Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 3

AJUTOR DE STAT CENTRE DE COLECTARE A LAPTELUI! SUMA MAXIMĂ ACORDATĂ FERMIERILOR!

Publicat: 02 aprilie 2019 - 12:20
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

CENTRE DE COLECTARE A LAPTELUI ÎN ZONA MONTANĂ! Fermierii români beneficiază de un nou ajutor de stat acordat pentru investiții în centre de colectare a laptelui din zona montană. Valoarea ajutorului, condițiile de eligibilitate, actele necesare sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de Guvern publicat astăzi, 2 aprilie 2019, pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

Schema de ajutor cuprinde următoarele tipuri de investiții:

a) investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători. Tancurile de răcire a laptelui din cadrul acestei investiții trebuie să aibă o capacitate de minimum 1500 litri. Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 500.000 lei.
b) investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiției este de 1.700.000 lei.
c) investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare menționată la lit. a) cât și componenta de prelucrare a laptelui menționată la lit. b). Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 1.900.000 lei.

În situația în care beneficiarii eligibili, depășesc valorile maxime permise pe tipurile de investiții, diferența este suportată de beneficiari din fonduri proprii.

Pentru tipurile de investiții cheltuielile eligibile cuprind:

a) cheltuieli generate de construcția centrelor de colectare și /sau prelucrare a laptelui;
b) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcție de tipul investiției, ;
c) cheltuieli generate de adaptarea construcţiei la condițiile specifice existente pe suprafața pe care se amplasează investiția, în limita a maxim 10% din valoarea devizului estimativ pentru cheltuielile de la lit. a);
d) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a), b) în limita a maxim 7% din valoarea acordată pentru acestea, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Prin prezenta schemă de ajutor nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepţia celei nerecuperabile potrivit legii.

Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depaşească 40% din cuantumul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea ajutoarelor poate fi majorată cu 20 puncte procentuale cu condiţia ca ajutorul maxim combinat să nu depăşească 90% din cuantumul cheltuielilor eligibile, în cazul:

a) tinerilor fermieri sau fermierilor care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare;
b) investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
c) investițiilor colective - investiţii realizate de către cooperative în vederea asigurării și facilitării accesului la tipurile de investiții.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să își desfășoare activitatea în zona montană;
b) să acceseze un singur tip de investiție o singură dată
pe întreaga perioadă de derulare a Programului;
c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020 pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții.

Anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii precum și numărul acestora.

DOCUMENTE NECESARE CERERE DE FINANȚARE

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, beneficiarii eligibili depun cererea de finanțare pentru realizarea tipurilor de investiții la sediile oficiilor de dezvoltare montană ale Agenției Naționale a Zonei Montane, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează investițiile, însoţită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi
orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a beneficiarului;
c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
d) documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege, după caz, pentru terenurile pe care se realizează investiţia;
e) extras de carte funciară din care să rezulte că terenul pe care umează a se realiza investiția este liber de sarcini;
f) copie după certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și că nu se află în procedură de insolvență;
j) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
k) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru beneficiarii grupurilor de producători;
l) studiul de fezabilitate întocmit în baza proiectului-tip pentru tipurile de investiții;
m) declarație pe propria răspundere.

Cererile de finanțare însoțite de documente  se verifică de către angajații oficiilor de dezvoltare montană din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane în vederea constatării conformității documentelor și a localizării investiției cu amplasamentul stabilit pentru realizarea investițiilor în zona montană și se înregistrează în Registrul Unic privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

În situația în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul investițiilor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării ruale, selecția proiectelor depuse în cadrul Programului se face în baza următoarelor criterii de departajare:

a) investiţia include atât componenta de colectare cât și componenta de prelucrare;
b) investiţia are doar componentă de colectare şi este amplasată în UAT cu unităţi de prelucrare şi nu există centre de colectare a laptelui;
c) investiţia are doar componentă de prelucrare şi este amplasată în UAT cu centre de colectare şi nu există unităţi de prelucrare a laptelui;
d) numărul locurilor de muncă nou create.

Agenția Națională a Zonei Montane selectează proiectul care întrunește cele mai multe criterii de departajare.

În situația respingerii cererii de finanțare, beneficiarul poate contesta notificarea de respingere potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În situația aprobării cererii de finanțare Agenția Națională a Zonei Montane încheie cu beneficiarii un Contract de finanțare.

Modelul-cadru al contractului de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea Agenției Naționale a Zonei Montane, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună documente aferente tipului de investiție, respectiv :

a) autorizația de construire;
b) aviz sanitar veterinar;
c) aviz/acord de mediu;
d) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană.

În maxim 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu Agenția Națională a Zonei Montane, beneficiarul este obligat să demareze investiția şi să notifice Agenția Națională a Zonei Montane în acest sens.

În situația în care beneficiarul nu aduce documente și nu demarează investiția, Agenția Națională a Zonei Montane reziliază contractul de finanţare.

În termen de 5 zile de la notificarea privind demararea investiţiei, beneficiarii ajutorului marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc vizibil, pe care se inscripționează ~Investiție beneficiară a “Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană”, anul………beneficiar………. .

După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanţare, beneficiarul depune documentaţia de acordare a ajutorului la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane.

Acordarea ajutorului se realizează prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situații de lucrări, facturi fiscale, documente de plată conform graficului de rambursare a cheltuielilor efectuate, asumat prin contractul de finanțare, în număr de maxim 4 tranșe/an în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului per tipul de investiție necesară realizării investiției, aprobată prin contractul de finanțare.

Ultima tranșă de plată, în cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate, se va acorda după obținerea autorizațiilor de funcționare pentru investiția realizată.

Durata de implementare a investiţiei de către beneficiarul schemei de ajutor este de maxim 24 luni de la aprobarea cererii de finanţare.

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 60.000.000 de euro, echivalentul în lei a 288.000.000 lei.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de finanțare pentru anul 2019 sunt în sumă de 33.000.000 lei şi se asigură din bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019, de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
Transferul sau vânzarea investiției realizate prin Program se va face cu preluarea obligației de menținere a activității pentru care s-a solicitat finanţarea până la sfârșitul perioadei de 2 ani, cu condiția obținerii acordului Agenției Naționale a Zonei Montane.

În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de 2 ani de la finalizarea investiției, membrii cooperativei agricole au drept de preemțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.

Beneficiarul este exonerat de sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcționare a investiției, în cazurile de forță majoră reglementate de legislația în vigoare.

Schema de ajutor se derulează în perioada 2019 - 2021.

Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, prevăzută de Legea 296/2018.

 

 


Vizualizat: 2542 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Dronele devin o opţiune pentru agricultură

Dronele devin o opţiune pentru agricultură

IQ Robotics, o companie românească cu sediul în Braşov, a adus la INDAGRA o dronă pentru aplicarea tratamentelor fito-sanitare, care a stârnit interesul multor fermieri. Drona este controlată prin calculator, de unde i se stabileşte harta şi misiunea, având o autonomie de zbor între 10 şi 15 minute, în funcţie de complexitatea operaţiunii şi condiţiile de lucru.

Reporter: Liviu Gordea
Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Restricţii circulaţie

Restricţii circulaţie
Moscova, anii ’50. Interdicţie de ieşire din casă între orele 21.00 şi 06.00.  Detalii