Ploaie torenţială
Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează: Detalii