Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

AJUTOR de MAXIM 300.000 DE EURO pentru un ABATOR în ZONA MONTANĂ!

Publicat: 11 martie 2020 - 07:09
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

BANI EUROPENI. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a afișat, pe site-ul oficial, în dezbatere publică Ghidul solicitantului submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole - investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, versiunea consultativă. Ajutorul european maxim care poate fi obținut este de 300.000 euro.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești .

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
   Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
   Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
    Grup de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.
Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:
 microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 întreprinderi mijlocii - care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.  

Întreprindere mare – întreprinderea care nu îndeplineste criteriile pentru a fi considerata IMM.
Întreprindere autonomă - întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.
Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
Întreprindere legată - întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot  în structura altor întreprinderi,  în amonte sau în aval, conform prevederilor art.  44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Calculul numarului mediu de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se  stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4.

un-miliard-ptr-munte_b

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
să acţioneze în nume propriu;
să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

a) solicitanții /beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue  următoare celei în care a fost depus proiectul.

Categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului și /sau a verificărilor în ONRC,  a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR  că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai sus.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

• Înființarea unităților de sacrificare  (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare),  înființarea de  unități de procesare carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare);
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare ( inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

Atenție! Investițiile în componenta de abatorizare sunt obligatorii indiferent de tipul de investiții vizat prin proiect.

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice.

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:
(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.
(2) indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate;

Atenție! Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.

Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii cererii de finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări).

Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară. Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul depunerii cererii de finanțare. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

Atenție! În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune/sesiune, trebuie să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie. Această prevedere nu se aplică dacă, în urma procesului de evaluare și selecție, proiectele anterioare nu au intrat la finanțare.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile localizate în zona montană, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului -”Lista UAT din zonele montane” (UAT marcate cu abrevierea ANC‐ZM).

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate până la data depunerii ultimei cereri de plată.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale , conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

• Cheltuieli aferente investițiilor corporale
•  Pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne este eligibilă construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau întregul flux tehnologic ( recepție (inclusiv cazare animale, dacă este cazul)-abatorizare - depozitare (materie primă /produse) –– procesare - comercializare);

Atenție! Investițiile în unități de sacrificare de capacitate mică sunt destinate doar sacrificării porcinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, în conformitate cu O 35/2011 cu modificările și completările ulterioare.

capra-oaie-vaca_b

- construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;
- pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.; 
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing  de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

Atenție! Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă animalele destinate sacrificării/produsele rezultate în urma activității descrise în proiect, după cum urmează:
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul produselor rezultate în urma activității desfășurate),
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
-Rulote și autorulote alimentare;
- Remorci și semiremorci specializate pentru transportul animalelor;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

•Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde*  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
*cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.
•Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro:
înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
etichetarea (crearea conceptului)
creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;   
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanță  - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

De asemenea, în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin submăsura 4.2 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în orice altă operațiune eligibilă care nu este însoțită și de investiții în înființarea și dotarea unităților de sacrificare.

*Cheltuielile neeligibile generale sunt:

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
• cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
• construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
• spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
• costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
• achiziționarea de clădiri;

Criteriile de selecţie ale proiectului 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației  depunerii de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
 
Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsurii/sub-măsurii/componentelor (alocare distinctă).

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

Principii de selecţie și criterii de selecție. Punctaj

Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare Max.  20 p.

1.1. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv recepție, abatorizare, procesare, depozitare și comercializare;
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar.  20p

1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de recepție, abatorizare, depozitare  și comercializare
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.  15 p

1.3 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de abatorizare, depozitare  și comercializare
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.  10 p

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.)  15 p.
Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european:  15 p.

Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători Max . 35 p
3.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători care să deservească membrii cooperativei sau a grupului de producători  35 p.
3.2 Proiecte de investiții promovate de un membru din cadrul unei cooperative sau grup de producători 25 p

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate Max.  30 p.
4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din producția de materie primă/produs agricol  30 p.
4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% - 90% din producția de materie primă/produs agricol  20 p.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect.

Vizualizat: 2313 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

TERMEN ÎN NOIEMBRIE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA PE HECTAR!

TERMEN ÎN NOIEMBRIE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA PE HECTAR!

26 octombrie 2020 - 08:19

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță termenele limită pentru plata subvențiilor agricole pe hectar pentru luna noiembrie 2020. Aceste termene pentru depunerea unor acte la APIA trebuie respectate de fermierii care au accesat subvenția pe hectar dacă vor să beneficieze de acești bani în anul 2020.

FERMIERUL CORNEL STROESCU, PAGUBĂ URIAȘĂ! ZECI DE HECTARE, DISTRUSE DE O PLOAIE ACIDĂ! SUBVENȚIILE APIA, PIERDUTE!

FERMIERUL CORNEL STROESCU, PAGUBĂ URIAȘĂ! ZECI DE HECTARE, DISTRUSE DE O PLOAIE ACIDĂ! SUBVENȚIILE APIA, PIERDUTE!

26 octombrie 2020 - 07:23

NENOROCIRE! Pagubă uriașă pentru fermieri, acum, la final de recoltă. O ploaie acidă și bruma căzute zilele trecute în zona Mehedinți au compromis complet o producție de câteva sute de tone de tomate. Ar fi trebuit să ajungă la vânzare și să atingă cantitatea impusă pentru a primi subvenții de la stat. Acum, oamenii au pierdut totul.

PREMIERĂ PENTRU ROMÂNIA ȘI EUROPA DE EST! O TÂNĂRĂ CERCETĂTOARE A CÂȘTIGAT UN PRESTIGIOS PREMIU INTERNAȚIONAL!

PREMIERĂ PENTRU ROMÂNIA ȘI EUROPA DE EST! O TÂNĂRĂ CERCETĂTOARE A CÂȘTIGAT UN PRESTIGIOS PREMIU INTERNAȚIONAL!

26 octombrie 2020 - 06:36

FELICITĂRI, ROMÂNIA! Cercetătoarei științifice dr. Angela Monica Ionică din cadrul colectivului Disciplinei de Parazitologie și Boli parazitare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca i-a fost decernat prestigiosul Premiu Memorial ”Odile Bain”.

NOUA SCHEMĂ DE AJUTOR! SUMA PE CARE O VOR PRIMI FERMIERII ROMÂNI!

NOUA SCHEMĂ DE AJUTOR! SUMA PE CARE O VOR PRIMI FERMIERII ROMÂNI!

26 octombrie 2020 - 06:02

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat duminică, 25 octombrie 2020, că fermierii români vor beneficia de o nouă schemă de ajutor în valoare maximă de 6.000 de lei lunar. Proiectul de Ordonanță de Urgență este în consultare publică pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene.

URGENTAREA CADASTRĂRII TERENURILOR AGRICOLE PENTRU SALVAREA SUBVENȚIILOR FERMIERILOR!

URGENTAREA CADASTRĂRII TERENURILOR AGRICOLE PENTRU SALVAREA SUBVENȚIILOR FERMIERILOR!

25 octombrie 2020 - 13:55

SUBVENȚIILE APIA, ÎN PERICOL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminică, 25 octombrie 2020, într-o conferință de presă susținută la Cluj Napoca, că trebuie urgentată intabularea și cadastrarea terenurilor agricole pentru a fi eliminat riscul pierderii subvențiilor pe suprafață de către fermierii români.

MINISTRUL OROS: CEI CARE NU DORESC SĂ LUCREZE PĂMÂNTUL SĂ BENEFICIEZE DE RENTA VIAGERĂ!

MINISTRUL OROS: CEI CARE NU DORESC SĂ LUCREZE PĂMÂNTUL SĂ BENEFICIEZE DE RENTA VIAGERĂ!

25 octombrie 2020 - 13:27

MODIFICĂRI LEGEA RENTEI VIAGERE AGRICOLE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminică, 25 octombrie 2020, într-o conferință de presă susținută la Cluj Napoca, că se va modifica legea rentei viagere agricole în așa fel încât să beneficieze de acești bani proprietarii de terenuri agricole care nu doresc să lucreze aceste terenuri.

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: TRANSFER DE BANI ÎNTRE SUBVENȚIILE AGRICOLE!

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: TRANSFER DE BANI ÎNTRE SUBVENȚIILE AGRICOLE!

24 octombrie 2020 - 10:49

VOTAT! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, transferul de bani între cei doi piloni ai noii Poliici Agricole Comune 2021-2027, Pilonul 1 plăți directe și Pilonul 2 dezvoltare rurală. Anunțul este făcut de europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI din Parlamentul European.

VOTAT! BANII PENTRU SATELE ROMÂNEȘTI!

VOTAT! BANII PENTRU SATELE ROMÂNEȘTI!

24 octombrie 2020 - 08:54

AJUTOR PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, o serie de măsuri și ajutoare din noua Politică Agricolă Comună 2021-2027. AGROINFO, așa cum v-a promis, vă informează despre fiecare decizie luată de europarlamentarii de la Bruxelles. Ne ajută cu explicații despre fiecare vot dat vineri seara europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlament European.

VOTAT! CUM SE ÎMPART BANII ÎNTRE SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

VOTAT! CUM SE ÎMPART BANII ÎNTRE SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

24 octombrie 2020 - 08:33

NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, măsurile de ajutor, subvențiile din noua Politică Agricolă Comună 2021-2027. Sunt trei dosare privind reforma PAC, care au fost votate vineri de eurodeputați și care aduc schimbări majore.

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: APARE NOUL FERMIER CARE VA AVEA ACCES MAI UȘOR LA BANI EUROPENI!

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: APARE NOUL FERMIER CARE VA AVEA ACCES MAI UȘOR LA BANI EUROPENI!

24 octombrie 2020 - 08:09

VOTAT! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, trei dosare privind reforma Politcii Agricole Comune 2021-2027. Apare un nou concept, noul fermier, care va avea acces mai ușor la fondurile europene, la fel ca tânărul fermier, dar spre deosebire de acesta, noul fermier poate să aibă o vârstă de peste 40 de ani, a anunțat europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI, Parlament European.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Titan Machinery - Red Carpet 2019

Titan Machinery - Red Carpet 2019

Gala Case IH “Red Carpet”, organizată de Titan Machinery la Craiova, în decembrie 2019, a fost dedicată prezentării noii serii de combine Axial Flow 250 cu AFS Harvest CommandTM, a tractoarelor Case IH Magnum 280, a avantajelor agriculturii de precizie şi ofertele programul Early Bird 2020.

 

Interviu cu: Răzvan Tomescu - marketing manager, Titan Machinery România şi Vasile Morariu – product manager, Titan Machinery România.

 

Reporter: Gheroghe Ghişe

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Cadou de la Dumnezeu?

Cadou de la Dumnezeu?
Iubitule, nu-i aşa că eu sunt cadoul lui Dumnezeu pentru tine? Detalii