KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

APIA VĂ ATRAGE ATENȚIA! TERMENUL ȘI ACTELE CARE VĂ DAU DREPTUL SĂ LUAȚI SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

Publicat: 16 martie 2021 - 08:31
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2021! Termenul APIA care le salvează anul acesta fermierilor români, crescătorilor de animale, subvențiile! Actele de care aveți nevoie! Cum trebuie să procedați ca să nu vă pierdeți subvențiile APIA dacă vă aflați într-una din situațiile expuse mai jos?

Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale

Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat,  independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică  executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, precum și cu  prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE)nr.1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia  agricolă;
- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul beneficiarului, respectiv culturile  beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă  exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
- uciderea/ afectarea integrității animalelor aflate în exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din Regulamentul UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare:

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii  competente, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de  autoritatea în cauză, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care  beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (de la  data emiterii documentului doveditor).

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care  trebuie depuse de către beneficiar sau succesorul acestuia, la dosarul cererii unice de plată  declarația sector zootehnic și care însoțesc Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră sunt:

- pentru decesul beneficiarului– copii de pe certificatul de deces, certificatul care atestă  calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de  împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori;
- copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru  incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului/ adeverinţă medicală din care să  reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz;
- copie de pe procesul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ copie a  procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de  Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei și formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică  împuternicit;
- documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau  integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de  analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit,  după caz.

În sensul art. 34 din OUG nr.11/2021, în cazul decesului fermierului care a depus  cererea unică de plată, moştenitorul, moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori  aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de  forţă majoră, însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii  Certificatului de deces (O copie se păstrează la dosarul cererii unice de plată a moştenitorului).

Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul, moştenitorul legal  desemnat completează o Scrisoare justificativă în care trebuie specificate motivele întârzierii  depunerii documentului.

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de  deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea, până la emiterea deciziei de plată pe numele  decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul  decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu  este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua  exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele  decedatului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la CL/CJ  APIA, unde fermierul decedat a depus cererea unică de plată, Cerere de preluare de exploataţie  agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat  de calitate de moştenitor/ certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în copiecertificată  “conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), actul de identitate al  moştenitorului (original şi copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin  semnătură și dată), dovada contului bancar (activ pe teritoriul României), declaraţie notarială  prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care  există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii unice de  plată a moştenitorului.

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată,  a modificărilor, a documentelor aferente ANTZ/SCZ în cazurile de forţă majoră şi  circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele
doveditoare, conform art. 31 alin (1) din OUG nr.11/2021.

IMPORTANT!
În cazul în care, sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  cazurilor de forță majoră sau circumstanţe excepţionale sunt considerate determinate la  plată.

Circumstanța naturală

În sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 cu modificările  și completările ulterioare, se acceptă drept cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii  care nu sunt din culpa solicitantului:

- “moartea unui animal ca urmare a unei boli”„moartea unui animal, ca urmare a  unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.”

Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se depun de către solicitant  la dosarul cererii unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare  eveniment (F3) şi alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a  cauzat moartea animalului.

Se acceptă în baza procesului verbal de constatare, emis de instituţia abilitată să constate  accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este  vinovat de accident.

Se acceptă ca și cazuri de circumstanță naturală următoarele situații:

- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate fi  considerat responsabil:
a) ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi  remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care să  certifice boala și a formularului de mișcare F2;
b) ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care  să certifice motivul sacrificării și a formularului de mișcare F2;
- moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a făta, se poate  accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a formularului declarare eveniment  (F3)

Animalele care fac obiectul reformei efectivului matcă (cazurile de îmbatrânire, de  infertilitate, distocii la fătare) nu pot fi tratate ca și cazuri de circumstanță naturală.

Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanţă naturală,  în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu  modificările și completările ulterioare, printr-o ÎNŞTIINŢARE cu privire la apariţia unui caz de  circumstanţă naturală (CN) în termen de 10 (zece) zile  lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe  naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului  doveditor, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data  notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică  de plată;
b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa  locului;
c) animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate  condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte  animalul cu circumstanţă naturală.

ATENŢIE!

În cazul în care solicitantul depăşeşte termenul prevăzut la art. 32 paragraful 1  din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare Înştiinţarea cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN) depusă la CJ/CL APIA nu  se ia în considerare.

Un animal care înlocuiește animalul afectat de CN, dacă la rândul lui este supus  unei circumstanțe naturale, nu mai poate fi înlocuit.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează  acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat, înştiinţarea  circumstanţei nefiind obligatorie.

IMPORTANT!
În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu  neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.

Vizualizat: 2058 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cei mai bogați fermieri din lume!

Cei mai bogați fermieri din lume!

27 noiembrie 2021 - 09:37

Revistele online AgronoMag și Luxatix au găsit cei mai bogați fermieri din lume, oameni care își datorează averea agriculturii și creșterii animalelor. Între ei se află și un prim-ministru, iar primele două locuri sunt deținute de doi chinezi. 

Oierul Dumitru Andreșoi despre certificatele de origine false la berbeci!

Oierul Dumitru Andreșoi despre certificatele de origine false la berbeci!

27 noiembrie 2021 - 07:22

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descoperit că un certificat de origine falsificat pentru berbeci s-a vândut cu suma între 900 și 1000 de lei bucata împreună cu crotalii. Oierii care le-au cumpărat au încasat de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenția cea mai mare din oierit, sprijinul cuplat, cu un cuantum de circa 17 euro pe cap de ovină pentru berbeci care, în realitate, nu erau de rasă pură, aveau doar certificate false și crotalii transferate de la alți berbeci.

