Adama
Agrilevante-30sept
AGRICOVER

MADR ASTĂZI: Ghid ajutor instalare tineri fermieri, versiunea consultativă!

Publicat: 07 iunie 2023 - 14:58
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, 7 iunie 2023, pe site-ul oficial, Ghidul solicitantului Intervenția DR 30 Sprijin instalare tineri fermieri pentru acest an, versiunea consultativă.

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

mici-fermieri-tineri_b

Categoriile de solicitanţi eligibili conform formei de organizare:

În cadrul intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, tânărul fermier trebuie să acţioneze în nume propriu, iar categoriile de solicitanți eligibili trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și, în funcție de forma de organizare, sunt:
 Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 Persoana juridică unde un tânăr fermier în sensul art 4, alin. (6) al R. (UE) nr. 2115/2021 se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploataţiei agricole.

În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:
în cazul persoanelor juridice cu un singur acționar, exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
SAU
în cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari, exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni/ părți sociale) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-30, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
 Solicitantul să se încadreze în definiția tânărului fermier
Încadrarea solicitantului în definiția tânărului fermier se face cu respectarea condițiilor privind:
 vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
 deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;
 se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
➢ studii medii/superioare
sau
➢ formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
➢ competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I2 de calificare profesională
sau
➢ evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale
sau
➢ experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.
sau
➢ angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/ calificare/instruire, sub numărul minim de 360 de ore, respectiv 80 de ore (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de către
ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi ANC, certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale.

În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare,se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru calificări (ANC).

Tânărul fermier trebuie să deţină la momentul depunerii cererii de finanțare sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări profesionale în domeniul agricol în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare: zootehnic sau vegetal. Astfel, solicitantul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic, iar cel care înfiinţează o exploataţie vegetală trebuie să deţină competenţe specifice domeniului vegetal, în timp ce solicitanţii care deţin exploataţii mixte, pot deţine orice competenţă în domeniul agricol, până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată pe teritoriul României şi figurează în REVISAL, trebuie să atașeze documente doveditoare emise de angajator/ angajatori, din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol), astfel încât să certifice experiența practică în activitatea agricolă. Conţinutul documentelor doveditoare se va verifica de către experții AFIR prin consultarea REVISAL.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată în afara graniţelor ţării, trebuie să ataşeze documente din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol).

Aceste documente oficiale trebuie să fie însoţite de traducere legalizată care să facă dovada raporturilor de muncă de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă sau alt document eliberat de angajator, în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

În cazul solicitanţilor care nu se regăsesc în REVISAL, precum şi a celor care nu pot prezenta documentele doveditoare pentru experienţă practică în domeniul agricol în afara graniţelor ţării, se se poate prezenta un certificat de recunoaştere a competențelor, emis de ANC, pe baza experienței dobândite.

Tânărul fermier care se instalează (reprezentantul legal desemnat al categoriei de solicitanți eligibili în relația cu AFIR), trebuie să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef/manager al respectivei exploatații și să exercite controlul efectiv pe termen lung privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole, conform precizărilor din secțiunea categoriilor de solicitanţi eligibili, conform formei de organizare.

Solicitantul depune, odată cu Cererea de Finanţare, un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
• situația inițială a exploatației constituită din minimum 8.000 SOC şi maximum 100.000 SOC în zona montană, respectiv minimum 12.000 SOC şi maximum 100.000 SOC pentru pentru restul teritoriului național;
• obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant care să demonstreze viabilitatea planului de afaceri;
• investițiile în acord cu obiectivele proiectului vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
• calendarul de implementare a planului de afaceri.

Solicitantul trebuie să demonstreze creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată, prin entități precum cooperative, grupuri de producători, unități de procesare, piețe locale, platforme de comercializare alternative (ex. Agrohub) etc., înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de:
- 70 000 de euro
Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi data de 31 decembrie 2029, se arată în Ghid. 

Aceste informații pot suferi modificări, fiind o versiune consultativă a Ghidului DR 30 Sprijin instalare tineri fermieri. Integral Ghidul solicitantului DR 30 poate fi accesat pe site-ul MADR.

Vizualizat: 4278 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Decizie Guvern ASTĂZI plăți programul Tomata!

Decizie Guvern ASTĂZI plăți programul Tomata!

25 septembrie 2023 - 20:44

Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Proiect de lege ADOPTAT ASTĂZI de Guvern!

Proiect de lege ADOPTAT ASTĂZI de Guvern!

25 septembrie 2023 - 18:48

Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind "oprirea risipei bugetare", combaterea evaziunii şi asigurarea echităţii fiscale, după ce au fost dezbătute observaţiile de la ministerele avizatoare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

Secretar de stat MADR Aurel Simion: Politica agricolă trebuie să fie atractivă pentru tineri!

Secretar de stat MADR Aurel Simion: Politica agricolă trebuie să fie atractivă pentru tineri!

25 septembrie 2023 - 17:55

Politica agricolă trebuie să devină atractivă din toate punctele de vedere pentru tineri, pentru că nu putem păstra zonele rurale populate și atractive dacă condițiile de trai diferă mult de zona urbană, a spus secretarul de stat Aurel Simion la conferința europeană Pâinea Păcii.

Video! Ministrul Barbu: Lansăm acest program în două săptămâni! Suma disponibilă 600 milioane euro!

Video! Ministrul Barbu: Lansăm acest program în două săptămâni! Suma disponibilă 600 milioane euro!

25 septembrie 2023 - 07:49

"Vom lansa în două săptămâni acest program cu o alocare de 600 milioane de euro," a anunțat ministrul agriculturii Florin Barbu, la sfârșitul săptămânii trecute, la Buzău.

Ministrul agriculturii: Împreună putem dezvolta zootehnia românească!

Ministrul agriculturii: Împreună putem dezvolta zootehnia românească!

25 septembrie 2023 - 06:59

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a efectuat vineri, 22 septembrie 2023, o vizită de lucru la două ferme de reproducție suine și o fermă de creștere a puilor de carne pe așternut permanent, din județul Buzău, beneficiare ale celor două programe de sprijin derulate de MADR pentru activitatea de reproducție în sectorul suin și sectorul creșterii păsărilor.

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu oierii!

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu oierii!

24 septembrie 2023 - 21:14

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea s-a întâlnit astăzi cu crescătorii de ovine la târgul Țurcana-Regina Munților, organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara, condusă de oierul Dumitru Andreșoi.

Micii fermieri vor primi bani în plus!

Micii fermieri vor primi bani în plus!

24 septembrie 2023 - 20:30

Eurodeputatul Victor Negrescu a anunțat că petiția pentru micii fermieri și satele românești a fost aprobată de Parlamentul European.

APIA ACUM: Data la care încep plățile pe hectar și cap animal!

APIA ACUM: Data la care încep plățile pe hectar și cap animal!

24 septembrie 2023 - 18:55

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce clarificări importante cu privire la Controlul prin monitorizare (“checks by monitoring”) aplicat începând cu Campania 2023. APIA anunță totodată că plata subvențiilor agricole pe hectar și cap animal, aferente acestui an, începe la data de 16 octombrie 2023.

Oierul Dumitru Andreșoi își cumpără vapor!

Oierul Dumitru Andreșoi își cumpără vapor!

24 septembrie 2023 - 08:49

Crescătorul de ovine Dumitru Andreșoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara, cunoscut drept oierul cu turma cea mai mare din România, a declarat, într-un scurt interviu acordat lui Ovidiu Ghinea, Agro TV, că-și cumpără vapor pentru export de ovine și bovine vii. Prețul navei este 5 milioane de dolari, a dezvăluit oierul.

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

23 septembrie 2023 - 06:06

O turmă de oi a mâncat 300 de kilograme de canabis în Grecia. Oile au intrat într-o seră din cea mai mare plantație de canabis medical din Grecia, iar proprietarul fermei a povestit pentru publicația hellas.postsen.com care a fost efectul asupra lor. 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

De ce MEWI eVerde?

De ce MEWI eVerde?

'MEWI eVerde', este noul slogan pe care importatorul exclusiv al mărcilor FENDT şi Horsch pe piaţa românească l-a adoptat anul acesta, încercând astfel să-şi afirme identitatea şi ambiţiile privind aderarea la principiile agriculturii sustenabile. Interviu cu Leontin Coca, directorul de vânzări al companiei MEWI.

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Bancul zilei

În vacanţă...

În vacanţă...
De trei ori am fost în vacanţă şi de trei ori soţia mea a rămas însărcinată Detalii