Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 3

APICULTORI, FĂRĂ ADEVERINȚĂ NU ÎNCASAȚI NICIUN LEU!

Publicat: 26 iulie 2017 - 12:29
2 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

IMPORTANT! Apicultorii care solicită ajutor financiar în cadrul Programului Național Apicol (PNA) 2017 trebuie să PARCURGĂ CÂȚIVA PAȘI OBLIGATORII! Primul pas este adeverința de la Agenția Națională de Zootehnie (ANZ).

TERMEN CERERE DE PLATĂ 15 AUGUST 2017! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le atrage atenția apicultorilor că au câțiva pași de parcurs înainte de depunerea cererii de plată.
Înainte de efectuarea achizițiilor, apicultorii trebuie să solicite la ANZ – Oficiul Județean de Zootehnie eliberarea unei adeverințe din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute.

ATENȚIE! Adeverința de la ANZ trebuie să fie eliberată înainte de data oricăror achiziții.

Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de către Agenția Națională pentru Zootehnie,,Prof. dr. G.K. Constantinescu.
Pentru acțiunea Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral, apicultorul trebuie să solicite consiliului local avizarea și datarea ordinului de deplasare în pastoral și achiziţia să se facă după data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea PNA 2017-2019. Concret, după data de 4 iulie 2017!

În cazul în care un solicitant depune pentru prima dată o cerere de plată la APIA, acesta trebuie să solicite la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei) acordarea codului unic de identificare care este generat de Registrul Unic de Identificare APIA. Acesta se acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de identificare (care va fi pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). În momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitantul trebuie să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României, împreună cu copia actului de identitate - B.I./C.I..

Facturile de achiziție pentru acțiunile decontate prin PNA 2017 trebuie să fie emise doar începând cu data de 04.07.2017, data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii deGuvern nr. 443/2017 pentru aprobarea PNA 2017-2019, cu condiția ca la data respec-tivă apicultorii să dețină adeverința eliberată de ANZ cu cu efectivul de albine deținute.

PENTRU CE SE ACORDĂ BANII!

Acțiunile cuprinse în program pentru care se acordă ajutor financiar în anul 2017:
A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori- Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox

Se decontează:
• centrifugă inox, pe minim 6 rame, reversibilă, electrică/manuală/radială / 300 familii de albine;
• un maturator de minim 500 litri;
• un topitor de ceară cu abur din inox / 300 familii de albine.
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupi-lor, în special a varoozei - Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică

Condiţii de eligibilitate:
• Apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
• Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”.
• Medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte pro-ducţia ecologică, etichetarea şi controlul;
• Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor.
C. Raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral:
C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral.

C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere;

Condiţii de eligibilitate:
• apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
• să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere;
• achiziţionarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar.
• achiziţionarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune- Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică

Condiţii de eligibilitate:
• apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
• achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an (pentru anul apicol 2018 si 2019 ) din stupine de multiplicare şi de elită şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora de varooză;
• achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine pentru anul apicol 2017 se face începând cu data de 04.07.2017, data apariției în Monitorul Oficial a Ho-tărârii de Guvern nr. 443/2017, pentru aprobarea PNA 2017-2019;
• în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an (pentru anul apicol 2018 si 2019 ) din stupine de multiplicare şi de elită înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică;
• achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine pentru anul apicol 2017 se face începând cu data de 04.07.2017, data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 443/2017, pentru aprobarea PNA 2017-2019;
• familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor;
• furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019;
• pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul antivarooa necesar întregului efectiv de familii de albine deţinut.

CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE

• apicultorul trebuie să deţină minimum 75 de stupi cu familii de albine;
• apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
• cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează cutii;
• apicultorul să deţină ordin de deplasare în pastoral, avizat şi datat de către consiliul local şi achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;(achiziţia pentru anul 2017 să se facă începând cu 04.07.2017, data pub-licării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 443/2017 pentru aprobarea PNA 2017-2019);
• achiziţionarea cutiilor se face o singură dată pe perioada derulării Programului (o singură dată în perioada 2017-2019)

Documente transmise după plata ajutorului (în termen de 90 zile de la data acordării sprijinului)
• copia adeverinţei eliberată de ANZ care atestă efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat şi care va fi transmisă la APIA Centrul Județean /Centrul Municipiului București.

APICULTORI ELIGIBILI!

Persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale pentru acţiunile:
• Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
• Raţionalizarea transhumanţei;
• Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol;
Cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, pentru acţiunea:
• Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

ALTE CONDIȚII OBLIGATORII!

• Pentru evitarea dublei finanțări, acţiunile sprijinite şi/sau planificate și propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020 trebuie să nu fie solicitate prin Programul Naţional Apicol aprobat şi viceversa. Această condiţie se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.

•stupinele de elită și de multiplicare autorizate de ANZ până la acest moment(denumire, nr. și data autorizării) se pot găsi la adresa de website a ANZ http://www.anarz.eu, la secțiunea Informații Utile-Apicultură;
•cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate,
•întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care produc și/sau comercializează cutii;
•apicultorii trebuie să păstreze cutiile uzate înlocuite până la data efectuării controlului pe teren, iar în cazul în care până la data controlului nu le-au înlocuit pe cele uzate, trebuie să păstreze cutiile noi într-un loc vizibil pentru inspecție.

•Apicultorul persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (Î.I),întreprindere familială (Î.F.) au obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii;
•Solicitantul sprijinului va anunţa orice modificare privind identificarea lui la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare;
•Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, în vederea solicitării sprijinului financiar, trebuie să fie emise pe o singură formă de organizare(persoană fizică, PFA, ÎI, ÎF), existentă la data depunerii cererii de plată a sprijinului la APIA Centrul județean/Centrul municipiului București. Excepţie face documentul care atestă pregătirea apicultorului în domeniul apiculturii;

•În momentul depunerii cererii de plată, pentru conformitate, solicitantul se va prezenta la APIA și cu originalul documentelor care se depun în copie la dosar;
•toate facturile și documentele de plată trebuie să fie emise conform Codului fiscal în vigoare;
•cererea de plată pentru a fi valabilă trebuie să fie completată corect, să fie completă, și să fie însoţită de toate documentele justificative;

•Documentele justificative care au legătură cu Programul Național Apicol se vor păstra de către solicitant pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora. Nere-spectarea acestei obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la
•60.000 lei, conform art. 12(1) din .O.G. nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă;

•Solicitantul trebuie să pună la dispoziția echipei/echipelor de control orice document solicitat care are legătura cu Programul;
•În cazul în care apicultorii depun prin intermediul unei persoanei împuternicite notarial cererea de solicitare a sprijinului aceasta va fi însoţită de documentele justifica-tive aferente fiecărei acţiuni, precum şi de copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin no-tariat, precum și de procura notarială. Procura trebuie să conțină clar limitele de reprezentare ale persoanei împuternicite. În orice caz răspunderea cu privire la respectarea condițiilor de eligibilitate și păstrarea documentelor justificative privind sprijinul solicitat și plătit îi revine în întregime solicitantului (apicultorului).

Valoarea sprijinului financiar alocat Programului Naţional Apicol pentru perioada 2017-2019, este de 97.626 mii lei, din care suma de 48.813 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.

Sursa: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăVizualizat: 12218 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   
2.
voicateo
|
01. 12, 2018. Friday 12:40
In ghidul PNA 2017 editia II COD:AJP1 - SA, art. 10, lit. D la Conditii de eligibilitate nu se mentioneaza nimic de numarul minim de stupi. La Cheltuieli eligibile alineatul 1 si 3 sunt mentionati apicultorii care detin SUB 75 familii de albine. Deci, se acorda sau nu se acorda fonduri pentru apicultorii care au mai putin de 75 familii de albine.
1.
george popescu
|
01. 04, 2018. Thursday 00:25
dece nu se acorda un sprijin si tinerilor incepatori care au mai putini stupi? detin 30 de stupi si e foarte greu sa avansezi , abia am reusit sa ami iau strictul necesar , am 30 lazi cumparate noi centrifuga manuala inox pe 4 rame, tava de descapacit inox,afumator si mici ustensile necesare apiculturii,, pe langa acetea mai este nevoie de o mica platforma sau remorcuta pentru transport in pastoral si pentru avansare inca alte lazi noi ,rame ,foite de ceara ,etc , multumesc!
Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor

Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor

"LAND.TECHNIK für Profis 2020" - Tehnică agricolă pentru profesionişti - evenimentul anual organizat de DLG e.V. (Societatea Germană pentru Agricultură) şi Asociaţia inginerilor din Germania (VDI - Verein Deutscher Ingenieure) cu tema "Protecţia plantelor" s-a desfăşurat la sediul companiei Amazone Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, din Hasbergen-Gaste (Germania). Manifestarea a reunit, timp de două zile, aproape 300 de specialişti în domeniul construcţiilor de maşini agricole, fermieri şi studenţi şi au fost prezentate şi dezbătute noutăţile din domeniul tehnicilor de protecţie a plantelor.

Interviu cu conf. dr. ing. Ovidiu Ranta, Catedra de mecanizare - USAMV Cluj-Napoca.

Reporter: Gheorghe Ghişe

Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019 Ce trebuie să ştii înainte să începi un proiect horticol MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

Bancul zilei

Amendă...

Amendă...
Un poliţist opreşte un şofer pentru depăşirea vitezei: Detalii