Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

ANSVSA ANUNȚĂ AMENZI URIAȘE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 05 martie 2020 - 19:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

ASTĂZI. Un proiect de Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicat astăzi pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Subliniem că este un proiect de hotărâre, aflat în dezbatere publică.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea imediată a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a autorităţii sanitar - veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor locale despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la animale, precum şi despre moartea, înstrăinarea precum și neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;
2. neanunţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit la achiziţionarea animalelor şi păsărilor vii;

b) cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 15.000 la 25.000, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. pășunatul și adăpatul animalelor în zone supuse restricțiilor;
2. scoaterea din exploataţii a animalelor la care au fost depistate boli transmisibile la alte animale şi/sau de la animale la om şi scoaterea la pășunat a acestora în acelaşi loc cu animale sănătoase;

c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea restricţiilor sanitar - veterinare în zonele de protecţie şi de supraveghere antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale;
2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor;
3. neaplicarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale şi/sau de către consiliile locale a măsurilor de asanare a focarelor de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice special elaborate de către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;
4. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale şi a oricăror produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
5. refuzul sau împiedicarea, de către proprietarii ori deţinătorii de animale, a uciderii în exploatație a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi refuzul distrugerii cadavrelor sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;
6. introducerea de animale sănătoase în exploatații nonprofesionale sau în unităţi unde nu au fost efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
7. scoaterea animalelor de sub restricţii sanitar – veterinare fără obţinerea acordului scris al autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. neanunţarea medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii şi/sau tranzitul acestora;
2. permiterea circulaţiei libere a câinilor în exploataţiile de animale şi în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează sau comercializează produse alimentare, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale, a câinilor însoţitori special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum şi a câinilor de vânătoare care poartă botniţă şi care sunt conduşi în lesă de persoane autorizate;
3. achiziţia, în scopul comercializării, de animale vii provenite din unităţi/exploatații care nu sunt supuse controlului sanitar - veterinar sau fără documente de provenienţă; 

e) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. depistarea la controlul documentelor a unor neconcordanţe privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea lotului, vârsta, categoria şi numărul animalelor, în raport cu atestările din certificatele sanitar - veterinare de transport;
2. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, care se efectuează sub restricţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
3. neanunţarea celei mai apropiate unităţi sanitar - veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăvire sau despre moartea animalelor, survenite în timpul transportului acestora;
4. refuzul medicului veterinar de liberă practică imputernicit de a participa la acţiunile de interes public impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile şi parazitare în extindere la animale, declarabile şi carantinabile;
5. neasigurarea de către persoanele abilitate a condiţiilor şi a mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii sanitar - veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice, în pieţe, în târguri, în puncte de trecere a frontierei de stat şi în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
6. neanunţarea de către operatorii economici sau de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente cu privire la orice aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sau neaplicarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a măsurilor care se impun, până la venirea medicului veterinar oficial;
7. lipsa sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor şi registrelor specifice de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului nr. 14/2014, privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 și se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. reintroducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute;
2. nerespectarea cerințelor privind interzicerea vânzării din staţiile de incubaţie de tip industrial către o persoană fizică, a mai mult de 350 de capete pui de o zi;
3. absenţa sau completarea necorespunzătoare a registrului cu evidenţa speciei, categoriei şi numărului de păsări vii/pui de o zi vândute/vânduţi, a cumpărătorilor acestora, precum şi neasigurarea trasabilităţii păsărilor în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale;
4. transportul păsărilor vii, după cumpărarea din spaţiul amenajat la poarta unităţii, sau din magazinele autorizate sanitar – veterinar, în cazul puilor de o zi, pe o distanţă mai mică de 50 de km, cu mijloace proprii de transport.

Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2009, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor, a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine și a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018, pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, a vestiarului sau a filtrului sanitar - veterinar din exploataţiile de animale, precum şi în unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale;
2. nerespectarea măsurilor de biosecuritate care trebuie să fie implementate în cadrul exploatațiilor de animale;
3. neasigurarea echipamentului special de protecţie pentru personalul din exploataţiile de animale, din unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri experimentale, sau din unităţile aflate sub restricţii sanitar - veterinare, respectiv neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului.

Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 67/2012 privind condiţiile sanitarveterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul persoanelor juridice vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară în vigoare.

INTEGRAL AICI: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

ATENȚIE! Acest articol este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe AGROINFO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

 

 

Vizualizat: 10879 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL APIA: START PLATĂ AJUTOR DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

OFICIAL APIA: START PLATĂ AJUTOR DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

29 octombrie 2020 - 20:04

COMUNICAT. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat joi, 29 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a început plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor.

ȘEFUL AFIR: PLĂȚI DE 656 MILIOANE DE EURO CĂTRE FERMIERI ÎN OCTOMBRIE!

ȘEFUL AFIR: PLĂȚI DE 656 MILIOANE DE EURO CĂTRE FERMIERI ÎN OCTOMBRIE!

29 octombrie 2020 - 18:28

PLĂȚI AFIR! Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, a declarat astăzi că suma achitată beneficiarilor, înregistrată până la data de 15 octombrie 2020, se ridică la 656 de milioane de euro, din care 415 milioane de euro au ajuns în investiţii.

DEZASTRU! ZECI DE MII DE FERMIERI ROMÂNI LA UN PAS SĂ-ȘI PIARDĂ TERENURILE AGRICOLE!

DEZASTRU! ZECI DE MII DE FERMIERI ROMÂNI LA UN PAS SĂ-ȘI PIARDĂ TERENURILE AGRICOLE!

