FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

APIA anunță apicultorii: Termen limită ajutoare apicultură pentru 2021! Cerere! LISTA completă de acte necesare!

Publicat: 23 iulie 2021 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Termenul limită de depunere a cererilor de plată pentru ajutoarele din apicultură este data de 31 iulie 2021 însă ținând cont că data de 31 iulie este zi nelucrătoare, solicitanții pot depune cererile de plată până la data de 02.08.2021, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Apicultorii ne întreabă ce acte trebuie să depună la APIA pentru a obține ajutoarele din cadrului Programului Națonal Apicol, pentru acest an. Agroinfo a obținut informații de la APIA care să vină în ajutorul apicultorilor.

Cererile de plată, termen limită 2 august 2021, se depun la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la centrul județean APIA mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei, de locul de deplasare în pastoral al stupinei sau de sediul formei asociative în care este înscris apicultorul la momentul depunerii cererii). În contextul actual, cererea de plată şi documentele atasate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la Registratura Centrului Judetean/ Centrului Mun. Bucureşti.

În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

Solicitanții nu pot depune decât o singură cerere de plată/ an apicol. În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

bani-apicultori_b

Depunerea cererii de plată de către Formele asociative legal constituite

Documente justificative

Pentru conformitate, în cazul depunerii în copie a documentelor justificative, solicitantii se vor prezenta la APIA Centru Județean și cu originalul acestor documente, după caz.

Documente justificative generale, comune pentru toate măsurile de asistenţă tehnică

1. Copia cererii de intenţie;
2. copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislaţiei în vigoare;
3. centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membrii înscriși beneficiari;
4. copia documentului care atestă împuternicirea formei asociative de către membri şi sursa de finanţare;
5. copia actului de identitate a reprezentantului legal al formei asociative;
6. copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;
7. copie de pe ultimele situații financiare anuale/copie balanța de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită sprijinul financiar;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri:

Documente justificative pentru măsura A.1 - Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori - Consultanță în apicultură:

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță;
2. copie document de absolvire a unei institutii de învățământ superior cu profil zootehnic și /sau veterinar a persoanei care asigură consultanța;
3. copie facturi și dovada efectuării plății serviciilor de consultanță;
4. copie certificat de înregistrare fiscală la Registrul Comerțului a prestatorului de servicii de consultanță;
5. lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanță și semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;
6. raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanță, numărul și data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul sa asigurat că activitatea de consultanță a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
7. copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităților de consultanță, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;
8. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanță.

apicultori-wall-street_b

Documente justificative pentru măsura A.2 - Promovarea apiculturii și a produselor apicole:

1. copie facturi şi dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;
2. copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;
3. raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
4. copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate.
5. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat.

Documente justificative pentru măsura A.3 - Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;
2. copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol;
3. copie de pe facturi și de pe dovada efectuării plății serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;
4. lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecționare în apicultură și semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;
5. copia diplomelor/adeverințelor/eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare;

Documente justificative pentru măsura A.4 - Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de procesare a cerii;
2. copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de procesare a cerii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de procesare a cerii( dacă este emis până la data depunerii cererii);

Documente justificative pentru măsura A.5 - Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii;
2. copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de ambalare a mierii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de ambalare a mierii ( dacă este emis până la data depunerii cererii).

Depunerea cererii de plată de către apicultori pentru măsurile B,C, D și E

Documente justificative generale comune pentru toate măsurile B-E

1. copia actului de identitate - B.I./C.I a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F ;
2. copia actului de identitate - B.I./C.I. a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
3. copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare;
4. adeverinţa eliberată de ANZ cu numărul familiilor de albine deţinute ;
5. copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care confirma competențele apicultorului în domeniul apicol;
6. copia de pe documentul de cont bancar;
7. copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri.

Documente justificative pentru măsura B - Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și a nosemozei

1. copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii;
2. copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;

albine-stup_b

Documente justificative pentru măsura C. Raționalizarea transhmanței / Stupăritului pastoral

Documente justificative pentru acțiunea C.1 -Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

1. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi;
3. copia certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii noi

Documente justificative pentru acțiunea C.2 Achiziţionarea de accesorii apicole

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole ;
2. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Documente justificative pentru acțiunea C.3 Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole și echipamentelor de protecție;

Documente justificative pentru acțiunea C.4 Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci/pavilion apicol) și/ a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor; copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
3. copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
4. copia cărţii tehnice a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral;
5. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral:

Documente justificative pentru măsura de D . Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

Documente justificative pentru acțiunea D.1 - Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura

1. copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;
2. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de mătci;
3. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine;
4. copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
5. copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine;
6. copia facturii/facturilor mătcilor care atestă proveniența acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziției familiilor de albine.

