Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

APIA VĂ ATRAGE ATENȚIA! TERMENUL ȘI ACTELE CARE VĂ DAU DREPTUL SĂ LUAȚI SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

Publicat: 16 martie 2021 - 08:31
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2021! Termenul APIA care le salvează anul acesta fermierilor români, crescătorilor de animale, subvențiile! Actele de care aveți nevoie! Cum trebuie să procedați ca să nu vă pierdeți subvențiile APIA dacă vă aflați într-una din situațiile expuse mai jos?

Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale

Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat,  independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică  executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, precum și cu  prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE)nr.1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia  agricolă;
- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul beneficiarului, respectiv culturile  beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă  exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
- uciderea/ afectarea integrității animalelor aflate în exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din Regulamentul UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare:

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii  competente, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de  autoritatea în cauză, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care  beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (de la  data emiterii documentului doveditor).

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care  trebuie depuse de către beneficiar sau succesorul acestuia, la dosarul cererii unice de plată  declarația sector zootehnic și care însoțesc Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră sunt:

- pentru decesul beneficiarului– copii de pe certificatul de deces, certificatul care atestă  calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de  împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori;
- copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru  incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului/ adeverinţă medicală din care să  reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz;
- copie de pe procesul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ copie a  procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de  Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei și formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică  împuternicit;
- documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau  integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de  analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit,  după caz.

În sensul art. 34 din OUG nr.11/2021, în cazul decesului fermierului care a depus  cererea unică de plată, moştenitorul, moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori  aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de  forţă majoră, însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii  Certificatului de deces (O copie se păstrează la dosarul cererii unice de plată a moştenitorului).

Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul, moştenitorul legal  desemnat completează o Scrisoare justificativă în care trebuie specificate motivele întârzierii  depunerii documentului.

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de  deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea, până la emiterea deciziei de plată pe numele  decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul  decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu  este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua  exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele  decedatului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la CL/CJ  APIA, unde fermierul decedat a depus cererea unică de plată, Cerere de preluare de exploataţie  agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat  de calitate de moştenitor/ certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în copiecertificată  “conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), actul de identitate al  moştenitorului (original şi copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin  semnătură și dată), dovada contului bancar (activ pe teritoriul României), declaraţie notarială  prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care  există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii unice de  plată a moştenitorului.

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată,  a modificărilor, a documentelor aferente ANTZ/SCZ în cazurile de forţă majoră şi  circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele
doveditoare, conform art. 31 alin (1) din OUG nr.11/2021.

IMPORTANT!
În cazul în care, sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  cazurilor de forță majoră sau circumstanţe excepţionale sunt considerate determinate la  plată.

Circumstanța naturală

În sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 cu modificările  și completările ulterioare, se acceptă drept cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii  care nu sunt din culpa solicitantului:

- “moartea unui animal ca urmare a unei boli”„moartea unui animal, ca urmare a  unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.”

Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se depun de către solicitant  la dosarul cererii unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare  eveniment (F3) şi alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a  cauzat moartea animalului.

Se acceptă în baza procesului verbal de constatare, emis de instituţia abilitată să constate  accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este  vinovat de accident.

Se acceptă ca și cazuri de circumstanță naturală următoarele situații:

- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate fi  considerat responsabil:
a) ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi  remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care să  certifice boala și a formularului de mișcare F2;
b) ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar care  să certifice motivul sacrificării și a formularului de mișcare F2;
- moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a făta, se poate  accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a formularului declarare eveniment  (F3)

Animalele care fac obiectul reformei efectivului matcă (cazurile de îmbatrânire, de  infertilitate, distocii la fătare) nu pot fi tratate ca și cazuri de circumstanță naturală.

Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanţă naturală,  în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu  modificările și completările ulterioare, printr-o ÎNŞTIINŢARE cu privire la apariţia unui caz de  circumstanţă naturală (CN) în termen de 10 (zece) zile  lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe  naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului  doveditor, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data  notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică  de plată;
b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa  locului;
c) animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate  condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte  animalul cu circumstanţă naturală.

ATENŢIE!

În cazul în care solicitantul depăşeşte termenul prevăzut la art. 32 paragraful 1  din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu modificările și completările ulterioare Înştiinţarea cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN) depusă la CJ/CL APIA nu  se ia în considerare.

Un animal care înlocuiește animalul afectat de CN, dacă la rândul lui este supus  unei circumstanțe naturale, nu mai poate fi înlocuit.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează  acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat, înştiinţarea  circumstanţei nefiind obligatorie.

