Adama
Agreena
AGRICOVER

Ajutor 300.000 euro/fermă! Cum se calculează punctajul pentru fermele de vaci!

Publicat: 02 august 2023 - 17:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, în consultare, Ghidul solicitantului Intervenția DR 20 Investiții în sectorul zootehnic. În cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect. Cum se calculează punctajul pentru fermele de vaci care vor să obțină anul acesta ajutorul?

Sectorul Bovine

Potrivit Ghidului solicitantului, varianta consultativă, scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

1. Principiul promovării formelor asociative (cooperativă, grup sau organizație de producători): 
1.1 Solicitantul este un Grup/Organizație de producători/ Cooperativă/Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și medii
Criteriul de selecție 1.1 se punctează exclusiv în cazul solicitantilor forme asociative precizate în cadrul criteriului de selecție. Forma asociativă trebuie să fie constituită conform prevederilor legale în vigoare și să reunească obligatoriu ferme mici și medii.
Grupurile și Organizaţiile de producători trebuie să fie recunoscute de către MADR conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru a fi punctat proiectul propus de solicitantul forma asociativă, nici un membru al acesteia nu trebuie să dețină la momentul depunerii cererii de finanțare o exploatație cu o dimensiune economică (SO) mai mare de 30% din SO-ul cumulat al tuturor dimensiunilor economice ale exploatațiilor membrilor respectivei forme asociative.
Formele asociative care realizează investiții în nume propriu pot fi punctate în cadrul acestui criteriu cu respectarea cerințelor menționate anterior.  MAXIM 10 puncte

crescatori-vaci_b

2. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027:
2.1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027

Criteriul de selecție se adresează:
- exploatațiilor zootehnice și mixte existente (care înregistrează activitate zootehnică la momentul depunerii cererii de finanțare și aplică proiect de modernizare în zootehnie) cu istoric în ANSVSA.
Dimensiunea economică a acestor exploatații va fi stabilită la momentul depunerii Cererii de finanțare pe baza înregistrărilor certe din sistemul APIA și/sau ANSVSA, iar dimensiunea economică rezultată în urma evaluării AFIR va fi de maximum 250.000 SO. După implementarea proiectului de investiții propus, exploatația agricolă beneficiară a sprijinului public poate înregistra creșteri ale dimensiunii economice fără nici o restricție;
- exploatațiilor agricole cu profil vegetal fără istoric în ANSVSA (care nu înregistrează la momentul depunerii cererii de finantare activitate în sectorul zootehnic dar aplică proiect de modernizare prin extinderea profilului agricol). Dimensiunea economică a acestor exploatații va fi stabilită la momentul depunerii Cererii de finanțare pe baza înregistrărilor certe din sistemul APIA, iar dimensiunea economică rezultată în urma evaluării AFIR va fi de maximum 250.000 SO. După implementarea proiectului de investiții propus, exploatația agricolă beneficiară a sprijinului public poate înregistra creșteri ale dimensiunii economice fără nici o restricție;
- exploatațiilor zootehnice nou înființate (fără nici un istoric in APIA și in ANSVSA) - Dimensiunea economică a acestor exploatații va fi stabilită la momentul depunerii cererii de finanțare, exclusiv pe baza previziunilor din proiect. Dimensiunea economică previzionată va fi atinsă în primul an de monitorizare, după finalizarea investiției și popularea cu animalele de fermă fără a depăși 250.000 SO la momentul verificării din primul an de monitorizare.
In cadrul criteriului 2.1 vor fi punctate doar exploatațiile individuale (nu și formele asociative) MAXIM 20 puncte

3. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale: 
3.1 Proiecte de investiții care promovează agricultură ecologică;
Se vor puncta doar proiectele care vizează exploatațiile agricole cu profil zootehnic deja certificate ecologic sau aflate în conversie, pentru animalele
deținute în fermă la momentul depunerii cererii de finanțare, care își propun investiții exclusiv în agricultura ecologică - 5 puncte
3.2 Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie, inclusiv sisteme automatizate/digitalizate de hrănire individualizate și gestionare a
activității în funcție de categoria de animale (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului);
Se va completa de către solicitant un deviz special dedicat, se vor prezenta documentele și se va justifica odată cu depunerea Cererii de Finanțare.
De ex:
- Sisteme automatizate/digitalizate de monitorizare a sănătății animalelor,
- Sisteme informatice de management – sisteme planificate de colectare, prelucrare, stocare și diseminare a datelor într-o formă necesară desfășurării operațiunilor și funcțiilor unor ferme;
- Automatizare și robotică agricolă – tehnici de robotică, control automat și de inteligență artificială la toate nivelurile producției agricole, zootehnice și furajare.
- Gestionarea performanțelor productive și a stării de sănătate a efectivelor de animale, în paralel cu controlul reproducției și al nutriției în fermele zootehnice
- Sisteme de monitorizare a reproducției care oferă o mare acurateţe a detectării căldurilor, respectiv senzori de monitorizare aplicaţi la gât (colier) sau la ureche care transmit constant informaţii pe platforma online, pe toată durata vieții productive a animalelor și oferă date despre starea de sănătate a animalului şi, în acelaşi timp, permit şi identificarea unor suferințe subclinice, înainte de evidenţierea şi manifestarea lor.
- Colectarea şi analiza automată a datelor în timpul procesului de muls, perspectiva pentru monitorizarea automată și inteligentă atât a efectivelor, cât şi a fiecărui animal în parte.
- Sistemele de control al mulsului, colierele şi senzorii, împreună cu accesul la o platforma de prelucrare care să ofere o soluție completă, integrată, pentru managementul mulsului şi monitorizarea bovinelor,
- Monitorizarea şi optimizarea pentru un management eficient al fermei, observaţiile directe asupra animalelor de către fermier (şi/sau îngrijitori) mai usor de efectuat, reducerea timpului (şi de forţă de muncă), centralizare facila, mai ales pentru efectivele mari, analiza şi interpretarea acestor date,
- Sisteme inteligente pentru proiectarea, dezvoltarea, fabricarea şi livrarea de soluţii pentru identificarea, monitorizarea şi trasabilitatea animalelor, soluţii flexibile şi informaţii ce permit îmbunătăţirea sănătăţii, a performanţei şi a bunăstării animalelor, în acelaşi timp cu creşterea profitabilităţii fermei,
- Sisteme de Sustinere a Deciziei (DSS) pentru managementul întregii ferme, cu scopul de a optimiza randamentul intrărilor în timp ce păstreaza resursele, permițând utilizarea GPS, a imaginilor aeriene obținute de către drone si a imaginilor hyperspectrale furnizate de sateliți,
- Software și soluții software specializate care vizează anumite tipuri de ferme etc care să conducă la optimizarea fluxului de producție al fermei zootehnice.
- Robotica, tractoare autonome, facilități de procesare, roboți pentru muls, roboți pentru monitorizare etc.
Lista de exemple nu este exhaustivă, orice alte elemente pot fi luate în considerare dacă acestea respectă definiția agriculturii de precizie - 15 puncte.

3.3 Proiecte de investiții care promovează economia circulară;
Se va completa de către solicitant un deviz special dedicat, se vor prezenta documentele și se va justifica odată cu depunerea Cererii de Finanțare.
Se vor puncta acele proiecte care propun prin investiții reducerea la minimum a deșeurilor/produselor secundare/subproduse prin reutilizarea
acestora într-un alt ciclu de producție, creând și mai multă valoare adăugată la nivelul fermei. În cazul valorificării prin comercializare a produsului
rezultat în urma aplicării procesului economiei circulare, acesta trebuie sa fie inclus în anexa 1 la Tratat. În cazul în care acest rezultat este produs non-anexa 1, acesta va fi destinat exclusiv consumului propriu, la nivel de fermă.

Exemple de investiții care promovează economia circulară:
- BIOREACTORUL - sistem de tehnologie de ultimă generație care poate composta o varietate de deșeuri organice în termen scurt. Tehnologie de compostare a gunoiului de grajd ce oferă o soluție de precizie, complet ecologică, cu costuri minime de operare și includerea în cadrul economiei circulare a dejecțiilor animaliere și a resturilor organice;
- BIOGAZ – producția de biogaz la scară mică, nivel de fermă;
- ZERO WASTE – integrarea în fluxurile productive a tuturor/unora dintre produsele secundare obținute;
- Producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestor resurse și fluxuri de sub-produse în produse cu valoare adăugată, cum ar fi alimente, bio-produse și bioenergie etc. - 5 puncte

3.4. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
a. peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului - 5 puncte
b. între 10% - 15% din valoarea eligibilă a proiectului - 4 puncte
Se va completa de către solicitant deviz special dedicat, se vor prezenta documentele și se va justifica odată cu depunerea Cererii de Finanțare.
Energia regenerabilă obținută ca urmare a investițiilor din proiect va fi utilizată exclusiv pentru consumul propriu, fără ca beneficiarul să devină
prosumator pe întreaga perioadă de derulare a contractului de finanțare.
3.5 Proiecte care prevăd valorificarea/comercializarea la nivel local a producției obținute la nivel de fermă către agenți economici/terți dovedind astfel contribuția la reducerea impactului de mediu (reducerea GES):
a) prin conditionare/procesarea la nivelul propriei ferme - 10 puncte
La criteriul 3.5 a) vor fi punctate proiectele de investiții care conțin conditionare sau componentă secundară de procesare la nivel de fermă a
propriilor produse agricole.
Se vor prezenta documentele justificative odată cu depunerea Cererii de Finanțare.
b) prin valorificarea/comercializarea la nivel local a propriei producții agricole primare, într-un procent de minim 30% - 5 puncte
La criteriul de selecție 3.5 b) se vor puncta doar proiectele de modernizare în cazul exploatațiilor pentru care solicitanții dovedesc că la momentul
depunerii Cererii de finanțare valorifica in propria unitate sau comercializează propria producție agricolă primară (într-un procent de minim 30%) pe o raza de maximum 200 km (distanța geografica) sau în județele învecinate. Evaluarea criteriului se va face pe baza documentelor justificative depuse odată cu cererea de finanțare.
Solicitantul se va angaja prin declarația din cererea de finanțare că va respecta criteriul pe întreaga perioadă de implementare a proiectului urmând
a fi verificată de experții AFIR și la ultima cerere de plată. MAXIM 40 puncte

4. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului legate de:
4.1 Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului.
Punctajul se va acorda doar în cazul proiectelor de modernizare a exploatațiilor zootehnice pentru care solicitanții dovedesc la momentul
depunerii cererii de finanțare deținerea asigurării pentru animalele existente în exploatație și pentru terenurile agricole (după caz) care fac obiectul
proiectului.
În fiecare situație, solicitantul se va angaja să mențină asigurarea pe perioada de valabilitate a contractului. Se vor prezenta documentele
justificative odată cu depunerea Cererii de Finanțare - 10 puncte

5.Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice:
5.1 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active* în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali - 20 p
Criteriul de selecție 5.1 se consideră îndeplinit dacă solicitantul prezintă la depunerea Cererii de Finanțare dovada vechimii întreprinderii în sectorul agroalimentar prin prezentarea documentului Declarația expertului contabil.
Din Declarația expertului contabil trebuie să rezulte că a obținut anterior venituri din sectorul agroalimentar și ponderea acestora în total cifra de afaceri de minimum 50%.
În cazul formelor asociative, vechimea solicitantului rezultată din Declarația expertului contabil poate să fie în domeniul agroalimentar, inclusiv activități conexe agriculturii (servicii etc.).
Atentie! Vechimea în domeniul agro-alimentar va avea în vedere vechimea solicitantului în desfășurarea activităților economice în sectorul agroalimentar.
*Entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare (minimum 3 ani fiscali din ultimii 5 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare), realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli respectiv are cifra de afaceri, venituri din comercializarea producției membrilor și întocmește bilanț contabil.
În cazul solicitanților înființați în baza OUG 44/2008 trebuie să prezinte Declarație privind veniturile realizate (ANAF) sau Declarația privind veniturile din activitățile agricole impusă pe norme de venit (Declarația 221);
Din declarația expertului contabil trebuie să rezulte următoarele elemente:
1. activitatea principală a fermierului cu specific agroalimentar și/ sau activitățile sale secundare cu specific agroalimentar, din istoricul activității sale economice (minim 3 ani din oricare cei 5 ani fiscali anteriori depunerii Cererii de finanțare), cu menționarea codurilor CAEN aferente activităților economice desfășurate,
2. cifra de afaceri netă și totalul veniturilor din activitățile identificate la punctul 1. Ponderea acestor venituri raportate la total Cifra de afaceri netă/ veniturile declarate la autoritatea fiscală pentru PFA, II, IF, trebuie sa fie minimum 50%.

Total 100 puncte 

Valoarea maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile.

Ghid solicitant AFIR: Bani anul acesta pentru fermele de animale!

 

Vizualizat: 5842 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Tragedie la fabrica de lactate Ibănești! Patronul fabricii și trei angajați au murit!

