Adama
Agreena
AGRICOVER

AFIR anunță ACUM cine ia anul acesta ajutorul de 70.000 euro/fermier!

Publicat: 18 octombrie 2023 - 07:01
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Pentru tinerii fermieri, prin intervenția DR-30 se acordă finanțare 100% nerambursabilă acelor fermieri care acționează în nume propriu și sunt organizați ca microîntreprindere sau ca întreprindere mică (exemplu: PFA, II, IF), anunță acum Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizând că a publicat Ghidul solicitantului Sprijin instalare tineri fermieri, forma finală. Ajutorul este de 70.000 euro/fermier. Cine este eligibil pentru ajutor și ce condiții trebuie îndeplinite? 

Pot accesa această intervenție și persoanele juridice unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Finanțarea maximă pe care o poate obține un tânăr fermier este de 70.000 €, având la dispoziție un buget total pentru întreaga perioadă de finanțare de 250,7 milioane €.

Definiție tânăr fermier:
„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.


Beneficiari
persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ghid afir oct_b

Condiții obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-30, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
 Solicitantul să se încadreze în definiția tânărului fermier
Încadrarea solicitantului în definiția tânărului fermier se face cu respectarea condițiilor privind:
 vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
 deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;
 se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care dețin competențe în domeniul agricol, îndeplinind minim:
 competențe dobândite prin participarea la programe de iniţiere care presupun un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională
sau
 experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.
De asemenea, solicitanţii îndeplinesc condiţia de eligibilitate prin orice document care atestă pregătirea profesională superioară minimului eligibil mai-sus prezentat, precum:
 evaluarea în cadrul unui centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale de minimum Nivel I de calificare, ca urmare a experienţei profesionale
sau
 formare profesională prin studii/ cursuri de calificare realizate de furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
 studii medii/superioare

Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate conform legislaţiei în vigoare care cuprinde această informaţie.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, documentele se depun cel târziu la momentul contractării şi sunt acceptate certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub Nivelul I de calificare (360 de ore, respectiv 180 de ore) eliberate atât de formatori autorizaţi, potrivit legislaţiei în vigoare şi certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale.

În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare,se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru calificări (ANC).

Tânărul fermier trebuie să prezinte la momentul contractării documentul care dovedeşte formarea sau deţinerea competenţelor adecvate în domeniul agricol (diplomă/certificat de absolvire).

În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice tineri fermieri care cumulativ îndeplinesc condiția de tânăr fermier, cerința privind formarea sau competențele adecvate trebuie îndeplinita de către persoana fizică tânăr fermier care are calitatea de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni/ părți sociale) și de administrator unic.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată pe teritoriul României şi figurează în REVISAL, trebuie să atașeze documente doveditoare emise de angajator/ angajatori, din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol), astfel încât să certifice experiența practică în activitatea agricolă. Conţinutul documentelor doveditoare se va verifica de către experții AFIR prin consultarea REVISAL.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată în afara graniţelor ţării, trebuie să ataşeze documente din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența
practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol).

Aceste documente oficiale trebuie să fie însoţite de traducere legalizată care să facă dovada raporturilor de muncă de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă sau alt document eliberat de angajator, în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate dedicat pregătirii profesionale a tânărului fermier este suficientă pregătirea profesională în domeniul agricol, iar documentele se pot depune cel târziu la contractare, însă pentru a obţine punctaj în cadrul principiului de selecţie nr. 1 „Principiul nivelului de calificare”, pregătirea profesională deţinută trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect, iar documentele privind îndeplinirea principiului de selecţie se depun odată cu Cererea de Finanţare.

Solicitantul figurează în sistemul APIA și ANSVSA (după caz) cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție.

Solicitanții trebuie să îndeplinească la momentul depunerii cererii de finanțare, condiția de a nu fi trecut mai mult de 24 de luni de la data instalării, chiar dacă forma de organizare a solicitantului este diferită față de cea de la data instalării.

Atenție! Tânărul fermier poate deține baza de producție (suprafeţe, animale, pasări şi familii de albine) în limita consumului propriu definit, cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare, cu condiția de a nu fi beneficiat de sprijin din FEGA sau FEADR.

Cel târziu la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată, beneficiarii vor fi înregistraţi cu suprafeţe de teren agricol şi/sau animale în IACS-APIA.

Sprijin nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;
70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Ghidul solicitantului.

Vizualizat: 7792 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

07 iunie 2024 - 16:10

2,29 miliarde euro au intrat în conturile fermierilor români de la începutul acestui an și până în prezent, bani europeni rambursați de către Comisia Europeană pentru finanțarea măsurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

07 iunie 2024 - 14:47

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, componenta 4.1.1, din cadrul PNDR 2020. Ghidul este postat spre informarea publicului larg pe o perioadă de 7 zile calendaristice, urmând ca după această să poată fi lansată sesiunea pentru depunerea proiectelor.

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

07 iunie 2024 - 14:25

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024.

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

06 iunie 2024 - 15:25

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a anunțat, în urmă cu puțin timp, că s-a luat decizia prelungirii campaniei de primire a cererilor pentru plata subvențiilor agricole până la data de 12 iunie 2024.

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

06 iunie 2024 - 09:05

Au crescut subvențiile APIA pentru 2023! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le va plăti fermierilor, crescătorilor de animale o sumă suplimentară pentru anumite subvenții APIA aferente anului 2023. Sunt scheme de plată la care li s-au transferat sume rămase neutilizate pentru alte subvenții. Agroinfo vă pune la dispoziție lista oficială a subvențiilor APIA pentru care veți primi diferența dintre cuantumul inițial și cel final.

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

06 iunie 2024 - 07:31

A crescut subvenția APIA la oi și capre! Ministerul Agriculturii a anunțat miercuri, 5 iunie 2024, că a transferat suma de un milion de euro către PD 24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine, pentru asigurarea unui cuantum cât mai apropiat de cel unitar planificat în Planul Național Strategic 2023-2027 pentru anul 2023. 

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

05 iunie 2024 - 18:13

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că un număr de 484 de proiecte eligibile fără finanțare ale tinerilor fermieri din zona montană și non montană vor beneficia de finanțare în urma suplimentării bugetului aferent sub-măsurii 6.1 cu valoarea de 20,84 milioane EURO.

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

05 iunie 2024 - 17:39

Peste 44 milioane de euro au fost rambursate de către Comisia Europeană, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Suma reprezintă plățile directe pe hectar și cap animal achitate fermierilor, crescătorilor de animale pentru anul 2023.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Curiozități despre cerbi, ciute, căprioare și COARNELE DE CERB!

Curiozități despre cerbi, ciute, căprioare și COARNELE DE CERB!

Bine ați venit la Ferma de Cerbi din Poiana Neamțului!

Vă invitâm la o scurtă prezentare realizată de Daniel Stoica din care veți afla cum să deosebiți Căprioarele de Ciute și multe alte informații interesante despre Cerbi.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

În vacanţă...

În vacanţă...
De trei ori am fost în vacanţă şi de trei ori soţia mea a rămas însărcinată Detalii