Adama
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

APIA anunță apicultorii: Termen limită ajutoare apicultură pentru 2021! Cerere! LISTA completă de acte necesare!

Publicat: 23 iulie 2021 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Termenul limită de depunere a cererilor de plată pentru ajutoarele din apicultură este data de 31 iulie 2021 însă ținând cont că data de 31 iulie este zi nelucrătoare, solicitanții pot depune cererile de plată până la data de 02.08.2021, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Apicultorii ne întreabă ce acte trebuie să depună la APIA pentru a obține ajutoarele din cadrului Programului Națonal Apicol, pentru acest an. Agroinfo a obținut informații de la APIA care să vină în ajutorul apicultorilor.

Cererile de plată, termen limită 2 august 2021, se depun la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la centrul județean APIA mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei, de locul de deplasare în pastoral al stupinei sau de sediul formei asociative în care este înscris apicultorul la momentul depunerii cererii). În contextul actual, cererea de plată şi documentele atasate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la Registratura Centrului Judetean/ Centrului Mun. Bucureşti.

În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

Solicitanții nu pot depune decât o singură cerere de plată/ an apicol. În cazul în care un benenficiar solicită sprijin financiar pentru mai multe acțiuni acesta depune într-un singur exemplar documentele justificative comune tuturor acțiunilor.

bani-apicultori_b

Depunerea cererii de plată de către Formele asociative legal constituite

Documente justificative

Pentru conformitate, în cazul depunerii în copie a documentelor justificative, solicitantii se vor prezenta la APIA Centru Județean și cu originalul acestor documente, după caz.

Documente justificative generale, comune pentru toate măsurile de asistenţă tehnică

1. Copia cererii de intenţie;
2. copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislaţiei în vigoare;
3. centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membrii înscriși beneficiari;
4. copia documentului care atestă împuternicirea formei asociative de către membri şi sursa de finanţare;
5. copia actului de identitate a reprezentantului legal al formei asociative;
6. copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;
7. copie de pe ultimele situații financiare anuale/copie balanța de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită sprijinul financiar;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri:

Documente justificative pentru măsura A.1 - Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori - Consultanță în apicultură:

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță;
2. copie document de absolvire a unei institutii de învățământ superior cu profil zootehnic și /sau veterinar a persoanei care asigură consultanța;
3. copie facturi și dovada efectuării plății serviciilor de consultanță;
4. copie certificat de înregistrare fiscală la Registrul Comerțului a prestatorului de servicii de consultanță;
5. lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanță și semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;
6. raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanță, numărul și data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul sa asigurat că activitatea de consultanță a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
7. copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităților de consultanță, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;
8. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanță.

apicultori-wall-street_b

Documente justificative pentru măsura A.2 - Promovarea apiculturii și a produselor apicole:

1. copie facturi şi dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;
2. copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;
3. raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
4. copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate.
5. copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat.

Documente justificative pentru măsura A.3 - Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

1. copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;
2. copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol;
3. copie de pe facturi și de pe dovada efectuării plății serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;
4. lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecționare în apicultură și semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;
5. copia diplomelor/adeverințelor/eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare;

Documente justificative pentru măsura A.4 - Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de procesare a cerii;
2. copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de procesare a cerii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de procesare a cerii( dacă este emis până la data depunerii cererii);

Documente justificative pentru măsura A.5 - Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

1. copia facturii de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii;
2. copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de ambalare a mierii;
3. copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;
4. copia procesului-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcțiune;
5. copia documentului care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;
6. copia documentului sanitar-veterinar emis după instalarea echipamentului de ambalare a mierii ( dacă este emis până la data depunerii cererii).

Depunerea cererii de plată de către apicultori pentru măsurile B,C, D și E

Documente justificative generale comune pentru toate măsurile B-E

1. copia actului de identitate - B.I./C.I a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F ;
2. copia actului de identitate - B.I./C.I. a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
3. copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare;
4. adeverinţa eliberată de ANZ cu numărul familiilor de albine deţinute ;
5. copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care confirma competențele apicultorului în domeniul apicol;
6. copia de pe documentul de cont bancar;
7. copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora;

Documentele justificative generale se vor depune împreună cu documentele specifice fiecărei măsuri.

Documente justificative pentru măsura B - Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și a nosemozei

1. copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii;
2. copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;

albine-stup_b

Documente justificative pentru măsura C. Raționalizarea transhmanței / Stupăritului pastoral

Documente justificative pentru acțiunea C.1 -Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

1. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi;
3. copia certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii noi

Documente justificative pentru acțiunea C.2 Achiziţionarea de accesorii apicole

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole ;
2. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Documente justificative pentru acțiunea C.3 Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie

1. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole și echipamentelor de protecție;

Documente justificative pentru acțiunea C.4 Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci/pavilion apicol) și/ a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor; copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
3. copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
4. copia cărţii tehnice a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral;
5. copia comunicării pentru deplasarea în pastoral:

Documente justificative pentru măsura de D . Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

Documente justificative pentru acțiunea D.1 - Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura

1. copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;
2. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de mătci;
3. copia documentului de autorizare sanitară – veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine;
4. copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
5. copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine;
6. copia facturii/facturilor mătcilor care atestă proveniența acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziției familiilor de albine.