Tragedie la fabrica de lactate Ibănești! Patronul fabricii și trei angajați au murit!

24 iunie 2024 - 09:55

Accident de muncă tragic la o fabrică de lactate din comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani. Patru bărbaţi au murit intoxicaţi cu monoxid de carbon, după ce au căzut într-un bazin cu apă reziduală. Unuia dintre angajaţi i s-a făcut rău în timp ce lucra la staţia de epurare, iar colegii săi au sărit imediat să-l ajute. Din păcate, la sosirea echipajelor de salvare, trei persoane erau deja decedate, iar cea de-a patra a murit la scurt timp, la spital.

AFIR: Nou ajutor european! Condiții de acordare!

AFIR: Nou ajutor european! Condiții de acordare!

23 iunie 2024 - 18:48

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, cu finanțare prin intervenția DR-23 din Planul Strategic 2023 – 2027.

Ultima oră! Ajutor 70.000 euro/fermier!

Ultima oră! Ajutor 70.000 euro/fermier!

21 iunie 2024 - 17:34

Ministerul Agriculturii a transmis astăzi către Agroinfo informații care clarifică acordarea sprijinului pentru tinerii fermierii, cuantumul acestui ajutor european nerambursabil fiind de maxim 70.000 euro/fermier.

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat fermieri suplimentat!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat fermieri suplimentat!

21 iunie 2024 - 17:15

În ședința de Guvern din 21 iunie 2024 a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru modificarea OUG nr.7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii.

Un fermier român a obținut în instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro!

Un fermier român a obținut în instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro!

20 iunie 2024 - 20:16

Un fermier a obținut în primă instanță despăgubiri de 14,5 milioane de euro pentru că Autostrada A7 îi va distruge afacerea. Bărbatul a susținut că nu știa că sectorul Focșani-Bacău va trece prin ferma sa și că a fost informat despre acest lucru mult prea târziu.

Anunț ASTĂZI: Data de la care se dă ajutor achiziție tractoare, utilaje agricole!

Anunț ASTĂZI: Data de la care se dă ajutor achiziție tractoare, utilaje agricole!

20 iunie 2024 - 18:34

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru achiziții simple de utilaje agricole, prin submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Cât teren are în proprietate fermierul român?

Cât teren are în proprietate fermierul român?

20 iunie 2024 - 13:22

În România, fermierii dețin doar o mică parte din terenul pe care îl muncesc, cu observația că există și excepții de la regulă. Cum vorbim în general de suprafețe arendate, uneori chiar și pe un singur an agricol, cei care lucrează pământul se confruntă cu numeroase probleme din această cauză.

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

20 iunie 2024 - 10:47

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) urgentează plata subvențiilor APIA pe hectar, aferente anului de cerere 2023. Termenul final pentru achitarea plăților directe, stabilit de regulamentele europene, este 30 iunie 2024, așa că APIA mai are doar câteva zile. Ce subvenții APIA pe hectar trebuie să ajungă la fermieri, cuantum pentru fiecare?

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

20 iunie 2024 - 08:08

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are termen 30 iunie 2024 pentru a finaliza plățile din zootehnie, aferente anului de cerere 2023. Ce subvenții APIA pe cap animal ajung la crescătorii de vaci, oi și capre în aceste zile?

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

19 iunie 2024 - 20:04

Pe o zi cu o căldură năucitoare, 40 de grade Celsius, combinele au duduit pe câmpuri. Fermierii au început să recolteze grâul pentru că se anunţă producţie-record. Nu vor să lase niciun bob să se usuce în căldura deşertică. Cu utilajele moderne, munca la câmp se face acum ca la birou: pe răcoare, în briza aerului condiţionat.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

În exploatația Agro Roban Roxet Farm SRL din localitatea Fălcoiu, județul Olt, recolta se măsoară nu doar în kilograme, ci și în kilowați. Aici, activitatea agricolă, reprezentată de 800 de hectare cultivate preponderent cu cereale, și un parc de utilaje performante achiziționate de la Sigma România, se îmbină cu producția de combustibili alternativi (brichete și peleți), realizată în două unități de prelucrare a paielor. O afacere agricolă integrată, născută din ambiția a doi tineri, naș și fin, în cadrul căreia își desfășoară activitatea nu mai puțin de 16 angajați.

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Bancul zilei

La spovedanie...

La spovedanie...
Un credincios merge la preot să se spovedească: Detalii