Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

OFICIAL! STOP AFACERILOR CU REGISTRELE GENEALOGICE!

Publicat: 05 iunie 2018 - 14:01
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DE ANUL ACESTA, REGULI OBLIGATORII PENTRU ASOCIAȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! Nu se mai pot înscrie la voia întâmplării ovine, caprine, bovine, în registrele de rasă doar cu scopul obținerii celei mai mari subvenții din zootehnie, sprijinul cuplat. Asociațiile crescătorilor de animale care dețin registrele genealogice pentru diferite rase trebuie să respecte noile reguli stabilite de Regulamentul European 1012 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură.

Regulamentul a apărut în 2016, dar devine obligatoriu pentru România de anul acesta. De mai bine de o lună, Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) instruiește toate asociațiile crescătorilor de animale care dețin și mențin registrele genealogice pentru rase. Toate registrele genealogice trebuie aliniate la noile reguli stabilite de regulamentul european în vigoare. Dacă până acum în sectorul ovine, de exemplu, se bănuia că este o mare dezordine în registrele genealogice și că multe dintre animalele care figurează acolo au fost înscrise doar cu scopul obținerii sprijinului cuplat, de acum se pune punct acestor practici.

Ce obligații au asociațiile crescătorilor de animale acreditate pentru registrele genealogice?

Orice asociație a crescătorilor de animale, organizaţie de ameliorare sau organism public, altul decât autorităţile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru UE, în România este ANZ,  în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înfiinţat(e) de aceasta se numește societate de ameliorare.

Asociaţiile de crescători, organizaţiile de crescători, care pot fi şi întreprinderi private, sau organismele publice ar trebui să fie recunoscute ca societăţi de ameliorare doar în cazul în care la programele lor de ameliorare participă crescători şi în cazul în
care se asigură că crescătorii în cauză au libertatea de alegere în ceea ce priveşte selecţia şi ameliorarea animalelor lor de reproducţie de rasă pură, au dreptul de a înscrie în registrele genealogice descendenţii proveniţi din animalele respective şi au
posibilitatea de a fi proprietarii animalelor în cauză.

Este necesar să se clarifice relaţiile dintre crescători şi societăţile de ameliorare, în special pentru a asigura dreptul acestora de a participa la programul de ameliorare pe teritoriul geografic pentru care este aprobat programul şi, în cazul în care este prevăzut
un sistem de afiliere, pentru a asigura dreptul de afiliere a crescătorilor. Societăţile de ameliorare ar trebui să dispună de norme pentru soluţionarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele lor de ameliorare şi pentru asigurarea egalităţii de
tratament a crescătorilor în cauză. De asemenea, acestea ar trebui să îşi stabilească propriile drepturi şi obligaţii, precum şi pe cele ale crescătorilor care participă la programele lor de ameliorare.

Crescătorii ale căror animale de reproducţie se deplasează sezonier în interiorul frontierelor unui stat membru sau într-o regiune transfrontalieră ar trebui să aibă dreptul de a continua să participe la programul de ameliorare atât timp cât sediul
societăţii lor se situează pe teritoriul geografic al programului de ameliorare în cauză.

Societăţile de ameliorare care înfiinţează şi conduc registre genealogice pentru animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină şi exploataţiile de ameliorare care înfiinţează şi conduc registre zootehnice
pentru porci de reproducţie hibrizi, cu excepţia întreprinderilor private care îşi desfăşoară activitatea în sisteme de producţie închise, ar trebui să înscrie animalele de reproducţie în registrele lor genealogice sau în registrele zootehnice, fără discriminare
în ceea ce priveşte statul membru de origine al animalelor sau al proprietarilor lor şi să clasifice aceste animale pe baza calităţilor lor, atunci când acest lucru este prevăzut în programul de ameliorare.

De asemenea, societăţile de ameliorare ar trebui să poată elabora secţiuni suplimentare pentru a înregistra animalele care nu respectă criteriile de filiaţie, însă, potrivit societăţilor de ameliorare, respectă caracteristicile rasei prevăzute în programul de ameliorare pentru rasa în cauză, în vederea ameliorării succesive a animalelor respective cu animale de reproducţie de rasă pură din rasa prevăzută de programul de ameliorare pentru ca descendenţii lor să treacă la secţiunea principală a registrului
genealogic.

