Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

ANSVSA ANUNȚĂ AMENZI URIAȘE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 05 martie 2020 - 19:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

ASTĂZI. Un proiect de Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicat astăzi pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Subliniem că este un proiect de hotărâre, aflat în dezbatere publică.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea imediată a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a autorităţii sanitar - veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor locale despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la animale, precum şi despre moartea, înstrăinarea precum și neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;
2. neanunţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit la achiziţionarea animalelor şi păsărilor vii;

b) cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 15.000 la 25.000, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. pășunatul și adăpatul animalelor în zone supuse restricțiilor;
2. scoaterea din exploataţii a animalelor la care au fost depistate boli transmisibile la alte animale şi/sau de la animale la om şi scoaterea la pășunat a acestora în acelaşi loc cu animale sănătoase;

c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea restricţiilor sanitar - veterinare în zonele de protecţie şi de supraveghere antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale;
2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor;
3. neaplicarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale şi/sau de către consiliile locale a măsurilor de asanare a focarelor de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice special elaborate de către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;
4. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale şi a oricăror produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
5. refuzul sau împiedicarea, de către proprietarii ori deţinătorii de animale, a uciderii în exploatație a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi refuzul distrugerii cadavrelor sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;
6. introducerea de animale sănătoase în exploatații nonprofesionale sau în unităţi unde nu au fost efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
7. scoaterea animalelor de sub restricţii sanitar – veterinare fără obţinerea acordului scris al autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii şi/sau tranzitul acestora;
2. permiterea circulaţiei libere a câinilor în exploataţiile de animale şi în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează sau comercializează produse alimentare, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale, a câinilor însoţitori special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum şi a câinilor de vânătoare care poartă botniţă şi care sunt conduşi în lesă de persoane autorizate;
3. achiziţia, în scopul comercializării, de animale vii provenite din unităţi/exploatații care nu sunt supuse controlului sanitar - veterinar sau fără documente de provenienţă; 

e) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. depistarea la controlul documentelor a unor neconcordanţe privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea lotului, vârsta, categoria şi numărul animalelor, în raport cu atestările din certificatele sanitar - veterinare de transport;
2. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, care se efectuează sub restricţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
3. neanunţarea celei mai apropiate unităţi sanitar - veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăvire sau despre moartea animalelor, survenite în timpul transportului acestora;
4. refuzul medicului veterinar de liberă practică imputernicit de a participa la acţiunile de interes public impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile şi parazitare în extindere la animale, declarabile şi carantinabile;
5. neasigurarea de către persoanele abilitate a condiţiilor şi a mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii sanitar - veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice, în pieţe, în târguri, în puncte de trecere a frontierei de stat şi în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
6. neanunţarea de către operatorii economici sau de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente cu privire la orice aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sau neaplicarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a măsurilor care se impun, până la venirea medicului veterinar oficial;
7. lipsa sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor şi registrelor specifice de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului nr. 14/2014, privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 și se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. reintroducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute;
2. nerespectarea cerințelor privind interzicerea vânzării din staţiile de incubaţie de tip industrial către o persoană fizică, a mai mult de 350 de capete pui de o zi;
3. absenţa sau completarea necorespunzătoare a registrului cu evidenţa speciei, categoriei şi numărului de păsări vii/pui de o zi vândute/vânduţi, a cumpărătorilor acestora, precum şi neasigurarea trasabilităţii păsărilor în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale;
4. transportul păsărilor vii, după cumpărarea din spaţiul amenajat la poarta unităţii, sau din magazinele autorizate sanitar – veterinar, în cazul puilor de o zi, pe o distanţă mai mică de 50 de km, cu mijloace proprii de transport.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2009, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor, a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine și a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018, pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, a vestiarului sau a filtrului sanitar - veterinar din exploataţiile de animale, precum şi în unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale;
2. nerespectarea măsurilor de biosecuritate care trebuie să fie implementate în cadrul exploatațiilor de animale;
3. neasigurarea echipamentului special de protecţie pentru personalul din exploataţiile de animale, din unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale, sau din unităţile aflate sub restricţii sanitar - veterinare, respectiv neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului.

Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 67/2012 privind condiţiile sanitarveterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul persoanelor juridice vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară în vigoare.

INTEGRAL AICI: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

ATENȚIE! Acest articol este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe AGROINFO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

 

 

Vizualizat: 10506 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

LEGE ADOPTATĂ DE SENAT! SUBVENȚII pentru FERMIERI DE 10.000 EURO/AN ȘI 20.000 EURO/AN!

LEGE ADOPTATĂ DE SENAT! SUBVENȚII pentru FERMIERI DE 10.000 EURO/AN ȘI 20.000 EURO/AN!