IMPORTANT!
În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse  circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu  neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.

Vizualizat: 1916 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Anunț făcut de șeful ANZ: ajutor de stat pentru creșterea animalelor!

Anunț făcut de șeful ANZ: ajutor de stat pentru creșterea animalelor!

16 aprilie 2021 - 09:24

Directorul Agenției Naționale pentru Zootehnie, ing. Vaida Bela, anunță că a solicitat creșterea sumei alocate pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor.

Lista subvențiilor APIA care intră la plată!

Lista subvențiilor APIA care intră la plată!

16 aprilie 2021 - 07:07

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate începe plata subvențiilor agricole așteptate de fermieri și crescători de animale, cuvenite acestora pentru anul de cerere 2020. Guvernul a aprobat joi, 15 aprilie 2021, o serie de hotărâri care stabilesc sumele pentru plata acestor subvenții.

APIA anunț astăzi despre subvențiile fermierilor!

APIA anunț astăzi despre subvențiile fermierilor!

15 aprilie 2021 - 19:57

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) continuă în ritm susținut Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2021.
Pentru că siguranţa în contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importantă pentru instituţia noastră, fermierii depun cererea prin mijloace electronice, fără a se prezenta la Centrele judeţene/locale APIA şi/sau Centrul Municipiului Bucureşti.

Ajutor de minimis pentru fermieri, aprobat astăzi!

Ajutor de minimis pentru fermieri, aprobat astăzi!

15 aprilie 2021 - 19:29

Guvernul a aprobat astăzi, 15 aprilie 2021, o Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi„ precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.

Guvern astăzi: Plata ajutoarelor naționale tranzitorii pe hectar!

Guvern astăzi: Plata ajutoarelor naționale tranzitorii pe hectar!

15 aprilie 2021 - 19:16

Oficial. În ședința Guvernului din data de 15 aprilie 2021 a fost aprobată o Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2020, anunță MADR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Guvern astăzi: Plata subvenției APIA mici la ovine/caprine!

Guvern astăzi: Plata subvenției APIA mici la ovine/caprine!

15 aprilie 2021 - 19:08

Aprobată. În ședința Guvernului din data de 15 aprilie 2021 a fost aprobată o Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) la speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020.

Guvern astăzi: Plata ajutorului național tranzitoriu la bovine!

Guvern astăzi: Plata ajutorului național tranzitoriu la bovine!

15 aprilie 2021 - 18:57

Anunț Guvern. În ședința de astăzi, 15 aprilie 2021, Guvernul a adoptat Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, anunță MADR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

COMUNICAT DE ASTĂZI AFIR!

COMUNICAT DE ASTĂZI AFIR!

15 aprilie 2021 - 13:37

ANUNȚ. Beneficiarii PNDR 2020 au prioritate la eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică, anunță Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

UN PRIMAR A PRIMIT ILEGAL 500 HA DE PĂȘUNE PENTRU CARE A PLĂTIT O CHIRIE DE 10 LEI/HA!

UN PRIMAR A PRIMIT ILEGAL 500 HA DE PĂȘUNE PENTRU CARE A PLĂTIT O CHIRIE DE 10 LEI/HA!

15 aprilie 2021 - 09:42

PĂȘUNE ÎNCHIRIATĂ LA PREȚ DE NIMIC. Emil Răgman, fost primar al localității gorjene Prigoria, a beneficiat mai bine de 12 ani de un contract încheiat de Primăria Bengești Ciocadia, din Gorj, prin care i s-a închiriat ilegal suprafaţa de 500 ha de păşune în zona Coasta Bengăi, în munte, suprafaţă ce aparţinea, de fapt, localităţii Mălaia din judeţul Vâlcea și nu putea fi închiriată de primăria comunei din Gorj.

ȘEFA DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ CARAȘ-SEVERIN, REȚINUTĂ DE DNA ÎNTR-UN DOSAR DE CORUPȚIE!

ȘEFA DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ CARAȘ-SEVERIN, REȚINUTĂ DE DNA ÎNTR-UN DOSAR DE CORUPȚIE!

15 aprilie 2021 - 08:40

ANCHETĂ. Directoarea Direcției pentru Agricultură Caraș-Severin, Felicia Gabriela Mehedințu, a fost dusă la audieri miercuri, 14 aprilie 2021, la sediul Direcției Naționale Anticorupție Timișoara, fiind acuzată de abuz în serviciu și delapidare. Șefa DAJ a fost reținută pentru 24 de ore, scrie pressalert.ro

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La cumpărături

La cumpărături
Un tip făcea cumpărături într-un supermagazin cu un cărucior în care era şi băieţelul său de doi ani. Detalii