Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

NOU ÎN LEGE! SCHIMBĂRI la CALCULUL ȘI PLATA IMPOZITULUI pentru AGRICULTORI!

Publicat: 11 martie 2018 - 08:15
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ MINISTERUL FINANȚELOR! Modificări fiscale de ultimă oră pentru fermierii români! Ministerul Finanțelor a stabilit alte reguli fiscale pentru calculul și plata impozitelor și taxelor din agricultură, anunță un proiect de ordonanță de urgență care operează schimbări în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 15 martie  a anului de realizare a venitului.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale.

Sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite în această listă:

1.Cereale pînă la 2 ha 
2.Plante oleaginoase pînă la 2 ha 
3.Cartof pînă la 2 ha 
4.Sfeclă de zahăr pînă la 2 ha 
5.Tutun pînă la 1 ha
6.Hamei pe rod pînă la 2 ha 
7.Legume în cîmp pînă la 0,5 ha 
8.Legume în spații protejate pînă la 0,2 ha 
9.Leguminoase pentru boabe pînă la 1,5 ha 
10.Pomi pe rod pînă la 1,5 ha 
11.Vie pe rod pînă la 1 ha 
12.Arbuști fructiferi pînă la 1 ha 
13.Flori și plante ornamentale pînă la 0,3 ha 
 
Animale 
1.Vaci până la 2  capete
2.Bivolițe pînă la 2  capete
3.Oi până la 50  capete
4.Capre pînă la 25  capete
5.Porci pentru îngrășat până la 6  capete
6.Albine până la 75 de familii 
7.Păsări de curte până la 100

Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaraţia nu se depune pentru veniturile realizate în limitele prevăzute în lista de mai sus.

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiași termen.

Contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligaţia să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă  anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final.

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale din lista de mai sus prin declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la termenul de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului.

Este abrogată din legea fiscală prevederea potrivit căreia impozitul de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.

Pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual

Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care sunt stabilite norme de venit.

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real au obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la la data de 15 martie  a anului de realizare a venitului.

Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10 % asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie  a anului următor celui de realizare a venitului.

IMPOZIT DIMINUAT DE BONIFICAȚIE!

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Bonificația se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.
Bonificația se acordă și în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaratia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, se constată că au fost achitate toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele prevăzute de lege.
Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare.

Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.

BONIFICAȚII PENTRU 2018!

În anul 2018, se acordă următoarele bonificații: pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior,  prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat;
b) câştigul net anual impozabil determinat.

Fermierii care plătesc arendă au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Pentru veniturile realizate în 2017, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune până la data de 15 iulie 2018.

Pentru veniturile realizate în 2018, calculul și plata impozitului pentru veniturile din activități agricole determinate pe baza normelor de venit, a căror impunere este finală se efectuează de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie 2019

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care contribuția de asigurări sociale și după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de benefciarul de venit pentru anul 2018.

Sursa: Ministerul FinanțelorVizualizat: 10108 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ASTĂZI, DECIZIE GUVERN PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA ALE FERMIERILOR!

ASTĂZI, DECIZIE GUVERN PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA ALE FERMIERILOR!

04 decembrie 2020 - 18:04

START PLATĂ SUBVENȚIE APIA! Guvernul a adoptat astăzi, 4 decembrie 2020, în ședință, o hotărâre prin care a alocat 176 de milioane de lei pentru plata restanțelor la subvenția APIA pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul 2 al anului 2020.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! PLATA AJUTORULUI DE CRIZĂ!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! PLATA AJUTORULUI DE CRIZĂ!

04 decembrie 2020 - 17:29

TERMEN APIA 14 DECEMBRIE 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 03 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

MESAJ AFIR DE ASTĂZI: AJUTORUL DE 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

MESAJ AFIR DE ASTĂZI: AJUTORUL DE 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

04 decembrie 2020 - 17:08

OFICIAL! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finalizat evaluarea tuturor cererilor tinerilor fermieri pentru finanțarea exploatațiilor agricole, depuse în sesiunea derulată la nivel național și, pentru prima oară, în diaspora la nivelul întregii Uniuni Europene, în perioada 15 iulie – 15 octombrie 2020, anunță AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Argentina - export record de porumb

Argentina - export record de porumb

04 decembrie 2020 - 10:30

În perioada ianuarie-octombrie, Argentina a exportat 34,5 milioane de tone de porumb, în creștere cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 şi un nou record, conform unui studiu al Bursei de cereale din Cordoba. Valoarea exporturilor de porumb în această perioadă a ajuns la 5,56 miliarde USD, în creștere cu 8% față de anul precedent.

