ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ordin MADR pentru plata subvențiilor APIA în 2022!

Publicat: 31 decembrie 2021 - 07:43
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul oficial un proiect de Ordin pentru aprobarea normelor de ecocondiționalitate, obligatorii pentru încasarea în 2022 a subvențiilor APIA. Potrivit noului Ordin care aduce modificări în normele de ecocondiționalitate, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va încheia un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu pentru controalele în teren.

"Garda Naţională de Mediu participă la implementarea normelor de ecocondiţionalitate privind mediul şi schimbările climatice (SMR 1-3 şi GAEC 1 şi 3) şi informează APIA despre neconformităţile constatate în cadrul acţiunilor proprii de inspecţie şi control pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA."

Ce schimbă noul Ordin?

"SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole:

Pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, conform Programului de acțiune, fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole au următoarele obligații:

a) să respecte normele privind depozitarea gunoiului de grajd, prevăzute la art. 4 și 5 din Programul de acțiune, în ceea ce privește construcția, amplasarea și dimensionarea capacităților de stocare (calculul capacității de depozitare necesare), sistemul de depozitare (individual, comunal sau, prin excepție, în câmp deschis pe terenul agricol doar pentru fermierii cu până la 8 UVM), groapa pentru urină sau fracția lichidă din platforma de gunoi, depozitarea dejecțiilor animaliere în cazul bovinelor crescute în sistem permanent la pășune, interdicția privind depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol, distanțele de protecție sanitară, precum și zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică; să respecte normele privind gestionarea efluenților de siloz, a efluenților de siloz balotat și a apelor uzate din exploatațiile agricole, prevăzute la art. 6, 7 și 8 din Programul de acțiune;
b) să respecte perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice pe terenul agricol, în funcţie de zona în care se încadrează unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia este situat terenul agricol.

Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii pentru care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica îngrăsăminte chimice și în perioada de interdicție în limita a maxim 50 kg N substanță activă/ha, în funcţie de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu respectarea condițiilor de aplicare. Pentru culturile din sere şi solarii nu se aplică perioadele de interdicţie în condiţiile în care în interiorul acestora temperatura este mai mare de 5oC;
c) să respecte normele privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol, prevăzute la art. 9 din Programul de acțiune, în ceea ce privește cantitatea maximă de azot (substanță activă) provenită din îngrăşămintele organice și chimice aplicate pe terenul agricol în decursul unui an, planul de fertilizare și presiunea nutrienților la nivelul exploatației agricole, astfel:
- cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşăminte organice nu poate depăși 170 Kg N/ha/an;
- cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşăminte chimice în cazul în care nu se execută studii agrochimice, nu poate depăși:
(i) în cazul terenurilor arabile:

tabel-unu-ordin_b


(ii) 100 Kg N substanță activă/ha/an pentru vii, livezi și alte culturi permanente;
(iii) 80 Kg N substanță activă/ha/an pentru pajişti permanente.

Fermierii care optează pentru această soluție trebuie să întocmească un plan de fertilizare simplificat, conform modelului prevăzut în anexa 1 la Programul de acțiune.

În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de azot rezultată prin calcul în funcţie de producția planificată şi gradul de aprovizionare a solului cu azot, cu condiția ca îngrăşămintele organice (dacă sunt utilizate) să nu depășească 170 Kg N/ha/an.

Presiunea nutrienților la nivelul exploatației agricole se calculează pe baza datelor privind cantitatea de azot (kg N/cap animal/an) din gunoiul de grajd produs în fermă (după scăderea emisiilor gazoase de azot din grajd și depozitele de stocare), adunată cu cea corespunzătoare unor intrări de îngrășăminte organice din alte ferme, raportat la suprafața de teren pe care se aplică îngrășămintele organice. Valoarea rezultată trebuie să fie mai mică decât limita maximă de aplicare a îngrăşămintelor organice pe terenul agricol (170 kg N/ha/an);
d) pentru exploataţiile care practică agricultura în sistem irigat şi pentru cele care utilizează o cantitate mai mare de azot din îngrăsăminte chimice decât cea prevăzută la lit. c) punctele (i), (ii) și (iii) este obligatorie întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile în cauză;
e) să respecte cerințele generale pentru aplicarea fertilizanţilor, precum și obligațiile privind tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor organice și a îngrăşămintelor chimice, prevăzute la art. 10, 11 și 12 din Programul de acțiune;
f) să respecte obligațiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile în pantă abruptă (mai mare de 12%) în ceea ce privește încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai tărziu de 24 ore de la momentul aplicării), interzicerea aplicării de îngrăşăminte organice sau chimice dacă sunt prognozate precipitaţii intense, aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă, precum și aplicarea îngrăşămintelor chimice și organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe), prevăzute la art. 13, 15 și 16 din Programul de acțiune;
g) să respecte obligațiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă și în vecinătatea captărilor de apă potabilă, în ce
privește interdicția aplicării fertilizanţilor de orice fel pe benzile tampon (fâşii de protecţie) adiacente zonelor de protecție stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie variază în funcţie de panta terenului, astfel:
 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%;
 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%.
Lăţimea benzilor tampon (fâşii de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.

Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de orice fel în zonele de protecţie instituite în jurul lucrărilor de captare, a construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cura internă sau pentru îmbuteliere, precum şi a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, conform legislației în vigoare;

h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 3 ani şi să prezinte pentru control documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole cu privire la suprafaţa fermei, planul simplificat de fertilizare (care cuprinde pentru fiecare parcelă agricolă tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic și organic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută și data aplicării, tipul oricărei culturi agricole și data însămânțării/recoltării), șeptelul fermei pe specii și categorii de animale, registrele de evidență a efectivelor de animale și perioada de stabulație, presiunea azotului din îngrășămintele organice de
origine animală calculată conform coeficienților de excreție prevăzuți în tabelul 4 din Programul de acțiune, cantitatea și tipul îngrăşămintelor de origine animală aplicate/livrate/achiziționate și sistemul de colectare și depozitare a dejecţiilor animale corelat cu cerințele minime privind perioadele de interdicție în aplicarea îngrășămintelor, prevăzute la art. 17 din Programul de acțiune.

2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste documente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole.

Potrivit art. 21 alin. (1) din Programul de acțiune, cerințele minime legate de soluția constructivă pentru fermele de 40 UVM și mai mari, respectiv de a dispune de o platformă betonată pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd, cu bazin de retenție pentru fracția lichidă, lagună betonată sau membrană impermeabilă, față de cerințele anterioare referitoare la orice formă de impermeabilizare, beneficiază de o perioadă tranzitorie de 3 ani de la punerea în aplicare a Programului de acțiune.
Potrivit art. 21 alin. (2) din Programul de acțiune, intrarea în vigoare a restricțiilor de fertilizare de orice fel pentru benzile tampon (fâșii de protecție) prevăzute la art. 14 alin. (3) din Programul de acțiune, pe o lățime de 3 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% și de 5 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12%, beneficiază de o perioadă tranzitorie până la 1 septembrie 2022 și se aplică pentru culturile agricole înființate după această dată. Până la data de 1 septembrie 2022 se păstrează restricțiile de interzicere a aplicării fertilizanților de orice fel pe o lăţime de 1 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% şi 3 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12%.

GAEC 1 – Crearea/menținerea benzilor tampon (fâșii de protecție) de-a lungul cursurilor de apă:

1. Se instituie benzi tampon (fâşii de protecţie) pe terenurile agricole adiacente zonelor de protecţie a cursurilor de apă stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie variază în funcție de panta terenului, astfel: 3 m pentru terenurile cu panta până la 12% și 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%.

Lăţimea benzilor tampon (fâşii de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.

2. Se mențin benzile tampon (fâşii de protecţie) existente pe terenurile agricole adiacente zonelor de protecție a cursurilor de apă stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel.

APIA va lua măsurile necesare pentru informarea fermierilor, adaptarea sistemului informatic și actualizarea procedurilor pentru implementarea cerințelor SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole și GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâșii de protecție) de-a lungul cursurilor de apă, ca norme privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, în conformitate cu Programul de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole."

 

Vizualizat: 2664 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

18 mai 2022 - 13:13

România cultivă cereale pe milioane de hectare. Cele mai recente date indică o posibilă creștere a producției dacă vremea va ține cu fermierii. De altfel, situația în care se află cerealele din Rusia și Ucraina face loc noilor competitori care ar putea veni de la noi din țară. Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă, cel mai mare înregistrat vreodată. 

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

18 mai 2022 - 08:00

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, procedura de implementare aferentă măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare". Condiții, acte, termen pentru micrograntul APIA, ajutorul de 5.000 euro/fermă.

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

17 mai 2022 - 20:39

Premierul Nicolae Ciucă i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor, transmite Guvernul. 

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

17 mai 2022 - 16:46

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată.

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

17 mai 2022 - 08:18

Din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, obținerea ajutoarelor europene, a subvențiilor, nu va mai fi o competiție de hârtii pentru fermierii, crescătorii români de animale. Va conta performanța și nu respectarea unor criterii stabilite anapoda de niște funcționari, a spus ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. 

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

17 mai 2022 - 07:40

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni, la TVR1, că a fost majorată suma acordată fermierilor români care se orientează spre procesarea produselor agricole primare. De anul viitor, din 2023, aceștia vor putea obține 15 milioane de euro din bani europeni. Care este condiția esențială pentru o astfel de sumă? 

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

16 mai 2022 - 11:24

Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

16 mai 2022 - 10:59

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Prototipul ideal al Bălțatei românești în viziunea Cooperativei Agricole Someş-Arieş la Agraria 2022! Un interviu cu Călin Fărgaciu, membru fondator al asociaţiei transilvănene

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii