KWS+
Reclama header after big part 2

ANSVSA ANUNȚĂ AMENZI URIAȘE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 05 martie 2020 - 19:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

ASTĂZI. Un proiect de Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicat astăzi pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Subliniem că este un proiect de hotărâre, aflat în dezbatere publică.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea imediată a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a autorităţii sanitar - veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor locale despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la animale, precum şi despre moartea, înstrăinarea precum și neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;
2. neanunţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit la achiziţionarea animalelor şi păsărilor vii;

b) cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 15.000 la 25.000, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. pășunatul și adăpatul animalelor în zone supuse restricțiilor;
2. scoaterea din exploataţii a animalelor la care au fost depistate boli transmisibile la alte animale şi/sau de la animale la om şi scoaterea la pășunat a acestora în acelaşi loc cu animale sănătoase;

c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea restricţiilor sanitar - veterinare în zonele de protecţie şi de supraveghere antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale;
2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor;
3. neaplicarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale şi/sau de către consiliile locale a măsurilor de asanare a focarelor de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice special elaborate de către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;
4. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale şi a oricăror produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
5. refuzul sau împiedicarea, de către proprietarii ori deţinătorii de animale, a uciderii în exploatație a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi refuzul distrugerii cadavrelor sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;
6. introducerea de animale sănătoase în exploatații nonprofesionale sau în unităţi unde nu au fost efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
7. scoaterea animalelor de sub restricţii sanitar – veterinare fără obţinerea acordului scris al autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii şi/sau tranzitul acestora;
2. permiterea circulaţiei libere a câinilor în exploataţiile de animale şi în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează sau comercializează produse alimentare, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale, a câinilor însoţitori special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum şi a câinilor de vânătoare care poartă botniţă şi care sunt conduşi în lesă de persoane autorizate;
3. achiziţia, în scopul comercializării, de animale vii provenite din unităţi/exploatații care nu sunt supuse controlului sanitar - veterinar sau fără documente de provenienţă; 

e) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. depistarea la controlul documentelor a unor neconcordanţe privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea lotului, vârsta, categoria şi numărul animalelor, în raport cu atestările din certificatele sanitar - veterinare de transport;
2. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, care se efectuează sub restricţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
3. neanunţarea celei mai apropiate unităţi sanitar - veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăvire sau despre moartea animalelor, survenite în timpul transportului acestora;
4. refuzul medicului veterinar de liberă practică imputernicit de a participa la acţiunile de interes public impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile şi parazitare în extindere la animale, declarabile şi carantinabile;
5. neasigurarea de către persoanele abilitate a condiţiilor şi a mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii sanitar - veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice, în pieţe, în târguri, în puncte de trecere a frontierei de stat şi în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
6. neanunţarea de către operatorii economici sau de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente cu privire la orice aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sau neaplicarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a măsurilor care se impun, până la venirea medicului veterinar oficial;
7. lipsa sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor şi registrelor specifice de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului nr. 14/2014, privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 și se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. reintroducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute;
2. nerespectarea cerințelor privind interzicerea vânzării din staţiile de incubaţie de tip industrial către o persoană fizică, a mai mult de 350 de capete pui de o zi;
3. absenţa sau completarea necorespunzătoare a registrului cu evidenţa speciei, categoriei şi numărului de păsări vii/pui de o zi vândute/vânduţi, a cumpărătorilor acestora, precum şi neasigurarea trasabilităţii păsărilor în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale;
4. transportul păsărilor vii, după cumpărarea din spaţiul amenajat la poarta unităţii, sau din magazinele autorizate sanitar – veterinar, în cazul puilor de o zi, pe o distanţă mai mică de 50 de km, cu mijloace proprii de transport.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2009, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor, a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine și a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018, pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, a vestiarului sau a filtrului sanitar - veterinar din exploataţiile de animale, precum şi în unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale;
2. nerespectarea măsurilor de biosecuritate care trebuie să fie implementate în cadrul exploatațiilor de animale;
3. neasigurarea echipamentului special de protecţie pentru personalul din exploataţiile de animale, din unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale, sau din unităţile aflate sub restricţii sanitar - veterinare, respectiv neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului.

Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 67/2012 privind condiţiile sanitarveterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul persoanelor juridice vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară în vigoare.

INTEGRAL AICI: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

ATENȚIE! Acest articol este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe AGROINFO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

 

 

Vizualizat: 11039 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SUBVENȚIILE APIA DIN ZOOTEHNIE, PE LISTA URGENȚELOR MINISTERULUI AGRICULTURII!

SUBVENȚIILE APIA DIN ZOOTEHNIE, PE LISTA URGENȚELOR MINISTERULUI AGRICULTURII!

24 ianuarie 2021 - 22:23

SUBVENȚII APIA PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! Situația acordării subvențiilor pentru fermele de animale este, în acest an, pe lista urgențelor Ministerului Agriculturii. Anunțul l-a făcut ministrul agriculturii, Adrian Oros, într-un interviu acordat Agerpres.

BANI PE HECTAR PENTRU CULTURILE DE PRIMĂVARĂ DISTRUSE DE SECETĂ!

BANI PE HECTAR PENTRU CULTURILE DE PRIMĂVARĂ DISTRUSE DE SECETĂ!

24 ianuarie 2021 - 21:52

DESPĂGUBIRI FERMIERI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a fost întrebat într-un interviu Agerpres când vor primi fermierii banii pentru culturile de primăvară şi ce restanţe mai sunt pentru cele însămânţate în toamnă lui 2019.

AJUTOR DE PÂNĂ LA 90 DE MILIOANE EURO pentru FERMELE MICI!

AJUTOR DE PÂNĂ LA 90 DE MILIOANE EURO pentru FERMELE MICI!

24 ianuarie 2021 - 21:33

BANI PENTRU MICII FERMIERI! Bugetul alocat, pentru anii 2021-2022, pentru dezvoltarea fermelor mici, submăsura 6.3, este de până la 90 de milioane de euro, anunță ministrul agriculturii, Adrian Oros.

SPRIJIN TINERI FERMIERI! REGULI NOI ÎN 2021 CARE SĂ ÎMPIEDICE FRAUDAREA BANILOR!

SPRIJIN TINERI FERMIERI! REGULI NOI ÎN 2021 CARE SĂ ÎMPIEDICE FRAUDAREA BANILOR!

24 ianuarie 2021 - 21:06

REGULI CARE SĂ ÎMPIEDICE FRAUDAREA BANILOR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că bugetul alocat în 2021-2022 pentru sprijinul acordat tinerilor fermieri care se instalează ca șefi de exploatației agricolă este de până la 100 de milioane de euro. În același timp, șeful MADR spune că se vor schimba anul acesta regulile pentru că acești bani sunt prea ușor de fraudat.

MINISTRUL OROS: 88 MILIOANE EURO, ÎMPĂRȚITE ÎN 2021 FERMIERILOR ROMÂNI CA AJUTOARE DE MINIMIS!

MINISTRUL OROS: 88 MILIOANE EURO, ÎMPĂRȚITE ÎN 2021 FERMIERILOR ROMÂNI CA AJUTOARE DE MINIMIS!

24 ianuarie 2021 - 20:43

BANI PENTRU FERMIERI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că suma alocată anul acesta pentru ajutoarele de minimis destinate fermierilor și crescătorilor de animale este de 88 de milioane de euro.

28.000 DE PORCI VOR FI UCIȘI! PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA CEA MAI MARE FERMĂ DIN SIBIU!

28.000 DE PORCI VOR FI UCIȘI! PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA CEA MAI MARE FERMĂ DIN SIBIU!

24 ianuarie 2021 - 20:03

ALERTĂ! Autoritățile sanitar veterinare din Sibiu sunt în alertă maximă după ce a fost confirmat focar de pestă porcină africană în orașul Avrig la cea mai mare fermă din județ. Potrivit estimărilor, peste 28 de mii de animale urmează să fie incinerate, iar în zona s-au instituit măsuri speciale de limitare a circulației animalelor, prin decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu, informează Prefectura Sibiu.