08 iulie 2020 - 20:45

PRIME DE COMERCIALIZARE PENTRU FERMIERII ROMÂNI. Legea privind acordarea unor prime de comercializare de 10.000 de euro/an/fermier și 20.000 de euro/an/fermier a fost adoptată de Senatul României, dar s-a împotmolit la Comisia de agricultură din Camera Deputaților, a anunțat astăzi deputatul Ion Ștefan (PNL) la conferința de presă susținută cu prilejul vizitei ministrului agriculturii Adrian Oros în județul Vrancea. Deputatul a făcut un apel pentru deblocarea legii.

MESAJ APIA SUBVENȚII FERMIERI!

MESAJ APIA SUBVENȚII FERMIERI!

08 iulie 2020 - 18:30

OFICIAL. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari, că până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020).

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI pentru FERMIERI!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI pentru FERMIERI!

08 iulie 2020 - 18:05

COMUNICAT. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, până la data de 27 august 2020 ora 17:00 CET, se pot transmite electronic cereri de propuneri de granturi pentru programe simple şi pentru programe multinaţionale, de promovare a produselor agricole. Bugetul disponibil este de 10 milioane de euro.

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: AJUTOR DE URGENȚĂ CARNE DE VITĂ și PASĂRE!

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: AJUTOR DE URGENȚĂ CARNE DE VITĂ și PASĂRE!

08 iulie 2020 - 14:03

AJUTOARE FERMIERI. Animalele nu sunt niște mașini, niște strunguri pe care să le pui într-o hală, și să aștepți să treacă criza! Comisia Europeană trebuie să activeze de urgență rezerva de criză în vederea sprijinirii sectorului agricol, în special a sectoarelor cărnii de vită, de mânzat și de pasăre din UE, a scris astăzi europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), pe pagina sa Facebook.

OFICIAL MADR: START CERERI AJUTOR DIN 13 IULIE!

OFICIAL MADR: START CERERI AJUTOR DIN 13 IULIE!

08 iulie 2020 - 11:42

COMUNICAT! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță astăzi lansarea în data de 13 iulie 2020 a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 4 - Investiții în active fizice - Sub-măsura 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”, cu o alocare de totală de 12.930.334 euro, informează MADR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

08 iulie 2020 - 11:11

OFICIAL. Comisia a adoptat marți, 7 iulie 2020, un pachet suplimentar de măsuri excepționale pentru sprijinirea sectoarele vinicol, legume și fructe ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a consecințelor acesteia asupra acestor sectoare din agricultură, anunță un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, transmis pentru AGROINFO.

AMENZI DE LA 3.000 DE LEI LA 6.000 DE LEI pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

AMENZI DE LA 3.000 DE LEI LA 6.000 DE LEI pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

08 iulie 2020 - 10:31

ANUNȚAȚI ÎN 24 DE ORE MEDICUL VETERINAR! Crescătorii de animale sunt sancționați de Autoritatea Național Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) cu amenzi de la 3.000 de lei până la 6.000 de lei, anunță un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

07 iulie 2020 - 21:19

DESPĂGUBIRI PENTRU LAPTE, CARNE. ANIMALE PLĂTITE LA PREȚUL PIEȚEI. Crescătorii de animale din România sunt despăgubiți la prețul pieței, atât pentru animalele sacrificate, cât și pentru pagubele colaterale, lapte, carne, etc. în cazul în care sacrificarea animalelor s-a făcut din cauza unor boli, anunță Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

07 iulie 2020 - 19:06

ATENȚIE, ITM ÎN CONTROL! Inspectoratele Teritoriale de Muncă din toată țara desfășoară o amplă acțiune de control care vizează, printre alte nereguli, munca la negru, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă. În atenția inspectorilor, este munca în agricultură, fermele din vegetal și cele de creștere a animalelor.

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

07 iulie 2020 - 17:26

COMUNICAT. Închiderea fabricilor de lapte de la Vatra Dornei şi Floreni arată cât de mult sprijină autorităţile locale şi judeţene companiile care investesc la nivel local - adică deloc, a declarat astăzi deputatul Daniel Popescu (USR), membru în Comisia de agricultură din Parlamentul României.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Dealer Italia la Indagra 2019

Dealer Italia la Indagra 2019

Dealer Italia este filiala din România pentru trei societăţi constructoare de utilaje agricole din Italia: Angeloni - utilaje pentru prelucrarea solului, Forigo - utilaje specializate pentru legumicultură şi utilaje pentru cultura mare şi Caffini - producător de maşini de erbicidat tractate şi autopropulsate.

Interviu cu George Gui, manager Dealer Italia.

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe

Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

După luptă

După luptă
Ştefan cel Mare dupa o luptă: Detalii