ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

APIA anunță apicultorii: Termen limită ajutoare apicultură pentru 2021! Cerere! LISTA completă de acte necesare!

Publicat: 23 iulie 2021 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Termenul limită de depunere a cererilor de plată pentru ajutoarele din apicultură este data de 31 iulie 2021 însă ținând cont că data de 31 iulie este zi nelucrătoare, solicitanții pot depune cererile de plată până la data de 02.08.2021, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Apicultorii ne întreabă ce acte trebuie să depună la APIA pentru a obține ajutoarele din cadrului Programului Națonal Apicol, pentru acest an. Agroinfo a obținut informații de la APIA care să vină în ajutorul apicultorilor.

Cererile de plată, termen limită 2 august 2021, se depun la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la centrul județean APIA mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei, de locul de deplasare în pastoral al stupinei sau de sediul formei asociative în care este înscris apicultorul la momentul depunerii cererii). În contextul actual, cererea de plată şi documentele atasate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la Registratura Centrului Judetean/ Centrului Mun. Bucureşti.

În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

Solicitanții nu pot depune decât o singură cerere de plată/ an apicol. În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

bani-apicultori_b

Depunerea cererii de plată de către Formele asociative legal constituite

Documente justificative

Pentru conformitate, în cazul depunerii în copie a documentelor justificative, solicitantii se vor prezenta la APIA Centru Județean și cu originalul acestor documente, după caz.

Documente justificative generale, comune pentru toate măsurile de asistenţă tehnică

1. Copia cererii de intenţie;
2. copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislaţiei în vigoare;
3. centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membrii înscriși beneficiari;
4. copia documentului care atestă împuternicirea formei asociative de către membri şi sursa de finanţare;
5. copia actului de identitate a reprezentantului legal al formei asociative;
6. copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;
7. copie de pe ultimele situații financiare anuale/copie balanța de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită sprijinul financiar;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri:

Documente justificative pentru măsura A.1 - Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori - Consultanță în apicultură:

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță;
2. copie document de absolvire a unei institutii de învățământ superior cu profil zootehnic și /sau veterinar a persoanei care asigură consultanța;
3. copie facturi și dovada efectuării plății serviciilor de consultanță;
4. copie certificat de înregistrare fiscală la Registrul Comerțului a prestatorului de servicii de consultanță;
5. lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanță și semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;
6. raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanță, numărul și data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul sa asigurat că activitatea de consultanță a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
7. copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităților de consultanță, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;
8. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanță.

apicultori-wall-street_b

Documente justificative pentru măsura A.2 - Promovarea apiculturii și a produselor apicole:

1. copie facturi şi dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;
2. copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;
3. raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
4. copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate.
5. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat.

Documente justificative pentru măsura A.3 - Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;
2. copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol;
3. copie de pe facturi și de pe dovada efectuării plății serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;
4. lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecționare în apicultură și semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;
5. copia diplomelor/adeverințelor/eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare;

Documente justificative pentru măsura A.4 - Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de procesare a cerii;
2. copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de procesare a cerii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de procesare a cerii( dacă este emis până la data depunerii cererii);

Documente justificative pentru măsura A.5 - Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii;
2. copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de ambalare a mierii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de ambalare a mierii ( dacă este emis până la data depunerii cererii).

Depunerea cererii de plată de către apicultori pentru măsurile B,C, D și E

Documente justificative generale comune pentru toate măsurile B-E

1. copia actului de identitate - B.I./C.I a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F ;
2. copia actului de identitate - B.I./C.I. a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
3. copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare;
4. adeverinţa eliberată de ANZ cu numărul familiilor de albine deţinute ;
5. copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care confirma competențele apicultorului în domeniul apicol;
6. copia de pe documentul de cont bancar;
7. copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri.

Documente justificative pentru măsura B - Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și a nosemozei

1. copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii;
2. copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;

albine-stup_b

Documente justificative pentru măsura C. Raționalizarea transhmanței / Stupăritului pastoral

Documente justificative pentru acțiunea C.1 -Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

1. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi;
3. copia certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii noi

Documente justificative pentru acțiunea C.2 Achiziţionarea de accesorii apicole

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole ;
2. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Documente justificative pentru acțiunea C.3 Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole și echipamentelor de protecție;

Documente justificative pentru acțiunea C.4 Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci/pavilion apicol) și/ a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor; copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
3. copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
4. copia cărţii tehnice a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral;
5. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral:

Documente justificative pentru măsura de D . Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

Documente justificative pentru acțiunea D.1 - Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura

1. copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;
2. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de mătci;
3. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine;
4. copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
5. copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine;
6. copia facturii/facturilor mătcilor care atestă proveniența acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziției familiilor de albine.

Documente justificative pentru acțiunea D.2 - Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare

1. copia autorizației stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;
2. copia facturii de achiziţie a produselor proteice solide pentru familii de albine şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii produselor proteice solide pentru familii de albine;
3. copia documentului care atestă notificarea produselor proteice solide;

Documente justificative pentru acțiunea D.3 - Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole;
3. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Miere de albine_b

Documente justificative pentru măsura E - Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă - Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

1. copia facturii pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize;
2. copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico – chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;
3. copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploatației apicole:
4. copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.

Vizualizat: 5529 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

20 mai 2022 - 10:25

Fermele mici apicole beneficiază de un ajutor de 15.000 euro/fermă, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne-a trimis poveștile a doi apicultori, unul cu o fermă mică, iar altul cu o afacere mare în apicultură. Primul a beneficiat de un ajutor de 15.000 euro, iar cel de-al doilea de o sumă mult mai mare, 189.895 euro.

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

20 mai 2022 - 10:08

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

20 mai 2022 - 07:46

Hotărârea de Guvern 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, a fost modificată și completată prin HG nr. 511 /2022 publicată în Monitorul Oficial 381/18.04.2022, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA: Plată ajutor de stat!

APIA: Plată ajutor de stat!

20 mai 2022 - 07:16

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că 17 iunie 2022 este termenul final pentru depunerea Cererilor de plată aferente anului 2022 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 Investiții în dezvoltarea zonelor impădurite şi îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020.

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

19 mai 2022 - 19:38

Uniunea Salvăm Țăranul Român (USTR) face un apel public la Guvernul României, Președintele României, Parlamentului României și la toți decidenții politici ai acestei țări pentru a prelungi perioada de recoltare a tomatelor din Programul Tomata 2022, până la data data de 15.07.2022, pentru a acorda o șansă reală de a beneficia de sprijinul de 3000 euro/1000 de metri pătrați tuturor fermierilor înscriși în program. 

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

19 mai 2022 - 09:36

Fermierii, crescătorii de animale pot să încaseze acum, în avans, anumite subvenții APIA pe suprafață și plăți compensatorii acordate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, aferente acestui an de cerere. Banii sunt obținuți cu ajutorul unei adeverințe APIA, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Subvenția APIA pe viață! Termen anunțat ACUM de APIA!

Subvenția APIA pe viață! Termen anunțat ACUM de APIA!

19 mai 2022 - 09:10

Pentru obținerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, reamintim rentierilor agricoli ca se pot prezenta, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv la cel al Municipiului Bucureşti, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Crescătorii de oi și capre au aruncat tone de lapte și au aprins baloți de fân!

Crescătorii de oi și capre au aruncat tone de lapte și au aprins baloți de fân!

19 mai 2022 - 07:16

În semn de protest faţă de preţurile ridicate şi problemele lor de producţie, crescătorii de oi și capre din Cipru au aruncat miercuri tone de lapte şi au aprins baloţi de fân în faţa palatului prezidenţial din capitala Nicosia, notează Reuters.

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Krone Highland – chemarea muntelui

Krone Highland – chemarea muntelui

Pentru a ajunge pe vârful muntelui ai nevoie de forță, rezistență și uneltele potrivite. Cu echipamentul potrivit poți cuceri orice munte. 

Seria Highland KRONE este perfectă pentru toți „alpiniştii”: cositoarea EasyCut F Highland, grebla răvășitoare Vendro Highland și grebla rotativă Swadro S Highland.

Pentru mai multe informații despre seria KRONE Highland pentru condiții alpine contactați dealerii KRONE:

MUNAX – 0732970219

Vest Tract  - 0748095848

Agrowest – 0744324001

Green Expert - 0744631795

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

După 25 de ani

După 25 de ani
Două colege de liceu se reîntâlnesc după 25 de ani: Detalii