Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

SUBVENȚII APIA! SCHIMBĂRI ÎN LEGE ÎN VIGOARE DIN 26 IANUARIE 2018!

Publicat: 24 ianuarie 2018 - 14:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SUBVENȚIA PE PĂȘUNE! Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial. Prevederile legii intră în vigoare din 26 ianuarie 2018. AGROINFO vă pune la dispoziție modificările făcute de această lege în ce privește pajiștile, pășunile permanente, pentru care fermierii încasează subvenții.

Suprafețele de pajiști se actualizează în Registrul agricol.

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor pentru:

a) amplasarea de construcții care deservesc activități agricole;
c) refugii montane in caz de urgență;
d) înfiintțrea de noi capacități de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiștilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes național, județean sau local, în conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;

Se realizează cu obligația ca beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al pajiștilor permanente situate în extravilan să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligația de recuperare se face până la echivalarea suprafeței de pajiști din România cu suprafața totală ocupată cu pajiști la 1 ianuarie 2007. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național, după caz, sub suprafața totală ocupată cu pajiști.

Fac excepție de la această obligație obiectivele de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor pentru rețele de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acestora, se realizează cu obligația ca beneficiarul pajiștilor permanente situate în extravilan, scoase definitiv din circuitul agricol, să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național să nu scadă, după caz.

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente pentru amplasarea obiectivelor menționate mai sus se aprobă după cum urmează:

a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile în suprafață de până la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafața de peste 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Beneficiarii aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.

Perioada pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Introducerea în intravilanul localităților a pajiștilor permanente se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizației de construire și a obligației unității administrativ-teritoriale privind menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007.
Recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol se face până la data emiterii autorizației de construire.
Unitățile administrativ-teritoriale, primăriile, au obligația de a actualiza registrul agricol cu suprafețele având categoria de pajiști permanente și de a transmite situația privind suprafața ocupată cu pajiști permanente către direcțiile pentru agricultură județene aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ATENȚIE!  Schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosință este interzisă.

Fac excepție de la această prevedere terenurile ocupate cu pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.

După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință în registrul agricol, beneficiarii au obligația să solicite actualizarea categoriei de folosință a imobilului la biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 30 de zile. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință se va menționa identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Procedura privind recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol având categoria de pajiști permanente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Procedura privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

IMPORTANT! Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale cărora li s-a schimbat categoria de folosință, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte de intrarea în vigoare a legii, se poate solicita schimbarea categoriei de folosință a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

IMPORTANT! Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, înregistrate ca pajiști permanente la data de 1 ianuarie 2007 și cărora li s-a schimbat categoria de folosință, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte de intrarea în vigoare a legii, se poate solicita schimbarea categoriei de folosință a acestora cu respectarea obligației ca beneficiarul să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea solicitată a fi aprobată.

AMENAJAMENTE PASTORALE

Determinarea amplasamentului amenajamentului pastoral pe unități administrativ-teritoriale și pe blocuri fizice se stabilește pe baza datelor georeferențiate la nivel național, furnizate de instituțiile deținătoare.

Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu excepția lucrărilor pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și a soluțiilor de gospodărire a arboretelor și a vegetației forestiere aflate pe pajiști, care se finanțează de utilizatori, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Specialiștii cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, și a primarului.

SUBVENȚIA PE PĂȘUNE! AMENAJAMENTUL PASTORAL OBLIGATORIU DIN 2019!

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.


ÎNCHIRIEREA, ATRIBUIREA PAJIȘTILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor.

Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura minimă, 0,3 UVM/ha.

SANCȚIUNI!

Pe lista contravențiilor, existentă și în vechea formă a Ordonanței, s-au adăugat următoarele:

neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an. Sancțiunea aplicată este amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.
neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii. Sancțiunea aplicată este amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.
neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente.Sancțiunea aplicată este amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.
neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Sancțiunea aplicată este amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică.

Sursa: Monitorul Oficial
 


 

Vizualizat: 17147 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

25 septembrie 2020 - 16:44

50 HECTARE TEREN PENTRU TINERII FERMIERI! Guvernul a adoptat în ședința de joi seara, 24 septembrie 2020, hotărârea prin care tinerii fermieri beneficiază de 50 de hectare de teren agricol, concesionat de la stat, anunță un comunicat MADR, transmis pentru AGROINFO.

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

25 septembrie 2020 - 11:41

PREA MULTE FERME DE SUBZISTENȚĂ! O prioritate a Ministerului Agriculturii, pentru perioada următoare, este: ferme mai puține, dar mai puternice. Din 840.000 de ferme (câte au depus anul acesta cererea pentru subvenții la APIA n.r.), 750.000 sunt ferme de subzistență. Noi trebuie să grăbim procesul de comasare, să avem ferme mai puține, ca număr, dar mult mai puternice, a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros.

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

25 septembrie 2020 - 09:12

ESTE AMENINȚATĂ INDEPENDENȚA ALIMENTARĂ A ROMÂNIEI. Asociația Fermierilor din România atrage atenția că situația generată de secetă este una extrem de gravă, numărul fermierilor, dar și suprafețele afectate fiind de natură a prefigura un dezastru economic, care finalmente poate pune în pericol independența alimentară a României, susține AFR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

FERMIERI, VERIFICAȚI ASTĂZI DACĂ AVEȚI BANII DE LA APIA ÎN CONTURI!

FERMIERI, VERIFICAȚI ASTĂZI DACĂ AVEȚI BANII DE LA APIA ÎN CONTURI!

25 septembrie 2020 - 08:39

VIN BANII DE LA APIA! Transfer de bani de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) către conturile fermierilor români! Anunțul pe care l-a făcut joi seara ministrul agriculturii, Adrian Oros: banii intră în conturile fermierilor începând de astăzi, 25 septembrie 2020.

PREMIERUL ROMÂNIEI VREA SĂ LE CREASCĂ CHIRIA MARILOR FERMIERI CARE AU ÎNCHIRIAT TEREN DE LA ADS!

PREMIERUL ROMÂNIEI VREA SĂ LE CREASCĂ CHIRIA MARILOR FERMIERI CARE AU ÎNCHIRIAT TEREN DE LA ADS!

25 septembrie 2020 - 07:24

ARENDĂ MAI MARE. Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a declarat, în debutul ședinței de Guvern, ținută joi seara, 24 septembrie 2020, că redevenţele plătite de unele societăți către Agenția Domeniilor Statului (ADS) sunt mai mici de un sfert din cât se plătește arenda de către proprietarii de teren. Poate vă mai  uitaţi un pic pe contractele acelea, i-a spus șeful Executivului secretarului de stat MADR, George Scarlat, care l-a suplinit la ședință pe ministrul agriculturii.

PRODUCȚIA DE SEMINȚE A UE, AFECTATĂ DE SECETĂ!

PRODUCȚIA DE SEMINȚE A UE, AFECTATĂ DE SECETĂ!

24 septembrie 2020 - 14:06

PRODUCȚIE PORUMB. În ciuda unei creșteri cu 16% a suprafețelor europene de porumb în 2020, culturile au fost afectate de vreme dificilă în această vară: condiții nefavorabile în momentul răsăririi, valuri puternice de căldură cu maxime record în august și septembrie, secetă pedologică şi atmosferică extremă, toate acestea împiedică producătorii să își atingă obiectivele pentru acest sezon.

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

24 septembrie 2020 - 10:19

COMUNICAT APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi.

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 09:22

AJUTOARE CRIZĂ. Verificările în teren efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru ajutoarele acordate în cadrul Măsurii 21, ajutoare excepționale pentru pierderile cauzate de criza sanitară, se pot solda cu aplicarea unor sancțiuni crescătorilor de animale și cultivatorilor de legume, fructe și cartofi.

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 08:36

AJUTOARE CRIZĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat miercuri, 23 septembrie 2020, lansarea Măsurii 21 prin care sunt acordate ajutoare crescătorilor de ovine/caprine, crescătorilor de bovine care dețin sub 91 de capete bovine și cultivatorilor de legume și fructe. Cererile se depun la APIA din data 25 septembrie 2020. APIA va efectua controale în teren pentru aceste ajutoare.

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

23 septembrie 2020 - 20:12

APIA ANUNȚĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020 a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Produsele Syngenta recomandate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la culturile de tomate în spații protejate.
Află ce fungicide și insecticide au fost utilizate cu succes în lotul demonstrativ Syngenta de la Seleuş, Arad.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

La restaurant

La restaurant
Chelnerul aleargă la masa unui client: Detalii