Prima decizie a ministrului Chesnoiu: Șeful ANZ, destituit!

Prima decizie a ministrului Chesnoiu: Șeful ANZ, destituit!

26 noiembrie 2021 - 19:16

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează astăzi că, începând cu data de 2 decembrie 2021, încetează detașarea temporară a domnului Vaida Bela în postul de director general la Agenția Națională de Zootehnie ”Prof. Dr. GK Constantinescu”.

Decizie Guvern ASTĂZI: Sume suplimentare pentru ajutoarele de stat acordate fermierilor!

Decizie Guvern ASTĂZI: Sume suplimentare pentru ajutoarele de stat acordate fermierilor!

26 noiembrie 2021 - 19:06

În ședința Guvernului din data de 26 noiembrie 2021 a fost aprobată rectificarea bugetului MADR, care presupune disponibilizarea și redistribuirea unor resurse financiare excedentare identificate în bugetul MADR pe anul 2021, informează Ministerul Agriculturii. 

Certificate de origine false la ovine! 12 oieri, medici veterinari, ingineri zootehniști, trimiși în judecată!

Certificate de origine false la ovine! 12 oieri, medici veterinari, ingineri zootehniști, trimiși în judecată!

26 noiembrie 2021 - 15:54

ANCHETA DNA! Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au trimis în judecată, în stare de libertate și sub control judiciar, 12 inculpați (crescători de ovine, medici veterinari, ingineri zootehniști etc.), pentru încercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie, prin folosirea de certificate falsificate de atestare a unei rase de ovine, anunță DNA.

Oficial UE: O veste bună pentru fermierii români! Crește subvenția la 215 euro/ha!

Oficial UE: O veste bună pentru fermierii români! Crește subvenția la 215 euro/ha!

26 noiembrie 2021 - 10:52

O veste bună pentru fermierii români este convergența plăților. Aceasta înseamnă echivalarea în timp a subvenției la hectar cu cea din alte state membre, ceea ce va însemna o creștere de la 170/195 EUR/ha în 2019/2020 până la 215 EUR/ha în 2027, anunță europarlamentarul român Dan Motreanu.

Subvenția APIA vaci lapte pentru acest an - 379 euro/cap animal, cuantum estimat!

Subvenția APIA vaci lapte pentru acest an - 379 euro/cap animal, cuantum estimat!

26 noiembrie 2021 - 09:46

Ministerul Agriculturii a anunțat ieri, joi, 25 noiembrie 2021, plafonul alocat pentru acest an, pentru plata sprijinului cuplat zootehnic pentru bovine. Agroinfo a estimat cuantumul pe cap de vacă de lapte pe care ar urma să-l primească anul acesta crescătorii români de bovine care sunt eligibili pentru această schemă de plată.

Stau la oraș și vreau pe masa de Crăciun porc crescut în curtea unui țăran!

Stau la oraș și vreau pe masa de Crăciun porc crescut în curtea unui țăran!

26 noiembrie 2021 - 09:02

Unul dintre cititorii Agroinfo care trăiește la oraș îi dă replica vicepreședintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea, într-un mesaj transmis către redacția noastră. Vreau pe masa de Crăciun porc crescut în curtea unui țăran, spune cititorul nostru.

Eurodeputat român: Redistribuția subvențiilor către fermierii mai mici!

Eurodeputat român: Redistribuția subvențiilor către fermierii mai mici!

26 noiembrie 2021 - 08:15

Avem de departe cei mai mulți mici fermieri din UE, care de cele mai multe ori sunt în afara circuitelor economice și nu produc profit din munca lor. Noua Politică Agricolă Comună vine cu mai mulți bani pentru fermierii mici și mijlocii, dar și cu oportunitatea pentru ei de a se integra pe piață producând alimente ecologice, sănătoase, care sunt o prioritate pentru UE în viitor, spune europarlamentarul român Alin Mituța. 

Subvenții APIA exclusiv pentru fermierii adevărați, nu pentru alte buzunare!

Subvenții APIA exclusiv pentru fermierii adevărați, nu pentru alte buzunare!

26 noiembrie 2021 - 08:00

Este modificată definiția fermierului activ, pentru că vrem ca banii UE să meargă către adevărații fermieri care se ocupă cu agricultura și nu către proprietarii de terenuri – până acum, s-a întâmplat și acest lucru, a spus europarlamentarul român Alin Mituța, într-un interviu G4Media. Noua definiție a fermierului activ va intra din 2023, odată cu noua Politică Agricolă Comună. 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Ioan Hlavai, exploatează în jur de o sută de hectare iar în 2019 a reuşit să câştige un proiect de finanţare cu fonduri europene în valoare de 74.500 euro, pentru achiziţia de utilaje. Îşi luase atunci un tractor Zetor Forterra CL 140, împreună cu o tocătoare pentru defrişări. „Până la urmă, am comparat mai multe modele de tractoare cu acelaşi număr de cai putere iar concluzia a fost că cea mai bună soluţie pentru mine este acest Zetor. M-a interesat nu doar preţul de achiziţie, ci şi cât m-ar costa întreţinerea tractorului. Serviciile after-sales sunt foarte importante”, îmi spunea fermierul.

KRONE BiG Pack – Randament și densitate! Semănat și fertilizat într-o singură trecere cu LEMKEN Azurit 9 + Solitair 12 SW Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bancul zilei

Între vecini

Între vecini
Soţia către soţ: Detalii