VEȘTI DE LA BRUXELLES! CE-I AȘTEAPTĂ PE FERMIERII ROMÂNI!

VEȘTI DE LA BRUXELLES! CE-I AȘTEAPTĂ PE FERMIERII ROMÂNI!

04 decembrie 2020 - 08:29

CONCLUZII ALARMANTE. „Agricultura UE nu este pe direcția bună pentru a atinge țintele de mediu și climă” conform unui studiu comandat chiar de Comisia Europeană. Rezultatele studiului nu sunt deloc îmbucurătoare pentru fermierii europeni și, implicit, pentru fermierii din România.

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

04 decembrie 2020 - 08:02

ÎN VIGOARE! Schema de ajutor de stat în valoare de 500 de euro pe hectar acordată producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicată joi, 3 decembrie 2020, în Monitorul Oficial. Este în vigoare, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara primirea cererilor. Important! Solicitanții vor avea doar 7 zile la dispoziție pentru depunerea actelor. Subvenția de 500 de euro/ha este plătită până la limita de 200 de hectare.

SUBVENȚII APIA CU TERMEN DE PLATĂ 31 DECEMBRIE 2020!

SUBVENȚII APIA CU TERMEN DE PLATĂ 31 DECEMBRIE 2020!

04 decembrie 2020 - 07:39

BANII CARE VOR AJUNGE ÎN CONTURILE FERMIERILOR PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2020! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are termen 31 decembrie 2020 pentru achitarea unor subvenții cuvenite fermierilor pentru anul 2020. AGROINFO vă spune ce bani trebuie să ajungă în conturile dumneavoastră până-n ultima zi din acest an.

VÂNZAREA PORCILOR DIN GOSPODĂRII FĂRĂ AVIZ DSVSA, ILEGALĂ!

VÂNZAREA PORCILOR DIN GOSPODĂRII FĂRĂ AVIZ DSVSA, ILEGALĂ!

04 decembrie 2020 - 06:49

REGULI STRICTE! Carnea de porc din gospodării nu poate fi destinată vânzării, iar vânzarea porcilor din gospodării se poate realiza numai cu avizul DSVSA, a precizat Mihai Terecoasă, directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova. Pentru a preveni extinderea pestei porcine africane, regulile sanitar-veterinare sunt la fel de stricte ca anul trecut, în această perioadă când mai sunt două săptămâni până la Ignat.

APIA: BANII TRANSFERAȚI ASTĂZI ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

APIA: BANII TRANSFERAȚI ASTĂZI ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

03 decembrie 2020 - 16:02

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 02 decembrie 2020, a demarat autorizarea plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020. APIA anunță, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a transferat astăzi peste 94 de milioane de euro în conturile fermierilor.

OFICIAL MADR! VIN SUBVENȚIILE APIA RESTANTE!

OFICIAL MADR! VIN SUBVENȚIILE APIA RESTANTE!

03 decembrie 2020 - 15:32

DECIZIE. Ministerul Agriculturii anunță că a alocat peste 800 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, aferent anului de cerere 2020. Proiectul de hotărâre de Guvern este în dezbatere publică pe site-ul oficial al MADR.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
AS
|
03. 13, 2018. Tuesday 07:19
Ce se intampla cu plantatiile nou infiintate (tinere, neintrate pe rod), sunt impozitate ca si cele pe rod? Nu scrie nici unde cat timp sunt considerate plantatii tinere si daca sunt scutite de la plata impozitului din momentul plantarii si pana intrarea pe rod. Nu e corect sa se impoziteze o plantatie neroditoare timp de 4-10 ani in functie de specie. Va rugam ridicati problema caci nimeni nu ne asculta doar ne impoziteaza!
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Fermy Show Ep. 1 -  Legea Mirosurilor

Fermy Show Ep. 1 - Legea Mirosurilor

Premieră Națională! Inovație Totală! Jurnalistul Catalin Roba și Fermy, specialistul animat (sau Agri 4.0) al revistei Ferma, despică firul în patru: Este momentul să afli cum e percepută Legea Mirosurilor în lumea lui Fermy!

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Anunţ

Anunţ
Blondă, sexi, drăguţă, 90-60-90, atrăgătoare: vând tractor. Detalii