FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

VEȘTI BUNE pentru APICULTORII ROMÂNI!

Publicat: 27 aprilie 2017 - 13:15
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2017-2019!  Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, alocat pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 48.813.495,36 lei, anunță un proiect de hotărâre de Guvern, publicat în urmă cu puțin timp, pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

Suma destinată apicultorilor români se va împărți astfel:

a) pentru anul 2017: 16.271.166,63 lei;
b) pentru anul 2018: 16.271.175,71 lei;
c) pentru anul 2019: 16.271.153,02 lei.

ACȚIUNILE PROGRAMULUI

A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox:

Beneficiari:
1.beneficiari direcţi: cooperativele agricole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;
2.beneficiari indirecţi: apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare membrii în cooperative constituite conform legislaţiei în vigoare.

Solicitanţii Programului: cooperativele agricole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţii de eligibilitate:
1. Cooperativa să aibă obiectul de activitate în domeniul apicol şi să fie înfiinţată de minimum 1 an si sa fi desfăşurat activitate economică înregistrată în bilanţul contabil;
2. Membrii apicultori ai cooperativei trebuie să deţină în total minimum 1500 de familii de albine la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
3. Decontarea prin Program se face pentru o cooperativă care achiziţionează utilajele: maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox; decontarea se face o singură dată pentru fiecare dintre aceste componente;
4. Menţinerea pe o perioadă de minim 3 ani de la data achiziţiei a utilajelor decontate prin program.

Cheltuieli eligibile:
- Până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiilor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, cu condiţia să menţină minimum 3 ani utilajele achiziţionate;

Documente justificative:
a. copii ale actelor de constituire ale cooperativei, conform legislaţiei în vigoare;
b. membrii apicultori ai cooperativei trebuie să deţină copia adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
c. centralizatorul întocmit de împuternicitul cooperativei cu numărul de familii deţinute care să ateste că membrii cooperativei deţin minimum 1500 familii de albine şi au stupii;
d. copia facturii de achiziţie a maturatorului, centrifugei, topitorului de ceara cu abur din inox;
e. copia documentului de efectuare a plăţii sau extras de cont pentru achiziţia de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox;
f. copia contractului de vânzare - cumpărare;
g. proces verbal de recepţie finală a utilajului;
h. declaraţia pe proprie răspundere a cooperativei că va păstra utilajele achiziţionate şi decontate prin program pe o perioada de minim 3 ani;
i. documentul de identificare financiara al cooperativei;
j. copie bilanţ contabil.

Documente transmise după plata ajutorului
- depunerea anuală pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea maturatorului, centrifugei, topitorului de ceară cu abur din inox, a proceselor verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate.

Se decontează:
- o centrifugă inox, pe minim 6 rame, reversibilă, electrică / manuală/radială / 300 familii de albine;
- un maturator de minim 500 litri;
- un topitor de ceară cu abur din inox / 300 familii de albine.

B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei. Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică:

Beneficiari:
Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantii Programului: apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 .

Condiţii de eligibilitate:
1. Apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
2. Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”.
3. Medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
4. Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor.

Cheltuieli eligibile:

1. În cazul apiculturii convenţionale:
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

2. În cazul apiculturii ecologice:
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
b) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
c) copia adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

d) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în
domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
e) documentul de identificare financiară;
f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei;
g) declaraţie pe proprie răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea varoozei al întregului efectiv de familii de albine şi sau pentru tratarea nosemozei;

C. Raţionalizarea transhumanţei. C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
Beneficiari:
Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantii Programului: apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 .

Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să deţină minimum 75 de stupi cu familii de albine;
2. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
3. cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează cutii;
4. apicultorul să deţină ordin de deplasare în pastoral, avizat şi datat de către consiliul local și achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;
5. achiziţionarea cutiilor se face o singură dată pe perioada derulării Programului.

Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasaţi în pastoral de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar.

Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
b) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
c) adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
d) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
e) copia ordinului de deplasare din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral, înainte de data achiziţiei;
f) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor;
g) documentul de identificare financiară;

C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole:
Beneficiari:
Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantii Programului: apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 .

Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
2. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere;
3. achiziţionarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar.
4. achiziţionarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

Cheltuieli eligibile:
1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, cu condiţia să menţină minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;
2. până la 75 % din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen sau încălzitor miere, cu condiţia să menţină minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;

Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
b) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
c) adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
d) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
e) copia facturii de achiziţie a accesoriilor apicole;
f) copia documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole;
g) documentul de identificare financiară;
h) declaraţie pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;

D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică
Beneficiari:
Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii Programului: apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 .

Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
2. achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an din stupine de multiplicare şi de elită şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora de varooză;
3. în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an din stupine de multiplicare şi de elită înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică;
4. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor;
5. furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019;
6. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul antivarooa necesar întregului efectiv de familii de albine deţinut.

Cheltuieli eligibile:
1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin sub 75 familii de albine;
2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine;
3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci/regine egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, în cazul apicultorilor care deţin sub 75 familii de albine;
4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci/regine egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine;

Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
b) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
c) adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor şi copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» şi/sau copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»;
d) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
e) copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
f) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine;
g) documentul de identificare financiară;
h) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, că va transmite în perioada: 1 septembrie - 31decembrie a fiecărui an în care solicită ajutorul, copia adeverinţei eliberată de ANZ care atestă efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat;

Documente transmise după plata ajutorului: copia adeverinţei eliberată de ANZ care atestă efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat şi care va fi transmisă la APIA.

