KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

APIA VĂ ATRAGE ATENȚIA! TERMENUL ȘI ACTELE CARE VĂ DAU DREPTUL SĂ LUAȚI SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

Publicat: 16 martie 2021 - 08:31
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2021! Termenul APIA care le salvează anul acesta fermierilor români, crescătorilor de animale, subvențiile! Actele de care aveți nevoie! Cum trebuie să procedați ca să nu vă pierdeți subvențiile APIA dacă vă aflați într-una din situațiile expuse mai jos?

Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale

Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat,  independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică  executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, precum și cu  prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE)nr.1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia  agricolă;
- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul beneficiarului, respectiv culturile  beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă  exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
- uciderea/ afectarea integrității animalelor aflate în exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din Regulamentul UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare:

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii  competente, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de  autoritatea în cauză, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care  beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (de la  data emiterii documentului doveditor).

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care  trebuie depuse de către beneficiar sau succesorul acestuia, la dosarul cererii unice de plată  declarația sector zootehnic și care însoțesc Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră sunt:

- pentru decesul beneficiarului– copii de pe certificatul de deces, certificatul care atestă  calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de  împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori;
- copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru  incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului/ adeverinţă medicală din care să  reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz;
- copie de pe procesul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ copie a  procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de  Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei și formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică  împuternicit;
- documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau  integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de  analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit,  după caz.

În sensul art. 34 din OUG nr.11/2021, în cazul decesului fermierului care a depus  cererea unică de plată, moştenitorul, moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori  aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de  forţă majoră, însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii  Certificatului de deces (O copie se păstrează la dosarul cererii unice de plată a moştenitorului).

Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul, moştenitorul legal  desemnat completează o Scrisoare justificativă în care trebuie specificate motivele întârzierii  depunerii documentului.

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de  deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea, până la emiterea deciziei de plată pe numele  decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul  decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu  este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua  exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele  decedatului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la CL/CJ  APIA, unde fermierul decedat a depus cererea unică de plată, Cerere de preluare de exploataţie  agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat  de calitate de moştenitor/ certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în copiecertificată  “conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), actul de identitate al  moştenitorului (original şi copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin  semnătură și dată), dovada contului bancar (activ pe teritoriul României), declaraţie notarială  prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care  există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii unice de  plată a moştenitorului.

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată,  a modificărilor, a documentelor aferente ANTZ/SCZ în cazurile de forţă majoră şi  circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele
doveditoare, conform art. 31 alin (1) din OUG nr.11/2021.

IMPORTANT!
În cazul în care, sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  cazurilor de forță majoră sau circumstanţe excepţionale sunt considerate determinate la  plată.

Circumstanța naturală

În sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 cu modificările  și completările ulterioare, se acceptă drept cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii  care nu sunt din culpa solicitantului:

- “moartea unui animal ca urmare a unei boli”„moartea unui animal, ca urmare a  unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.”

Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se depun de către solicitant  la dosarul cererii unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare  eveniment (F3) şi alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a  cauzat moartea animalului.

Se acceptă în baza procesului verbal de constatare, emis de instituţia abilitată să constate  accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este  vinovat de accident.

Se acceptă ca și cazuri de circumstanță naturală următoarele situații:

- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate fi  considerat responsabil:
a) ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi  remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care să  certifice boala și a formularului de mișcare F2;
b) ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care  să certifice motivul sacrificării și a formularului de mișcare F2;
- moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a făta, se poate  accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a formularului declarare eveniment  (F3)

Animalele care fac obiectul reformei efectivului matcă (cazurile de îmbatrânire, de  infertilitate, distocii la fătare) nu pot fi tratate ca și cazuri de circumstanță naturală.

Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanţă naturală,  în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu  modificările și completările ulterioare, printr-o ÎNŞTIINŢARE cu privire la apariţia unui caz de  circumstanţă naturală (CN) în termen de 10 (zece) zile  lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe  naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului  doveditor, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data  notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică  de plată;
b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa  locului;
c) animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate  condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte  animalul cu circumstanţă naturală.

ATENŢIE!

În cazul în care solicitantul depăşeşte termenul prevăzut la art. 32 paragraful 1  din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare Înştiinţarea cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN) depusă la CJ/CL APIA nu  se ia în considerare.

Un animal care înlocuiește animalul afectat de CN, dacă la rândul lui este supus  unei circumstanțe naturale, nu mai poate fi înlocuit.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează  acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat, înştiinţarea  circumstanţei nefiind obligatorie.

IMPORTANT!
În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu  neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.

Vizualizat: 2012 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Secretar de stat MADR: Cel care face agricultura pentru subvenții nu o să mai existe printre fermieri!

Secretar de stat MADR: Cel care face agricultura pentru subvenții nu o să mai existe printre fermieri!

02 august 2021 - 20:04

Există fermieri veritabili și cei care fac agricultură doar ca să primească subvenții, a declarat secretarul de stat MADR, George Cățean, la sfârșitul săptămânii trecute, la Borsec. Cei care fac agricultura pentru a încasa subvențiile vor dispărea dintre fermierii veritabili.

Exportul de animale vii, SUSPENDAT!

Exportul de animale vii, SUSPENDAT!

02 august 2021 - 18:53

Animals International cere Poliției și ANSVSA să facă razie națională și să aplice sancțiuni! Animals International atrage atenția că în ciuda anunțului ANSVSA de sistare a exportului cu animale vii, mulți operatori economici ignoră măsurile dispuse de autoritatea centrală competentă, acuză Animals International într-un comunicat transmis astăzi pentru Agroinfo.

Shopron, așa arată supermarketul unde fermierii români își vor vinde produsele!

Shopron, așa arată supermarketul unde fermierii români își vor vinde produsele!

02 august 2021 - 18:28

Shopron, primul farmers market din Brașov, se va deschide în zona Bartolomeu, în luna septembrie, în vecinătatea complextului Brintex din Șoșeaua Cristianului nr.7. Acesta este un nou proiect comercial de amploare care se dorește a fi primul „farmers market” din Brașov. Magazinul are o suprafață de 13.000 mp, iar fermierii locali, crescătorii de animale pot să vândă aici de la legume la carne și brânzeturi.

Premierul Cîțu cere să fie aspru sancționați crescătorii de animale care nu respectă regulile ANSVSA!

Premierul Cîțu cere să fie aspru sancționați crescătorii de animale care nu respectă regulile ANSVSA!

02 august 2021 - 17:27

Premierul Florin Cîțu a cerut Autorității Naționale Sanitar-Veterinare (ANSVSA), Poliției și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) să asigure suspendarea transportului cu animale vii, pe perioada caniculei, și să aplice cele mai aspre sancțiuni, unde este cazul.

Țăranul român o să renunțe singur la creșterea porcilor! Acolo îl împing regulile ANSVSA!

Țăranul român o să renunțe singur la creșterea porcilor! Acolo îl împing regulile ANSVSA!

02 august 2021 - 08:44

Autoritatea Națională Sanitară Vaterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) susține cu vehemență, într-un comunicat, că nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, țăranul poate să țină câți porci vrea și să-i vândă. Cu condiția să respecte regulile stabilite printr-un ordin comun ANSVSA și Ministerul Agriculturii. Iar de reguli, ANSVSA nu suflă o vorbă în comunicat. De fapt, aceste reguli îl determină pe țăran să renunțe singur la creșterea porcilor.

Anunț făcut ACUM de ANSVSA: Creșterea porcilor în gospodăriile țărănești!

Anunț făcut ACUM de ANSVSA: Creșterea porcilor în gospodăriile țărănești!

02 august 2021 - 06:51

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis către Agroinfo un comunicat prin care face precizări legate de creșterea porcilor în gospodăriile țărănești. ANSVSA nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, susține ANSVSA. Inserăm integral precizările ANSVSA.

Prezentați actele la controlul APIA!

Prezentați actele la controlul APIA!

02 august 2021 - 06:24

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii care sunt incluși în eșantionul de control că au obligația de a prezenta toate documentele solicitate de inspectorii APIA.

Ministrul agriculturii, anunț astăzi: Cuantum plata subvențiilor APIA pentru acest an!

Ministrul agriculturii, anunț astăzi: Cuantum plata subvențiilor APIA pentru acest an!

30 iulie 2021 - 20:01

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, s-a întâlnit astăzi cu fermierii din Bihor. Șeful MADR le-a spus care este suma alocată pentru plata subvențiilor APIA pentru anii 2021 și 2022, dar și suma pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Ministrul Oros: Tinerii fermieri din diaspora, așteptați în România să preia gospodăriile țărănești ale bunicilor!

Ministrul Oros: Tinerii fermieri din diaspora, așteptați în România să preia gospodăriile țărănești ale bunicilor!

30 iulie 2021 - 16:17

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat astăzi, la Oradea, că tinerii fermieri care muncesc prin țări străine sunt așteptați în țară ca să preia gospodăriile bunicilor sau pe ale părinților și să le consolideze ca ferme. Ajutorul financiar pe care-l primesc tinerii care au decis să revină în România este de maxim 50.000 de euro/fermier, sprijin pentru instalarea tânărului fermier, componenta diaspora. Până acum, 160 de tineri români din diaspora vor beneficia de acest ajutor.

Banii transferați în conturile fermelor mici!

Banii transferați în conturile fermelor mici!

30 iulie 2021 - 11:13

Peste 244 de milioane de euro transferate în conturile fermierilor mici! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că până la această dată cele mai multe proiecte finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2020, au fost cele pentru dezvoltarea fermelor mici.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Asigurarea culturilor agricole - Un interviu cu Dorel Istrate, fermier din Șăulia (jud. Mureș)

Asigurarea culturilor agricole - Un interviu cu Dorel Istrate, fermier din Șăulia (jud. Mureș)

Este necesară asigurarea culturilor agricole? Fermierul Dorel Istrate (jud. Mureș) ne spune de ce și cu cine își asigură culturile!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000 Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Bancul zilei

Curaj

Curaj
Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua câteva pahare de coniac, după care îl intreabă: Detalii