Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

OFICIAL! STOP AFACERILOR CU REGISTRELE GENEALOGICE!

Publicat: 05 iunie 2018 - 14:01
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DE ANUL ACESTA, REGULI OBLIGATORII PENTRU ASOCIAȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! Nu se mai pot înscrie la voia întâmplării ovine, caprine, bovine, în registrele de rasă doar cu scopul obținerii celei mai mari subvenții din zootehnie, sprijinul cuplat. Asociațiile crescătorilor de animale care dețin registrele genealogice pentru diferite rase trebuie să respecte noile reguli stabilite de Regulamentul European 1012 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură.

Regulamentul a apărut în 2016, dar devine obligatoriu pentru România de anul acesta. De mai bine de o lună, Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) instruiește toate asociațiile crescătorilor de animale care dețin și mențin registrele genealogice pentru rase. Toate registrele genealogice trebuie aliniate la noile reguli stabilite de regulamentul european în vigoare. Dacă până acum în sectorul ovine, de exemplu, se bănuia că este o mare dezordine în registrele genealogice și că multe dintre animalele care figurează acolo au fost înscrise doar cu scopul obținerii sprijinului cuplat, de acum se pune punct acestor practici.

Ce obligații au asociațiile crescătorilor de animale acreditate pentru registrele genealogice?

Orice asociație a crescătorilor de animale, organizaţie de ameliorare sau organism public, altul decât autorităţile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru UE, în România este ANZ,  în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înfiinţat(e) de aceasta se numește societate de ameliorare.

Asociaţiile de crescători, organizaţiile de crescători, care pot fi şi întreprinderi private, sau organismele publice ar trebui să fie recunoscute ca societăţi de ameliorare doar în cazul în care la programele lor de ameliorare participă crescători şi în cazul în
care se asigură că crescătorii în cauză au libertatea de alegere în ceea ce priveşte selecţia şi ameliorarea animalelor lor de reproducţie de rasă pură, au dreptul de a înscrie în registrele genealogice descendenţii proveniţi din animalele respective şi au
posibilitatea de a fi proprietarii animalelor în cauză.

Este necesar să se clarifice relaţiile dintre crescători şi societăţile de ameliorare, în special pentru a asigura dreptul acestora de a participa la programul de ameliorare pe teritoriul geografic pentru care este aprobat programul şi, în cazul în care este prevăzut
un sistem de afiliere, pentru a asigura dreptul de afiliere a crescătorilor. Societăţile de ameliorare ar trebui să dispună de norme pentru soluţionarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele lor de ameliorare şi pentru asigurarea egalităţii de
tratament a crescătorilor în cauză. De asemenea, acestea ar trebui să îşi stabilească propriile drepturi şi obligaţii, precum şi pe cele ale crescătorilor care participă la programele lor de ameliorare.

Crescătorii ale căror animale de reproducţie se deplasează sezonier în interiorul frontierelor unui stat membru sau într-o regiune transfrontalieră ar trebui să aibă dreptul de a continua să participe la programul de ameliorare atât timp cât sediul
societăţii lor se situează pe teritoriul geografic al programului de ameliorare în cauză.

Societăţile de ameliorare care înfiinţează şi conduc registre genealogice pentru animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină şi exploataţiile de ameliorare care înfiinţează şi conduc registre zootehnice
pentru porci de reproducţie hibrizi, cu excepţia întreprinderilor private care îşi desfăşoară activitatea în sisteme de producţie închise, ar trebui să înscrie animalele de reproducţie în registrele lor genealogice sau în registrele zootehnice, fără discriminare
în ceea ce priveşte statul membru de origine al animalelor sau al proprietarilor lor şi să clasifice aceste animale pe baza calităţilor lor, atunci când acest lucru este prevăzut în programul de ameliorare.

De asemenea, societăţile de ameliorare ar trebui să poată elabora secţiuni suplimentare pentru a înregistra animalele care nu respectă criteriile de filiaţie, însă, potrivit societăţilor de ameliorare, respectă caracteristicile rasei prevăzute în programul de ameliorare pentru rasa în cauză, în vederea ameliorării succesive a animalelor respective cu animale de reproducţie de rasă pură din rasa prevăzută de programul de ameliorare pentru ca descendenţii lor să treacă la secţiunea principală a registrului
genealogic.

Normele specifice pentru ca descendenţii acestor animale să treacă la secţiunea principală a registrului genealogic ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii.

EXCEPȚIE PENTRU RASELE RUSTICE DE OVINE!