ADEVERINȚA APIA pentru SUBVENȚIILE APIA DIN ACEST AN!

ADEVERINȚA APIA pentru SUBVENȚIILE APIA DIN ACEST AN!

23 ianuarie 2021 - 20:16

ESTE LEGE! Pentru că ne întreabă zilele acestea tot mai mulți fermieri, crescători de animale dacă vor fi nevoiți și anul acesta să solicite adeverință pentru APIA de la registrul agricol al primăriilor, publicăm prevederile Legii 288/2020, care modifică Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015, și care a apărut pe data de 9 decembrie 2020 în Monitorul Oficial.

SATUL MEU ARE 3000 DE OI, 500 DE CAPRE, 70 DE VACI ȘI-N MAGAZINUL DIN COMUNĂ NICI GRAM DE BRÂNZĂ PRODUSĂ LOCAL!

SATUL MEU ARE 3000 DE OI, 500 DE CAPRE, 70 DE VACI ȘI-N MAGAZINUL DIN COMUNĂ NICI GRAM DE BRÂNZĂ PRODUSĂ LOCAL!

23 ianuarie 2021 - 18:59

CÂND NE DEȘTEPTĂM?! În țări dezvoltate din Uniunea Europeană, Germania, Austria, Franța, grajdurile cu animale sunt în mijlocul satului, crescătorii au magazine de desfacere a produselor chiar la fermă. La noi, nici vorbă de așa ceva. Chiar dacă sunt mulți crescători de animale în sat sau în comună, magazinele de comună nu vând produse locale de la fermieri, pune punctul pe i un medic veterinar.  

VOCEA FERMIERULUI: FERMIERUL LUCREAZĂ TERENUL, IAR FIUL PRIMARULUI IA SUBVENȚIA APIA!

VOCEA FERMIERULUI: FERMIERUL LUCREAZĂ TERENUL, IAR FIUL PRIMARULUI IA SUBVENȚIA APIA!

23 ianuarie 2021 - 18:04

FERMIERII NE SCRIU! AGROINFO primește în fiecare zi mesaje de la fermieri. Multe dintre aceste mesaje arată nedreptățile sau dezvăluie cazuri care sunt de competența procurorilor, în multe rânduri, fermierii își strigă necazul, nemulțumirea față de autorități, furia pentru cum sunt gestionați banii pentru agricultură. Deși trăim, măcar teoretic, în democrație, multor fermieri le este teamă să-și expună punctul de vedere. Le este teamă că autoritățile, fie locale, fie centrale, se vor răzbuna pe ei.

CE SPUNE UN DIRECTOR APIA DESPRE ȚĂRANII ȘI FERMIERII ROMÂNI!

CE SPUNE UN DIRECTOR APIA DESPRE ȚĂRANII ȘI FERMIERII ROMÂNI!

23 ianuarie 2021 - 10:52

ANALIZĂ APIA. Țăranii de ieri au devenit FERMIERII de SUCCES de astăzi. De la Tânăr Fermier la Mic Fermier, într-un timp destul de scurt, dar cu multa dăruire și muncă, se poate ajunge Mare Fermier cu peste 50 de hectare de pământ în exploatație, spune directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Cluj, Ioan Merca, într-o analiză făcută pentru revista oficială APIA.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

APAN Agriculture Equipments împreună cu producătorul finlandez TUME a prezenta la Indagra 2019 semănătoarea Nova Combi Star 4000. Semănătoarea Nova Combi Star este o semănătoare directă în mirşite, cu disc de pregătire şi fertilizare pentru cereale păioase.

Interviu cu Endre KOVÁCS, reprezentat Tume pentru România, Ungaria şi Serbia

 

Reporter: Gheorghe Ghişe

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Înainte de masă

Înainte de masă
Părintele îl întreabă pe un enoriaş: Detalii