Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CONDIȚII ȘI ACTE PENTRU CELE 50 HA DE TEREN ATRIBUITE DIRECT TINERILOR FERMIERI!

Publicat: 23 iulie 2020 - 17:17
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

50 DE HECTARE PENTRU TINERI FERMIERI! Terenurile agricole din portofoliul ADS, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, vor fi atribuite direct spre concesionare tinerilor  de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme. AGROINFO a obținut de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) un document care include condițiile și lista de acte pentru obținerea celor 50 ha teren agricol.

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că tinerii fermieri care accesează submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri vor primi la pachet cu cei 50.000 de euro sau 40.000 de euro și 50 ha de teren agricol de la Agenția Domeniilor Statului (ADS). Un document ADS, obținut de noi, aflat în faza de proiect, precizează cine poate solicita cele 50 ha, care sunt condițiile și actele pentru obținerea terenului.

BENEFICIARII

Tânărul fermier - persoană fizică română(care se instalează ca unic șef al exploatației agricole);
Tânărul fermier - persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
- individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
Tânărul fermier - asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Tânărul fermier - asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Potrivit informațiilor furnizate nouă de ADS, pentru încheierea contractelor de concesiune, prin metoda atribuirii directe, cu tinerii fermieri de până  la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme, conform art.4 alin.(1) litera c1) din Legea nr. 268/2001, solicitanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

1. să fie persoană fizică/ autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;
2. să acţioneze în nume propriu;
3. nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători. Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

- vor depune la sediul ADS Bucureşti următoarele documente:

Tânărul fermier solicitant - persoană fizică română:
• scrisoare de intenție;
• actul de identitate - copie;
• dovada absolvirii învățământului de specialitate agricolă (diplome, certificate, adeverințe – de studii în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome  de absolvire studii– post liceale și liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă ) – copie;

• dovezi privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală – în original – eliberate de titularii  acestor creanţe bugetare, respectiv:

1. Administraţia Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială ofertantul işi are domiciliul pentru obligaţiile către bugetul de stat şi contribuţiile sociale,
2. Consiliile locale, judeţene, municipale sau orăşeneşti pentru impozite şi taxe locale.

• plan de situație cu delimitarea suprafeței de teren cu destinație agricolă solicitată în scrisoarea de intenție, avizat de către reprezentanții teritoriali ai ADS ;
• fişa de fond funciar întocmită de reprezentanţa teritorială ADS, conținând suprafeţele de teren, tarla, parcelă, categoria de folosinţă, teritoriul administrativ, coeficienţii de majorare a redevenţei minime pentru suprafețele de teren libere de contract – în original;

În cazul în care solicitantul optează pentru teren agricol categoria de sub livadă/vie, reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului va menționa în fișa de fond funciar referitor la existența/înexistența activului, de asemenea va întocmi un proces verbal de constatare împreună cu reprezentanți ai primăriei (din UAT-ul unde se află terenul agricol solicitat) și ai Direcției Agricole Județene ;

• declaraţie pe proprie răspundere că documentele depuse în vederea concesionării sunt conforme cu realitatea – în original;
• declaraţie pe propria răspundere că nu este asociat / acţionar / administrator  în altă societate care are contracte reziliate din culpa sa sau restanţe la plăţile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune sau contracte de arendă încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului sau cu alte instituţii publice implicate – în original;
• adresa de la A.N.S.V.S.A. privind înscrierea în R.N.E. cu precizarea efectivelor de animale – (doar în cazul în care terenul este din categoria de folosinţă pajişti, conf.OUG  nr.34/23.04.2013) – original;
• dovada efectivului de animale deţinut – adeverinţa care să ateste înscrierea în registrul agricol în calitate de crescător de animale cu precizarea efectivului detinut –(doar în cazul în care terenul este din categoria de folosinţă pajişti, conf.OUG  nr.34/23.04.2013) - în original;
• Plan de afaceri orientat pe înființarea unei ferme de profil (prin fermă de profil înțelegându-se unitate de producție vegetală sau animală, de sine stătătoare, cu gestiune proprie.