În cazul în care beneficiarii solicită prin intermediul persoanei împuternicite notarial cererea de solicitare a sprijinului este însoţită de documentele justificative aferente fiecărei acţuni, precum şi de copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat.

Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.

Beneficiarul va anunţa orice modificare privind identificarea lui la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare.

ATENȚIE! Beneficiarii selectaţi care au depus cerere de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant. Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată. Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri, determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat.

Toti solicitanţii, trebuie să deţină un cod unic de identificare atribuit de APIA central/ Centrul judeţean, respectiv municipiul Bucureşti, generat de Registrul Unic de Identificare.

În acest sens, apicultorii care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanţi, trebuie să se prezinte la APIA Centrul judeţean/municipiul Bucureşti, unde vor completa şi depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.

În momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare au obligaţia să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României.

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.

Plățile se efectuează în lei. Cursul euro este stabilit la valoarea de 4,5390 lei, pentru plăţile aferente anului 2017.

EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Solicitanţii/beneficiarii PNA pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin forfetar din PNDR 2014-2020 (sub-măsurile 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”) cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi/sau planificate si propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020 să nu fie solicitate prin Programul Naţional
Apicol aprobat şi viceversa.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, devine neeligibilă prin PNA 2017-2019 pentru respectivul solicitant. Restricţia se aplică solicitanţilor care accesează sM6.1/6.3 PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

În ceea ce priveşte măsurile agricole de investiţii din PNDR 2014-2020, în cazul sM 4.1, solicitanţii care au accesat sprijin prin Programul National Apicol aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa PNDR pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiţiei derulate prin PNA (adică după efectuarea plăţii de către agenţia de plăţi către beneficiar), iar lista de cheltuieli decontată prin PNA va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR. Pentru sM 4.2 este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu PNA 2017-2019, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul PNA fiind excluse de la finanţare prin intermediul sM 4.2.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Vizualizat: 2236 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

17 septembrie 2021 - 09:34

Valoarea pe hectar a schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an, este stabilită printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. Care este cuantumul subvenției APIA pentru un hectar de pășune, pentru anul 2021, subvenție de care beneficiază crescătorii de animale?

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

17 septembrie 2021 - 07:55

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, va fi marți, 21 septembrie 2021, în mijlocul fermierilor din județul Tulcea. Miercuri, șeful APIA a fost în județul Cluj, la Feleacu. APIA desfășoară, în această perioadă, o amplă campanie de informare a fermierilor români despre subvențiile agricole de care beneficiază aceștia. În fiecare județ, șeful APIA se întâlnește cu fermierii, crescătorii de animale.

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

17 septembrie 2021 - 06:18

Primarul comunei vasluiene Şuletea a postat pe pagina personală Facebook un mesaj pentru Guvern: "La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!"

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

16 septembrie 2021 - 20:15

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că suma alocată pentru plata subvențiilor agricole către fermierii, crescătorii de animale din România, în perioada 2021-2027, este 13,6 miliarde de euro.

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

16 septembrie 2021 - 17:26

Eurodeputata Carmen Avram a atras atenția, în Plenul Parlamentului European, că fermierii și agricultura nu au fost menționați nici măcar o singură dată în discursul asupra Stării Uniunii, rostit de Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta deși, pe lângă pandemie, standarde tot mai înalte de calitate și importurile ieftine din țări terțe, pe umerii fermierilor stau acum și costurile mult mai mari la energie, informează un comunicat transmis Agroinfo.

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

16 septembrie 2021 - 13:58

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

16 septembrie 2021 - 06:50

Printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, este stabilit cuantumul pe hectar al schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an. Subvenția care a crescut cu aproape 4 euro pe hectar este plata pentru tinerii fermieri.

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

16 septembrie 2021 - 06:29

Ministrul Adrian Oros a anunțat că a semnat scrisoarea comună a miniștrilor agriculturii din Grupul de la Visegrad (Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia), alături de Bulgaria și Croația adresată Președintelui Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, Norbert Lins, cu privire la adoptarea cu celeritate a actelor de bază a Politicii Agricole Comune de care depinde acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

15 septembrie 2021 - 20:14

Unul dintre cei mai influenți și bogați fermieri români, fost deputat PNL, fost membru al Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare pentru o mită de 5,3 milioane euro.

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

15 septembrie 2021 - 08:48

Un proiect de hotărâre de Guvern, publicat marți, 14 septembrie 2021, pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii anunță cuantumul pe hectar pentru plățile directe pe suprafață ale fermierilor, pentru acest an. Suma pe hectar pentru schema de plată unică pe suprafață, SAPS, este mai mică cu 3,26 euro/ha prin comparație cu SAPS plătit anul trecut fermierilor români.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Ioan Hlavai, exploatează în jur de o sută de hectare iar în 2019 a reuşit să câştige un proiect de finanţare cu fonduri europene în valoare de 74.500 euro, pentru achiziţia de utilaje. Îşi luase atunci un tractor Zetor Forterra CL 140, împreună cu o tocătoare pentru defrişări. „Până la urmă, am comparat mai multe modele de tractoare cu acelaşi număr de cai putere iar concluzia a fost că cea mai bună soluţie pentru mine este acest Zetor. M-a interesat nu doar preţul de achiziţie, ci şi cât m-ar costa întreţinerea tractorului. Serviciile after-sales sunt foarte importante”, îmi spunea fermierul.

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței Povestea porumbului de Cărpiniş

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii