KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Ajutor 3,5 milioane lei/beneficiar pentru garduri electrice și de protecție împotriva animalelor sălbatice! Acte necesare!

Publicat: 19 octombrie 2021 - 11:02
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor acordă în cadrul unui program un ajutor de maxim 3,5 milioane de lei/beneficiar pentru instalarea gardurilor elctrice și de protecție împotriva animalelor sălbatice. Agroinfo vă pune la dispoziție informații utile cu privire la acest program, cerere, condiții, acte necesare. 

În cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 3.500.000 lei pentru fiecare proiect, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

"Cheltuieli eligibile în cadrul programului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii;
b) documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii ori pentru taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare, astfel cum sunt prevăzute la subcapitolele nr. 3.2 și 5.2.5 din conţinutul-cadru al devizului general al obiectivului de investiţii
aprobat prin anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
c) cheltuielile pentru investiţia de bază, dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1);
d) cheltuieli cu manopera / lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
e) cheltuieli pentru informare și publicitate conform capitolului nr. 5.4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
f) TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale;
(2) Cheltuielile cu montajul/instalarea/construirea, realizate în regie proprie, nu sunt eligibile.
(3) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente / dispozitive sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1)Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este autoritate a administraţiei publice centrale / locale, instituţie publică sau regie autonomă din subordinea autorităţilor administrației publice centrale / locale cu sediul în România;
b) este proprietar/coproprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, deținător al unui drept de proprietate publică /administrare al imobilului-teren pe care se implementează proiectul;
c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-teren pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;
d) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
e) nu figurează, la momentul depunerii cererii de finanțare, cu obligații fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
f) nu figurează, la momentul depunerii cererii de finanțare, cu obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.
g) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitive;
h) nu figurează cu fapte înscrise în cazierul fiscal;

(2) În cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pe care se dorește implementarea proiectului, se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul Programului.
(3) În cazul în care imobilul pentru care se dorește obținerea finanțării este dat în administrare, solicitant eligibil este titularul dreptului de administrare.

Criterii de eligibilitate a proiectului

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în domeniul public;
b) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în proprietatea publică/administrarea solicitantului și/sau a autorităților deliberative ale acestuia;
c) imobilul-teren pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; imobilul-teren pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu încurs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
d) este implementat pe teritoriul României;
e) cuprinde măsuri destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor sălbatice în interiorul culturilor sau așezărilor; în cazul împrejmuirilor / gardurilor, acestea trebuie realizate din materiale care trebuie să se integreze în peisajul natural;
f) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună de interes cinegetic ori sunt amplasate pe traseele acestora, conform declarației solicitantului cuprinsă în cererea de finanțare.
(2) Echipamentele/dispozitivele/materialele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

gard-oi-vaci_b

Derularea programului. Etapele programului
Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a AFM a a informaţiilor necesare demarării programului și de deschidere a sesiunii de finanțare;
b) sesiunea de depunere a cererilor de finanțare;
c) selecția cererilor de finanțare;
d) depunerea dosarelor de finanţare;
e) analiza dosarelor de finantare;
f) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;
g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
h) evaluarea dosarelor de finantare in urma solutionarii contestatiilor;
i) încheierea contractelor de finanţare;
j) implementarea proiectelor;
k) monitorizarea proiectelor.

(2) Activitățile aferente etapei prevăzută la alin. (1) lit. c), e) și j) se pot realiza prin externalizarea serviciilor sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

Organizarea sesiunii de finanţare
(1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 4.
(2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
a) deschiderea sesiunii de finanţare;
b) perioada sesiunii de depunere a cererilor de finanțare;
c) suma alocată sesiunii de finanţare din bugetul Fondului pentru mediu.
(3) Dispoziţia preşedintelui AFM cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a AFM.
(4) În cadrul unei sesiuni de finanțare, un solicitant poate depune și derula, în același timp, mai multe proiecte, cu condiția încadrării în plafonul maxim prevăzut la art. 6.

Depunerea cererilor de finanţare
(1) Cererea de finanțare, completată prin tehnoredactare, semnată de reprezentantul legal / împuternicitul solicitantului, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura AFM, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp
A, sectorul 6, codul poştal 060031.
(2) Impreună cu cererea de finanțare se vor depune următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului/ al persoanei împuternicite/reprezentantului legal, valabil la data depunerii cererii de finanțare, în copie;
b) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
c) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
d) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
e) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
(3) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) numele, prenumele/denumirea şi adresa completă ale solicitantului;
b) denumirea Programului.
(4) Fiecare plic va primi un număr de înregistrare de la Registratura AFM.
(5) Un solicitant poate depune pentru un imobil o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere și poate primi o singură dată finanțare în cadrul programului pentru imobilul respectiv.
(6) În cazul în care un solicitant depune mai multe cereri de finanțare pentru același imobil, va fi finanțată doar prima cerere de finanțare depusă, cu condiția îndeplinirii de către aceasta a tuturor criteriilor de eligibilitate impuse prin ghidul de finanțare aferent programului.

Depunerea dosarului de finanțare
Pe lângă documentele prevăzute, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/ administrare asupra imobilului-teren pe care se va implementa proiectul, în original, sau inventarul bunurilor imobile din domeniul public, după caz; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
b) proiectul tehnic de execuție, acolo unde este cazul;
c) hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, ori extras de carte funciară, de unde rezultă dreptul de administrare, pentru solicitanții care nu dețin drept de proprietate asupra clădirii pentru care se solicită finanțare.
d) opis, asumat prin semnătură de către solicitant.

