Adama
Agreena
AGRICOVER

MADR ASTĂZI: Ghid ajutor instalare tineri fermieri, versiunea consultativă!

Publicat: 07 iunie 2023 - 14:58
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, 7 iunie 2023, pe site-ul oficial, Ghidul solicitantului Intervenția DR 30 Sprijin instalare tineri fermieri pentru acest an, versiunea consultativă.

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

mici-fermieri-tineri_b

Categoriile de solicitanţi eligibili conform formei de organizare:

În cadrul intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, tânărul fermier trebuie să acţioneze în nume propriu, iar categoriile de solicitanți eligibili trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și, în funcție de forma de organizare, sunt:
 Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 Persoana juridică unde un tânăr fermier în sensul art 4, alin. (6) al R. (UE) nr. 2115/2021 se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploataţiei agricole.

În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:
în cazul persoanelor juridice cu un singur acționar, exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
SAU
în cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari, exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni/ părți sociale) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-30, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
 Solicitantul să se încadreze în definiția tânărului fermier
Încadrarea solicitantului în definiția tânărului fermier se face cu respectarea condițiilor privind:
 vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
 deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;
 se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
➢ studii medii/superioare
sau
➢ formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
➢ competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I2 de calificare profesională
sau
➢ evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale
sau
➢ experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.
sau
➢ angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/ calificare/instruire, sub numărul minim de 360 de ore, respectiv 80 de ore (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de către
ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi ANC, certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale.

În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare,se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru calificări (ANC).

Tânărul fermier trebuie să deţină la momentul depunerii cererii de finanțare sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări profesionale în domeniul agricol în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare: zootehnic sau vegetal. Astfel, solicitantul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic, iar cel care înfiinţează o exploataţie vegetală trebuie să deţină competenţe specifice domeniului vegetal, în timp ce solicitanţii care deţin exploataţii mixte, pot deţine orice competenţă în domeniul agricol, până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată pe teritoriul României şi figurează în REVISAL, trebuie să atașeze documente doveditoare emise de angajator/ angajatori, din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol), astfel încât să certifice experiența practică în activitatea agricolă. Conţinutul documentelor doveditoare se va verifica de către experții AFIR prin consultarea REVISAL.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată în afara graniţelor ţării, trebuie să ataşeze documente din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol).

Aceste documente oficiale trebuie să fie însoţite de traducere legalizată care să facă dovada raporturilor de muncă de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă sau alt document eliberat de angajator, în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

În cazul solicitanţilor care nu se regăsesc în REVISAL, precum şi a celor care nu pot prezenta documentele doveditoare pentru experienţă practică în domeniul agricol în afara graniţelor ţării, se se poate prezenta un certificat de recunoaştere a competențelor, emis de ANC, pe baza experienței dobândite.

Tânărul fermier care se instalează (reprezentantul legal desemnat al categoriei de solicitanți eligibili în relația cu AFIR), trebuie să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef/manager al respectivei exploatații și să exercite controlul efectiv pe termen lung privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole, conform precizărilor din secțiunea categoriilor de solicitanţi eligibili, conform formei de organizare.

Solicitantul depune, odată cu Cererea de Finanţare, un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
• situația inițială a exploatației constituită din minimum 8.000 SOC şi maximum 100.000 SOC în zona montană, respectiv minimum 12.000 SOC şi maximum 100.000 SOC pentru pentru restul teritoriului național;
• obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant care să demonstreze viabilitatea planului de afaceri;
• investițiile în acord cu obiectivele proiectului vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
• calendarul de implementare a planului de afaceri.

Solicitantul trebuie să demonstreze creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată, prin entități precum cooperative, grupuri de producători, unități de procesare, piețe locale, platforme de comercializare alternative (ex. Agrohub) etc., înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de:
- 70 000 de euro
Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi data de 31 decembrie 2029, se arată în Ghid. 

Aceste informații pot suferi modificări, fiind o versiune consultativă a Ghidului DR 30 Sprijin instalare tineri fermieri. Integral Ghidul solicitantului DR 30 poate fi accesat pe site-ul MADR.

Vizualizat: 4895 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

18 iunie 2024 - 18:15

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătește următoarea etapă la plata subvențiilor APIA, cuvenite pentru acest an fermierilor, crescătorilor de animale, în așa fel încât la data de 15 octombrie 2024 să fie demarată plata avansului APIA.

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

18 iunie 2024 - 12:01

Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că fermierii care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei, astfel fermierii angajatori beneficiază de jumătate din această sumă pentru fiecare angajat elev sau student.

Lege plată subvenție micii fermieri!

Lege plată subvenție micii fermieri!

18 iunie 2024 - 09:13

Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află pentru promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

17 iunie 2024 - 20:49

Vin vești bune direct de la Guvern! Banii vor intra în conturi în doar câteva zile. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a anunțat că, la data de 30 iunie, se va încheia oficial plata subvențiilor.

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

17 iunie 2024 - 16:49

După ultimele transferuri de sume între subvențiile APIA, concret, s-a luat din bugetul unor scheme de plată neaccesate și s-au transferat sumele către alte scheme, pentru a mări cuantumul, s-a stabilit prin Ordin MADR, publicat în Monitorul Oficial pe data de 5 iunie 2024, lista cuantumurilor finale ale subvențiilor APIA acordate în vegetal și zootehnie. În listă, veți găsi cuantumul stabilit și pentru noile subvenții APIA, eco-scheme.

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

17 iunie 2024 - 13:38

Subvențiile APIA pentru vaci trebuie direcționate către fermele care fac performanță sau măcar un plus la subvenții ar trebui acordat acestor ferme. Ajutorul național tranzitoriu trebuie împărțit doar celor care cresc cu adevărat vaci, regândit modul de acordare pentru ca banii să ajungă la crescători, este convins Ionuț Costin Lupu, director Asociația Holstein.RO

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

17 iunie 2024 - 09:00

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii 1 de depunere a Cererilor de finanțare pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, aferentă Intervenției DR-07„Silvo-mediu și climă” din cadrul PS PAC 2023-2027. Cererile de finanțare pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 17 iunie 2024 ora 9,00 – 13 septembrie 2024, ora 14,30.

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

17 iunie 2024 - 08:15

Primii zece arendași pe terenul statului exploatează aproximativ 50% din cele 254,5 mii de hectare pe care le are în concesiune sau arendă Agenția Domeniilor Statului, potrivit unei analize Economica pe baza informațiilor furnizate de ADS.

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Vaca... vitezomană

Vaca... vitezomană
Merge un taran cu o vaca la abator si pe drum se intalneste cu un prieten, care avea BMW. Detalii