Documente justificative pentru acțiunea D.2 - Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare

1. copia autorizației stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;
2. copia facturii de achiziţie a produselor proteice solide pentru familii de albine şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii produselor proteice solide pentru familii de albine;
3. copia documentului care atestă notificarea produselor proteice solide;

Documente justificative pentru acțiunea D.3 - Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole;
3. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Miere de albine_b

Documente justificative pentru măsura E - Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă - Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

1. copia facturii pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize;
2. copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico – chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;
3. copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploatației apicole:
4. copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.

Vizualizat: 4422 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

17 septembrie 2021 - 09:34

Valoarea pe hectar a schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an, este stabilită printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. Care este cuantumul subvenției APIA pentru un hectar de pășune, pentru anul 2021, subvenție de care beneficiază crescătorii de animale?

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

17 septembrie 2021 - 07:55

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, va fi marți, 21 septembrie 2021, în mijlocul fermierilor din județul Tulcea. Miercuri, șeful APIA a fost în județul Cluj, la Feleacu. APIA desfășoară, în această perioadă, o amplă campanie de informare a fermierilor români despre subvențiile agricole de care beneficiază aceștia. În fiecare județ, șeful APIA se întâlnește cu fermierii, crescătorii de animale.

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

17 septembrie 2021 - 06:18

Primarul comunei vasluiene Şuletea a postat pe pagina personală Facebook un mesaj pentru Guvern: "La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!"

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

16 septembrie 2021 - 20:15

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că suma alocată pentru plata subvențiilor agricole către fermierii, crescătorii de animale din România, în perioada 2021-2027, este 13,6 miliarde de euro.

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

16 septembrie 2021 - 17:26

Eurodeputata Carmen Avram a atras atenția, în Plenul Parlamentului European, că fermierii și agricultura nu au fost menționați nici măcar o singură dată în discursul asupra Stării Uniunii, rostit de Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta deși, pe lângă pandemie, standarde tot mai înalte de calitate și importurile ieftine din țări terțe, pe umerii fermierilor stau acum și costurile mult mai mari la energie, informează un comunicat transmis Agroinfo.

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

16 septembrie 2021 - 13:58

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

Turmă de oi, sfârtecată de lupi! Ciobanii nu mai vor să urce cu oile la munte!

Turmă de oi, sfârtecată de lupi! Ciobanii nu mai vor să urce cu oile la munte!

16 septembrie 2021 - 12:38

De frica atacurilor animalelor sălbatice, ciobanii nu mai vor să urce cu turmele la munte, „problema agravându-se”. „Riscăm să punem în pericol o ramură importantă, cea a creşterii animalelor în zona montană“ evidenţiază dr. Voloşeniuc, şeful DSVSA Suceava. Anul acesta, pradă animalelor sălbatice înfometate au căzut în jur de 200 de ovine, dar şi circa 30 de bovine, acestea din urmă fiind ucise mai ales de urşi.

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

16 septembrie 2021 - 06:50

Printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, este stabilit cuantumul pe hectar al schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an. Subvenția care a crescut cu aproape 4 euro pe hectar este plata pentru tinerii fermieri.

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

16 septembrie 2021 - 06:29

Ministrul Adrian Oros a anunțat că a semnat scrisoarea comună a miniștrilor agriculturii din Grupul de la Visegrad (Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia), alături de Bulgaria și Croația adresată Președintelui Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, Norbert Lins, cu privire la adoptarea cu celeritate a actelor de bază a Politicii Agricole Comune de care depinde acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

15 septembrie 2021 - 20:14

Unul dintre cei mai influenți și bogați fermieri români, fost deputat PNL, fost membru al Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare pentru o mită de 5,3 milioane euro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Ioan Hlavai, exploatează în jur de o sută de hectare iar în 2019 a reuşit să câştige un proiect de finanţare cu fonduri europene în valoare de 74.500 euro, pentru achiziţia de utilaje. Îşi luase atunci un tractor Zetor Forterra CL 140, împreună cu o tocătoare pentru defrişări. „Până la urmă, am comparat mai multe modele de tractoare cu acelaşi număr de cai putere iar concluzia a fost că cea mai bună soluţie pentru mine este acest Zetor. M-a interesat nu doar preţul de achiziţie, ci şi cât m-ar costa întreţinerea tractorului. Serviciile after-sales sunt foarte importante”, îmi spunea fermierul.

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței Povestea porumbului de Cărpiniş

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii