KWS+
Reclama header after big part 2

LEGE PROMULGATĂ ASTĂZI! SUBVENȚIE pentru CRESCĂTORII DE PORCI!

Publicat: 19 iulie 2018 - 20:37
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

OFICIAL! Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat ASTĂZI Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Este o lege controversată pe care președintele țării a respins-o de două ori de la promulgare. Prin această lege, crescătorii de porci beneficiază, pentru prima oară, de o subvenție acordată de la bugetul de stat.

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 359,1 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează: în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se cuprinde suma de 90 milioane euro, aferentă anului 2018, urmând ca până la finalul programului, suma să crească anual cu 30% având ca bază anul anterior. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie

Prin această lege, se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare,
denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, pentru investiţii în locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a legii, pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

Scopul legii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de
susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie sau de creştere ori de îngrăşare a suinelor.

Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie şi pentru locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare următorilor beneficiari, crescători de suine, care desfăşoară activităţi de reproducţie şi/sau creştere
şi/sau îngrăşare a suinelor, astfel:
a) persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice autorizate și/sau întreprinderilor individuale, denumite în continuare II care deţin
exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare;
b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare şi deţin exploataţii de reproducţie aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi în ferme de reproducţie hibrizi
părinţi.

Se acordă ajutor de stat pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi ferme de reproducţie hibrizi părinţi, următorilor beneficiari, crescători de suine, astfel:
a) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar în care se desfăşoară activităţi de reproducţie şi a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducţie pe beneficiar, pentru investiţii în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie;
b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare şi a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcţia de ferme de reproducţie, respectiv spaţii de cazare şi dotări;
c) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie hibrizi părinţi, respectiv spaţii de cazare şi dotări.

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale înfiinţate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul de preempţiune la cumpărarea de teren aferent investiţiei necesar fermelor de reproducţie rasă pură sau fermelor de reproducţie hibride care se înfiinţează în baza prevederilor prezentei legi.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru un loc de cazare dezvoltat prin Programul de susţinere a crescătorilor
de suine pentru activitatea de reproducţie, în funcţie de spaţiile de cazare deţinute şi folosite la calculul dimensiunii fermei de reproducţie.

Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis şi nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.

Pentru solicitanţii prezentei scheme de ajutoare care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017, modul de acordare a sprijinului de stat se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ţinând cont de raportul de acoperire loc de porc gras/loc de scroafă.

Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele:

a) ferme de reproducţie cu capacitate de minimum 400 locuri care îşi pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 locuri;
b) ferme de reproducţie cu capacitate de cazare de minimum 1.200 locuri până la maxim 3.000 locuri; dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;
b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară.

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi, sunt:

a) construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare
funcţionării investiţiei;
b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;
c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii, precum şi alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile.

Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din costul unui loc de cazare. Poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din cost pentru:
(i) tinerii fermieri;
(ii) fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie;
(iii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
(iv) investiţii realizate de cooperativele crescătorilor de suine.

Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.

Modalitatea de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii depun cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele, respectiv capacităţile de reproducţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului
persoană fizică, după caz;
c) copie de pe actul constitutiv;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
f) plan cadastral;
g) schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc gras;
h) pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitară veterinară;
i) pentru exploataţiile în conservare documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea
de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente, după caz:
a) studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;
b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia;
c) certificat de urbanism

Pentru acordarea avansului, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:
a) autorizaţia de construcţie care trebuie să facă dovada proprietăţii pentru exploataţia aflată în conservare;
b) studiul geotehnic;
c) aviz sanitar veterinar;
d) aviz de mediu;
e) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană;
f) declaraţie pe proprie răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege, al
cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
g) devizul de lucrări estimate.

După acordarea avansului beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investiţiile realizate până
la acel moment şi care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea
costului pe loc de cazare.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor
vizibilă, pe care se inscripţionează «investiţie beneficiară a „Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie”, conform cererii numărul………., de la Direcţia pentru agricultură a judeţului……………/Municipiului Bucureşti».

Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la
solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.

Beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, sau a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

În cazul cooperativelor agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiţiei, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiţiei.

Președintele Iohannis a respins de două ori această lege, din diverse motive, a treia oară se pare că a fost cu noroc pentru crescătorii de porci. Despre subvenția de 10.000 de euro pentru 200 de porci îngrășați (cum este prevăzut în programul de guvernare PSD), media generalistă a acreditat ideea că ar fi cu țintă pentru fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar deține o fermă de porci.
 


Vizualizat: 6918 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Exporturile de CARNE de PORC din UE au atins un nivel RECORD în 2020

Exporturile de CARNE de PORC din UE au atins un nivel RECORD în 2020

22 ianuarie 2021 - 14:01

În primele zece luni ale anului 2020, Uniunea Europeană (+UK) a exportat mai multă carne de porc decât în tot anul 2019, stabilind astfel un nou record. Această creştere a exporturilor de carne de porc din UE+UK a fost determinată de cererea puternică venită din partea Chinei şi în ciuda restricțiilor de transport, sacrificare și export datorate crizei coronavirusului, dar și apariția unor noi focare de pestă porcină africană (PPA) în unele state UE.

OILE ÎNECATE ÎN PORTUL MIDIA, GĂSITE DUPĂ UN AN ÎNGROPATE LA TULCEA!

OILE ÎNECATE ÎN PORTUL MIDIA, GĂSITE DUPĂ UN AN ÎNGROPATE LA TULCEA!

22 ianuarie 2021 - 11:58

ANCHETĂ. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea a suspendat activitatea singurului incinerator de animale din judeţ, în urma unor suspiciuni că ovinele înecate în urmă cu peste un an în Portul Midia au fost îngropate în loc să fie incinerate, şi a amendat proprietarul acestuia cu 1.200 de lei din cauza neconformităţilor constatate, miercuri, în timpul unui control. Procurorii anchetează cazul și au emis mandate de percheziție.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 22 - 28 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 22 - 28 Ianuarie 2021!

22 ianuarie 2021 - 11:15

Caracteristici meteorologice. Pe ansamblu, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării.

ȘEFUL APIA: ANUNȚ DESPRE PLATA AJUTORULUI COVID-19 PENTRU FERMIERI!

ȘEFUL APIA: ANUNȚ DESPRE PLATA AJUTORULUI COVID-19 PENTRU FERMIERI!

22 ianuarie 2021 - 08:58

AJUTOARE EXCEPȚIONALE FERMIERI. Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță că toți fermierii, crescătorii de animale, eligibili pentru plata ajutorului Covid-19 și-au primit integral sumele cuvenite.

JUDEȚUL CU FERMIERI MARI! 86,2% DIN TOTAL SUPRAFAȚĂ SOLICITATĂ LA PLATA APIA SUNT FERME de PESTE 50 HA!

JUDEȚUL CU FERMIERI MARI! 86,2% DIN TOTAL SUPRAFAȚĂ SOLICITATĂ LA PLATA APIA SUNT FERME de PESTE 50 HA!

22 ianuarie 2021 - 08:18

SUBVENȚIA APIA PE HECTAR. Suprafața aferentă cererilor de plată de peste 50 ha reprezintă 86,2% din totalul suprafeței declarate în județul nostru, declară directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Ialomița, Virgil Dorobanțu. Este județul cu fermieri mari, unde terenurile sunt comasate.

SUBVENȚII APIA DE 1.000 DE EURO/FAMILIE!

SUBVENȚII APIA DE 1.000 DE EURO/FAMILIE!

22 ianuarie 2021 - 07:36

PLĂȚI ÎN AGRICULTURĂ. Dacă sumele plătite prin APIA le raportăm la numărul de locuitori ai județului Covasna de aproximativ 200.000 loc. revine suma de 325 euro /cap de locuitor, respectiv aproximativ 1000 euro / familie, spune directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Covasna, Marius Popică.

ANUNȚUL UNUI DIRECTOR APIA DESPRE PLATA SPRIJINULUI CUPLAT, SUBVENȚIA MARE!

ANUNȚUL UNUI DIRECTOR APIA DESPRE PLATA SPRIJINULUI CUPLAT, SUBVENȚIA MARE!

22 ianuarie 2021 - 07:15

SUBVENȚIILE APIA CELE MAI RÂVNITE. Numărul de animale pentru care crescătorii solicită sprijin cuplat zootehnic aproape că s-a triplat în 2020, spune directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Covasna, Marius Popică. Aceeași situație și-n cazul sprijinului cuplat vegetal, a crescut numărul de hectare pentru care se cere această subvenție.

MESAJUL ȘEFULUI APIA PENTRU FERMIERI!

MESAJUL ȘEFULUI APIA PENTRU FERMIERI!

22 ianuarie 2021 - 06:34

PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN ANUL 2021! Toți fermierii eligibili pentru plata ajutoarelor excepționale Covid-19 au primit integral banii până la această dată, le transmite directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, fermierilor români, într-un mesaj publicat de revista APIA.

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU FERMIERI CARE SE VA DERULA TIMP DE 10 ANI!

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU FERMIERI CARE SE VA DERULA TIMP DE 10 ANI!

21 ianuarie 2021 - 21:11

SPRIJIN AGRICULTURĂ. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a anunțat astăzi, 21 ianuarie 2021, la Craiova că sunt fonduri disponibile pentru un program de sprijin în agricultură, axat pe combaterea deșertificării și pe împădurire.

DECIZIE GUVERN! FERMIERII SUNT PE LISTĂ!

DECIZIE GUVERN! FERMIERII SUNT PE LISTĂ!

21 ianuarie 2021 - 20:46

OFICIAL! Guvernul a stabilit miercuri, 20 ianuarie 2021, prin hotărârea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, că fermierii, lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale intră în etapa 2 a Campaniei de vaccinare împotriva Covid 19, care se desfășoară în prezent.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Asa arata cel mai rapid tractor din lume! JCB a stabilit cu acest Fastrac din seria 8000 modificat recordul mondial de viteza pentru un tractor. Se intampla in iunie pe un circuit din Marea Britanie, unde acest tractor a atins viteza de 166,7 km/h! La Agritechnica, a fost una dintre atractii... #JCB#NHR#DLG#AGRITECHNICA

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii