Adama
Agreena
AGRICOVER

Documente anul acesta plata APIA pășune închiriată de la primărie!

Publicat: 14 aprilie 2024 - 09:08
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Cine beneficiază de plata APIA pe hectarul de pajiște permanentă, pășune, și ce documente sunt necesare la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) la depunerea cererii unice pentru anul 2024? Agroinfo a obținut de la APIA informațiile de care aveți nevoie.

BENEFICIARII PLĂȚILOR IN CAZUL IN CARE SE SOLICITA LA PLATA SUPRAFETE DE PAJISTI PERMANENTE:

A. Pajiștile permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ-teritoriale,ADS sau alte entități de drept public
A.1. În cazul pajiştilor permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ-teritoriale, ADS sau alte entități de drept public, beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, care desfăşoară activitate agricolă prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha în perioada de pășunat cu animalele pe care fermierul le deține.

vaci-oi-pasune_b

Dovada utilizării de către fermieri a pajiștilor permanente aparținînd UAT-urilor, ADS sau altor entități de drept public se realizează după cum urmează:
a) pe baza contractelor de concesiune/închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene, ADS sau alte entităţi de drept public şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care reiese suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune/închiriere/comodat încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;
b) pe baza verificării ȋn SNIIA/document din care reiese codul de exploatație/copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitar- veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările și completările ulterioare,
denumită în continuare ANSVSA. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în Baza Națională de Date, denumită în continuare BND, valabil la data depunerii cererii de plată.
Asociaţiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în BND valabil la data depunerii cererii de plată.
(2) Codul/Codurile de exploataţie ANSVSA şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurareA.1. În cazul pajiştilor permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ-teritoriale, ADS sau alte entități de drept public, beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, care desfăşoară activitate agricolă prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime
de 0,3 UVM/ha în perioada de pășunat cu animalele pe care fermierul le deține.

Dovada utilizării de către fermieri a pajiștilor permanente aparținînd UAT-urilor, ADS sau altor entități de drept public se realizează după cum urmează:
a) pe baza contractelor de concesiune/închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene, ADS sau alte entităţi de drept public şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care reiese suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune/închiriere/comodat încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;
b) pe baza verificării ȋn SNIIA/document din care reiese codul de exploatație/copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitar- veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările și completările ulterioare, ANSVSA. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în Baza Națională de Date, BND, valabil la data depunerii cererii de plată.
Asociaţiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în BND valabil la data depunerii cererii de plată.
Codul/Codurile de exploataţie ANSVSA şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în acelaşi scop în mai multe cereri de plată.

Documentele doveditoare de utilizare a suprafeţelor trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de plată.

A.2. În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, conform art. 7 alin. (1) din Ordinul MADR nr. 106/2024,beneficiarii plăților pot fi:
1. Asociaţia crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște permanentă concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordinul MADR nr.106/2024. Asociaţia va prezenta sau transmite la APIA:
• copia contractului de concesiune/închiriere a pajiștii încheiat de către asociație;
• tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociație şi, pentru fiecare membru al asociaţiei, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din BND ), numărul de animale, precum și suprafețele alocate.
Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către primărie (Anexa nr. 6 din Ordinul MADR nr. 106/2024/Anexa nr. 33A din prezenta procedură). Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza
de date a A.N.S.V.S.A. și/sau A.N.Z., privind respectarea încărcăturii de animale la hectar (UVM/ha).
• copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor, care va fi prezentată sau transmisă până la data-limită de depunere a cererilorde plată.
1. Asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform art. 7 alin. (1) lit. c) din Ordinul MADR nr.106/2024. Asociaţia va prezenta sau transmite la APIA:
• copia contractului de concesiune/închiriere/comodat al pajiștii încheiat de către asociație;
• tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele personale de identificare, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din BND , numărul de animale, precum și suprafețele alocate.
Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către primărie (Anexa nr. 6 din Ordinul MADR nr. 106/2024/Anexa nr. 33A din prezenta procedură).
• copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat sau transmis până la data-limită de depunere a cererilor.
Animalele înregistrate în exploatația tip tabără de vară a asociației rămân în proprietatea membrilor asociației crescătorilor de animale.
Autorizarea asociațiilor ca utilizatori SNIIA este atribuția ANSVSA, autoritatea competentă în domeniul sanitar-veterinar.
Transferul animalelor care asigură încărcătura UVM/ha pe suprafața de pajişti concesionată/închiriată de către asociaţia crescătorilor de animale pe perioada păşunatului în exploataţiile tip tabară de vară, trebuie să se facă de comun acord între asociație și membrii acesteia.
În acest caz, asociaţia crescătorilor de animale completează, la depunerea cererii de plată, în câmpul (47) al cererii de plată numărul de animale înregistrate în exploataţiile tip tabără de vară ale asociației şi, obligatoriu, în câmpul (48) al cererii CUI-ul asociaţiei şi codul/codurile exploataţiilor tip tabară de vară corespunzătoare înscrise în BND valabil/valabile la data depunerii cererii de plată.
2. Membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi, care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată. Fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă sau transmite la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:
• copia contractului de concesiune/închiriere/comodat al pajiștii încheiat de către asociație;
• copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din BND, precum și suprafețele alocate.

Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în Anexa nr. 6 din Ordinul MADR nr. 106/2024 (Anexa nr. 33A din prezenta procedură).

Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte, la data depunerii cererii de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație.
Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha , folosind, încazul suprafețelor de pajişti utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Asociațiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăți directe cuplate și decuplate pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.
Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată (art. 7 alin. (3) din Ordinul MADR nr. 106/2024).

În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la art. 7 alin. (1) – (3) din Ordinul MADR nr. 106/2024.
Codul/codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în acelaşi scop în mai multe cereri de plată.

 

Vizualizat: 5660 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oficial MADR! Noua subvenție pentru cumpărarea vacilor și mieluțelor!

Oficial MADR! Noua subvenție pentru cumpărarea vacilor și mieluțelor!

24 mai 2024 - 13:49

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, participă luni, 27 mai 2024, la Consiliul Agricultură și Pescuit, care se va desfășura la Bruxelles. Delegația română va solicita în sesiune publică aprobarea subvenției pentru achiziționarea animalelor de reproducție, anunță MADR în comunicatul transmis astăzi Agroinfo. 

APIA ASTĂZI: Plăți pentru crescătorii de animale!

APIA ASTĂZI: Plăți pentru crescătorii de animale!

24 mai 2024 - 12:48

Sprijin financiar în valoare de peste 322 milioane lei pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Șef APIA: Dacă nu vor primi subvenții anul ăsta, este strict vina fermierilor!

Șef APIA: Dacă nu vor primi subvenții anul ăsta, este strict vina fermierilor!

24 mai 2024 - 11:07

Avertisment! Perioada scurtă alocată depunerii cererilor unice APIA îi va lăsa anul acesta pe mulți fermieri fără subvențiile APIA pe hectar și cap animal. Sute de fermieri nu vor primi aceste ajutoare, avertizează directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Bihor, Sorin Ioan Roman.

Anunț făcut de ministrul agriculturii!

Anunț făcut de ministrul agriculturii!

23 mai 2024 - 20:06

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a venit cu vești importante în ceea ce privește cerealele ucrainene. Acesta spune că interdicția în ceea ce privește aceste grâne în România nu va expira.

Verificări la micii fermieri cultivatori de legume!

Verificări la micii fermieri cultivatori de legume!

23 mai 2024 - 19:41

Aproape 9.300 de fermieri din județul Olt s-au înscris, în acest an, pentru a beneficia de ajutorul de 1.500 euro pe hectar, destinat compensării pierderilor cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Radio România Actualități.

Buget mai mare, subvenții APIA mai mari!

Buget mai mare, subvenții APIA mai mari!

23 mai 2024 - 17:18

Ministrul agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a avut miercuri, 22 mai 2024, la sediul instituției o întâlnire cu reprezentanții principalelor forme asociative din sectorul vegetal, pentru a discuta provocările cu care se confruntă fermierii.

APIA ASTĂZI: Fermieri, în 2 zile aveți banii în cont!

APIA ASTĂZI: Fermieri, în 2 zile aveți banii în cont!

23 mai 2024 - 11:08

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că ieri, 22 mai 2024, a efectuat plata aferentă ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, aprobat de Guvernul României sub formă de grant direct în valoare de 100 euro/hectar, iar în următoarele 2 zile beneficiarii vor avea banii în conturi.

Mesaj URGENT plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Mesaj URGENT plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

23 mai 2024 - 07:07

Fermierii, crescătorii de animale sunt avertizați de către secretarul de stat MADR, Adrian Pintea, să respecte termenul limită de 7 iunie 2024 dacă vor să beneficieze de subvențiile APIA pe hectar și cap animal, aferente acestui an.

Plata subvenției APIA de 100 euro/ha și animal pe care o iau și fermierii persoane fizice!

Plata subvenției APIA de 100 euro/ha și animal pe care o iau și fermierii persoane fizice!

23 mai 2024 - 05:56

Plata subvenției de 100 de euro/hectar pentru sectorul vegetal, respectiv 100 euro/echivalentul UVM pentru sectoarele suin și avicol a fost demarată miercuri, 22 mai 2024, a anunțat secretarul de stat MADR Adrian Pintea.

AFIR ASTĂZI: Ajutor de maxim un milion euro/beneficiar!

AFIR ASTĂZI: Ajutor de maxim un milion euro/beneficiar!

22 mai 2024 - 18:56

În urma finalizării etapei de evaluare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, Rapoartele intermediare de selecție pentru intervenția DR-28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural și pentru intervenția DR-27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Soluţiile Vantage pentru agricultura de precizie / Precision Planting / Carbon Bee

Soluţiile Vantage pentru agricultura de precizie / Precision Planting / Carbon Bee

Vantage oferă soluţii integrate pentru agricultura de precizie, atât pentru cei care practică agricultura conservativă, cât şi pentru agricultura convenţională. Două dintre acestea sunt:

- semănatul de precizie, cu ajutorul tehnologiei Precision Planting prin care se realizează semănatul uniform atât în ceea ce priveşte adâncimea de semănat cât şi distanţa dintre seminţe/plante, în sistem no-till, minimum-till şi convenţional;

- erbicidarea "Spot spraying" - cu ajutorul tehnologiei Carbon Bee de la AgTech, sistemul SmartStriker - care permite detectarea precisă, în timp real, a buruienilor şi erbicidarea individuală a acestora.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Bacşiş

Bacşiş
O familie de scoţieni, îşi termină cina într-un restaurant. Detalii