Trecerea descendenţilor la secţiunea principală a registrului genealogic ar trebui permisă numai pe linia feminină, cu excepţia speciilor ecvine. Cu toate acestea, în cazul unei rase pe cale de dispariţie din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină, precum şi
al unei "rase rustice de ovine" pentru care nu există suficienţi masculi de reproducţie de rasă pură, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza societăţile de ameliorare să aplice norme mai puţin stricte privind trecerea descendenţilor acestor animale înregistrate în secţiunea suplimentară la secţiunea principală a registrului genealogic, cu scopul de a evita deteriorarea în continuare a diversităţii genetice a raselor respective.  De asemenea, ar trebui să se prevadă norme speciale care să facă posibilă reconstituirea raselor dispărute sau care se află în pericol grav de dispariţie.

Statele membre care recurg la aceste derogări ar trebui să evalueze cu atenţie riscul prezentat de populaţiile de reproducţie respective şi să asigure gestionarea în condiţii de siguranţă a resurselor genetice.

În cazul în care este nevoie să se creeze o rasă nouă prin asocierea de caracteristici ale animalelor de reproducţie de rasă pură din rase diferite sau prin împerecherea unor animale suficient de asemănătoare din punct de vedere fizic sau care dau deja dovadă de suficientă stabilitate genetică după reproducere pentru a se considera că au evoluat într-o rasă nouă, societăţile de ameliorare ar trebui să aibă posibilitatea de a înfiinţa registre genealogice şi de a desfăşura programe de ameliorare pentru rasele noi în cauză.

Nicio dispoziţie din regulament nu ar trebui să împiedice ca animalele înregistrate într-o secţiune suplimentară a unui registru genealogic al unei anumite rase să fie considerate ca făcând obiectul angajamentelor măsurilor de agromediu şi climă
menţionate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) şi, prin urmare, să fie eligibile pentru sprijinul acordat de autorităţile naţionale sau regionale în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală.

Animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în registre genealogice ar trebui să fie identificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului (2).

Acceptarea animalelor de reproducţie în scopul reproducţiei, în special prin montă naturală sau reproducţie asistată, ar trebui să fie reglementată la nivelul Uniunii pentru a preveni obstacolele în calea comerţului, în special dacă aceste animale de reproducţie
au fost supuse unor testări ale performanţelor sau unei evaluări genetice efectuate în conformitate cu normele prevăzute în regulament.

Este de la sine înţeles că statele membre sau autorităţile competente ale acestora nu ar trebui să recurgă la regulament pentru a interzice, restricţiona sau împiedica utilizarea animalelor de reproducţie de rasă pură sau a materialului germinativ provenit de la acestea pentru producţia de animale care nu urmează să fie înscrise sau înregistrate ca animale de reproducţie într-un registru genealogic sau într-un registru zootehnic.

Ar trebui să fie posibilă testarea performanţelor sau evaluarea genetică de către un terţ desemnat de societatea de ameliorare sau de exploataţia de ameliorare sau de un organism public, inclusiv o autoritate care îndeplineşte această sarcină în calitate de
autoritate publică. Terţul respectiv ar putea fi autorizat şi evaluat de către autoritatea competentă în contextul aprobării programului de ameliorare. O societate de ameliorare sau o exploataţie de ameliorare care externalizează testarea performanţelor sau evaluarea genetică ar trebui, cu excepţia cazului în care statul membru sau autorităţile sale competente decid altfel, să rămână responsabilă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele aplicabile activităţilor în cauză şi ar trebui să menţioneze terţul desemnat în programul său de ameliorare.

Crescătorii care participă la un program de ameliorare ar trebui să aibă dreptul de a primi certificate zootehnice pentru animalele lor de reproducţie care fac obiectul programului de ameliorare respectiv şi pentru materialul germinativ provenit de la acestea.

Certificatele zootehnice ar trebui să însoţească animalele de reproducţie sau materialul germinativ provenit de la acestea atunci când sunt comercializate sau introduse în Uniune în vederea înscrierii sau înregistrării lor sau a descendenţilor rezultaţi din materialele germinative respective în alte registre genealogice sau zootehnice. Certificatele zootehnice ar trebui să ofere crescătorului informaţii cu privire la calitatea genetică şi pedigriul animalelor achiziţionate. De exemplu, acestea ar trebui
eliberate, după caz, pentru a putea fi prezentate împreună cu animalele de reproducţie la expoziţii sau când sunt plasate în staţiuni de testare sau în centre de inseminare artificială.

Ar trebui să fie clar faptul că prezentul regulament nu interzice statelor membre sau autorităţilor competente să prevadă cerinţa ca, atunci când este comercializat, materialul seminal de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină,
porcină, ovină, caprină şi ecvină destinate inseminării artificiale în vederea producţiei de animale care nu urmează să devină animalele de reproducţie de rasă pură să fie însoţit de informaţii cu privire la calitatea şi pedigriul animalului în cauză. În general,
prin punerea la dispoziţie a informaţiilor privind materialul germinativ, în special materialul seminal, al animalelor de reproducţie şi a informaţiilor aferente în certificatele zootehnice pentru operatorii care reproduc animale fără intenţia de a înscrie descendenţii acestora într-un registru genealogic, se doreşte îmbunătăţirea competitivităţii sectorului creşterii animalelor din Uniune.

Introducerea în Uniune de animale de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea şi exportul lor în ţări terţe sunt importante pentru agricultura din Uniune. Introducerea în Uniune de animale de reproducţie şi de material germinativ
provenit de la acestea ar trebui, prin urmare, să se desfăşoare în condiţii care respectă cu stricteţe normele aplicabile comerţului în cadrul Uniunii. Cu toate acestea, animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să poată fi
înscrise în secţiunea principală a unui registru genealogic sau zootehnic în Uniune doar dacă nivelul controalelor efectuate în ţara terţă exportatoare asigură acelaşi nivel de certitudine privind pedigriul şi rezultatele testării performanţelor şi ale evaluării genetice ca şi cel din Uniune şi dacă organismele de ameliorare care furnizează detaliile și rezultatele respective sunt incluse pe o listă păstrată de Comisie. Mai mult, organismele de ameliorare din ţările terţe ar trebui să accepte pe bază de reciprocitate
animalele de reproducţie şi materialul lor germinativ provenind de la societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare respectivă recunoscută în Uniune.

Este necesar să se stabilească norme privind controalele oficiale efectuate pentru verificarea respectării normelor prevăzute în prezentul regulament şi privind alte activităţi oficiale desfăşurate de autorităţile competente în conformitate cu prezentul
regulament şi adaptate la sectorul animalelor de reproducţie. Autorităţile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua controale oficiale care să vizeze toţi operatorii cărora li se aplică prezentul regulament, în special societăţile de ameliorare,
exploataţiile de ameliorare, terţii care efectuează testarea performanţelor sau evaluarea genetică, crescătorii şi, dacă eliberează certificate zootehnice, centrele de colectare şi de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor şi echipele de colectare sau producere a embrionilor.

DREPTURILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

Crescătorii au dreptul de a participa la un program de ameliorare cu condiţia ca:

a) animalele lor de reproducţie să se afle în exploataţii amplasate pe teritoriul geografic al programului de ameliorare respectiv;
b) animalele lor de reproducţie să aparţină rasei, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură, sau, în cazul porcilor de reproducţie hibrizi, rasei, liniei sau hibridului, care face obiectul programului de ameliorare respectiv.

Crescătorii care participă la programele de ameliorare au dreptul:

a) de înscriere a animalelor lor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;
b) de înregistrare a animalelor lor într-o secţiune suplimentară a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;
c) de înregistrare a porcilor lor de reproducţie hibrizi în registrul zootehnic stabilit pentru rasa, linia sau hibridul respectiv de o exploataţie de ameliorare;
d) de participare la testarea performanţelor şi la evaluarea genetică;
e) de eliberare a unui certificat zootehnic;
f) de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanţelor şi ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducţie, atunci când aceste rezultate sunt disponibile;
g) de a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare respectiv pe care societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare care desfăşoară programul de ameliorare respectiv le furnizează crescătorilor participanţi.

Vă reamintim că înscrierea animalelor într-un registru genealogic, într-un program de ameliorare, este o condiție obligatorie pentru obținerea sprijinului cuplat zootehnic, subvenția europeană care, în cazul bovinelor, ajunge la câteva sute de euro pe cap de animal.

INTEGRAL AICI REGULAMENTUL EUROPEAN 1012/8 IUNIE 2016!

 


 

Vizualizat: 9440 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

11 aprilie 2021 - 20:47

AJUTOARE EUROPENE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că în maxim 10 zile vor fi lansate în consultare publică o parte dintre ghidurile pentru accesarea ajutoarelor europene din agricultură.

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

11 aprilie 2021 - 09:26

VOCEA CRESCĂTORULUI! Crescătorul de ovine Vasile Turculeț, Asociația Crescătorilor Montani de Ovine „Dealu Negru” Bistrița Năsăud, a transmis o scrisoare către AGROINFO în care spune cu amărăciune că atâtea controale și supracontroale vor duce la distrugerea fermelor de animale și nu la sprijinirea lor pentru a se dezvolta. Oierul subliniază cu ironie aberațiile impuse de autorități crescătorilor.

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

09 aprilie 2021 - 08:26

TREZIȚI-VĂ! Crescătorii de animale din România trebuie să se trezească până nu e prea târziu! Trebuie să-și facă acum vocea auzită la Bruxelles! Deocamdată, acolo se aude acum doar vocea unor organizații care fac presiuni mari pentru interzicerea exportului de animale vii din România și reducerea numărului de animale crescute în ferme. Crescătorul de oi Iancu Polifronie din Dobrogea a declarat miercuri că pregătește o scrisoare către Comisia Europeană și Guvernul României.

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

09 aprilie 2021 - 06:47

CE LI SE PREGĂTEȘTE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! De la interzicerea exportului și transportului animalelor vii la interzicerea înființări de noi ferme de animale sunt dezbaterile fierbinți de acum de la Bruxelles. Comisia Europeană urmărește să limiteze consumul de carne, să-l înlocuiască cu consumul de viermi și insecte, a anunțat europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, care a organizat joi o dezbatere live cu crescători și exportatori de animale din România.

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

08 aprilie 2021 - 10:08

DEZBATERI. Eurodeputata Carmen Avram, membră a Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European (AGRI), organizează joi, 8 aprilie, de la ora 13:00, o dezbatere live, pe Facebook, pe tema provocărilor și amenințărilor la adresa zootehniei din România.

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

08 aprilie 2021 - 08:52

OFICIAL! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 395.027 cereri, pentru o suprafață de 2.232.129 ha.

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

08 aprilie 2021 - 08:40

PROTEST! Fermierii care au scos miercuri, 7 aprilie 2021, tractoarele în stradă la Iași și Botoșani anunță că vor merge cu utilajele agricole la București dacă nu le sunt rezolvate cererile. Asociația Producătorilor de Porumb din România a transmis un comunicat către AGROINFO.

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

08 aprilie 2021 - 08:07

SUBVENȚII AGRICOLE. A fost introdus conceptul privind noul fermier care va avea acces mult mai ușor la fonduri europene, la fel ca tânărul fermier. “Noul fermier” este definit astfel încât să includă următoarele elemente: condițiile pentru a fi „șeful exploatației”; formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare; o limită de vârstă de peste 40 de ani, anunță europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Com AGRI, Parlamentul European.

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

08 aprilie 2021 - 07:47

COMUNICAT DNA. Asociația Agro-zootehnica Nemira din Bacău și alte două persoane au recunoscut în fața procurorilor DNA că au încasat ilegal de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenții pe suprafață și plăți compensatorii pentru zona montană în valoare de 800.000 de lei, circa 170.000 de euro.

ANSVSA: INTERZISĂ VÂNZAREA CĂRNII DE LA MIEII SACRIFICAȚI ÎN GOSPODĂRIE!

ANSVSA: INTERZISĂ VÂNZAREA CĂRNII DE LA MIEII SACRIFICAȚI ÎN GOSPODĂRIE!

07 aprilie 2021 - 20:03

OFICIAL! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță, într-un comunicat transmis acum pentru AGROINFO, că este interzisă vânzarea cărnii de la mieii sacrificați în gospodăriile țărănești, stâne. Carnea provenită de la mieii sacrificați în gospodărie se va folosi numai pentru consumul familial.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Proprietarul uneia dintre cele mai mari ferme de bovine Scottish Highland din România, Nicolae Ibăşfălean, vrea să-şi lichideze afacerea înființată în urmă cu 12 ani. Pare cumva greu de înţeles, însă după ce am stat de vorbă cu fermierul, am convingerea că nu prea e cale de întoarcere. Lipsa motivaţiei, înaintarea în vârstă şi mai ales faptul că îi este tot mai greu să găsească oameni de încredere care să se ocupe de activitatea din fermă l-au determinat pe cel mai cunoscut crescător de vaci Highland din judeţul Sibiu să ia foarte serios în calcul opţiunea de a renunța la efectivul de animale. Printre argumente s-ar mai putea adăuga, desigur, şi dezinteresul românilor pentru carnea de vită premium. Pentru că, până la urmă, degeaba ai un produs de calitate dacă nu îl poţi valorifica.

Un reportaj de LIVIU GORDEA

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi Cositorile EasyCut de la KRONE în acțiune!

Bancul zilei

Reprezentanţa auto

Reprezentanţa auto
Am intrat într-o reprezentanţă auto şi i-am spus managerului: Detalii