Tânărul fermier solicitant - asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL/ asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare /persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală sau asociaţii familiale:
• scrisoare de intenție;
• actul de identitate pentru reprezentanţii tinerilor fermieri - persoane juridice împuternicite să încheie contractul de concesiune - copie;
• dovada absolvirii învățământului de specialitate agricolă (diplome, certificate, adeverințe – de studii în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome  de absolvire studii– post liceale și liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă ) – copie;
• cazier fiscal – original - dovezi privind achitarea obligaţiilor fiscale catre toţi creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală – în original – eliberate de titularii  acestor creanţe bugetare, respectiv:

1. Administraţia Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială ofertantul işi are domiciliul pentru obligaţiile către bugetul de stat şi contribuţiile sociale,
2. Consiliile locale, judeţene, municipale sau orăşeneşti pentru impozite şi taxe locale;

• actele constitutive (statut, contract sau act constitutiv), acte adiţionale relevante, certificatul de înregistrare fiscală, certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, sau dovada înregistrării ori înscrierii legale a persoanei juridice (alta decât societatea comercială), după caz (autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau a actului legal de constituire/ rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal), emisă de autoritatea competentă, şi să aibă în obiectul de activitate « activitate agricolă » - grupa 01 CAEN, după caz  - copie ;
• împuternicire de reprezentare - original;
• certificat de înregistrare – copie;
• acte adiţionale relevante – copie.
Prin „acte adiţionale relevante” se înţeleg acele acte adiţionale privitoare la schimbarea denumirii, a duratei de funcţionare, a formei juridice, a sediului social, a aporturilor şi a structurii capitalului social şi a reprezentanţilor legali.

• certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii documentelor – în original
• plan de situație cu delimitarea suprafeței de teren cu destinație agricolă solicitată în scrisoarea de intenție, avizat de către reprezentanții teritoriali ai ADS ;
• fişa de fond funciar întocmită de reprezentanţa teritorială A.D.S., conținând suprafeţele de teren, tarla, parcelă, categoria de folosinţă, teritoriul administrativ, coeficienţii de majorare a redevenţei minime pentru suprafețele de teren libere de contract – în original;

În cazul în care solicitantul optează pentru teren agricol categoria de sub livadă/vie, reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului va menționa în fișa de fond funciar referitor la existența/înexistența activului, de asemenea va întocmi un proces verbal de constatare împreună cu reprezentanți ai primăriei (din UAT-ul unde se află terenul agricol solicitat) și ai Direcției Agricole Județene.
• declaraţie autentificată la notar şi semnată de către reprezentantul legal, după caz, potrivit căreia persoana juridică respectivă nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment,  insolvență, dizolvare sau lichidare, după caz - original ;
• declaraţie pe proprie răspundere că documentele depuse în vederea concesionării sunt conforme cu realitatea – în original;
• declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că societatea nu este asociat / acţionar / administrator / membru majoritar şi/sau minoritar în altă societate care are contracte reziliate din culpa sa sau restanţe la plăţile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune sau contracte de arendă încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului sau cu alte instituţii publice implicate – în original;
• adresa de la A.N.S.V.S.A. privind înscrierea în R.N.E. cu precizarea efectivelor de animale – (doar în cazul în care terenul este din categoria de folosinţă pajişti, conf.OUG  nr.34/23.04.2013) – original;
• dovada efectivului de animale deţinut – adeverinţa care să ateste înscrierea în registrul agricol în calitate de crescător de animale cu precizarea efectivului detinut – (doar în cazul în care terenul este din categoria de folosinţă pajişti, conf.OUG  nr.34/23.04.2013) - în original;
• certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii documentelor - original.
• Plan de afaceri orientat pe înființarea unei ferme de profil (prin fermă de profil înțelegându-se unitate de producție vegetală sau animală, de sine stătătoare, cu gestiune proprie și angajați permanenți.


Contractul de concesiune prin atribuire directă se încheie pe o perioadă de  20 ani.

Contractele de concesiune încheiate cu partenerii contractuali - tineri fermieri care, după expirarea unui an calendaristic de la încheierea contractului, nu fac dovada înființării fermei pentru care au făcut solicitarea, respectiv, cu care Agenția Domeniilor Statului a instituit o relație contractuală, se vor rezilia. Dacă activitatea fermei agricole încetează, contractul de concesiune încetează de drept.

 

Vizualizat: 5219 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

NOILE SUBVENȚII APIA! MESAJ URGENT MADR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

NOILE SUBVENȚII APIA! MESAJ URGENT MADR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

27 septembrie 2020 - 20:10

COMUNICAT MADR AJUTOARE EXCEPȚIONALE! Ministerul Agriculturii anunță crescătorii de animale care beneficiază de ajutoarele excepționale acordate în contextul crizei sanitare că mai au doar două zile la dispoziție pentru depunerea cererii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

SUBVENȚII APIA PĂȘUNE ILEGALE! PRIMAR, VICEPRIMAR ȘI PREȘEDINTE ASOCIAȚIE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ÎNTRE EI BANII DE LA APIA!

SUBVENȚII APIA PĂȘUNE ILEGALE! PRIMAR, VICEPRIMAR ȘI PREȘEDINTE ASOCIAȚIE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ÎNTRE EI BANII DE LA APIA!

27 septembrie 2020 - 08:49

ANCHETA DNA. Un milion de lei, subvenții pentru pășune încasate de la APIA pe acte false, și-au împărțit între ei primarul, viceprimarul comunei Râșca, județul Suceava și președintele Asociației Crescătorilor de Animale Gospodarul Râșca. Cei mai mulți bani ar fi intrat în buzunarele primarului și ale viceprimarului, susține un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție. Cei trei au fost trimiși în judecată.

 

MESAJ DISPERAT CĂTRE GUVERN: FERMIERII ROMÂNI SUNT ÎN PRAGUL FALIMENTULUI!

MESAJ DISPERAT CĂTRE GUVERN: FERMIERII ROMÂNI SUNT ÎN PRAGUL FALIMENTULUI!

27 septembrie 2020 - 07:56

APEL FERMIERI. Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită Domnului Premier Ludovic ORBAN, să dispună măsurile legale urgente, care se impun, pentru ca OUG privind declararea stării de calamitate și OUG pentru amânarea ratelor să fie aprobate în următoarea ședință de Guvern, este mesajul disperat al fermierilor români către Guvern.

EVENIMENT USAMV CLUJ ANULAT DIN CAUZA VREMII!

EVENIMENT USAMV CLUJ ANULAT DIN CAUZA VREMII!

25 septembrie 2020 - 17:35

ANULAT! Ziua Recoltei, un eveniment USAMV Cluj, care urma să aibă loc mâine, 26 septembrie, la podgoria cumpărată de USAMV Cluj în localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu, a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunțate pentru sâmbătă, informează un comunicat USAMV Cluj. La eveniment era anunțată și participarea ministrului agriculturii, Adrian Oros.

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

25 septembrie 2020 - 16:44

50 HECTARE TEREN PENTRU TINERII FERMIERI! Guvernul a adoptat în ședința de joi seara, 24 septembrie 2020, hotărârea prin care tinerii fermieri beneficiază de 50 de hectare de teren agricol, concesionat de la stat, anunță un comunicat MADR, transmis pentru AGROINFO.

PLĂȚI APIA! HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE GUVERN!

PLĂȚI APIA! HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE GUVERN!

25 septembrie 2020 - 13:23

COMUNICAT. În ședința Guvernului din data de 24 septembrie 2020, a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va efectua plata acestor ajutoare în termen de trei luni de la încheierea perioadei de depozitare, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii, transmis pentru AGROINFO.

MASCAȚII LA UN OIER ACASĂ! AU RIDICAT CROTALII!

MASCAȚII LA UN OIER ACASĂ! AU RIDICAT CROTALII!

25 septembrie 2020 - 12:47

PERCHEZIȚIE LA UN CRESCĂTOR DE OVINE! Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Botoșani au descins miercuri, 23 septembrie 2020, la imobilele unui crescător de animale din comuna Bălușeni. În urma percheziției, au fost ridicate crotalii noi și uzate. Oierul este bănuit de evaziune fiscală.

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

25 septembrie 2020 - 11:41

PREA MULTE FERME DE SUBZISTENȚĂ! O prioritate a Ministerului Agriculturii, pentru perioada următoare, este: ferme mai puține, dar mai puternice. Din 840.000 de ferme (câte au depus anul acesta cererea pentru subvenții la APIA n.r.), 750.000 sunt ferme de subzistență. Noi trebuie să grăbim procesul de comasare, să avem ferme mai puține, ca număr, dar mult mai puternice, a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros.

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

25 septembrie 2020 - 09:12

ESTE AMENINȚATĂ INDEPENDENȚA ALIMENTARĂ A ROMÂNIEI. Asociația Fermierilor din România atrage atenția că situația generată de secetă este una extrem de gravă, numărul fermierilor, dar și suprafețele afectate fiind de natură a prefigura un dezastru economic, care finalmente poate pune în pericol independența alimentară a României, susține AFR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

FERMIERI, VERIFICAȚI ASTĂZI DACĂ AVEȚI BANII DE LA APIA ÎN CONTURI!

FERMIERI, VERIFICAȚI ASTĂZI DACĂ AVEȚI BANII DE LA APIA ÎN CONTURI!

25 septembrie 2020 - 08:39

VIN BANII DE LA APIA! Transfer de bani de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) către conturile fermierilor români! Anunțul pe care l-a făcut joi seara ministrul agriculturii, Adrian Oros: banii intră în conturile fermierilor începând de astăzi, 25 septembrie 2020.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Testimonial Austral® Plus - Nagy Iuhasz Mihai

Testimonial Austral® Plus - Nagy Iuhasz Mihai

Austral® Plus este un produs complex pentru tratamentul semințelor de cereale ce conține două substanțe active care se completează reciproc (teflutrin – cu efect insecticid și fludioxonil – acțiune fungică). Oferă spectru larg de acțiune împotriva dăunătorilor și bolilor la cereale păioase.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Pisica neagră

Pisica neagră
Un copil întreabă la radio: Detalii