Normele specifice pentru ca descendenţii acestor animale să treacă la secţiunea principală a registrului genealogic ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii.

EXCEPȚIE PENTRU RASELE RUSTICE DE OVINE!

Trecerea descendenţilor la secţiunea principală a registrului genealogic ar trebui permisă numai pe linia feminină, cu excepţia speciilor ecvine. Cu toate acestea, în cazul unei rase pe cale de dispariţie din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină, precum şi
al unei "rase rustice de ovine" pentru care nu există suficienţi masculi de reproducţie de rasă pură, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza societăţile de ameliorare să aplice norme mai puţin stricte privind trecerea descendenţilor acestor animale înregistrate în secţiunea suplimentară la secţiunea principală a registrului genealogic, cu scopul de a evita deteriorarea în continuare a diversităţii genetice a raselor respective.  De asemenea, ar trebui să se prevadă norme speciale care să facă posibilă reconstituirea raselor dispărute sau care se află în pericol grav de dispariţie.

Statele membre care recurg la aceste derogări ar trebui să evalueze cu atenţie riscul prezentat de populaţiile de reproducţie respective şi să asigure gestionarea în condiţii de siguranţă a resurselor genetice.

În cazul în care este nevoie să se creeze o rasă nouă prin asocierea de caracteristici ale animalelor de reproducţie de rasă pură din rase diferite sau prin împerecherea unor animale suficient de asemănătoare din punct de vedere fizic sau care dau deja dovadă de suficientă stabilitate genetică după reproducere pentru a se considera că au evoluat într-o rasă nouă, societăţile de ameliorare ar trebui să aibă posibilitatea de a înfiinţa registre genealogice şi de a desfăşura programe de ameliorare pentru rasele noi în cauză.

Nicio dispoziţie din regulament nu ar trebui să împiedice ca animalele înregistrate într-o secţiune suplimentară a unui registru genealogic al unei anumite rase să fie considerate ca făcând obiectul angajamentelor măsurilor de agromediu şi climă
menţionate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) şi, prin urmare, să fie eligibile pentru sprijinul acordat de autorităţile naţionale sau regionale în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală.

Animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în registre genealogice ar trebui să fie identificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului (2).

Acceptarea animalelor de reproducţie în scopul reproducţiei, în special prin montă naturală sau reproducţie asistată, ar trebui să fie reglementată la nivelul Uniunii pentru a preveni obstacolele în calea comerţului, în special dacă aceste animale de reproducţie
au fost supuse unor testări ale performanţelor sau unei evaluări genetice efectuate în conformitate cu normele prevăzute în regulament.

Este de la sine înţeles că statele membre sau autorităţile competente ale acestora nu ar trebui să recurgă la regulament pentru a interzice, restricţiona sau împiedica utilizarea animalelor de reproducţie de rasă pură sau a materialului germinativ provenit de la acestea pentru producţia de animale care nu urmează să fie înscrise sau înregistrate ca animale de reproducţie într-un registru genealogic sau într-un registru zootehnic.

Ar trebui să fie posibilă testarea performanţelor sau evaluarea genetică de către un terţ desemnat de societatea de ameliorare sau de exploataţia de ameliorare sau de un organism public, inclusiv o autoritate care îndeplineşte această sarcină în calitate de
autoritate publică. Terţul respectiv ar putea fi autorizat şi evaluat de către autoritatea competentă în contextul aprobării programului de ameliorare. O societate de ameliorare sau o exploataţie de ameliorare care externalizează testarea performanţelor sau evaluarea genetică ar trebui, cu excepţia cazului în care statul membru sau autorităţile sale competente decid altfel, să rămână responsabilă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele aplicabile activităţilor în cauză şi ar trebui să menţioneze terţul desemnat în programul său de ameliorare.

Crescătorii care participă la un program de ameliorare ar trebui să aibă dreptul de a primi certificate zootehnice pentru animalele lor de reproducţie care fac obiectul programului de ameliorare respectiv şi pentru materialul germinativ provenit de la acestea.

Certificatele zootehnice ar trebui să însoţească animalele de reproducţie sau materialul germinativ provenit de la acestea atunci când sunt comercializate sau introduse în Uniune în vederea înscrierii sau înregistrării lor sau a descendenţilor rezultaţi din materialele germinative respective în alte registre genealogice sau zootehnice. Certificatele zootehnice ar trebui să ofere crescătorului informaţii cu privire la calitatea genetică şi pedigriul animalelor achiziţionate. De exemplu, acestea ar trebui
eliberate, după caz, pentru a putea fi prezentate împreună cu animalele de reproducţie la expoziţii sau când sunt plasate în staţiuni de testare sau în centre de inseminare artificială.

Ar trebui să fie clar faptul că prezentul regulament nu interzice statelor membre sau autorităţilor competente să prevadă cerinţa ca, atunci când este comercializat, materialul seminal de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină,
porcină, ovină, caprină şi ecvină destinate inseminării artificiale în vederea producţiei de animale care nu urmează să devină animalele de reproducţie de rasă pură să fie însoţit de informaţii cu privire la calitatea şi pedigriul animalului în cauză. În general,
prin punerea la dispoziţie a informaţiilor privind materialul germinativ, în special materialul seminal, al animalelor de reproducţie şi a informaţiilor aferente în certificatele zootehnice pentru operatorii care reproduc animale fără intenţia de a înscrie descendenţii acestora într-un registru genealogic, se doreşte îmbunătăţirea competitivităţii sectorului creşterii animalelor din Uniune.

Introducerea în Uniune de animale de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea şi exportul lor în ţări terţe sunt importante pentru agricultura din Uniune. Introducerea în Uniune de animale de reproducţie şi de material germinativ
provenit de la acestea ar trebui, prin urmare, să se desfăşoare în condiţii care respectă cu stricteţe normele aplicabile comerţului în cadrul Uniunii. Cu toate acestea, animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să poată fi
înscrise în secţiunea principală a unui registru genealogic sau zootehnic în Uniune doar dacă nivelul controalelor efectuate în ţara terţă exportatoare asigură acelaşi nivel de certitudine privind pedigriul şi rezultatele testării performanţelor şi ale evaluării genetice ca şi cel din Uniune şi dacă organismele de ameliorare care furnizează detaliile și rezultatele respective sunt incluse pe o listă păstrată de Comisie. Mai mult, organismele de ameliorare din ţările terţe ar trebui să accepte pe bază de reciprocitate
animalele de reproducţie şi materialul lor germinativ provenind de la societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare respectivă recunoscută în Uniune.

Este necesar să se stabilească norme privind controalele oficiale efectuate pentru verificarea respectării normelor prevăzute în prezentul regulament şi privind alte activităţi oficiale desfăşurate de autorităţile competente în conformitate cu prezentul
regulament şi adaptate la sectorul animalelor de reproducţie. Autorităţile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua controale oficiale care să vizeze toţi operatorii cărora li se aplică prezentul regulament, în special societăţile de ameliorare,
exploataţiile de ameliorare, terţii care efectuează testarea performanţelor sau evaluarea genetică, crescătorii şi, dacă eliberează certificate zootehnice, centrele de colectare şi de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor şi echipele de colectare sau producere a embrionilor.

DREPTURILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

Crescătorii au dreptul de a participa la un program de ameliorare cu condiţia ca:

a) animalele lor de reproducţie să se afle în exploataţii amplasate pe teritoriul geografic al programului de ameliorare respectiv;
b) animalele lor de reproducţie să aparţină rasei, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură, sau, în cazul porcilor de reproducţie hibrizi, rasei, liniei sau hibridului, care face obiectul programului de ameliorare respectiv.

Crescătorii care participă la programele de ameliorare au dreptul:

a) de înscriere a animalelor lor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;
b) de înregistrare a animalelor lor într-o secţiune suplimentară a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;
c) de înregistrare a porcilor lor de reproducţie hibrizi în registrul zootehnic stabilit pentru rasa, linia sau hibridul respectiv de o exploataţie de ameliorare;
d) de participare la testarea performanţelor şi la evaluarea genetică;
e) de eliberare a unui certificat zootehnic;
f) de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanţelor şi ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducţie, atunci când aceste rezultate sunt disponibile;
g) de a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare respectiv pe care societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare care desfăşoară programul de ameliorare respectiv le furnizează crescătorilor participanţi.

Vă reamintim că înscrierea animalelor într-un registru genealogic, într-un program de ameliorare, este o condiție obligatorie pentru obținerea sprijinului cuplat zootehnic, subvenția europeană care, în cazul bovinelor, ajunge la câteva sute de euro pe cap de animal.

INTEGRAL AICI REGULAMENTUL EUROPEAN 1012/8 IUNIE 2016!

 


 

Vizualizat: 9177 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

ANUNȚ MADR: BANI pentru PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

ANUNȚ MADR: BANI pentru PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

14 iulie 2020 - 09:00

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul oficial un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește suma alocată pentru acest an pentru plata ajutorului de stat la motorina folosită în agricultură.

ȘEFUL AFIR, MESAJ de ASTĂZI pentru TINERII FERMIERI!

ȘEFUL AFIR, MESAJ de ASTĂZI pentru TINERII FERMIERI!

13 iulie 2020 - 21:25

PE ÎNȚELESUL FERMIERULUI. Pentru submăsura 6.1, am solicitat colegilor conceperea unui material construit special pentru a înlesni asimilarea facilă a informațiilor privind accesarea submăsurii. Materialul conține, în mod clar și concis, informațiile de bază, și anume: cuantumul fondurilor care pot fi accesate, beneficiarii eligibili, criteriile de selecție sau condițiile de accesare, îi anunță directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Mihai Liviu Moraru, pe tinerii fermieri.

TÂNĂR OIER: TRUDIM ZI ȘI NOAPTE, HOȚII NE FURĂ, BĂIEȚII DEȘTEPȚI NE IAU SUBVENȚIILE!

TÂNĂR OIER: TRUDIM ZI ȘI NOAPTE, HOȚII NE FURĂ, BĂIEȚII DEȘTEPȚI NE IAU SUBVENȚIILE!

13 iulie 2020 - 14:37

NECAZURI. Trudim zi și noapte, hoții ne fură munca, băieții deștepți ne iau subvențiile, ajutoarele europene și terenurile de la ADS, statul român nu ne sprijină, ne-a scris cu amărăciune un tânăr crescător de ovine din localitatea Bârsa, județul Arad.

MINISTRUL OROS: ROMÂNIA, SINGURA ȚARĂ UE CU DIRECȚII AGRICOLE! PESTE TOT SUNT CAMERE AGRICOLE!

MINISTRUL OROS: ROMÂNIA, SINGURA ȚARĂ UE CU DIRECȚII AGRICOLE! PESTE TOT SUNT CAMERE AGRICOLE!

13 iulie 2020 - 11:47

DECLARAȚIE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminică seara, pentru Realitatea TV, că România este singura țară din Europa unde există direcții agricole județene, instituții de stat care gestionează agricultura. Peste tot în Europa există Camerele agricole care sunt entități private de gestionare a agriculturii.

AJUTOR DE 2.500 DE LEI pentru CEI CARE ANGAJEAZĂ ROMÂNI ÎNTORȘI DIN STRĂINĂTATE, TINERI ȘI PERSOANE PESTE 50 DE ANI!

AJUTOR DE 2.500 DE LEI pentru CEI CARE ANGAJEAZĂ ROMÂNI ÎNTORȘI DIN STRĂINĂTATE, TINERI ȘI PERSOANE PESTE 50 DE ANI!

13 iulie 2020 - 11:06

AJUTOR ANGAJARE. Ajutor de maxim 2.500 de lei/angajat pentru cei care angajează români întorși din străinătate, tineri și persoane cu vârsta de peste 50 de ani, este una dintre măsurile prevăzute la capitolul Măsuri active de ocupare a forței de muncă și de protecție socială din Planul național de investiții și relansare economică asumat de Guvernul Orban.

CADASTRAREA TERENURILOR: 1,2 MILIARDE DE EURO pentru 15,5 MILIOANE HA!

CADASTRAREA TERENURILOR: 1,2 MILIARDE DE EURO pentru 15,5 MILIOANE HA!

13 iulie 2020 - 10:01

GUVERN. Programul național de investiții și relansare economică, publicat în iulie 2020, de Guvernul României alocă 1,2 miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, pentru realizarea cadastrului sistematic a 15,5 milioane de ha de teren, dintr-o suprafață totală de 21,8 milioane de ha încă necadastrată.

SCHEMĂ DE AJUTOR DE 1,5 MILIARDE DE LEI pentru CUMPĂRAREA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE ÎN LEASING!

SCHEMĂ DE AJUTOR DE 1,5 MILIARDE DE LEI pentru CUMPĂRAREA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE ÎN LEASING!

13 iulie 2020 - 09:42

RELANSARE ECONOMICĂ. Guvernul României anunță un program de garantare a achizițiilor de echipamente și utilaje în leasing, o schemă de ajutor cu un buget de 1,5 miliarde de lei. Perioada de desfășurare a schemei va fi de un an, iar finanțarea acordată unui beneficiar va fi până la limita maximă de 5 milioane de lei. Agricultura, silvicultura și pescuitul sunt domenii eigibile pentru această schemă pentru perioada 2021-2027.

MESAJ URGENT ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CIOBANILOR: NU CUMPĂRAȚI MIORI FĂRĂ BULETINE DE ANALIZĂ MEDICALĂ!

MESAJ URGENT ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CIOBANILOR: NU CUMPĂRAȚI MIORI FĂRĂ BULETINE DE ANALIZĂ MEDICALĂ!

12 iulie 2020 - 16:04

VOCEA FERMIERULUI! Asociația Profesională a Ciobanilor (APC) din România a transmis un comunicat către AGROINFO prin care-i avertizează pe toți crescătorii de ovine să fie foarte atenți când cumpără miori, berbeci folosiți prima oară anul acesta pentru montă. Miorii trebuie să aibă buletin de analiză medicală care confirmă că au fost testați pentru rezistența la scrapie și că li s-a făcut paternitatea, anunță APC.

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

11 iulie 2020 - 08:45

ȘEDINȚĂ GUVERN. În ședința Guvernului din data de 9 iulie 2020 a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sunt 57 de licee agricole finanțate de MADR, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis pentru AGROINFO.

LEGE ÎN VIGOARE DIN 13 IULIE! AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII RASELOR BAZNA ȘI MANGALIȚĂ!

LEGE ÎN VIGOARE DIN 13 IULIE! AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII RASELOR BAZNA ȘI MANGALIȚĂ!

11 iulie 2020 - 08:01

LEGE FERMIERI. Legea nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție a fost publicată vineri, 10 iulie 2020, în Monitorul Oficial și intră în vigoare din data de 13 iulie 2020. Crescătorii de suine din rasele Bazna și Mangalița beneficiază de un ajutor de stat pentru activitatea de reproducție. Valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane de euro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

APAN Horticultură - Indagra 2019

APAN Horticultură - Indagra 2019

APAN Agriculture Equipments prin departamentul APAN Horticultură oferă fermierilor maşini şi echipamente specializate pentru vie şi livezi de la producători de top: Clemens, Manez Lozano, TCM Cancela, Alma, INFACO, Lipco şi alţii, alături de tractoare McCormick (48 - 112CP), atât modele consacrate cât şi modele noi din gama X, modele F100 TOP, X2.30, F70 şi F80. În fiecare zi a târgului Indagra, vizitatorii au avut posibilitatea să deguste vinuri din gama "Caii de la Letea" produse în podgoria Sarica Niculiţei, care recomandă utilajele Clemens şi tractoarele McCormick.

Interviu cu Lucian Milea, specialist pomicultură şi viticultură APAN Horticultură.

 

Reporter: Gheorghe Ghişe

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Lista e necesară

Lista e necesară
O zi la cumpărături se încheie întotdeauna cu: Detalii