Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

MADR: MODIFICĂRI ÎN LEGE PENTRU PLATA AJUTOARELOR PENTRU APICULTORI!

Publicat: 17 martie 2021 - 07:39
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

AJUTOARE APICULTORI! Ministerul Agriculturii a publicat marți, pe site-ul oficial, proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. Care sunt modificările făcute?

Urmare derulării Programului în primul an din perioada 2020 – 2022 și luând în  considerare propunerile venite din partea apicultorilor cu ocazia a numeroase  întâlniri de lucru, prin prezentul proiect se inițiază o serie de modificări și  completări la Programul națonal apicol, astfel:
- având în vedere cursul euro stabilit la valoarea de 4,8683 lei pentru plăţile aferente anului 2021, se actualizează valoarea totală a sprijinului financiar;
- Capitolul VIII „Evitarea dublei finanţări” a fost completat cu perioada de tranziție  2021 – 2022;

- la Capitolul IX, subcapitolul IA, pct.A.1 „Consultanță în apicultură”, s-au completat condițiile de eligibilitate specifice cu următoarele:

prestatorul de servicii  de consultanță trebuie sa dețină cod CAEN pentru servicii de consultanță;  definirea clară în contract a activităților de consultanță, a perioadelor de realizare a  acestora și a documentelor puse la dispoziția formei asociative de către prestator;
activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de consultanță pentru fiecare an apicol în  parte; solicitantul se asigură că activitatea de consultanță cuprinsă în contract este  pusă în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite. Aferent condițiilor  completate s-au adăugat și documentele justificative specifice.

- la Capitolul IX, subcapitolul IA, pct.A.2 „Promovarea apiculturii și a produselor apicole” a fost modificat în sensul completării condițiilor de eligibilitate specifice  și documentelor justificative aferente:

a) Condiții: acțiunea de promovare a apiculturii cuprinde activitățile de publicitate (presă scrisă/tipărituri, afise, panouri, brosuri etc în reclame TV, Radio, Online), organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii si a produselor apicole, zile de degustare; forma  asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru  activitățile de promovare în domeniul apicol; prestatorul de servicii de promovare  trebuie să dețină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat;  definirea clară în contract a activităților de promovare și perioadele de realizare ale  acestora, a documentelor/materialelor (publicații, foto, audio, video, mostre, etc),  puse la dispoziția formei asociative de către prestator conform contract; activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se  solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să  cuprindă graficul de activități de promovare pentru fiecare an apicol în parte; solicitantul se asigură că activitățile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.

b) Documente: raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului,  întocmit de forma asociativă care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea  modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în  aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite; copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/elementelor vizuale  care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la la dispoziția  solicitantului de către prestator, în funcție de activitate; copia documentului care  atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de  promovare desfășurat.

- la Capitolul IX, subcapitolul IA, pct.A.3 „Organizarea de cursuri de perfecţionare  în apicultură” s-au completat condițiile de eligibilitate specifice cu următoarele:

Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru  organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Muncii și Protecției  Sociale și Ministerul Educației, conform legislaţiei în domeniu;

Activitățile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de  perfecționare în apicultură trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte. Aferent  condițiilor completate s-au adăugat și documentele justificative specifice, respectiv copia documentului care atestă autorizarea de către Ministerul Muncii și Protecției  Sociale și Ministerul Educației a furnizorului de servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură și copia diplomelor/adeverințelor/eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare.

- la Capitolul IX, Subcapitolul IA, pct.A.4 și pct.A.5 s-a completat notificarea  anuală de utilizare a echipamentului pentru procesarea cerii și/sau a echipamentului  pentru ambalarea mierii cu tipul de informații pe care trebuie să le conțină, respectiv numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul și  perioada utilizării.

- la Capitolul IX, Subcapitolul III C, pct.C.3., combinezonul și mănușile au fost  înlocuite cu sintagma „echipament apicol de protecție” și s-a reglementat  posibilitatea de a achiziționa de maxim două ori unelte apicole si echipamente de  protecţie în cadrul Programului.

- la Capitolul IX, Subcapitolul III C, s-a reformulat denumirea acțiunii de la  pct.C.4, respectiv „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără  autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de  încărcare–descărcare a stupilor în pastoral”. În tot cuprinsul acțiunii prevăzută la  pct.C.4, s-a adăugat pavilionul apicol și s-au înlocuit „macara și motostivuitor” cu  mijloace fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral;

- la Capitolul IX, Subcapitolul IV D s-a completat cu încă două acțiuni, astfel  „Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură” a devenit  pct.D.1, la care s-au adăugat pct.D.2 „Achiziţionarea de produse proteice solide  pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare” și pct.D.3 „Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare.”

La pct.D.1 s-au făcut unele clarificări în sensul că familiile de albine achiziționate prin Program trebuie să conțină mătci achiziționate de la stupine de elită și/sau  multiplicare, cheltuiala eligibilă pentru achiziția de mătci este cea efectuată pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu numărul de familii de albine deținute, iar apicultorii care solicită sprjin pentru familii de albine începând cu anul 2022,  trebuie să facă dovada deținerii unui efectiv cel puțin egal cu 70% din numărul  total de familii de albine deținute conform adeverinței ANZ față de efectivul  deținut conform adeverinței ANZ din anul anterior de Program.

Acțiunile prevăzute la pct.D.2 și pct.D.3 au fost introduse ținând cont de  necesitatea sprijinirii stupinelor de elită și multiplicare pentru obținerea de material  genetic performant în vederea susținerii măsurii de repopulare a șeptelului apicol.

Pentru noile acțiuni prevăzute la pct.D.2 și pct.D.3 au fost reglementate condițiile  e eligibilitate specifice, beneficiarii/solicitanții, cheltuielile eligibile și  documentele justificative specifice.

Astfel, beneficiarii/solicitanții celor două măsuri D.2 și D.3 sunt apicultori,  persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi  individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  182/2016, care dețin stupine de elită/multiplicare, autorizate de ANZ, conform legislației în vigoare.

Prin Program, pentru cele două acțiuni noi, se decontează:

a) achiziția a maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul  stupinelor de multiplicare și a maximum 20 kg de produse proteice solide/familie  de albine în cazul stupinelor de elită, în funcție de numărul de familii de albine  deținut;
b) achiziţia de incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit  inseminare artificială a mătcilor care să conțină cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare.

- la Capitolul IX, Subcapitolul V E, se reglementează că apicultorii care dețin peste  75 familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, și D  ale Programului trebuie să efectueze cel puțin 5 determinări din setul de 9 analize  fizico-chimice ale mierii. De asemenea, s-a reglementat excepția de la obligația  efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii pentru stupinele de elită/multiplicare  care produc material biologic apicol și nu dețin și stupină de producție.

- La Anexa nr. 2 „Norme de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada  2020-2022”:

a) s-a reglementat termenul de depunere a cererii de intenție, respectiv până la data  de 15 mai a fiecărui an;
b) s-a reglementat obligația formelor asociative apicole de a depune anual, până la  data de 1 martie, pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea echipamentului de  procesare a cerii și/de ambalare a mierii, notificarea anuală de utilizare a  echipamentului de procesare a cerii și/sau de ambalare a mierii. În cazul  netransmiterii notificării anuale în termenul prevăzut, se va recupera de la forma  asociativă apicolă sprijinul financiar acordat prin Program;
c) s-a modificat termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc, respectiv data de 31 iulie a fiecărui an, în loc de data de 1 august a fiecărui an, potrivit prevederilor legislației europene; De asemenea, s-a reglementat o excepție de la acest termen pentru anul 2022, când termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 31 decembrie 2022.
d) s-a reglementat procedura de notificare la APIA a cazurilor de forţă majoră și/sau circumstanţelor excepţionale sau ale altor evenimente neprevăzute apărute în  intervalul cuprins între data depunerii cererii de plată și plată:

În cazurile de forţă majoră şi/sau circumstanţe excepţionale sau ale altor evenimente  neprevăzute apărute în intervalul cuprins între data depunerii cererii de plată și plată, acestea  trebuie să fie comunicate în scris la APIA Centrul Județean/Centrul Municipiului București, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită aceste dovezi.

e) s-a reglementat ordinea în care se poate redistribui o sumă rămase neutilizată în cadrul uneia dintre acțiuni, respectiv B, E, C, D sau A, precizează Ministerul Agriculturii în Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre de Guvern.

Pentru anul 2021, pentru ajutoarele din apicultură este alocată suma de 51.128.000 lei.


Vizualizat: 3943 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

14 aprilie 2021 - 18:16

RESTRICȚII LA VÂNZAREA MIEILOR. Sute de crescători de oi așteaptă cu sufletul la gură ca autoritățile să ia o decizie favorabilă, pentru că Paștele este singurul moment când își pot vinde munca la prețuri care să le aducă profit.

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

14 aprilie 2021 - 17:11

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de Hotărâre de Guvern care anunță o nouă subvenție pe hectar destinată fermierilor pentru acest an. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 3.400 euro/ha.

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

14 aprilie 2021 - 15:48

STUDIU! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), partener la primul studiu care demonstrează prezenţa ADN-ului viral al pestei porcine africane (PPA) la insectele hematofage din genul Culicoides (asemănătoare cu țînțarul). Studiul este realizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV, Cluj Napoca.

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

14 aprilie 2021 - 15:35

COMUNICAT. Artesana, cel mai mare producător de lactate artizanale și unicul producător de lactate integrale și neomogenizate din România, a început construcția noii fabrici care va permite triplarea producției, începând cu luna aprilie a anului viitor, anunță un comunicat transmis de Artesana pentru AGROINFO.

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

14 aprilie 2021 - 15:19

SUBVENȚII APIA! Fermierii, crescătorii de animale vor pierde subvențiile de la Uniunea Europeană pentru pășune dacă primarii nu finalizează amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2021, avertizează specialiștii Oficiului de Studii Pedologice din Iași.

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

14 aprilie 2021 - 14:52

AMÂNATE! Astăzi la ora 13:00 trebuia să aibă loc ședința săptămânală a Executivului, unde urmau să fie discutate mai multe proiecte de acte normative, printre care și trei proiecte de hotărâri de Guvern care privesc subvenții din agricultură.

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

14 aprilie 2021 - 08:15

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi, 14 aprilie 2021, un ajutor de minimis destinat fermierilor. Cuantumul acestui ajutor pentru anul 2021 este de 3.000 de euro pe hectar, echivalent a 14.617,5 lei/ha.

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

14 aprilie 2021 - 07:45

PE MASA GUVERNULUI! Cele două proiecte de Hotărâri de Guvern care stabilesc sumele pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii din zootehnie și vegetal, aferente anului 2020, sunt astăzi, 14 aprilie 2021, pe lista actelor normative care urmează să fie aprobate de către Executiv în ședința de astăzi.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

13 aprilie 2021 - 18:44

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat  plata cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, anunță astăzi APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

13 aprilie 2021 - 11:22

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în acest an de schema simplificată pentru micii fermieri, o subvenție de maxim 1.250 de euro/fermier pot să beneficieze moștenitorii.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La doctor

La doctor
- Dom' doctor, cred cã am probleme cu ochii. Detalii