Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

DE LA 1 APRILIE 2019! AJUTOR de 250.000 DE EURO pentru FERMELE DE PORCI!

Publicat: 27 martie 2019 - 08:06
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PREVENIREA DEZASTRELOR DINTR-O FERMĂ! Ministrul agriculturii, Petre Daea, a anunțat marți, 26 martie 2019, că de la 1 aprilie 2019, fermierii români vor beneficia de un ajutor de 250.000 de euro pentru fermele de creștere a porcilor. Acest ajutor este acordat prin submăsura 5.1 - Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale. AGROINFO vă pune la dispoziție informațiile necesare pentru obținerea acestui ajutor.

Submăsura 5.1 este destinată prevenirii și limitării răspândirii pestei porcine africane (PPA) prin finanțarea investițiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurității.

Atenție!
În situația în care solicitantul a accesat un proiect de investiții de înființare ferme de creștere suine prin sM4.1, trebuie prezentat sistemul de biosecuritate existent. Prin sM5.1 se vor deconta elemente/echipamente/sisteme de biosecuritate noi, superioare din punct de vedere al caracteristicilor și performanțelor celor existente sau se vor înlocui elemente/echipamente /sisteme de biosecuritate existente, daca acestea sunt uzate.

În acest sens, solicitantul va prezenta, în cadrul Studiului de fezabilitate, un tabel comparativ în care să fie prezentate caracteristicile funcționale și tehnice ale elementelor/echipamentelor/sistemelor de biosecuritate existente față de cele care se vor achiziționa prin proiect.

Sprijinul acordat prin aceasta submăsură va contribui la:

Creșterea capacității operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea acestora.
Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale asupra potențialului de producție agricolă.

Având în vedere nivelul de biosecuritate și riscurile asociate, tipurile de ferme (exploatații agricole de suine) vizate de sM 5.1 beneficiari privați sunt:

Nivelul II de biosecuritate – ferme intermediare (0 – 30 capete suine);
Nivelul III de biosecuritate – ferme cu nivel de biosecuritate ridicat (peste 30 capete suine)

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1- beneficiari privați sunt:

- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare); Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membrii care au calitatea de fermieri.
Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

ATENȚIE: Solicitantul privat trebuie să respecte următoarele reguli:

să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română; 

să acţioneze în nume propriu; 

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari privați pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul;

ATENȚIE! Un solicitant/ beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/ submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;

b) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj;

c) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se vireaza/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului, după caz. În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțare privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.
În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru proiect sau după caz, cumulat pentru toate proiectele. În cadrul aceleiași submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

Atenție!
La depunerea proiectelor, înainte de încheierea contractelor de finanțare și pe parcursul implementării se va verifica/urmări pentru fiecare dintre proiectele depuse de către același solicitant dacă a creat condiții artificiale pentru a obține un procent suplimentar al intensității/plafon mai mare al sprijinului/punctaj suplimentar, comparativ cu cel la care proiectul și/sau solicitantului/beneficiarul ar fi avut dreptul sau alte avantaje necuvenite, pentru toate proiectele depuse.

Atenție!

În conformitate cu prevederile Legii nr 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a suinelor, cu modificările și completările ulterioare, art. 4, alin(7)¸’’Beneficiarii programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis și nu pot accesa sprijin prin PNDR 2014-2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege’’. Verificarea respectării acestei condiții se va realiza dupa intrarea în vigoare a actului normativ.

Solicitanţii vor ataşa cererii de finanţare document eliberat de Direcţiile Agricole Judetene (DAJ-uri) care să ateste dacă au beneficiat sau nu de alte ajutoare naţionale pentru ferme de crestere suine, în domeniul biosecurității.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarea condiţie:

Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

ATENȚIE! Investițiile vor respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară.

ATENȚIE! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), începând cu data de 25 mai a.c, toate cererile de finanțare depuse la AFIR, trebuie să fie însoțite de ”Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, Anexa 15 la GS, semnată și datată de către reprezentantul legal al solicitantului.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului (criterii de eligibilitate) 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR că sunt îndeplinite cele trei condiţii de depunere.

Atenție! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate (documentatiei tehnico-economice) toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Angajamentul solicitantului că va menține investiția pe întreaga perioadă de monitorizare, conform art.71 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 .

În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele:

(a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program;
(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Investiția trebuie să se realizeze în zonele desemnate ca fiind contaminate sau în pericol de a fi contaminate cu pesta porcina africană.
- Se vor verifica zonele de risc pe harta zonelor, care poate fi accesată la adresa: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf.

Investiția trebuie sa se incadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură.

Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informaţiilor din Studiul de fezabilitate (documentaţia tehnico-economică), întocmită conform legislaţiei în vigoare aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

Solicitantul va demonstra viabilitatea economică a investiției, prin documentația tehnico-economică;

a) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare, se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0).

b) Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ. Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul secțiunii economice.

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii Cererii de finanțare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări).

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile generale

În cadrul submăsurii 5.1 (beneficiari privați) sunt sprijinite investiţiile de creștere a capacității de biosecuritate a exploatațiilor fermierilor sau asociațiilor de fermieri, aflate în zonele desemnate ca fiind contaminate sau în pericol de a fi contaminate cu pesta porcină africană (PPA) .

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna la data depunerii ultimei Cereri de plată.

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile, inclusiv obtinerea avizelor și autorizațiilor solicitate la ultima tranșă de plată. - Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, atât pentru proiecte ce prevăd simple achiziții de bunuri și servicii, cât și pentru pentru proiecte ce presupun construcții și montaj C+M.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de fezabilitate (documentatie economica), proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
(c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanţă (managementul de proiect pentru obiectivul de investiții) sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) precum: cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanţare (asistență pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată.

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima transa de plată.

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile, valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile specifice, Cheltuieli tangibile, după cum urmează:

Cheltuieli cu achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție;
Cheltuieli cu achiziția de instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de exemplu: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor;
Cheltuieli cu construcția de garduri de protecție, inclusiv achiziția de repelenți și construcția aferentă, pentru evitarea contactului porcilor domestici cu porcii mistreți;
Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz, respectiv racordarea la sistemele centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric.

ATENȚIE! Pentru toate instalațiile și echipamentele sunt eligibile și cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor achiziționate.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile Prin submăsura 5.1- beneficiari privați

Nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

Achiziţia de clădiri;
Construcția și modernizarea locuinței;
Nu se acorda sprijin în cadrul acestei submăsuri pentru pierderile de venit rezultate ca urmare a efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale.

Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu prevederile PNDR, sunt:

cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
cheltuielile efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu excepţia - costurilor generale definite mai sus și dacă sunt efectuate în conformitate cu art. 60 a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;
cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013, cu modificările ulterioare și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; o achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației depunerii de proiecte. Pentru această submăsură pragul minim este de 40 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. Cererile de finanţare care au punctajul estimat (auto‐evaluare/ pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse în luna respectivă, sistemul on-line nepermițând încărcarea Cererii de finanțare, acestea putând fi depuse în luna în care punctajul estimat este mai mare sau egal cu pragul de calitate respectiv.

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2019

- 90 de puncte pentru perioada 01.04.2019 – 30.04.2019

- 80 de puncte pentru perioada 01.05.2019 – 31.05.2019

- 40 puncte pentru perioada 01.06.2019 – 30.06.2019


Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere al alocării financiare a măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă).

submasura-pesta_bsubmasura-pesta-2_b


Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;

- 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri ( Societăți, Cooperative, Grupuri de producători)
și nu va depăși:
 250.000 euro/proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor.

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar precum si plati in avans cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin FEADR, este verificat în ceea ce privește eventuala creare de condiții artificale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (respingere CF/ debit total/ debit parțial după caz). În situația în care există legături comerciale între vânzătorul/ arendatorul imobilului destinat realizării proiectului, și solicitant, sau în situația în care peste 50% din terenurile aferente exploatatiei pe care se va implementa proiectul sunt preluate de la o singură persoană fizică sau juridică, se va acorda o atenție sporită elementelor care conduc la suspiciunea de creare a condițiilor artificale. În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului „Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020” pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

 Informații furnizate de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, AFIR, Ghidul solicitantului submăsura 5.1 - beneficiari privați.

Vizualizat: 3667 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

13 aprilie 2021 - 11:22

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în acest an de schema simplificată pentru micii fermieri, o subvenție de maxim 1.250 de euro/fermier pot să beneficieze moștenitorii.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 13 - 19 Aprilie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 13 - 19 Aprilie 2021!

