Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

VERIFICĂRI APIA pentru AJUTOARELE din APICULTURĂ! CUM SE STABILEȘTE EȘANTIONUL DE CONTROL!

Publicat: 27 ianuarie 2020 - 08:02
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

CAMPANIA AGROINFO DE INFORMARE A APICULTORILOR. AGROINFO continuă, așa cum v-a promis, să vă pună la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru a obține ajutoarele din apicultură în perioada 2020-2022. Astăzi, publicăm în detaliu despre verificările pe care le face Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) înainte de plata ajutoarelor și cum se stabilește eșantionul de control. Documentul a fost obținut de AGROINFO de la Comisia Europeană.

Măsurile prevăzute în Programul naţional apicol 2020-2022 sunt monitorizate şi gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar controlul la faţa locului se realizează de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ).

Controale administrative şi la faţa locului

A) Verificarea administrativă
Din punct de vedere administrativ controlul se realizează 100% la toate cererile de solicitare a sprijinului financiar comunitar şi naţional depuse de către Formele asociative (pentru acţiunea Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori) şi de apicultori pentru acţiunile (combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, raţionalizarea transhumanţei şi măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol).

Consilierii APIA verifică cererea de plată şi toate documentele justificative obligatorii pe baza listelor de control pentru verificarea administrativă a cererilor de plată, completate de fiecare consilier separat conform principiului celor “patru ochi”.

Verificarea administrativă are loc în două etape:

I. La nivel APIA Centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti - 2 verificări administrative, cu respectarea principiului celor ”patru ochi”.
În cazul în care sunt necesare clarificări, după primirea documentelor solicitate se reia procesul de verificare.

II. La nivel APIA Central- Control de management pentru verificarea modului de gestionare a dosarelor de plată de către Centrul Judeţean APIA – 2 verificări cu respectarea principiului celor ”patru ochi”.
După efectuarea primului control administrativ au loc controalele la faţa locului.

B) Controale la faţa locului.
Controalele la faţa locului sunt efectuate înainte de efectuarea plăţii astfel:
Cooperativele agricole sunt controlate 100%;
Apicultorii sunt controlaţi după stabilirea unui eşantion de control în care sunt incluşi 5% apicultori selectaţi după factorul/factorii de risc, 1% apicultori selectaţi aleator (5%+1%) și 1% apicultori selectaţi pentru monitorizarea respectării angajamentului de păstrare a accesoriilor achiziţionate în anul 2017;
Apicultorii (solicitanţi pentru acţiunile B.COMBATEREA AGRESORILOR ŞI A BOLILOR SPECIFICE STUPILOR, ÎN SPECIAL A VAROOZEI,C.RAŢIONALIZAREA TRANSHUMANŢEI / STUPĂRITULUI PASTORAL şi D.MĂSURI DE ASISTENŢĂ PENTRU REPOPULAREA ŞEPTELULUI APICOL DIN UNIUNE) şi Formele asociative (solicitanţi pentru acţiunea A. ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU APICULTORI ŞI ORGANIZAŢIILE DE APICULTORI) , pentru a beneficia de sprijin financiar acordat prin Programul Național Apicol,PNA, trebuie să se supună oricărui control efectuat de reprezentanţii APIA şi ANZ, respectiv reprezentanţii biroului de control ex-post din cadrul M.A.D.R., ai Organismului de Certificare precum şi de către reprezentanţii Comisiei Europene.

Atât reprezentanţii legali ai formelor asociative cât şi apicultorii selectaţi care au depus o cerere de plată a sprijinului financiar la APIA, trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului sau să mandateze un reprezentant legal. Solicitanţii înştiinţaţi cu privire la efectuarea controlului trebuie să însoţească echipa/echipele de control pe perioada controlului şi să pună la dispoziţia echipei/echipelor de control orice document solicitat spre a fi verificat. În caz contrar, aceştia vor fi excluşi de la plată, sau se va recupera suma plătită.

De asemenea, familiile de albine achiziţionate, cutiile vechi, accesoriile, utilajele apicole achiziţionate şi stocurile de medicamente (în cazul neefectuării tratamentelor până la data controlului) trebuie să poată fi identificate de către echipa de control.

Controalele sunt destinate verificării respectării condiţiilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea sprijinului financiar prin PNA precum şi condiţiile de eligibilitate din ghidul solicitantului. Controalele se pot efectua atât înainte de plată cât şi după plată de către instituţiile/organismele abilitate pentru efectuarea acestora.

