Adama
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

În ce condiţii vor putea fi concesionate/închiriate pajiştile publice?

Publicat: 04 iunie 2013 - 22:23
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Ministerul Agriculturii a publicat modelele de contracte de concesiune/închiere a pajiştilor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au elaborat un proiect de Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor.

Documentul stabileşte conținutul-cadru al contractelor de concesiune, respectiv de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor şi care sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit.b) și d) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și precizări specifice exploatării pajiștilor.

Modelele de contract de concesiune, respectiv de închiriere prezentate în proiecul de ordin prevăd că predarea-primirea obiectului concesiunii/închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine act adițional al acestuia.

Modelele de contract includ şi categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar/locatar în derularea concesiunii/închirierii şi condiţiile utilizării acestora.

În ambele modele de contracte se precizează şi că obiectivele concedentului (cel care dă în concesiune)/locatorului (cel care dă spre închierere pajiştea) sunt:
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calității
covorului vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște.

Contractele de concesiune/închiriere pot fi încheiate pe maxim 5 ani şi pot fi prelungite maxim 2,5 ani în cazul concesiunii, respectiv maxim 5 ani, în cazul închirierii

Potrivit documentului, durata concesiunii este de maxim 5 ani, iar contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

În cazul închirierii, durata este tot de 5 ani, însă contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte și alte asemenea.

Preţul de concesiune/închiriere a pajiştii nu poate depăşi 50% din valoarea masei verzi/ha, calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean

Preţul concesiunii, respectiv al închirierii pajiştilor din domeniul public se stabileşte în lei/ha/an, fără a depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean. Redevenţa totală anuală (nr. ha x preț pe ha) va fi plătită prin ordin de plată în contul primăriei sau în numerar la casieria primăriei, în două tranșe, de 30% şi 70%, conform datelor înscrise în contract, cu penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

Drepturile şi obligațiile părţilor

1. Drepturile concesionarului/locatarului:
a) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de concesiune/închiriere

2. Drepturile concedentului/locatorului:
a) să inspecteze suprafețele de pajiști concesionate/închiriate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar/locatar, numai cu notificarea prealabilă și în conditii stabilite prin contract;
b) să predea pajiștea concesionarului/locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să-și dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar/locatar pe pajiște;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar/locatar pe pajiște şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligațiile concesionarului/locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul contractului;
b) nu poate subconcesiona/subînchiria bunurile care fac obiectul contractului. Subconcesiunea pentru pajiştile aflate în proprietate publică se face cu respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr.54/2006.
În cazul închirierii, subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Cu acordul scris al locatorului, locatarul poate să cesioneze contractul de închiriere soţului care participă la exploatarea bunurilor închiriate sau descendenţilor săi majori.
c) să plătească redevenţa/chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile, de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat/închiriat.
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie concedentului/locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune/închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie concedentului/locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul contractului, în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligațiile concedentului/locatorului:
a) să nu îl tulbure pe concesionar/locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune/închiriere.
b) nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune/închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
c) este obligat să notifice concesionarului/locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului/locatarului.
d) să constate și să comunice concesionarului/locatarului, orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului.

Modelele de contracte din proiectul publicat de Ministerul Agriuculturii mai includ şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităților de mediu între părți, precum şi prevederi privind răspunderea contractuală.

Apariţia si încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente, mai prevede proiectul.

Documentul mai prevede şi că printre situaţiile în care un contract de concesiune încetează este păşunatul altor animale decît cele înregistrate în RNE sau în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent/locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată.

Modelele complete de contracte se găsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii la secţiunea Transparenţă: Proiecte de acte normative

Vizualizat: 24506 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Citeste si:

Guvernul a adoptat OUG privind exploatarea pajiştilor permanente

Guvernul a adoptat OUG privind exploatarea pajiştilor permanente

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 13 mai a.c..

Legea pajiştilor modificată va fi aprobată miercuri; vor beneficia de plăţile pe suprafaţă doar crescătorii de animale

Legea pajiştilor modificată va fi aprobată miercuri; vor beneficia de plăţile pe suprafaţă doar crescătorii de animale

Ordonanţa de urgenţă privind modificarea legii pajiştilor va fi aprobată miercuri, 23 aprilie, în şedinţa de Guvern, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Legea pajiştilor: întrebări de la crescătorii de animale, răspunsuri de la MADR

Legea pajiştilor: întrebări de la crescătorii de animale, răspunsuri de la MADR

La cererea cititorilor noştri, crescători de animale, am solicitat Ministerului Agriculturii lămuriri cu privire la modul de implementare a legislaţiei specifice, care sunt prevederile legale în baza cărora se vor exploata pajiştile comunale în 2013 şi care este stadiul actual de elaborare/modificare a Legii nr. 214/2011, formulând întrebări precum: 

Alte articole in aceasta categorie

Ajutor APROBAT ASTĂZI de Guvern!

Ajutor APROBAT ASTĂZI de Guvern!

29 noiembrie 2022 - 19:59

În ședinţa Guvernului din 29 noiembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea privind modificarea art.8 din HG 147/2022 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control ale acesteia în anul 2022", anunță un comunicat MADR. 

Decizie MADR ACUM plăți directe fermieri, crescători animale!

Decizie MADR ACUM plăți directe fermieri, crescători animale!

29 noiembrie 2022 - 19:47

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, într-un comunicat transmis acum Agroinfo, că a decis ca un procent de 3%, în fiecare an, din plățile directe ale fermierilor, cuvenite acestora în perioada 2023-2027, să fie direcționat către un ajutor acordat fermierilor care au pierderi ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile. Această formă de sprijin este inclusă în Planul Național Strategic. 

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

29 noiembrie 2022 - 19:20

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor” din cadrul subprogramului tematic LEADER, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în vederea deschiderii sesiunii de finanțare în perioada următoare.

Comunicat APIA ACUM! Plată subvenții APIA decembrie 2022!

Comunicat APIA ACUM! Plată subvenții APIA decembrie 2022!

29 noiembrie 2022 - 14:01

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în cursul lunii decembrie 2022 se depun Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2023, la centrele judeţene ale APIA pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Ajutorul de 73 euro/vacă! Când va ajunge la crescătorii de vaci!

Ajutorul de 73 euro/vacă! Când va ajunge la crescătorii de vaci!

29 noiembrie 2022 - 08:32

Crescătorii de vaci ne întreabă în fiecare zi ce se întâmplă cu ajutorul de 73 de euro/vacă promis de Ministerul Agriculturii, în condițiile în care crescătorii de animale au suferit pierderi din pricina războiului din Ucraina, dar și a pandemiei Covid.

Ajutor de secetă pe hectarul de pășune!

Ajutor de secetă pe hectarul de pășune!

28 noiembrie 2022 - 16:07

Crescătorii de animale care au protestat astăzi, 28 noiembrie 2022, la Satu Mare, într-un marș cu tractoarele pe străzile orașului cer un ajutor de secetă pe hectarul de pășune. Ei sunt nemulțumiți pentru că au fost excluși de la plata despăgubirilor de secetă. De asemenea, Ministerul Agriculturii, după ce a anunțat un ajutor de 73 euro/bovină, nu mai spune nimic despre un ajutor pentru crescătorii de vaci.

Șeful APIA ACUM: Subvenția APIA pe ha este un drept al celui care lucrează terenul!

Șeful APIA ACUM: Subvenția APIA pe ha este un drept al celui care lucrează terenul!

28 noiembrie 2022 - 10:05

Cine are dreptul să beneficieze de subvenția APIA pe hectar, proprietarul terenului sau fermierul care lucrează terenul? Este un subiect care stârnește vii dezbateri. Sunt proprietari de teren care încasează subvențiile APIA în timp ce terenul lor este lucrat de un fermier. Total incorect! Subvenția APIA este  dreptul celui care lucrează terenul, nu al celui care deține terenul.

ZERO cereri pentru ajutor stâne!

ZERO cereri pentru ajutor stâne!

28 noiembrie 2022 - 09:08

Conform listei afișată pe site-ul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM), niciun crescător de animale nu solicită, până la această oră, ajutorul pentru înființarea stânelor în zona montană. Cuantumul ajutorului este de 300.000 de lei din care jumătate este acoperit de stat, iar cu jumătate trebuie să vină crescătorul de animale. Termenul limită depunere cereri/proiecte expiră mâine, 29 noiembrie 2022, la ora 21:59. 

URGENT! Ajutor de stat crescătorii de animale! Termen 29 noiembrie 2022!

URGENT! Ajutor de stat crescătorii de animale! Termen 29 noiembrie 2022!

28 noiembrie 2022 - 08:16

Termenul limită pentru solicitarea ajutorului de stat acordat crescătorilor de animale din zona montană este 29 noiembrie 2022, ora 21:59, anunță Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM). Au rămas doar două zile în care mai puteți depune proiecte pe site-ul ANZM pentru a obține aceste ajutoare.

VIDEO! ZI de PROTEST! Fermierii români strigă: AJUNGE!

VIDEO! ZI de PROTEST! Fermierii români strigă: AJUNGE!

28 noiembrie 2022 - 07:56

Fermierii, crescătorii de animale din județul Satu Mare au început de ieri, duminică, să se strângă cu utilajele agricole la sediul Cooperativei Samus Lact. Astăzi, 28 noiembrie 2022, e zi de protest. Fermierii strigă: AJUNGE!

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Headerele OROS pentru recoltat porumb și floarea-soarelui

Headerele OROS pentru recoltat porumb și floarea-soarelui

Compania producătoare de headere OROS Linamar a venit cu artileria grea la INDAGRA 2022! În atenția vizitatorilor a fost headerul de recoltat porumb OROS Cornado pe 12 rânduri rabatabil cu tocător de tulpini pe fiecare secție și viteza de lucru de până la 15 km/h. Noutatea cu care s-au prezentat anul acesta la INDAGRA este hederul de floarea-soarelui SUNIN care are o distanță de 9 metri și recoltează independent de lățimea de semănat.

Soiul de grâu IRIS, producţie de peste 11 tone la hectar, cu genetica ITC Seeds! Cich: îngrășăminte chimice azotoase și fosforice produse la Năvodari! Cum se pastrează merele peste iarnă!

Bancul zilei

Întâmplare...

Întâmplare...
Un tip vine acasă de la serviciu şi observă cu stupoare că în gura dobermanului său era iepuraşul vecinilor. Detalii