13 aprilie 2021 - 08:28

Caracteristici meteorologice. Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire accentuată, în cea mai mare parte a țării.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru SUBVENȚIILE APIA ALE FERMIERILOR!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru SUBVENȚIILE APIA ALE FERMIERILOR!

13 aprilie 2021 - 07:29

SUBVENȚII APIA 2021. Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul oficial un proiect de ordonanță de urgență care stabilește actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, LPIS, în conformitate cu regulamentele europene. Dacă nu este actualizat LPIS, România riscă să fie penalizată cu 10% din banii pentru subvențiile APIA ale fermierilor, concret cu suma de 2.000.000.000 de euro.

ANSVSA: LIBER LA EXPORTUL DE ANIMALE VII ÎN GOLFUL PERSIC!

ANSVSA: LIBER LA EXPORTUL DE ANIMALE VII ÎN GOLFUL PERSIC!

12 aprilie 2021 - 20:26

OFICIAL. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează că, odată cu ridicarea restricțiilor, se pot relua activitățile de export de animale către țările din zona Golfului Persic, care utilizează Canalul Suez ca rută de transport. ANSVSA a transmis astăzi un comunicat pentru AGROINFO.

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

12 aprilie 2021 - 20:05

COMUNICAT. Beneficiarii submăsurilor 6.1 Sprijin instalare tineri fermieri, 6.3 Sprijin dezvoltarea fermelor mici, 6.2 Înființare activități neagricole şi 19.2 Acțiuni în strategia de dezvoltare locală pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI! A ÎNCEPUT PLATA SUBVENȚIEI LA MOTORINĂ!

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI! A ÎNCEPUT PLATA SUBVENȚIEI LA MOTORINĂ!

12 aprilie 2021 - 12:25

OFICIAL! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trim. III și IV, anul 2020, anunță APIA astăzi, 12 aprilie 2021, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MODIFICAREA DECLARAȚIEI APIA PENTRU SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

MODIFICAREA DECLARAȚIEI APIA PENTRU SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

12 aprilie 2021 - 08:25

SUBVENȚII APIA 2021! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că pot modifica declarația privind sectorul zootehnic din cererea unică de plată depusă anul acesta. În ce condiții se fac modificările și care sunt termenele până la care crescătorii își pot schimba declarația?

APIA: SPRIJIN CUPLAT ZOOTEHNIC, SCZ, PLĂTIT ANUL ACESTA PENTRU MINIM 5 VACI!

APIA: SPRIJIN CUPLAT ZOOTEHNIC, SCZ, PLĂTIT ANUL ACESTA PENTRU MINIM 5 VACI!

12 aprilie 2021 - 07:35

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că sprijinul cuplat zootehnic, SCZ, sau subvenția mare, cum îi spun crescătorii, este achitat anul acesta și pentru un număr minim de 5 vaci eligibile la plată. Condiția obligatorie este ca ferma de vaci să se afle în zona montană. Pentru celelalte zone, numărul minim pentru care se acordă această subvenție pe cap de animal este de minim 10 vaci eligibile la plată.

CÂND PLĂTEȘTE APIA AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU LA BOVINE, CAPRINE ȘI OVINE!

CÂND PLĂTEȘTE APIA AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU LA BOVINE, CAPRINE ȘI OVINE!

12 aprilie 2021 - 06:53

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2020! Crescătorii de animale așteaptă cu nerăbdare să încaseze ajutoarele naționale tranzitorii din zootehnie, ANTZ, subvenție aferentă anului de cerere 2020, plătită acum, în 2021, de la bugetul de stat. Când încep plățile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură?

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

11 aprilie 2021 - 20:47

AJUTOARE EUROPENE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că în maxim 10 zile vor fi lansate în consultare publică o parte dintre ghidurile pentru accesarea ajutoarelor europene din agricultură.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Legumicultorul Ionel Ivasiuc are disciplina militarului, căci aceasta i-a fost prima ocupaţie, dar şi imaginaţia cuiva care a vrut să pornească spre o profesie ce îi dădea libertatea de mişcare şi de gândire. Acesta poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi! Vezi cum!

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Cositorile EasyCut de la KRONE în acțiune!

Bancul zilei

La restaurant

La restaurant
Un restaurant foarte elegant. Detalii