În timpul efectuării controlului la faţa locului inspectorii pot ridica în copie orice document conform legislaţiei în vigoare care poate să demonstreze eligibilitatea sprijinului solicitat. Reprezentanţii biroului de control ex-post din cadrul M.A.D.R., ai Organismului de Certificare precum şi ai Comisiei Europene pot efectua vizite de inspecţie şi la nivelul furnizorilor de material biologic/produse apicole/accesorii şi utilaje apicole.

Echipa/echipele de control verifică existenţa documentelor justificative care trebuie păstrate de solicitanţi şi le confruntă cu documentele depuse de aceştia la APIA Centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti la dosarul cererii de solicitare a sprijinului financiar. Solicitanţii vor fi informaţi în prealabil cu maximum 48 ore cu privire la perioada de desfăşurare a controlului pe teren.

C) Stabilirea eşantionului de control şi controlul la faţa locului

Cererile de solicitare a sprijinului depuse la APIA- Centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti de Formele asociative şi apicultori sunt controlate astfel:
- Formele asociative sunt controlate 100%;
- Apicultorii se controlează în procent de 5%+1%;

Se verifică respectarea obligaţiilor, angajamentelor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea ajutorului financiar. Controlul este finalizat prin încheirea unui Raport de control la sediul solicitantului.

Stabilirea procentului de minimum 1% din apicultori

Pentru stabilirea procentului de minimum 1% apicultori selectaţi în mod aleator, se ordonează solicitanţii apicultori în ordine alfabetică, se salvează din aplicaţia electronică fişierul în format .xls, apoi se foloseşte funcţia de selectare randomizată a apicultorilor din fişierul respectiv.

Stabilirea procentului de minimum 5% din apicultori prin analiză de risc

a. din numărul total al apicultorilor se elimină cei selectaţi pentru procentul de 1% + cei controlaţi anul precedent, dar fără nereguli;

b. se împarte populaţia în 2 categorii:
- categoria cu maximum 75 familii de albine deţinute conform adeverinţei ANZ;
- categoria peste 75 familii de albine deţinute conform adeverinţei ANZ;

c. se ordonează apicultorii din ambele categorii în funcţie de suma solicitată;

d. din fiecare categorie se selectează un procent de minimum 1% apicultori cu suma cea mai mare solicitată dar cel puţin un apicultor / judeţ din fiecare categorie; Atunci când ultimul apicultor selectat din fiecare categorie are aceeaşi sumă solicitată ca şi următorul, se va selecta apicultorul cu numărul cel mai mare de familii de albine.

e. din ambele categorii se selectează câte un procent de minimum 1% din apicultorii care au acelaşi nume şi aceeaşi adresă a stupinei, dar cel puţin o stupină din fiecare judeţ unde se constată această situaţie. Se vor include în eşantion toţi apicultorii care figurează cu acelaşi nume şi aceeaşi adresă a stupinei selectate.

f. Din categoria cu maximum 75 familii de albine deţinute conform adeverinţei ANZ se selectează până la atingerea procentului de 5%, un procent de minimum 1% apicultori din cei care deţin un număr de familii minim şi care au achiziţionat numărul maxim de familii de albine al categoriei (75 familii de albine) precum şi un nr. de familii apropiate de acest maxim, până la încadrarea în procentul de selecţie.

Stabilirea procentului de minimum 1 % din apicultori care vor fi incluşi în eşantionul de control pentru monitorizarea respectării angajamentului de păstrare a accesoriilor achiziţionate:

a. dacă apicultorii care au achiziţionat accesorii apicole au depus cerere de plată și-n anii anteriori, iar aceştia sunt selectaţi în eşantionul de control (5%+1%), se realizează şi monitorizarea respectării angajamentului din cererile anterioare;

b. Apicultorii care au depus cerere de plată, de exemplu, în anul 2018 pentru achiziţia de accesorii apicole şi au obţinut sprijin pentru acestea, iar în anul următor, 2019, nu au mai solicitat sprijin se selectează pentru controlul de monitorizare în procent de minim 1%, dar cel puţin unul pe judeţ.

Eşantionul de control se poate suplimenta dacă APIA central este informată de un centru judeţean cu privire la o neclaritate, neconcordanţă constatată ca urmare a verificării administrative care poate fi clarificată prin efectuarea unui control pe teren.

Controlul la faţa locului este realizat de către ANZ în conformitate cu Acordul de delegare nr. A148/08.03.2016 privind verificarea respectării de către fermieri a conditiilor privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile de ovine /caprine și a ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, precum și sprijinul finaciar comunitar
și național acordat sectorului apicol prin PNA, încheiat între APIA şi ANZ.

În urma controlului efectuat, inspectorii ANZ completează Raportul de control în trei exemplare originale, care vor fi semnate și datate de către reprezentanţii ANZ şi de către solicitant/reprezentantul legal sau persoana împuternicită să reprezinte apicultorul.

Un exemplar se transmite solicitantului după aprobarea de către OJZ/ANZ, unul rămâne la echipa de control ANZ si unul va fi transmis la APIA CJ/Bucureşti după aprobare. Inspectorii OJZ- ANZ vor completa toate rubricile din formularul RC/S în funcţie de situaţia de la faţa locului, vor consemna documentele verificate, numărul familiilor de albine, cutiilor, etc, şi cantităţile de
medicamente găsite la faţa locului şi vor înscrie concluziile în urma controlului şi tot ce consideră necesar a fi consemnat în vederea prezentării cât mai exacte a situaţiei din teren pentru luarea unei decizii corecte cu privire la sprijinul financiar solicitat, de către APIA CJ/CMB.

În caz de suspiciune de nereguli vor menţiona acest lucru în Raportul de control şi vor face fotografii la faţa locului pentru a se putea lua o decizie cât mai corectă în urma inspecţiei.

În cazul în care în raportul de control /supracontrol sunt consemnate nereguli, iar solicitantul/reprezentantul legal sau persoana împuternicită refuză să semneze, acesta va fi încheiat fără semnăturile respective şi se va face menţiunea că refuză să semneze.

D) Efectuarea supracontrolului la faţa locului

Conform acordului de delegare a controalelor încheiat între APIA şi ANZ, APIA este responsabilă cu realizarea activităţii de supracontrol pentru a se asigura că ANZ respectă procedurile de control şi verifică respectarea condiţiilor de eligibilitate privind sprijinul financiar comunitar şi naţional acordat sectorului apicol.

Algoritmul de stabilire a eşantionului de supracontrol

Supracontrolul se efectuează la apicultorii cuprinşi în eşantionul de control transmis la ANZ pentru un procent de 10% apicultori controlaţi de ANZ la nivel naţional, dar cel puţin un supracontrol pe judeţ, în ordinea mărimii sumei solicitate.

Supracontrolul se efectuează la un procent de 10 % forme asociative controlate de ANZ la nivel naţional, dar la minim o formă asociativă.

Termenul de realizare a supracontrolului este de 2 zile pentru toţi solicitanţii cuprinşi în eşantionul de supracontrol.

După finalizarea procesului de verificare a cererilor depuse de solicitanţii sprijinului, se stabilişte nivelul ajutorului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene pentru fiecare acţiune în parte.

Sancţiuni

În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii APIA şi/sau organismul delegat pentru efectuarea controalelor la faţa locului se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20% sau se respinge cererea de plată, după caz.

Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată. Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul.

Informațiile au fost obținute de AGROINFO de la Comisia Europeană, documentul furnizat nouă detaliază Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, aplicat în România.

ATENȚIE! Acest articol este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe AGROINFO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Vizualizat: 4796 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

FERMIERII ROMÂNI PROTESTEAZĂ! DECIZIILE DE CARE SE SIMT AMENINȚAȚI!

FERMIERII ROMÂNI PROTESTEAZĂ! DECIZIILE DE CARE SE SIMT AMENINȚAȚI!

28 mai 2020 - 20:05

REGULI DURE! Fermierii români consideră că deciziile Comisiei Europene sunt greșite și duc la pierderi enorme! Comisia Europeană a adoptat două strategii prin care se renunță la 50% din pesticidele folosite, la 20% din îngrășăminte, 10% din terenuri sunt scoase din circuitul agricol, iar 25% din suprafața arabilă trebuie ocupată de agricultură ecologică. Asociația Producătorilor de Porumb din România a transmis un comunicat pentru AGROINFO.

AVANS SUBVENȚII! MESAJ APIA pentru TOȚI FERMIERII!

AVANS SUBVENȚII! MESAJ APIA pentru TOȚI FERMIERII!

28 mai 2020 - 18:58

OFICIAL. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a eliberat 720 adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe și 613 adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată pentru măsurile de mediu şi climă (Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 - Plăți zone defavorizate), în baza convențiilor încheiate de APIA cu instituțiile financiar-bancare și nebancare.

VEȘTI PENTRU TINERII FERMIERI CARE AȘTEAPTĂ CELE 50 DE HECTARE DE TEREN!

VEȘTI PENTRU TINERII FERMIERI CARE AȘTEAPTĂ CELE 50 DE HECTARE DE TEREN!

28 mai 2020 - 11:27

OFICIAL MADR. Actul normativ pentru atribuirea celor 50 de hectare de teren agricol tinerilor fermieri este deja în avizare internă la Ministerul Agriculturii, anunță secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru. Cele 50 de hectare de teren agricol sunt la pachet cu ajutorul pentru instalarea tinerilor fermieri, un sprijin de maxim 50.000 de euro.

IMPORTĂM CARNE DE PORC ȘI PÂINE ȘI EXPORTĂM SUBVENȚII!

IMPORTĂM CARNE DE PORC ȘI PÂINE ȘI EXPORTĂM SUBVENȚII!

28 mai 2020 - 11:02

PORCUL ROMÂNESC PE CALE DE DISPARIȚIE! Pe primul loc în clasamentul importurilor de alimente pe care le face România este carnea de porc, urmată de pâine și alte produse de panificație.  Potrivit secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru, România importă, la acest moment, carne de porc în valoare de 700 milioane de euro.

SECRETAR DE STAT MADR: AM GREȘIT! AM DAT BANI FOARTE MULȚI LA FOARTE PUȚINI FERMIERI!

SECRETAR DE STAT MADR: AM GREȘIT! AM DAT BANI FOARTE MULȚI LA FOARTE PUȚINI FERMIERI!

28 mai 2020 - 10:03

BANI MULȚI LA PUȚINI FERMIERI! Accesul la sprijinul financiar din fondurile europene e dificil pentru mulți fermieri români. Ei se plâng că nu reușesc să obțină finanțare nerambursabilă. Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru, recunoaște că Ministerul Agriculturii a dat bani foarte mulți la foarte puțini fermieri. Oficialul MADR dezvăluie cum peste un miliard de euro trebuia să ajungă la 12.000 de fermieri, dar au ajuns bani doar la 1.700 de fermieri.

COȘMAR pentru CRESCĂTORI: NE UCID ZECI DE ANIMALE ÎN FIECARE AN!

COȘMAR pentru CRESCĂTORI: NE UCID ZECI DE ANIMALE ÎN FIECARE AN!

28 mai 2020 - 08:28

ATACUL ANIMALELOR SĂLBATICE! Crescătorii de animale din zona montană sunt disperați! Animalele sălbatice, urșii și lupii, le ucid zeci de animale în fiecare an. Zeci de oi și de vaci cad pradă urșilor și lupilor. Crescătorii nu au primit nici acum despăgubiri pentru animalele ucise de sălbăticiuni. Dosarele pentru despăgubiri s-au împotmolit la Ministerul Mediului.

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

27 mai 2020 - 18:15

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, invitat la o dezbatere DC News, a explicat circuitul subvențiilor APIA până să ajungă în contul fermierilor. Dacă pentru plățile directe pe hectar și pe cap de animal, circuitul e destul de anevoios, dar e mai scurt, pentru plățile compensatorii, de agro-mediu sau pentru zone defavorizate, agricultură ecologică, circuitul e de-a dreptul birocratic.

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

27 mai 2020 - 17:09

URGENȚĂ DE GRAD ZERO PENTRU SALVAREA ȚĂRANILOR! Micile ferme se vor autodizolva, fermierii nu vor mai crește animale, nu vor mai cultiva pământul. Oierii nu au unde să-și vândă mieii și lâna, crescătorii de vaci nu au unde să vândă laptele, gospodăriile țărănești sunt în pericol, avertizează astăzi senatorul PMP Maramureș Severica Covaciu, într-o interpelare pentru ministrul agriculturii, Adrian Oros.

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

27 mai 2020 - 10:09

LA CAPĂTUL PUTERILOR! Mistreții fac ravagii în mai multe comune din județul Alba. În Poiana Vadului, crescătorii de animale sunt la capătul puterilor. Zeci de hectare de pășune și fânațe sunt distruse de mistreți. În ritmul ăsta, crescătorii nu mai au unde să-și pășuneze animalele. Mulți localnici renunță să mai facă plângeri pentru că nu mai speră în despăgubiri. Gardul electric, sârma ghimpată nu mai sunt o piedică pentru sălbăticiuni. Prefectura Alba solicită ca 2.200 de mistreți să fie recoltați.

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

26 mai 2020 - 17:01

NINSOARE ÎN LUNA MAI! În comuna Livezile, județul Alba, a nins puternic astăzi ca în plină iarnă și s-a așternut un strat de zăpadă. Imaginile au fost postate pe Facebook.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

De vorbă cu Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA.John Deere si Joskin au obtinut din partea juriului DLG (din care a facut parte si conf. dr. Ovidiu Ranta) singura medalie de aur pentru inovatie acordata la aceasta editie de Agritechnica, pentru proiectul comun eAutoPower cu sistemul inteligent e8WD - prima cutie de viteze electro-mecanica. Tehnologie care promite sa revolutioneze mediul de operare tractor-implement... #IPSO Agricultură #DLG Intermarketing #John Deere #Joskin#AGRITECHNICA

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Ziua de mâine

Ziua de mâine
Cea mai grozavă zi este MÂINE. Detalii