Depunerea dosarului de finanțare la AFM, Administrația Fondului pentru Mediu: 
(1) Dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate la art. 15 se paginează, se opisează si se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura AFM, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031.
(2) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;
b) denumirea Programului.
(3) Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la AFM să nu depăşească termenul stabilit.  Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost selectate sunt obligați să depună dosarul de finanțare în termenul indicat prin Dispozitia Președintelui AFM."

Integral Ghidul de finanțare! 

Vizualizat: 3657 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Termen plată subvenții APIA - 31 decembrie 2021!

Termen plată subvenții APIA - 31 decembrie 2021!

30 noiembrie 2021 - 09:46

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii că termenul limită pentru plata unor subvenții APIA pe hectar este 31 decembrie 2021. Până la această dată, fermierii care au solicitat aceste scheme de plată trebuie să depună la APIA actele doveditoare.

Ministrul agriculturii: Am suplimentat cu 200 milioane lei subvențiile APIA ale fermierilor, crescătorilor de animale!

Ministrul agriculturii: Am suplimentat cu 200 milioane lei subvențiile APIA ale fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2021 - 08:17

"Am suplimentat cu 200 milioane lei bugetul pentru subvenții, astfel încât sumele necesare sprijinului pentru motorină și pentru susținerea sectorului de ameliorare în zootehnie să fie asigurate", a anunțat ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. 

Ministrul Adrian Chesnoiu: Fermierii români vor beneficia din nou de acest ajutor!

Ministrul Adrian Chesnoiu: Fermierii români vor beneficia din nou de acest ajutor!

30 noiembrie 2021 - 07:43

Potrivit ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, odată cu formarea noului Guvern s-a stabilit efectuarea mai multor vizite în teren pentru a afla cu exactitate nevoile din sectoarele de agricultură pe care România le are, dar mai ales pentru a fi conectați cu realitățile din teren. Șeful MADR a anunțat reluarea unui ajutor de care au beneficiat în anii trecuți fermierii români. 

Noile ajutoare pentru apicultorii români! TOATE DETALIILE!

Noile ajutoare pentru apicultorii români! TOATE DETALIILE!

30 noiembrie 2021 - 07:26

Ministerul Agriculturii a publicat pe 23 noiembrie 2021, în setul de acte ale Planului Național Strategic, tipurile de intervenții din sectorul apicol pentru perioada 2023-2027. Pentru ajutoarele din apicultură este alocat plafonul total de 28.742.348,7 euro.

Anunțul prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru fermieri!

Anunțul prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru fermieri!

29 noiembrie 2021 - 18:23

"Am convenit cu ministrul Agriculturii să stabilim un mecanism de consultare permanentă cu structurile asociative reprezentative ale fermierilor și agricultorilor români, a căror voce trebuie să fie ascultată când luăm decizii care îi privesc", a declarat astăzi premierul Nicolae Ionel Ciucă, după ce a făcut o vizită într-o fermă de păsări. 

APIA astăzi: Lista de plată cu crescătorii de ovine/caprine din fiecare județ!

APIA astăzi: Lista de plată cu crescătorii de ovine/caprine din fiecare județ!

29 noiembrie 2021 - 16:46

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a comunicat astăzi, 29 noiembrie 2021, că a transferat către conturile crescătorilor de ovine/caprine suma totală de 45.204.154,53 euro, reprezentînd plata avansului la sprijinul cuplat zootehnic achitat pentru speciile ovine și caprine, pentru acest an.

OFICIAL APIA ASTĂZI: Banii transferați în conturile crescătorilor de oi și capre!

OFICIAL APIA ASTĂZI: Banii transferați în conturile crescătorilor de oi și capre!

29 noiembrie 2021 - 13:35

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 29 noiembrie 2021, că a transferat către conturile crescătorilor de oi și/sau capre suma de 45,20 milioane de euro.

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

29 noiembrie 2021 - 13:17

Final de Campanie a plăților în avans pentru anul de cerere 2021! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2021. Din 2 decembrie 2021, APIA demarează plățile finale!

Rasa de câini crescută de un cioban, considerată cea mai eficientă pentru paza stânelor de oi!

Rasa de câini crescută de un cioban, considerată cea mai eficientă pentru paza stânelor de oi!

29 noiembrie 2021 - 09:06

„Câinele ciobănesc caucazian este un câine de munte, puternic, catalogat drept cea mai eficientă rasă pentru pază și apărare. Acesta are o neîncredere față de străini, de aceea este destul de greu pentru început să te apropii de un astfel de câine. În schimb, dacă devii stăpânul lui și îi câștigi încrederea, devine cel mai ascultător și docil prieten”, spune oierul Ion Leuntean, din Căușeni, Republica Moldova.

Date meteo de ASTĂZI: Lapoviță și ninsoare în această săptămână!

Date meteo de ASTĂZI: Lapoviță și ninsoare în această săptămână!

29 noiembrie 2021 - 08:24

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, mai exact aproape întreaga lună decembrie.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Curtea Brăneană - ferma de vaci ultramoderna (robot de muls DeLaval, robot de remixat furaje)

Curtea Brăneană - ferma de vaci ultramoderna (robot de muls DeLaval, robot de remixat furaje)

La zece minute de mers pe jos de Castelul Bran, am descoprit o fermă ultramodernă, în care aproape toată treaba o fac roboţii DeLaval. Automatizarea a fost singura soluţie ca să nu renunţe la vacile de lapte, ne-a spus tănărul fermier Vlad Enescu.

KRONE BiG Pack – Randament și densitate! Semănat și fertilizat într-o singură trecere cu LEMKEN Azurit 9 + Solitair 12 SW Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bancul zilei

Chelner...

Chelner...
Chelner ai picioare de broască? Detalii