29 octombrie 2020 - 18:00

DISPERARE. Terenurile agricole pe care le dețin și le lucrează acum 30.000 de fermieri români ar putea trece în proprietatea traderilor de cereale din pricina datoriilor pe care le au acești fermieri și pe care nu le pot plăti, a spus fermierul Ionel Arion, președintele Federației Naționale PRO AGRO.

DANIEL BUDA: PLATA SUPLIMENTARĂ PE HECTAR CARE LE ADUCE FERMIERILOR ROMÂNI SUBVENȚII CA-N VESTUL EUROPEI!

DANIEL BUDA: PLATA SUPLIMENTARĂ PE HECTAR CARE LE ADUCE FERMIERILOR ROMÂNI SUBVENȚII CA-N VESTUL EUROPEI!

29 octombrie 2020 - 17:15

SUBVENȚII MAI MARI PE HECTAR! Europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI, Parlament European, a anunțat că fermierii români vor beneficia, în noul exercițiu financiar, de o plată suplimentară care le-ar putea aduce subvenții la fel de mari ca-n vestul Europei. Noile plăți suplimentare sunt eco-schemele, care vor avea o alocare substanțială.

ȘEFUL APIA: PENTRU PRIMA OARĂ, PRIMESC AVANSUL APIA ȘI ACEȘTI FERMIERI!

ȘEFUL APIA: PENTRU PRIMA OARĂ, PRIMESC AVANSUL APIA ȘI ACEȘTI FERMIERI!

29 octombrie 2020 - 12:44

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Veste excelentă pentru fermierii români! Este o premieră la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)! Pentru prima oară, pe listele de plată a avansului APIA la subvențiile agricole aferente acestui an, pe listele de plată au fost incluși și fermierii din eșantionul de control prin teledetecție, a anunțat astăzi directorul general APIA, Adrian Pintea.

ADRIAN OROS: O MÂNĂ DE FERMIERI LUCREAZĂ 40% DIN SUPRAFAȚA ARABILĂ A ȚĂRII!

ADRIAN OROS: O MÂNĂ DE FERMIERI LUCREAZĂ 40% DIN SUPRAFAȚA ARABILĂ A ȚĂRII!

29 octombrie 2020 - 12:14

FERMIERI BOGAȚI, FERMIERI SĂRACI! Datele prezentate astăzi, 29 octombrie 2020, de ministrul agriculturii Adrian Oros arată un accentuat fenomen de polarizare a agriculturii românești. Concret, un număr mic de fermieri lucrează o suprafață arabilă uriașă. Pe cale de consecință, așa se împart și subvențiile agricole pe suprafață. Suma uriașă este direcționată spre o mână de fermieri.

FERMIER IONEL ARION: UCIDEM ZILNIC PORCI DIN FERMELE NOASTRE ȘI IMPORTĂM CARCASĂ DE PORC!

FERMIER IONEL ARION: UCIDEM ZILNIC PORCI DIN FERMELE NOASTRE ȘI IMPORTĂM CARCASĂ DE PORC!

29 octombrie 2020 - 11:35

FERMELE DE PORCI DIN ROMÂNIA SE ÎNCHID! IMPORTURILE CRESC! Fermele de creștere a porcilor din România își închid rând pe rând porțile în timp ce importurile de carne de porc explodează! Ucidem zilnic porci din fermele noastre și importăm carcasă de porc, a spus astăzi cu dezamăgire fermierul Ionel Arion, președintele Federației Naționale PRO AGRO.

ȘEFUL APIA, ANUNȚ ACUM DESPRE SUBVENȚIA DE 7.000 EURO/FERMĂ!

ȘEFUL APIA, ANUNȚ ACUM DESPRE SUBVENȚIA DE 7.000 EURO/FERMĂ!

29 octombrie 2020 - 11:09

AJUTOR CRIZĂ CRESCĂTORI DE ANIMALE ȘI LEGUMICULTORI! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a anunțat astăzi, 29 octombrie 2020, că autorizarea la plată a ajutorului Covid-19 acordat în cadrul Măsurii 21 va fi făcută până la sfârșitul lunii decembrie 2020, astfel încât fermierii să-și primească banii cât mai repede.

MINISTRUL OROS: VOM DA BANI FERMIERILOR PE ANIMALE REALE!

MINISTRUL OROS: VOM DA BANI FERMIERILOR PE ANIMALE REALE!

29 octombrie 2020 - 10:33

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat astăzi, joi, 29 octombrie 2020, că subvențiile din zootehnie vor fi plătite crescătorilor de animale pentru animale reale și nu pentru animale care figurează într-o bază de date din anul 2013. Șeful MADR se referă la data de referință pentru bovine, recent schimbată în Parlamentul European.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 29 Octombrie – 04 Noiembrie 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 29 Octombrie – 04 Noiembrie 2020!

29 octombrie 2020 - 09:40

Caracteristici meteorologice. În primele zile ale perioadei va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, după care, se va produce o răcire treptată în evoluţia vremii, la nivelul întregii țări.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016. „Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș. "

Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone. Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Încărcătoarele Weidemann mari sunt folosite pentru tot ce înseamnă lucrul pe câmp şi muncă grea pe platforma zootehnică și în afara ei - încărcat, descărcat, stivuit baloți în fânare, încărcat bălegar pentru fertilizarea suprafețelor agricole, inclusiv împins zăpada de pe platformă. „Acum doi ani am avut zăpadă de aproape doi metri, viscolită, nu ne descurcam fără încărcătoarele Weidemann. Încărcătorul Weidemann T 5522 este mai stabil, iar modelul 3080 LPT telescopic este articulat la mijloc și este mai flexibil.

FENDT - Medalii de argint la AGRITECHNICA 2019 Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Bancul zilei

Într-o frizerie

Într-o frizerie
Frizerul, tăindu-l pe client de vreo două ori, încearcă să discute cu el: Detalii