Documente justificative pentru acțiunea D.2 - Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare

1. copia autorizației stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;
2. copia facturii de achiziţie a produselor proteice solide pentru familii de albine şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii produselor proteice solide pentru familii de albine;
3. copia documentului care atestă notificarea produselor proteice solide;

Documente justificative pentru acțiunea D.3 - Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

1. copia cererii de intenție și a facturii proforme depusă la APIA;
2. copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole;
3. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole;

Miere de albine_b

Documente justificative pentru măsura E - Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă - Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

1. copia facturii pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize;
2. copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico – chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;
3. copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploatației apicole:
4. copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.

Vizualizat: 5703 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Scheme de ajutor de stat în valoare de 4 miliarde euro!

Scheme de ajutor de stat în valoare de 4 miliarde euro!

21 septembrie 2022 - 20:37

Premierul României, Nicolae Ionel Ciucă a anunțat semnarea convențiilor de garantare pentru IMM Invest Plus, programul prin care Guvernul alocă 4 miliarde euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Scenarii climatice pentru România! Raport ce va fi lansat în decembrie!

Scenarii climatice pentru România! Raport ce va fi lansat în decembrie!

21 septembrie 2022 - 20:02

Peste 120 de reprezentaţi-cheie ai sistemului public, privat, civic şi academic dezbat, pe 21 şi 22 septembrie, în cadrul a opt grupuri de lucru tehnice scenariile climatice pentru România anului 2030, iar concluziile vor fi incluse într-un raport ce va fi lansat în luna decembrie a acestui an.

Ministrul Daea ASTĂZI: Crescătorii de animale vor primi, în premieră, anul acesta avansul APIA!

Ministrul Daea ASTĂZI: Crescătorii de animale vor primi, în premieră, anul acesta avansul APIA!

21 septembrie 2022 - 16:48

”Crescătorii de animale care beneficiază de sprijinul cuplat în sectorul zootehnic vor primi, în premieră anul acesta, avansul APIA", a anunțat astăzi ministrul agriculturii, Petre Daea, la finalul ședinței de Guvern. Executivul a aprobat astăzi, așa cum a anunțat deja Agroinfo, plafoanele alocate pentru plata sprijinului cuplat zootehnic (SCZ). 

Primăria unei comune vrea să cedeze 50 ha pășune pentru o centrală fotovoltaică! Crescătorii se opun!

Primăria unei comune vrea să cedeze 50 ha pășune pentru o centrală fotovoltaică! Crescătorii se opun!

21 septembrie 2022 - 08:53

Primăria comunei Gura Foii, județul Dâmbovița, este în negocieri pentru concesionarea unei suprafețe de 50 ha de pășune pentru construirea unei centrale fotovoltaice. Comuna are 130 ha de pășune și-n localitate mai sunt 10 crescători de animale. Crescătorii se opun acestei decizii a primăriei.

Guvern ASTĂZI: Aprobarea cuantumului sprijinului cuplat zootehnic pentru acest an!

Guvern ASTĂZI: Aprobarea cuantumului sprijinului cuplat zootehnic pentru acest an!

21 septembrie 2022 - 07:38

Pe lista proiectelor supuse astăzi, 21 septembrie 2022, aprobării Guvernului, în ședința săptămânală, se află proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022, informează un comunicat al Executivului.

Amendă uriașă pentru un crescător de vaci!

Amendă uriașă pentru un crescător de vaci!

20 septembrie 2022 - 17:51

Un crescător de vaci din localitatea Țânțăreni, județul Gorj, a fost amendat cu 20.000 de lei de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj pentru că avea în fermă un lucrător angajat "la negru".

MADR ASTĂZI: Modificare la plata ajutoarelor excepționale pentru fermieri!

MADR ASTĂZI: Modificare la plata ajutoarelor excepționale pentru fermieri!

20 septembrie 2022 - 16:40

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, că a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Modificarea vizează bugetul alocat pentru plata ajutoarelor excepționale de care beneficiază fermierii din sectorul vegetal.

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

20 septembrie 2022 - 11:14

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința beneficiarilor publici decizia emisă de Comisia Europeană în data de 12 septembrie 2022 privind aprobarea modificării Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care sunt aplicabile beneficiarilor PNDR prevederile Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Șeful ADS: Din noiembrie, atribuim teren tinerilor fermieri!

Șeful ADS: Din noiembrie, atribuim teren tinerilor fermieri!

20 septembrie 2022 - 07:47

Avem sute de cereri din partea tinerilor fermieri, ceea ce ne-a determinat să urgentăm inventarierea suprafețelor, inventariere care este supusă și unor presiuni mari de ordin de fond funciar, de reconstituirea dreptului de proprietate, a spus directorul Agenției Domeniilor Statului, George Sava, la TVR1. Acesta a anunțat că din noiembrie se reiau sesiunile pentru atribuirea de teren tinerilor fermieri. 

DAJ: Plată despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă!

DAJ: Plată despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă!

20 septembrie 2022 - 06:43

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Bihor a solicitat primăriilor să se implice mai mult în precompletarea datelor din dosarele pentru acordarea de despăgubiri pentru fermierii afectaţi de seceta pedologică.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cum se pastrează merele peste iarnă!

Cum se pastrează merele peste iarnă!

Când este perioada optimă pentru recoltarea merelor? Cum le depozităm și unde? Ioan Jula, pomicultor din jud. Sibiu, ne dă câteva sfaturi legate de păstrarea merelor peste iarnă pentru cei care au o livadă mică în curte.

Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica! LIVIU STANIMIR: Costul inputurilor scade marja de profit

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii